diari

ACORD de 2 de desembre de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pels projectes del Pla d'Ordenació dels Recursos Natural de Chera i de declaració del Parc Natural de Chera, durant la tramitació d'estos. [2005/X13516]

(DOGV núm. 5150 de 07.12.2005) Ref. Base de dades 6141/2005

ACORD de 2 de desembre de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pels projectes del Pla d'Ordenació dels Recursos Natural de Chera i de declaració del Parc Natural de Chera, durant la tramitació d'estos. [2005/X13516]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 2 de desembre de 2005, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de 24 de novembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va acordar la iniciació dels procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Chera i de declaració del Parc Natural de Chera.
Entre tant culminen estos procediments administratius, fins al moment de la declaració de l'esmentat Parc Natural, cal assegurar que en l'àmbit territorial afectat no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i ambiental la protecció i ordenació de la qual són objecte d'estos projectes, de conformitat amb el que estableix, en matèria de protecció preventiva, l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per esta raó, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pels projectes del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Chera i de declaració del Parc Natural de Chera, durant el període transitori des de l'inici dels respectius procediments fins a la declaració de l'esmentat Parc Natural per decret del Consell de la Generalitat, regiran les mesures cautelars establides amb caràcter genèric per l'article 28.1.a) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, perceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), que afecten l'àmbit territorial establit en l'Ordre de 24 de novembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va acordar iniciar els procediments d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Chera i de declaració del Parc Natural de Chera.
2. Estes mesures cautelars no afectaran els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental que, en el moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troben en tramitació, els quals s'ajustaran exclusivament als requisits i condicionants ambientals establits en les respectives legislacions sectorials.
Tercer
No podran autoritzar-se en l'àmbit territorial afectat, durant la tramitació del projecte de declaració fins a la seua aprovació, actuacions no previstes en els anteriors apartats.
Quart
Les mesures cautelars a què es refereix este acord estaran vigents fins a la declaració del Parc Natural de Chera, sense que en cap cas la vigència d'estes puga superar els tres anys.
Cinqué
Este acord tindrà efecte des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra este acord, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposa els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Castelló de la Plana, 2 de desembre de 2005
La consellera secretària del Consell de la Generalitat, per substitució,
GEMA AMOR PÉREZ

linea