diari

ORDE de 29 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats. [2005/F13821]

(DOGV núm. 5158 de 20.12.2005) Ref. Base de dades 6323/2005

ORDE de 29 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats. [2005/F13821]
Per Orde de 22 setembre de 2000, es va crear la Comissió Mixta d'Estudi de Discapacitats per a l'Accés a la Funció Pública Valenciana, per tal d'estudiar i dictaminar sobre les capacitats i adaptabilitat de les persones que, amb la condició legal de discapacitats, es presenten als processos selectius convocats per la Generalitat Valenciana, a fi d'especificar professionalment la seua compatibilitat funcional amb les concretes funcions dels llocs oferits.
La posterior Llei 11/2003, de 10 abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, estableix els principis generals que regeixen l'actuació de les administracions públiques en relació amb les persones amb discapacitat, i destaca el d'integració i el de responsabilitat pública, pels quals la Generalitat Valenciana es preocupa especialment que les persones amb discapacitat puguen gaudir d'igualtat d'oportunitats.
Amb aqueix objectiu està promovent polítiques de foment de l'ocupació, que faciliten la inserció laboral i la permanència en el mercat ordinari de treball de les persones amb discapacitat, i està desenvolupant diferents instruments d'inserció laboral, com el de formar part, de forma preferent, de les borses d'ocupació temporal, per a proveir provisionalment llocs de treball de l'administració del Govern Valencià.
Per tant, cal adaptar les funcions descrites i assignades en l'Orde de 22 setembre de 2000 a la Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats per a l'Accés a la Funció Pública Valenciana, i estendre-les a la provisió temporal de llocs de treball.
Per tot això, i fent ús de les facultats que m'atorga la disposició addicional primera del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana
ORDENE
Article 1. Composició
La Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats estarà integrada pels membres següents:
a) President: un representant de la direcció general competent en matèria de funció pública, designat pel seu director.
b) Vocals:
– Un representant de cada una de les tres disciplines o especialitats que integren el Centre de Diagnòstic i Orientació adscrit a la Conselleria de Benestar Social, que seran nomenats pel director general competent en matèria d'integració del discapacitat.
– Tres representants de la direcció general competent en matèria de funció pública, designats pel seu director, entre els quals hi haurà algun representant del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, i actuarà un d'ells de secretari, amb veu i vot.
Article 2. Funcions
a) La Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats té com a objecte realitzar l'estudi i dictamen sobre les capacitats residuals de les persones que, amb la condició legal de minusvalidesa, participen en els processos selectius convocats per la conselleria competent, en matèria de funció pública, amb la sol·licitud prèvia del tribunal o òrgan de selecció corresponent, quan es plantegen dubtes sobre la compatibilitat funcional de la persona discapacitada respecte a les funcions que s'han d'exercir en les places o, si fa el cas, en els llocs de treball a què opten.
b) Als efectes establits en l'article 26.5 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, la dita comissió és competent, així mateix, per a emetre l'informe previst en supòsits d'expedients de remoció per falta de capacitat per a l'exercici del lloc de treball.
c) Així mateix, té com a objecte realitzar l'estudi i dictamen sobre les capacitats residuals de les persones que, amb la condició legal de minusvalidesa, participen en les convocatòries per a la constitució de borses de treball de l'administració en la Generalitat Valenciana, quan es plantegen dubtes sobre la compatibilitat funcional de la persona discapacitada respecte a les funcions que s'han d'exercir en els llocs de treball a què s'opten, sempre que no provinguen d'un procés selectiu des de la seua condició de discapacitat.
Article 3. Dictàmens
Els dictàmens de la comissió hauran d'especificar motivadament, en cada cas, les causes de l'exclusió de la persona minusvàlida, o les mesures que calen per a l'adaptació del lloc de treball. Aquest dictamen tindrà caràcter preceptiu. El tribunal o òrgan de selecció i la Comissió de Seguiment de les Borses de Treball, i, si fa el cas, a la vista d'aquesta, proposarà a la Direcció General de Funció Pública l'adopció de la resolució que procedisca.
Article 4. Règim de funcionament
El règim de funcionament de la Comissió Mixta d'Estudi de les Discapacitats s'ajustarà a allò que s'ha disposat per als òrgans col·legiats en el títol segon, capítol segon, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada l'Orde de 22 setembre de 2000, per la qual es crea la Comissió Mixta d'Estudi de Discapacitats per a l'Accés a la Funció Pública Valenciana.
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 29 de novembre de 2005
El conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques,

linea