diari

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2007, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla d'ús públic del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes. [2007/6569]

(DOGV núm. 5522 de 29.05.2007) Ref. Base de dades 6974/2007

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2007, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla d'ús públic del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes. [2007/6569]
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, establix en l'article 2.2 entre les finalitats primordials dels espais naturals protegits, l'ús social d'aquests en matèria d'estudi, ensenyament i gaudi ordenat del medi natural.
Aquest ús social, practicat de forma compatible amb l'adequada protecció dels valors ecològics i paisatgístics, és un dels objectius que van motivar la declaració del Desert de les Palmes com a paratge natural de la Comunitat Valenciana per raó de l'article 8 de l'esmentada Llei 11/1994, per mitjà del Decret 149/1989, de 16 d'octubre, del Consell.
D'acord amb aquest objectiu, el Pla rector d'ús i gestió d'aquest espai natural protegit, aprovat per mitjà del Decret 95/1995, de 16 de maig, del Consell, inclou específicament, en l'article 47.1 de la seua normativa, l'elaboració d'un pla d'ús públic del paratge natural «en el qual s'establirà la capacitat d'acollida de cada zona del paratge i les condicions concretes de compatibilitat entre usos i sòl», regulant així mateix «l'afluència i el trànsit de visitants i les distintes activitats recreatives, esportives, didàctiques i naturalístiques».
El Projecte de Pla d'ús públic va ser informat favorablement per la Junta Rectora del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes, en la reunió de 20 d'abril de 2007.
Conforme amb l'anterior, i a proposta de la directora general d'Ordenació del Territori, resolc:
Article 1. Aprovació del pla i contingut
1. S'aprova el Pla d'ús públic del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes, com a document director de la gestió d'aquesta matèria en l'àmbit territorial de l'esmentat espai natural protegit.
2. El Pla està estructurat en els apartats següents:
– Introducció a l'ús públic. Justificació
– Metodologia
– Objectius principals
– Els recursos de l'espai natural davant de l'ús públic
– El programa d'educació ambiental de l'espai protegit
– La demanda
– Incidències ambientals i socials. Identificació de conflictes
– Inclusió en el marc normatiu de l'espai protegit
– Objectius particulars
– Programa d'accions
– Seguiment i avaluació
– Cartografia
– Documents de referència
– Annexos
3. La documentació corresponent al pla està depositada i disponible al públic en els següents departaments de la conselleria de Territori i Habitatge: Centre d'Informació i Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CIDAM), Direcció General d'Ordenació del Territori, Oficina de Gestió de l'Espai Natural Protegit i Direcció Territorial de Territori i Habitatge de Castelló, així mateix està disponible per a consulta en la pàgina web d'aquesta conselleria.
Article 2. Autorització per al desplegament i l'execució
Es faculta la directora general d'Ordenació del Territori, en el marc de les seues atribucions, per a dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al compliment del que disposa aquesta resolució.
Article 3. Caràcter subsidiari
Les disposicions contingudes en el Pla d'ús públic del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes no tenen caràcter normatiu, i són subsidiàries en l'aplicació del marc normatiu propi de l'espai natural protegit, establit pel Decret 149/1989, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es declara com a paratge natural de la Comunitat Valenciana el Desert de les Palmes, i pel Decret 95/1995, de 16 de maig, del Consell, pel qual s'aprova definitivament el Pla rector d'ús i gestió del Paratge Natural de la Comunitat Valenciana del Desert de les Palmes. Aquestes disposicions, així mateix, són subsidiàries de les determinacions sobre la matèria establides, amb caràcter general, en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
Contra aquesta resolució, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació, davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Territori i Habitatge, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 26 d'abril de 2007.– El conseller de Territori i Habitatge: Esteban González Pons.

linea