diari

ORDRE d'1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de la Tinença de Benifassà. [2005/X13553]

(DOGV núm. 5152 de 12.12.2005) Ref. Base de dades 6198/2005

ORDRE d'1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de la Tinença de Benifassà. [2005/X13553]
Mitjançant l'Ordre de 9 de novembre del 2004, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4889, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Tinença de Benifassà (en endavant PORN), el qual afecta una superfície 25.814 hectàrees i comprén la totalitat dels termes municipals de la Pobla de Benifassà i Vallibona, com també part de Castell de Cabres i Rossell.
Tal com es justifica en l'exposició de motius de l'esmentada ordre, l'àmbit del PORN inclou terrenys que reuneixen rellevants valors ambientals i culturals i presenten potencialitats d'ús social del medi en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat de la natura, mèrits objectius indiscutibles per a la futura habilitació en aquest d'una de les figures jurídiques de protecció dels espais naturals previstes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, l'esmentat projecte de PORN proposa expressament la tramitació i declaració d'un parc natural en l'àmbit territorial objecte d'aquesta ordre, coincident en aquest projecte de PORN amb la categoria d'ordenació denominada “zona de protecció”. La superfície ocupada per les finques incloses en aquest àmbit és de 4.965 hectàrees, superfície a la qual caldrà afegir la superfície ocupada pel domini públic hidràulic en l'àmbit del projecte de PORN, que afecta els termes municipals de Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà, Rossell i Vallibona.
La figura de parc natural, establida per l'article 7 de l'esmentada Llei 11/1994, és especialment adequada per a aquells espais naturals que, com en el cas de la Tinença de Benifassà, es caracteritzen per uns notables valors ambientals i paisatgístics que s'han configurat històricament en estreta interacció amb l'activitat humana del medi rural, principalment en els àmbits forestal, ramader i cinegètic.
En conseqüència, el règim de gestió del projecte de parc natural propugna la conservació i millora dels valors naturals i culturals en forma compatible amb el manteniment i el desenvolupament, en forma sostenible, dels usos i aprofitaments dels recursos naturals. Les finalitats de l'espai protegit inclouen, així mateix, una important funció social derivada de l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'aquests valors.
L'article 28 de l'esmentada Llei 11/1994 articula un règim transitori de protecció preventiva per als àmbits territorials dels espais naturals protegits en tràmit de declaració. Tenint en compte que l'àmbit territorial del Projecte de parc natural de la Tinença de Benifassà està inclòs dins de l'àmbit del Projecte de PORN de la Tinença de Benifassà i que, a més, les finalitats d'ambdós projectes són coincidents, el règim cautelar que regirà durant la tramitació del parc natural és el vigent en tot l'àmbit territorial del PORN des de l'inici de la tramitació d'aquest últim, en la forma que especifica l'article 2 d'aquesta ordre.
Per tot això, i en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i el conjunt de la legislació ambiental estatal i autonòmica d'aplicació al cas, escau iniciar l'expedient de declaració del Parc Natural de la Tinença de Benifassà, i amb aquest efecte
ORDENE
Article 1
S'acorda iniciar el procediment de declaració del Parc Natural de la Tinença de Benifassà, l'àmbit territorial provisional del qual, que afecta 4.965 hectàrees als termes municipals de Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà, Rossell i Vallibona, municipis tots ells situats a la província de Castelló, figura com a annex a aquesta ordre.
L'esmentat àmbit del Projecte de parc natural de la Tinença de Benifassà està inclòs dins de l'àmbit territorial del Projecte de pla d'ordenació dels recursos naturals de la Tinença de Benifassà, el procediment d'elaboració i tramitació del qual es va iniciar mitjançant la corresponent Ordre de 9 de novembre del 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4889, de 23 de novembre del 2004.
Article 2
Tenint en compte que l'àmbit territorial del Projecte de parc natural de la Tinença de Benifassà està inclòs en la seua totalitat dins de l'àmbit territorial del Projecte de pla d'ordenació dels recursos naturals de la Tinença de Benifassà, i pel fet que les finalitats d'aquests projectes són coincidents, el règim cautelar que, de conformitat amb el que estableix l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, serà aplicable en l'àmbit territorial objecte d'aquesta ordre, és l'establit per les disposicions següents:
Ordre de 9 de novembre de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Tinença de Benifassà, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4889, de 23 de novembre del 2004.
Acord de 19 de novembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte de Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Tinença de Benifassà, durant la tramitació d'aquest, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4889, de 23 de novembre del 2004.
El règim cautelar esmentat estarà vigent en l'àmbit territorial del projecte de parc natural des de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre fins a l'entrada en vigor de l'esmentat decret de declaració. De conformitat així mateix amb l'article 28.4 de l'esmentada Llei 11/1994, en cap cas la vigència d'aquestes mesures cautelars podrà superar els tres anys, comptadors a partir de l'entrada en vigor d'aquesta mateixa ordre.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions tendents a la declaració del Parc Natural de la Tinença de Benifassà, d'acord amb el procediment legalment previst.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 1 de desembre de 2005
El conseller de Territori i Habitatge,

linea