diari

LLEI 11/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, per la qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, en relació amb l'establiment dels tipus de gravamen autonòmics de l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs. [2005/13537]

(DOGV núm. 5152 de 12.12.2005) Ref. Base de dades 6178/2005

LLEI 11/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, per la qual es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, en relació amb l'establiment dels tipus de gravamen autonòmics de l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs. [2005/13537]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
El Consell de Política Fiscal i Financera va acordar, amb les anàlisis i els estudis previs oportuns efectuats pel Grup de Treball creat al seu si, en sessió de 22 de novembre de 2001, la creació d'un Impost Sobre Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs, com a impost estatal, ajustat als principis i normes fiscals de la Unió Europea i susceptible de cessió a les comunitats autònomes, amb un tram estatal i un altre l'establiment del qual corresponia a les comunitats autònomes.
La proposta del Consell de Política Fiscal i Financera es va materialitzar en l'article 9 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, per mitjà de la qual es va crear l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs, amb la naturalesa d'impost indirecte que recau sobre el consum de gasolines, gasoils, fueloils i querosens, i com un impost estatal cedit a les comunitats autònomes. La recaptació del seu tram estatal queda afectada a la cobertura de les despeses en matèria de sanitat, i la del tram autonòmic que, si és el cas, s'establisca a actuacions sanitàries o mediambientals.
L'apartat deu de l'article 9 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, establix, al punt 3, que el tipus autonòmic de l'impost especial mencionat serà aquell que, d'acord amb el que preveu la llei que regule les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia, siga aprovat per cada comunitat autònoma.
D'altra banda, la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2001, de 27 de desembre, i la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, establixen la cessió a les comunitats autònomes de règim comú del rendiment originat per l'impost mencionat en el territori de cada una d'elles, i, a més, la Llei 21/2001 disposa que les comunitats autònomes poden assumir competències normatives sobre el tipus de gravamen autonòmic de l'impost, per a tots o algun dels productes gravats, dins les bandes que la mateixa llei determina.
La Llei 24/2002, d'1 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat i de fixació de l'abast i les condicions de la cessió, fa efectiva la cessió a la Generalitat, des de l'1 de gener de 2002, del rendiment del tram estatal de l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs, modificant, a este efecte, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i li atribuïx la facultat de dictar per a si mateixa normes legislatives en els aspectes i amb les condicions previstes en la Llei 21/2001 mencionada, entre les quals es troben els tipus de gravamen autonòmics d'este impost.
A l'empara del marc normatiu mencionat, cal proveir l'establiment de noves fonts de finançament que contribuïsquen a sufragar la creixent despesa dels servicis d'atenció sanitària prestats per la Generalitat, la demanda ciutadana dels quals ha experimentat en els últims anys un increment constant. Este problema té especials característiques i importància a la Comunitat Valenciana per l'existència d'un ampli contingent de població turística flotant; per l'envelliment general de la població –unit, en determinades zones, a la importància del turisme resident de la tercera edat–; i per ser un dels principals pols espanyols d'atracció d'immigrants –de vegades en situació irregular o no contributiva, però coberts igualment pel sistema públic de salut–. D'altra banda, constituïx una de les principals prioritats d'actuació de la Generalitat potenciar la millora de la qualitat en la prestació dels servicis sanitaris, com un dels elements clau del denominat «estat del benestar», així com la dotació –o, si és el cas, adaptació– dels mitjans i infraestructures de dimensions adequades per al compliment d'este objectiu, la qual cosa requerix l'habilitació de nous recursos financers, a este efecte.
A l'empara de la normativa mencionada, s'inclou un nou capítol V, denominat “Impost sobre les Vendes detallistes de Determinats Hidrocarburs”, dins del títol II “Altres tributs cedits” de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, per ser esta la norma a través de la qual la Generalitat exercix les seues competències normatives en matèria de tributs cedits.
Article 1. Tipus de gravamen autonòmic de l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs
S'introduïx un nou capítol V, denominat “Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs”, en el títol II “Altres tributs cedits” de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, el tenor del qual és el següent:
“Capítol V. Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs.
Article 16. Tipus de gravamen autonòmics de l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs.
Els tipus de gravamen autonòmics de l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs seran els següents:
a) Gasolines: 24 euros per 1.000 litres.
b) Gasoil d'ús general: 12 euros per 1.000 litres.
c) Gasoil d'usos especials i de calefacció: 0 euros per 1.000 litres.
d) Fueloil: 1 euro per tona.
e) Querosè d'ús general: 24 euros per 1.000 litres”.
Article 2. Afectació dels rendiments derivats de l'aplicació dels tipus de gravamen autonòmics de l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs
S'introduïx una nova disposició addicional cinquena en la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, el tenor de la qual és el següent:
“Disposició addicional cinquena. Afectació dels rendiments derivats de l'aplicació dels tipus de gravamen autonòmics de l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs
Els rendiments derivats de l'aplicació dels tipus de gravamen autonòmics de l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs a què fa referència l'article 16 de la present llei quedaran afectats al finançament de les despeses sanitàries incloses en els pressupostos de la Generalitat”.
DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor
La present llei vigirà als 20 dies naturals de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 9 de desembre de 2005
El president de la Generalitat,

linea