diari

DECRET 182/2006, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'establixen les condicions i els requisits específics per a l'autorització de les Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica. [2006/14228]

(DOGV núm. 5402 de 05.12.2006) Ref. Base de dades 6435/2006

DECRET 182/2006, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'establixen les condicions i els requisits específics per a l'autorització de les Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica. [2006/14228]
La política social dirigida a les persones amb discapacitat manté un enfocament integrador, que ha experimentat un gran avanç en els últims anys. Havent seguit les orientacions més recents, l'Estatut de les Persones amb Discapacitat aprovat per la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, establix este principi d'integració en matèria educativa, cultural, laboral i social, de manera que només quan per les característiques de la seua discapacitat les persones requerisquen una atenció específica, esta podrà prestar-se a través de servicis i centres especials.
Les Vivendes Tutelades suposen una experiència d'autonomia, que posa al servici de les persones amb discapacitat els mitjans d'allotjament i suport social necessaris per a potenciar al màxim les seues capacitats, facilitant la seua progressiva independència, en un clima positiu de convivència. Esta iniciativa ha permés, en els últims anys, donar resposta a les necessitats de persones amb discapacitat física o psíquica, que necessiten este tipus de recursos, de forma adaptada a les seues necessitats i potencialitats, per a garantir un desenrotllament òptim personal i el seu benestar integral.
D'altra banda, este recurs es troba especialment indicat en determinats casos per a les persones afectades per una malaltia mental crònica o trastorn mental greu, havent-se establit diverses modalitats de Vivendes com a servicis integrals d'allotjament i rehabilitació psicosocial a partir de l'aprovació del Decret 132/1996, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'assignen competències en matèria d'atenció als malalts mentals, sent estos complementaris a la prestació bàsica d'atenció psiquiàtrica especialitzada i l'assistència sanitària pels servicis de salut mental.
D'esta visió normalitzada i integradora participa la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, la rellevància de la qual en matèria de Vivendes Tutelades es realça, a més, al considerar estes com a centres d'acció social, necessitats de desplegament reglamentari en funció de tipologia, característiques i condicions d'accés dels usuaris, tenint en compte els distints tipus de discapacitat.
De l'experiència comuna de les Vivendes Tutelades per a les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica es deduïx el caràcter de recurs complementari, necessàriament coordinat (amb els servicis de treball i integració laboral, i els altres servicis comunitaris), continuat (estable en el temps, encara que limitat en la necessitat del suport o la intervenció), progressiu (des dels recursos més protegits o menys autònoms als menys necessitats de protecció i més autònoms) i comunitari.
Partint d'un tronc comú, s'ha optat per definir bàsicament tres tipus o modalitats de Vivendes, d'acord amb la diferent intensitat d'atenció i funcions de protecció que es presten, ja siguen de suport i mera supervisió o de prestació d'una major assistència, d'acord amb les necessitats específiques, programa de rehabilitació individualitzat i la mateixa evolució dels usuaris.
D'altra banda, és necessària la regulació de les condicions de funcionament, recollint la peculiaritat d'estos centres, la documentació bàsica com a centres d'acció social, els servicis que han de prestar, així com els requisits d'accés als diferents tipus de Vivendes Tutelades, a fi de garantir els drets dels usuaris, uns mínims de qualitat i el compliment de la seua finalitat, així com la subjecció a la inspecció d'estos centres i de les prestacions que oferixen.
En el procediment d'elaboració d'esta disposició general han sigut consultades les associacions i organitzacions que agrupen al sector de persones amb discapacitat i amb malaltia mental crònica, i les entitats directament afectades per l'execució de la norma.
Per tot allò que s'ha exposat, en compliment del que disposen els articles 30.3 i 39 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, a proposta de la consellera de Benestar Social, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 1 de desembre de 2006,
DECRETE
TÍTOL PRELIMINAR
De l'àmbit d'aplicació i principis generals
Article 1. Objecte
1. El present decret té com a objecte regular les Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu, així com establir les condicions i els requisits que han de complir els dits centres.
2. Esta disposició es dicta amb caràcter general en desplegament del que disposa la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, per a les Vivendes Tutelades d'este sector de l'acció social.
Article 2. Àmbit d'aplicació
El present decret s'aplicarà a les Vivendes Tutelades destinades a persones amb discapacitat física, psíquica o amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu que radiquen a la Comunitat Valenciana, siga quina siga la seua titularitat pública o privada.
Article 3. Principis generals de funcionament de les Vivendes Tutelades
1. Les Vivendes Tutelades ajustaran el seu funcionament als principis següents:
a) Integració de l'usuari en el centre i en el seu entorn social.
b) Normalització, per mitjà de desenrotllament de fórmules que proporcionen a l'usuari un estil de vida apropiat i anàleg al de l'entorn social de referència.
c) Prestació d'una atenció personalitzada adaptada a les necessitats cada usuari.
d) Coordinació amb la resta de recursos a què tenen accés: servicis socials, generals i especialitzats, recursos sanitaris, centres de formació, d'ocupació i de treball, culturals, d'oci i de temps lliure, que permeten i proporcionen l'oportunitat de participació de l'usuari en l'entorn social.
e) Promoció de les fórmules de convivència, fomentant l'autonomia i vida independent.
f) Participació dels usuaris en l'organització i funcionament de les Vivendes i, si és el cas, autogestió parcial.
g) Confidencialitat, per part del titular, responsable i treballadors de les Vivendes Tutelades, respecte de tot el que fa referència als usuaris.
h) Col·laboració amb la conselleria amb competències en matèria d'acció social. S'hauran d'aportar les dades que la conselleria sol·licite o la remissió de les quals puga determinar-se, amb caràcter periòdic, als efectes del seguiment del funcionament de la Vivenda Tutelada i que no estiguen emparats per la normativa de protecció de dades.
2. Els principis rectors recollits en l'apartat anterior ho són sense perjuí de qualsevol altre establit en la legislació, en especial per a la protecció dels drets a la llibertat, privacitat i intimitat personal, elecció lliure de residència i de circulació, de reunió i els restants drets constitucionalment garantits, així com els que siguen exigibles per a la rehabilitació i integració social de les persones amb discapacitat o afectades per malaltia mental crònica, amb l'empara que atorga l'article 49 de la Constitució Espanyola per al gaudi dels seus drets.
TÍTOL I
Definició, condicions i tipologia
de les Vivendes Tutelades
Capítol I
Definició i condicions generals
Article 4. Definició
Les Vivendes Tutelades són vivendes configurades com a llars funcionals de dimensions reduïdes, adequades al nombre i característiques dels usuaris i inserides en l'entorn comunitari, en què conviuen, de forma estable en el temps, un grup homogeni de persones amb discapacitat física, intel·lectual o amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu, amb necessitats de suport intermitent o limitat, en règim de funcionament parcialment autogestionat.
Article 5. Finalitat
Les Vivendes Tutelades tenen com a finalitat proporcionar un recurs d'allotjament, convivència i suport el més normalitzat possible que facilite, en les millors condicions de confort i qualitat de vida, la inserció en la comunitat de les persones a qui estan destinades
Article 6. Usuaris
Podran ser usuaris de les Vivendes Tutelades les persones amb discapacitat física, intel·lectual o amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu, majors de 18 anys, necessitades de protecció i d'allotjament social alternatiu a les residències, que tinguen reconegut en el certificat de minusvalidesa un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.
Article 7. Servicis
En totes les Vivendes Tutelades hauran de prestar-se els següents servicis, que tindran el caràcter de bàsics:
a) Assistència, suport o supervisió.
b) Allotjament i manutenció
c) Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
d) Col·laboració per a la busca d'altres recursos específics.
e) Activitats d'integració en l'entorn comunitari.
Article 8. Condicions materials i funcionals
1. Les Vivendes Tutelades hauran d'adaptar-se, en les seues condicions materials i funcionals, als requisits exigits en els annexos I i II del present decret.
2. Totes les Vivendes hauran de comptar amb un programa d'atenció a l'usuari. En este programa es preveuran els objectius, activitats, professionals responsables, recursos i servicis socials, generals i especialitzats, recursos sanitaris, centres de formació, d'ocupació i de treball, culturals, d'oci i de temps lliure, als quals, en cada cas, s'assistix, i sistema de seguiment i avaluació del programa.
Article 9. Documentació
1. Les Vivendes Tutelades hauran de disposar de la següent documentació relativa als usuaris:
a) Llibre registre d'usuaris.
b) Expedients dels usuaris.
c) Història sociosanitària.
d) Contracte assistencial, que recollirà els drets i les obligacions del titular i dels usuaris, les prestacions, els servicis i les condicions econòmiques, així com el compromís per ambdós parts de complir el que disposa el reglament de règim interior de la Vivenda Tutelada.
2. I, entre els documents referits al centre, hauran de comptar amb:
a) Autorització administrativa de funcionament vigent.
b) Projecte global d'atenció social i terapèutica.
c) Reglament de règim interior.
d) Pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil que done cobertura als sinistres i a la responsabilitat civil en què puga incórrer el titular del centre pels danys causats a tercers, inclosos els usuaris d'aquell, en vigor.
Capítol II
Tipologia i modalitats
Secció 1a
Tipologia general i capacitat
Article 10. Tipologia general
1. Les Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu es classifiquen en els següents tipus i modalitats:
A) Per raó de les persones a qui van dirigides:
a) Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat física.
b) Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat psíquica.
c) Vivendes Tutelades per a persones amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu.
B) En funció de la intensitat dels servicis de suport, assistència o supervisió, les característiques, tipus de discapacitat i requisits d'accés específic dels usuaris:
a) Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat física.
a.1) Vivendes amb suport.
a.2) Vivendes supervisades per a la promoció de l'autonomia i el foment de l'aprenentatge en les activitats de la vida diària.
b) Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat intel·lectual.
b.1) Vivendes assistides.
b.2) Vivendes supervisades.
b.3) Vivendes supervisades per a la promoció de l'autonomia i el foment de l'aprenentatge en les activitats de la vida diària.
c) Vivendes Tutelades per a persones amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu.
c.1) Vivendes assistides.
c.2) Vivendes supervisades.
c.3) Vivendes supervisades per a la promoció de l'autonomia i el foment de l'aprenentatge en les activitats de la vida diària.
2. Les Vivendes Tutelades ajustaran necessàriament les seues característiques a la tipologia i les modalitats anteriors, sense perjuí que puguen establir-se reglamentàriament nous tipus i modalitats de Vivendes Tutelades que l'evolució i dinàmica social requerisquen i es consideren necessaris per a les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica.
Article 11. Capacitat
1. La capacitat assistencial de les Vivendes Tutelades no podrà ser inferior a quatre places ni superior a set places, excepte el que es disposa en l'apartat següent.
2. La capacitat assistencial de les Vivendes Tutelades assistides per a persones amb discapacitat intel·lectual o per a persones amb malaltia mental crònica no podrà ser inferior a sis places ni superior a set places.
3. El nombre de places es determinarà d'acord amb les condicions, característiques i superfície de la Vivenda.
Secció 2a
Vivendes amb suport per a persones amb discapacitat física
Article 12. Usuaris
Podran ser usuaris les persones majors d'edat amb discapacitat física que necessiten suports en el desenrotllament de determinades activitats en la llar i de la vida diària, així com per a l'accessibilitat i utilització dels recursos de la comunitat.
Article 13. Servicis
A més dels servicis establits en l'article 7 d'este decret, es prestaran els següents servicis, que també tindran la consideració de bàsics:
a) Suport en les activitats físiques (alçar-se, vestir-se, desplaçar-se, fer transferències i semblants) i d'autoatenció personal (neteja, higiene, alimentació i semblants).
b) Ajuda en les activitats de la llar (neteja de la casa, tendir la roba i semblants).
c) Assistència per al seu desenrotllament personal (utilització d'ajudes tècniques).
d) Acompanyament per a determinats desplaçaments (ajuda per a la compra i semblants).
Secció 3a
Vivenda assistida per a persones amb discapacitat intel·lectual
Article 14. Usuaris
Podran ser usuaris les persones majors d'edat amb discapacitat intel·lectual que en la vida diària necessiten suport i assistència per a la realització d'activitats de la vida diària, habilitats socials, treball i utilització dels recursos de la comunitat.
Article 15. Servicis
A més dels servicis establits en l'article 7 d'este decret, es prestaran els següents servicis, que també tindran la consideració de bàsics:
a) Suport i supervisió en activitats de la vida diària (neteja, higiene, vestit, alimentació i medicació).
b) Formació d'hàbits d'autonomia personal.
c) Detecció i ajuda en la solució de situacions que alteren la rutina quotidiana, canvis emocionals i falta de motivació.
d) Foment de l'aprenentatge d'habilitats, entre elles, la comunicació i el foment de relacions interpersonals, l'ajuda mútua, l'ús de transports públics per a facilitar el desplaçament autònom.
e) Suport i orientació a les famílies.
Secció 4a
Vivenda supervisada per a persones amb discapacitat intel·lectual
Article 16. Usuaris
Podran ser usuaris les persones majors d'edat amb discapacitat intel·lectual que en la vida diària necessiten supervisió en l'activitats de la vida diària, habilitats socials, treball i utilització dels recursos de la comunitat.
Article 17. Servicis
A més dels servicis establits en l'article 7 d'este decret, es prestaran els següents servicis, que també tindran la consideració de bàsics:
a) Supervisió de les activitats de la vida diària (neteja, higiene, vestit, alimentació i medicació).
b) Formació d'hàbits d'autonomia personal.
c) Detecció i ajuda en la solució de situacions que alteren la rutina quotidiana.
d) Foment de l'aprenentatge d'habilitats, entre elles, l'ús de transports públics per a facilitar el desplaçament autònom.
e) Suport i orientació a les famílies.
Secció 5a
Vivenda assistida per a persones amb malaltia mental crònica
Article 18. Usuaris
Podran ser usuaris les persones majors d'edat afectades per malaltia mental crònica o trastorn mental greu, amb necessitats adaptació i integració en l'entorn comunitari, adquisició de destreses de vida autònoma i reforç o suport social, amb una supervisió extensa ajustada a les diferents necessitats dels usuaris.
Article 19. Servicis
A més dels servicis establits en l'article 7 d'este decret, es prestaran els següents servicis, que també tindran la consideració de bàsics:
a) Atenció social en programes individualitzats de rehabilitació, amb una supervisió extensa, temporal i flexible.
b) Formació d'hàbits d'autonomia personal i habilitats socials que permeten una major integració en la societat.
c) Vigilància i control de les preses de la medicació prescrita al cap d'usuaris.
d) Realització d'activitats de la vida diària, d'oci i de temps lliure, foment de relacions socials i d'habilitats que eviten recaigudes pròpies de la malaltia mental.
e) Suport i orientació a les famílies.
Secció 6a
Vivenda supervisada per a persones
amb malaltia mental crònica
Article 20. Usuaris
Podran ser usuaris les persones majors d'edat afectades per malaltia mental crònica o trastorn mental greu, amb bona autonomia i alt nivell d'independència, amb necessitats de suport social, que requerixen una supervisió parcial o limitada ajustada a les diferents necessitats dels usuaris.
Article 21. Servicis
A més dels servicis establits en l'article 7 d'este decret, es prestaran els següents servicis, que també tindran la consideració de bàsics:
a) Atenció social en programes individualitzats de rehabilitació, amb una supervisió intermitent i flexible en el temps.
b) Efectuar el seguiment periòdic i supervisió de l'ús de la medicació prescrita al cap d'usuari.
c) Facilitar intervencions ràpides en situacions de trastorn o crisi i desenrotllament d'habilitats socials que eviten recaigudes pròpies de la malaltia mental.
d) Suport i orientació a les famílies.
Secció 7a
Vivenda supervisada per a persones amb discapacitat
física, intel·lectual o malaltia mental crònica
per a la promoció de l'autonomia i el foment
de l'aprenentatge de les activitats de la vida diària
Article 22. Usuaris
Podran ser usuaris les persones majors d'edat amb discapacitat física, intel·lectual o malaltia mental crònica que, amb caràcter temporal, poden aconseguir una autonomia personal que els permeta la seua tornada al context familiar o viure de forma independent amb determinats suports.
Article 23. Servicis
A més dels servicis establits en l'article 7 d'este decret, es prestaran els següents servicis, que també tindran la consideració de bàsics:
a) Foment de l'aprenentatge en les activitats de la vida diària.
b) Formació d'hàbits d'autonomia personal.
c) Foment de les habilitats socials i laborals.
d) Entrenament en la presa de decisions i autoorganització.
e) Suport i orientació a les famílies.
TÍTOL II
Requisits d'accés dels usuaris i coordinació
amb els recursos sociosanitarios
Article 24. Requisits dels usuaris per a tindre accés a una Vivenda Tutelada
Per a tindre accés a les Vivendes Tutelades, els possibles usuaris hauran de complir, amb caràcter general, els requisits següents:
a) No patir malalties físiques greus o cròniques que exigisquen una assistència mèdica o d'infermeria especialitzada i continuada.
b) No presentar patrons de comportament agressiu o perillós per a si mateixos o per als altres, ni problemes greus de dependència a l'alcohol o a altres substàncies addictives, havent d'acreditar haver superat el tractament de desintoxicació i no consum actual, si és el cas.
c) Tindre una necessitat allotjament i suport i no disposar, per absència, inadequació o impossibilitat, d'un mitjà familiar que els preste els suports necessaris per a viure amb un acceptable nivell de qualitat de vida, o voler viure independentment de la seua família.
d) Presentar un nivell d'autonomia personal i social que li permeta afrontar, sense ajuda o amb suports, les activitats bàsiques de la vida diària, la convivència social o una exigència laboral o ocupacional.
e) Residir en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
Article 25. Requisits específics per a l'accés a Vivendes Tutelades destinades a persones amb malaltia mental crònica
Les persones amb malaltia mental crònica perquè puguen ser usuaris de Vivendes Tutelades, assistides o supervisades, hauran de reunir, a més dels requisits establits en l'article anterior, els següents:
a) Ser derivats pels servicis d'atenció especialitzada de salut mental del sistema sanitari, per a la qual cosa hauran d'estar coordinats amb els servicis socials generals i especialitzats.
b) Disposar de prescripció facultativa, a través d'un informe mèdic psiquiàtric i d'un informe social. En els informes s'haurà de recollir la necessitat d'atenció residencial, així com la modalitat de Vivenda Tutelada, supervisada o assistida, més adequada en funció de les circumstàncies que concórreguen en el malalt mental crònic.
c) Tindre una situació psicopatològica estabilitzada i seguir el tractament farmacològic, estant davall el seguiment i control regular del seu servici de salut mental de referència.
Article 26. Coordinació amb els recursos sociosanitaris
1. Els titulars o responsables de les Vivendes Tutelades coordinaran la seua actuació, atenció especialitzada, servicis i prestacions amb els recursos socials i sociosanitaris existents.
2. D'acord amb els seus objectius, es coordinarà les actuacions de qualsevol tipus de programes i recursos socials dirigits a les persones amb discapacitat o amb malaltia mental que potencien l'autonomia personal, la seua integració social, presten servicis de teràpia ocupacional o laboral i suport familiar, segons les seues necessitats específiques.
3. Els usuaris de les Vivendes Tutelades destinades a persones amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual amb trastorns mentals associats mantindran de forma continuada un seguiment amb el/el psiquiatre de la Unitat de Salut Mental de referència, que serà l'encarregada de proporcionar l'atenció medicoassistencial que requerisquen.
TÍTOL III
Règim d'autoritzacions administratives
Article 27. Règim d'autorització administrativa
1. El funcionament de les Vivendes Tutelades destinades a persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica es troba subjecte a control administratiu, per mitjà d'autorització.
2. Les autoritzacions administratives hauran de sol·licitar-se, tramitar-se i resoldre's de conformitat amb el que disposa la secció 9a del capítol V del títol II de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, i en el títol III del Decret 91/2002, de 30 de maig, del Consell, sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i Centres d'Acció Social, a la Comunitat Valenciana, així com en la present norma.
3. Les Vivendes Tutelades necessiten per al desenrotllament de la seua activitat únicament l'autorització administrativa de funcionament, que es regula en el present títol, i l'obtenció de la preceptiva llicència d'ocupació.
4. El titular d'una Vivenda Tutelada autoritzada comunicarà a la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat qualsevol canvi de titularitat, tancament o cessament de l'activitat de la Vivenda Tutelada.
La comunicació del cessament de l'activitat de la Vivenda Tutelada es presentarà amb una antelació mínima de dos mesos a la data en què tinga lloc el cessament de l'activitat o tancament de la Vivenda. En esta comunicació prèvia haurà de consignar-se, en tot cas, la nova direcció o domicili de la vivenda o centre assistencial triat lliurement per cada un dels usuaris de la Vivenda Tutelada l'activitat dels quals cesse.
La comunicació del canvi de titularitat es presentarà en el moment en què este canvi s'haja efectuat.
Article 28. Classes d'autoritzacions administratives
S'establixen les següents classes d'autorització administrativa:
1. Autorització administrativa de funcionament d'una Vivenda Tutelada, que podrà atorgar-se amb caràcter provisional o definitiu.
2. Autorització de modificació substancial. Als efectes del present decret, es considerarà modificació substancial:
a) Les variacions que impliquen un canvi en el règim funcional de la Vivenda Tutelada, en el reglament de règim interior, en la tipologia o modalitat de la Vivenda Tutelada o en els usuaris a qui està destinada (persones amb discapacitat física o intel·lectual o amb malaltia mental crònica).
b) Qualsevol variació en la capacitat assistencial.
c) Les obres que es pretenguen realitzar en la Vivenda, sempre que modifiquen alguna de les condicions físiques del projecte tècnic pel qual es va concedir la llicència d'ocupació o afecten allò que s'ha recollit en l'annex I. Condicions Materials del present decret.
Article 29. Sol·licitud i documentació
1. La sol·licitud d'autorització administrativa de funcionament haurà d'anar acompanyada de la documentació exigida en els apartats 1.1 i 1.3 de l'article 21 del Decret 91/2002, de 30 de maig, del Consell, sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i Centres d'Acció Social, a la Comunitat Valenciana, a més de la documentació i especialitats que a continuació s'indiquen, i d'aquella que puguen establir-se en la normativa de desplegament d'este decret:
a) Memòria explicativa de la tipologia i modalitat de Vivenda Tutelada, nombre de places i perfil dels usuaris, objectius generals i específics, condicions funcionals, programes i protocols d'actuació, de conformitat amb el que establix el present decret així com en la seua normativa de desplegament.
b) Acreditació de la titularitat i de l'estat de càrregues i gravàmens de la vivenda, per mitjà de certificació registral.
En cas d'arrendament o cessió de la vivenda, a més de la certificació registral acreditativa de la titularitat i gravàmens, s'haurà d'aportar el contracte d'arrendament o cessió, la duració inicial del qual no podrà ser inferior a cinc anys, a comptar des de la sol·licitud.
c) Llicència d'ocupació de la vivenda en vigor.
d) Plànols de situació i emplaçament de la vivenda, amb indicació d'accessos, comunicacions i mitjans de transport públic.
e) Informe justificatiu i plànols a escala i moblats, de la vivenda, escala, ascensor, i vestíbul, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, acreditatius del compliment de les condicions materials recollides en l'annex I d'este decret.
f) Acreditació, per mitjà d'informe firmat per tècnic competent, de les instal·lacions amb què compte la vivenda que, com a mínim, seran les ressenyades en l'annex I d'este decret. En l'informe tècnic també es justificarà de forma expressa que s'ha procedit a la comprovació del compliment de la normativa especificada en el citat annex per a les instal·lacions.
g) Plantilla prevista del personal amb què comptarà la Vivenda Tutelada.
h) Instruccions firmades pel titular i pel responsable de la vivenda, si és el cas, per a casos d'emergència, amb especificacions per al personal de la vivenda i per als usuaris, tenint en comptes les característiques intrínseques de la vivenda.
i) El projecte global d'atenció social i terapèutica, que reunirà els requisits exigits en el present decret, així com en la normativa de desplegament.
j) Reglament de règim interior.
k) Compromís de formalitzar una pòlissa d'assegurances que done cobertura als sinistres i a la responsabilitat civil en què puga incórrer el titular de la Vivenda Tutelada pels danys causats a tercers, inclosos els usuaris d'aquell, des de l'inici de funcionament del centre.
2. Dins dels dos mesos següents a la notificació de la resolució per la qual es concedix l'autorització, i en tot cas abans de la posada en funcionament de la Vivenda Tutelada, el sol·licitant haurà de presentar els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada de la inscripció en el sistema de la Seguretat Social i, si és el cas, si es tractara d'un empresari individual, d'estar afiliat i en alta en el règim que corresponga per raó de l'activitat.
b) Justificants d'haver afiliat, si és el cas, i haver donat d'alta els treballadors que presten servicis en el centre.
c) Pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil i justificant acreditatiu del pagament de la prima corresponent a l'anualitat en curs, que done cobertura als sinistres i a la responsabilitat civil en què puga incórrer el titular del centre pels danys causats a tercers, inclosos els usuaris d'aquell, des de l'inici del funcionament del centre.
3. A les sol·licituds de modificació substancial haurà d'unir-se la documentació prevista en els articles 28, 29 i 30 del Decret 91/2002, de 30 de maig, del Consell, i haurà d'acompanyar-se, si és el cas, la documentació ressenyada en l'apartat 1 d'este article.
Article 30. Resolució d'autorització
1. La Direcció General competent en matèria de persones amb discapacitat resoldrà la sol·licitud d'autorització i la notificarà a l'interessat dins del termini de sis mesos següents a la data d'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent de la conselleria amb competències en matèria de servicis socials.
D'acord amb el que establix l'article 60 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat, en el cas que una vegada transcorregut el termini de sis mesos no es notifique a l'interessat la resolució expressa, haurà d'entendre's desestimada la seua sol·licitud.
2. La resolució d'autorització de funcionament fixarà i determinarà la capacitat, tipologia i modalitat de la Vivenda Tutelada.
3. La posada en funcionament de la Vivenda Tutelada quedarà condicionada, en tot cas, a l'aportació de la documentació exigida en l'apartat 2 de l'article 29 d'este decret.
TÍTOL IV
De les garanties en la qualitat dels servicis
i el compliment de les obligacions
Article 31. Servici d'Inspecció
1. La conselleria amb competències en matèria de servicis socials supervisarà i controlarà, a través de la funció inspectora, la qualitat dels servicis que es presten als usuaris de les Vivendes Tutelades regulades en el present decret, siga quina siga la naturalesa, tipus i caràcter del titular.
2. L'exercici de la funció inspectora es desenrotllarà d'acord amb el que disposa el capítol I del títol VII de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el sistema de servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a través del personal del Servici d'Inspecció, que haurà d'acreditar la seua condició i exhibir-la quan exercite les seues funcions.
3. El personal d'inspecció, en l'exercici de les seues funcions, podrà accedir lliurement, en qualsevol moment i sense prèvia notificació, a qualsevol Vivenda Tutelada, així com demanar, quan ho considere necessari, la cooperació d'altres institucions i administracions públiques en els termes i condicions previstos per la normativa vigent.
Article 32. Incompliment
L'incompliment d'allò que s'ha establit sobre el règim, condicions i la resta d'obligacions establides en el present decret i en les seues normes de desplegament determinaran la imposició de les sancions que corresponguen, de conformitat amb el que disposa el títol VII de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el sistema de servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i en el títol III de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Règim d'autorització per a cada Vivenda Tutelada
Les Vivendes Tutelades han de constituir, com a centres d'acció social, una unitat independent per a l'atenció d'un nombre d'usuaris diferenciat, per la qual cosa requeriran autoritzacions separades per a cada Vivenda, encara que formen part d'un mateix immoble o edifici.
Segona. Autorització excepcional
Excepcionalment, per raons d'interés públic o social, en funció de la localització o emplaçament de les vivendes o la carència de Vivendes Tutelades d'un determinat tipus o sector en una zona, àrea o comarca, podrà autoritzar-se el funcionament de Vivendes Tutelades amb exempció del compliment d'alguna o algunes de les condicions materials o funcionals que s'establixen en els annexos del present decret, sempre que complisquen els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. No podrà ser objecte d'exempció cap condició o requisit que afecte la protecció i la seguretat dels usuaris.
Tercera. Caràcter reservat de les dades personals i de la informació personal automatitzada
Tota la documentació i informació continguda en l'expedient personal de cada usuari es considera de caràcter confidencial, havent d'establir els mecanismes necessaris per a garantir, en tot moment, la confidencialitat de les seues dades i el sotmetiment al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en cas de la seua incorporació a processos i sistemes informàtics.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Termini màxim d'adequació de les Vivendes
Tutelades en funcionament
Les Vivendes Tutelades que es troben en funcionament a l'entrada en vigor del present decret hauran d'adequar-se a les condicions i als requisits específics exigits per este en el termini màxim de tres anys, a comptar de l'entrada en vigor d'este decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior en què es contradiguen o s'oposen al que disposa el present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació reglamentària
Es faculta la conselleria competent en matèria de servicis socials, i la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, per a dictar les disposicions necessàries de desplegament i d'aplicació del que disposa el present decret.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.
Valencia, 1 de desembre de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Benestar Social,
ALICIA DE MIGUEL GARCÍA
ANNEX I
Condicions materials
La justificació dels apartats del present annex es farà per mitjà d'informe justificatiu i plànols a escala i moblats, de la vivenda, escala i vestíbul, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent:
1. UBICACIÓ
Les Vivendes Tutelades estaran situades en sòl urbà i de fàcil accés a equipaments i servicis comunitaris, ben comunicades i amb adequada xarxa de transports públics.
2. HABITABILITAT
Les Vivendes regulades en el present decret compliran la norma sobre habitabilitat i disseny de vivendes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana aprovada per Orde de 22 d'abril de 1991, del conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i disposaran de la preceptiva llicència d'ocupació, segons establix l'article 33.4 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació (LOFCE).
3. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Les Vivendes regulades en el present decret compliran la norma vigent sobre Condicions de Protecció contra Incendis dels Edificis, corresponent a la data de la concessió de la llicència municipal que va autoritzar la construcció o, si és el cas, la rehabilitació/s de l'edifici.
L'informe tècnic que cal presentar contindrà les dates de concessió de la llicència d'edificació i de final de construcció i de les reformes de l'edifici o vivenda, així com la justificació del compliment de la norma.
Les Vivendes regulades en el present decret hauran de comptar amb extintors i senyalització d'eixida.
4. BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
En les vivendes amb usuaris amb mobilitat reduïda es complirà el que establix la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, així com el que establix l'article 2.11 en referència als itineraris practicables en la norma sobre habitabilitat i disseny de vivendes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovada per Orde de 22 d'abril de 1991.
5. INSTAL·LACIONS
Les Vivendes Tutelades disposaran, com a mínim, de les instal·lacions relacionades a continuació i que es justificaran per mitjà d'informe, firmat per tècnic competent, que continga a més manifestació d'haver procedit a la comprovació sobre el compliment de la normativa especificada, i en vigor, en cada una d'elles:
a) Electricitat:
Compliran el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió que corresponga segons la data de construcció de l'edifici.
b) Calefacció i aire condicionat:
Disposaran d'un sistema de calefacció que complisca les condicions mínimes de temperatura i confort, les fonts de calor en les estades seran fixes i sense possibilitat de cremades per contacte.
El sistema d'aire condicionat regulador de la temperatura ambient no es considerarà instal·lació bàsica per a l'atorgament de l'autorització de funcionament, sinó com una millora o equipament complementari, que pot ser necessari per a garantir un major benestar i confort, segons la localització de la vivenda.
c) Aigua potable:
Comptaran amb subministrament d'aigua potable de la xarxa general pública, així com abastiment d'aigua calenta sanitària en lavabos, dutxes, cuines, oficis, o qualsevol altra dependència
ANNEX II
Condicions funcionals
I) HORARI
1. El titular de les Vivendes Tutelades ha d'assegurar el seu funcionament les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l'any.
1.1. En les Vivendes Tutelades assistides per a persones amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental crònica l'atenció als usuaris es prestarà de forma presencial continuada.
1.2. L'atenció als usuaris es prestarà de forma presencial parcial, i en tot cas intercomunicada, en les Vivendes Tutelades amb suport per a persones amb discapacitat física, supervisades per a persones amb discapacitat intel·lectual o amb malaltia mental crònica o supervisades per a la promoció de l'autonomia i el foment de l'aprenentatge en les activitats de la vida diària destinades a persones amb discapacitat física, intel·lectual o amb malaltia mental crònica.
A estos efectes, es disposarà, durant les vint-i-quatre hores del dia, d'un sistema de teleassistència o telealarma que, per mitjà de línies telefòniques o qualsevol altre mitjà de comunicació a distància, garantisca que els usuaris estiguen en contacte permanent amb el personal o responsables de la Vivenda Tutelada, perquè, en cas d'urgència o necessitat, s'adopte les mesures oportunes per a l'adequada assistència puntual o solució de la urgència o necessitat.
2. En tot cas, l'horari haurà d'adaptar-se a les hores de descans i a les característiques dels mateixos usuaris, tenint en compte els horaris dels centres i programes assistencials, centres educatius i llocs de treball, si és el cas, als quals estos acudisquen.
II) DURACIÓ DE LES ESTADES
En funció de les circumstàncies que concórreguen en cada usuari, a fi d'assegurar la necessària estabilitat, s'establixen les següents modalitats en la duració de les estades en les Vivendes Tutelades:
a) Estades curtes o mitjanes, durant un període inferior a un any.
b) Estades llargues o indefinides, durant un període superior a un any.
III) PERSONAL
A) Plantilla mínima. La plantilla mínima en una Vivenda Tutelada estarà formada per:
1. Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat física.
1.1. Vivendes amb suport per a persones amb discapacitat física:
a). Per a una capacitat assistencial de 4 o 5 places: 2 cuidadors i 2 auxiliars de servicis domèstics o el seu equivalent en jornada laboral.
b) Per a una capacitat assistencial de 6 o 7 places: 3 cuidadors i 2 auxiliars de servicis domèstics o el seu equivalent en jornada laboral.
1.2. Vivenda supervisada per a persones amb discapacitat física per a la promoció de l'autonomia i el foment de l'aprenentatge de les activitats de la vida diària:
a) Per a una capacitat assistencial de 4 o 5 places: 2 cuidadors, 2 auxiliars de servicis domèstics i 2 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
b) Per a una capacitat assistencial de 6 o 7 places: 2 cuidadors, 2 auxiliars de servicis domèstics i 3,5 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
2. Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat intel·lectual.
2.1. Vivendes assistides per a persones amb discapacitat intel·lectual: 5,5 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
2.2. Vivendes supervisades per a persones amb discapacitat intel·lectual:
a) Per a una capacitat assistencial de 4 o 5 places: 3 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
b) Per a una capacitat assistencial de 6 o 7 places: 3,5 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
En el cas de vivendes supervisades per a persones amb discapacitat intel·lectual que tinguen, almenys, 2 usuaris que presenten patologia dual o necessitat de suports més extensos, s'incrementarà en 0,50 el personal educador.
2.3. Vivenda supervisada per a persones amb discapacitat intel·lectual per a la promoció de l'autonomia i el foment de l'aprenentatge de les activitats de la vida diària:
a) Per a una capacitat assistencial de 4 o 5 places: 2 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
b) Per a una capacitat assistencial de 6 o 7 places: 3,5 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
3. Vivendes Tutelades per a persones amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu.
3.1. Vivendes assistides per a persones amb malaltia mental crònica: 5,5 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
3.2. Vivendes supervisades per a persones amb malaltia mental crònica:
a) Per a una capacitat assistencial de 4 o 5 places: 3 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
b) Per a una capacitat assistencial de 6 o 7 places: 3,5 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
3.3. Vivenda supervisada per a persones amb malaltia mental crònica per a la promoció de l'autonomia i el foment de l'aprenentatge de les activitats de la vida diària:
a) Per a una capacitat assistencial de 4 o 5 places: 2 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
b) Per a una capacitat assistencial de 6 o 7 places: 3,5 educadors o el seu equivalent en jornada laboral.
B) Tot el personal haurà de comptar amb la titulació adequada al lloc de treball que ha d'exercir.
IV) PROTOCOLS D'ACTUACIÓ
Les Vivendes Tutelades disposaran dels següents protocols d'actuació, d'acord amb les característiques i el grau de suport que necessiten els usuaris:
a) Protocol d'admissió.
Amb caràcter previ a l'admissió i ingrés de l'usuari, s'omplirà un Qüestionari d'Avaluació Física o Psicosocial, adaptat a cada tipus o modalitat de Vivenda Tutelada, que permetrà especificar les àrees de deteriorament físic o psicosocial: autonomia personal, hàbits, habilitats en comunicació, xarxa social, etc. adequats per a la convivència i poder recolzar i treballar el personal en la vivenda amb els usuaris.
En el protocol ha de constar el professional o equip professional de l'entitat titular del centre que du a terme l'avaluació.
S'establirà com a període d'adaptació entre 15 i 30 dies, en el termini del qual es procedirà a l'admissió definitiva de l'usuari o derivació al recurs més adequat.
b) Protocol d'emergència sanitària.
Es disposarà d'un protocol amb el procediment pautat que ha de seguir, que preveja els llits de posada en contacte immediata amb el servici mèdic de referència, trasllat i acompanyament al servici d'urgències, amb informació als familiars o amics designats per l'usuari.
En cas d'agudització o crisi de malalts mentals o persones amb discapacitat intel·lectual amb trastorn mental associat, es contactarà amb el metge psiquiatra de la Unitat de Salut Mental de referència i, si és el cas, amb el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU telèfon 900 161 161), a fi que mobilitze el transport sanitari adequat per tal de donar una ràpida atenció i hospitalització en cas necessari de la persona afectada per una crisi.
c) Protocol de programació i seguiment d'usuaris.
Es disposarà d'un protocol adaptat al perfil dels usuaris, que preveja, d'una banda, l'àrea de les activitats de la vida diària i, per un altre costat, la seua adaptació a nivell convivencial.
En les activitats de la vida diària es diferenciarà entre les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD) i les Activitats Instrumentals de la Vida Diària (AIVD).
Les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD) són les activitats imprescindibles per a poder subsistir de forma independent. Entre elles s'inclouen les activitats d'autoatenció (endreçar-se, vestir-se, menjar...).
Les Activitats Instrumentals de la Vida Diària (AIVD) són activitats més complexes que les ABVD. Impliquen la capacitat de prendre decisions i impliquen interaccions més difícils amb el medi. S'inclouran, entre elles, les tasques domèstiques, la presa de la medicació i la compra del que és necessari per a viure.
A l'àmbit convivencial es treballarà les normes de convivència en llars funcionals de dimensions reduïdes, treballant l'adquisició d'hàbits normalitzats.

linea