diari

ACORD de 9 de desembre de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte del Pla Rector d'Ús i Gestió del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, durant la tramitació d'este. [2005/13625]

(DOGV núm. 5153 de 13.12.2005) Ref. Base de dades 6223/2005

ACORD de 9 de desembre de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d'aplicació de les mesures cautelars en l'àmbit territorial afectat pel projecte del Pla Rector d'Ús i Gestió del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, durant la tramitació d'este. [2005/13625]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 9 de desembre de 2005, va adoptar l'acord següent:
Per Ordre de 29 de novembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, es va acordar la iniciació del procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars.
Entre tant culmina este procediment administratiu, cal assegurar que en l'àmbit territorial afectat no puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i ambiental la protecció i l'ordenació de la qual ordenació són objecte d'este projecte, de conformitat amb el que estableix, en matèria de protecció preventiva, l'article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Per esta raó, i a proposta del conseller de Territori i Habitatge, el Consell de la Generalitat
ACORDA
Primer
En l'àmbit territorial afectat pel projecte del Pla Rector d'Ús i Gestió del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, durant el període transitori des de l'inici del procediment fins a l'aprovació de l'esmentat Pla Rector d'Ús i Gestió per decret del Consell de la Generalitat, regiran les mesures cautelars establides, amb caràcter genèric, per l'article 28.1.a) de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l'article 28, apartat 1, lletres b) a f), que afecten l'àmbit territorial establit en l'Ordre de 29 de novembre de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es va acordar iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars.
2. Estes mesures cautelars no afectaran els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació d'infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d'impacte ambiental que, en el moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troben en tramitació, els quals s'hauran d'ajustar exclusivament als requisits i condicionants ambientals establits en les respectives legislacions sectorials.
Tercer
No podran autoritzar-se en l'àmbit territorial afectat, durant la tramitació del projecte d'elaboració fins a la seua aprovació, actuacions no previstes en els anteriors apartats.
Quart
Les mesures cautelars a què es refereix este acord estaran vigents fins a l'aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, sense que en cap cas la vigència d'estes puga superar els tres anys.
Cinqué
Este acord vigirà des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra este acord, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del Consell de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació d'este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 9 de desembre de 2005
El vicepresident i secretari del Consell de la Generalitat,
VÍCTOR CAMPOS GUINOT

linea