diari

DECRET 81/2007, de 25 de maig, del Consell, de declaració del Parc Natural de Puebla de San Miguel. [2007/7027]

(DOGV núm. 5523 de 30.05.2007) Ref. Base de dades 7043/2007

DECRET 81/2007, de 25 de maig, del Consell, de declaració del Parc Natural de Puebla de San Miguel. [2007/7027]
El futur Parc Natural de Puebla de San Miguel atresora espais singulars i elements naturals d'incalculable valor que mereixen la qualificació de parc natural per a aquest territori, tal com es proposa en el present decret. En aquest espai es localitza el punt mes elevat de la Comunitat Valenciana, el Alto de las Barracas amb 1.839 metres d'altura. Aquesta altitud, la distància que el separa del litoral i unes condicions climatològiques caracteritzades per temperatures extremes, sobretot a l'hivern, juntament amb altres condicionants físics i humans configuren uns paisatges únics a la Comunitat Valenciana.
Aquestes característiques orogràfiques i climàtiques han afavorit el creixement de comunitats vegetals d'una raresa i bellesa excepcional. Cal destacar els boscos de savina turífera (Juniperus thurifera), que conforma un dels dos millors grups d'aquests exemplars a escala mundial principalment a causa de la longevitat dels seus individus ja que alguns superen els 1.500 anys. També trobem boscos de teixos (Taxus baccata) reunint en aquest espai més de la meitat dels exemplars d'aquesta espècie de la província de València, cal destacar també els boscos de pinassa (Pinus nigra) i de pi roig (Pinus silvestrys).
Es tracta d'un territori on els paisatges que es poden observar, fruit del treball de la natura com també de la gent que hi ha viscut, configuren un territori que atesos els seus rellevants valors ambientals, paisatgístics i culturals, com també les seues potencialitats d'ús públic en relació amb l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat del medi natural, reunix mèrits objectius indiscutibles per a l'habilitació d'una de les figures jurídiques de protecció d'espais naturals previstes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
El Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (en avant PORN) de Puebla de San Miguel, iniciat per l'Ordre de 10 de febrer del 2006, de la conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s'acorda iniciar el procediment d'elaboració i aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Puebla de San Miguel i de Declaració del Parc Natural de la Puebla de San Miguel, proposa expressament la tramitació i la declaració d'un parc natural en l'àmbit territorial objecte d'aquest decret, que coincidix amb l'àmbit d'aplicació del document d'ordenació a excepció de la zona delimitada com a zona poblada (ZPO). Aquest àmbit té una extensió de 6.390 hectàrees en el terme municipal de Puebla de San Miguel.
En la transposició a l'ordenament jurídic autonòmic valencià de la competència exclusiva en espais naturals, segons l'article 49.10 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, establix la figura del parc natural com la indicada especialment per a la protecció d'espais naturals valuosos en forma compatible amb l'ús sostenible dels recursos naturals en els sectors forestal, ramader, cinegètic, agrícola i de serveis, com també amb l'exercici d'una important funció social en l'estudi, l'ensenyament i el gaudi ordenat dels valors ambientals i culturals.
La figura de parc natural és també especialment adequada per a la gestió d'aquells espais naturals que, com en el cas de Puebla de San Miguel, es caracteritzen per uns valors ambientals i paisatgístics que s'han configurat històricament en estreta interacció amb l'activitat humana del medi rural, cal destacar el mèrit específic d'una gent que ha viscut en un territori sotmés a un clima rigorós i a més en una zona especialment dura per la seua llunyania a espais econòmics actius.
Per tot això, després de consultar per mitjà d'audiència tots els sectors implicats en la declaració d'aquest espai natural, i acomplits els tràmits procedimentals previstos en l'article 4 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 25 de maig de 2007,
DECRETE
Article 1. Objecte i fins
1. L'objecte d'aquest decret és la declaració del Parc Natural de Puebla de San Miguel i s'establix per a aquest un règim especial de protecció d'acord amb el que disposa la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
Aquest règim especial està d'acord amb el marc normatiu i d'ordenació establit en el vigent Pla d'ordenació dels recursos naturals de Puebla de San Miguel.
2. El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural de Puebla de San Miguel té les finalitats següents:
a) Protegir i conservar el patrimoni natural i el paisatge, promovent la gestió racional dels recursos naturals en el marc d'una estratègia global d'avançament cap al desenvolupament sostenible.
b) Protegir i conservar el patrimoni cultural associat als valors ambientals i paisatgístics, amb especial atenció als elements historicoartístics, arquitectònics i etnològics i, en general, a aquells trets, estructures o béns que resulten del poblament humà en els últims segles.
c) Corregir i minimitzar els impactes que l'activitat humana ha pogut ocasionar sobre els recursos naturals, paisatgístics i culturals.
d) Regular específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb la conservació activa d'aquests recursos, per evitar aquelles actuacions que resulten perjudicials per a la preservació i la gestió racional d'aquests.
e) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
f) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, incloent l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'aquests.
g) Potenciar i regular l'ús públic del medi, i és objecte d'atenció especial la recreació ordenada en la natura, el senderisme i el turisme rural en les seues diverses modalitats.
h) Facilitar i fomentar la participació de municipis, propietaris, usuaris i col·lectius socioeconòmics en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
i) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració autonòmica, la corporació local i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.
Article 2. Àmbit territorial
L'àmbit territorial del Parc Natural de Puebla de San Miguel és el descrit en l'annex I (delimitació gràfica) i en l'annex II (delimitació textual) del present decret. Aquesta àrea inclou el terme municipal de Puebla de San Miguel, a excepció de la zona qualificada com a zona poblada (ZPO) del Pla d'ordenació dels recursos naturals de la Puebla de San Miguel.
Article 3. Règim de protecció
1. El règim de protecció establit en aquest decret s'estén a tot l'àmbit territorial del parc natural referit en l'article anterior.
2. Els usos i aprofitaments del sòl i dels restants recursos naturals en el dit àmbit territorial, com també les activitats econòmiques i socials que s'hi vinculen, han de realitzar-se d'acord amb les normes i amb les directrius d'ordenació i gestió contingudes en el vigent Pla d'ordenació dels recursos naturals de Puebla de San Miguel.
Article 4. Règim de gestió
La gestió del Parc Natural de Puebla de San Miguel correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense perjudici que la dita gestió, segons el que disposa l'article 48, apartat 8, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, puga delegar-se totalment o parcialment d'acord amb el que preveu la legislació de règim local, o bé encomanar-se a entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats vinculades a la protecció.
Article 5. Pla rector d'ús i gestió
1. La conselleria competent en matèria de medi ambient tramitarà un pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de Puebla de San Miguel, d'acord amb el que establixen els articles 37 a 41 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, quant a objectius, fins, abast, contingut i tramitació d'aquests instruments d'ordenació i gestió d'espais naturals protegits.
2. Aquest pla constituirà el marc dins del qual s'executaran les activitats directament relacionades amb la gestió del parc natural, desenvolupant per a això les normes generals contingudes en aquest decret i les determinacions, directrius i programes d'actuació definits en el vigent Pla d'ordenació dels recursos naturals de Puebla de San Miguel.
Article 6. Junta Rectora
1. Es crea la Junta Rectora del Parc Natural de Puebla de San Miguel, adscrita a la conselleria de Territori i Habitatge, com a òrgan col·legiat consultiu, col·laborador de la conselleria competent sobre medi ambient en la gestió del parc natural.
2. La Junta Rectora té el caràcter d'òrgan assessor, consultiu, representatiu i de participació, canalitzant així mateix les iniciatives gestores de les administracions, els propietaris i els col·lectius públics i privats directament relacionats amb els objectius del parc en els àmbits administratiu, econòmic, social i cultural.
En particular, la Junta Rectora ha de ser oïda per a l'adopció de les decisions següents:
a) Aprovació del pressupost de gestió del parc natural.
b) Aprovació, modificació i revisió dels instruments d'ordenació i gestió del parc natural.
c) Aprovació del programa anual de gestió del parc natural.
d) Emissió d'aquells informes preceptius sobre plànols, projectes o normes per als quals es preveja expressament la participació de l'òrgan col·legiat, com també d'aquells informes que li siguen sol·licitats sobre qualsevol aspecte que afecte directament o indirectament l'àmbit del parc natural.
e) Proposta i, si és el cas, seguiment, d'actuacions i iniciatives tendents a la consecució dels fins del parc natural, incloent els de difusió i informació dels valors de l'espai natural protegit, com també de formació i educació ambiental.
f) Aprovació d'una memòria anual d'activitats i resultats, proposant les mesures necessàries per a millorar la gestió.
3. President o Presidenta nat de la Junta Rectora
De conformitat amb el Decret 264/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifica la composició de les juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana, el conseller o consellera competent en matèria de medi ambient serà president o presidenta nat de la Junta Rectora. Quan assistisca a les seues reunions ostentarà la Presidència de la sessió amb veu i vot, fins i tot diriment, tenint tots els drets i obligacions que puguen correspondre a qualsevol membre de la Junta.
4. President o Presidenta de la Junta Rectora:
a) El president o presidenta de la Junta Rectora serà nomenat pel Consell, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de medi ambient, i pot recaure aquest nomenament en un membre de la mateixa Junta.
b) En absència del president o presidenta nat, les funcions d'aquest durant les sessions, inclòs el caràcter diriment del seu vot, seran assumides pel president.
c) Quan assistisca a les sessions el president o presidenta nat, el president o presidenta de la Junta Rectora tindrà la consideració de vicepresident o vicepresidenta d'aquest òrgan col·legiat durant les dites sessions.
5. La Junta Rectora del Parc Natural de Puebla de San Miguel es compon dels membres següents:
a) El conseller o consellera competent en matèria de medi ambient, en la condició de president o presidenta nat de la Junta Rectora.
b) El president o presidenta de la Junta Rectora.
c) El director conservador o directora conservadora del parc natural, que actuarà com a secretari osecretària.
d) Un o una representant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
e) Un o una representant de la conselleria competent en matèria de Cultura, Educació i Esport.
f) Un o una representant de la conselleria competent en matèria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
g) Un o una representant de la conselleria competent en matèria d'Infraestructures i Transport.
h) Un o una representant de la conselleria competent en matèria de Justícia i Administracions Públiques.
i) Un o una representant de la conselleria competent en matèria de Turisme.
j) Un o una representant de la Diputació Provincial de València.
k) Un o una representant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
l) Un o una representant de l'Ajuntament de Puebla de San Miguel.
m) Un o una representant de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana
n) Un o una representant de les universitats de la província de València
o) Un o una representant de les associacions conservacionistes que exercixen activitats en la zona, amb caràcter rotatori biennal, triat per aquestes entitats de comú acord entre elles.
p) Un o una representant de la Societat de Caçadors de Puebla de San Miguel, triat per aquesta entitat.
q) Un o una representant de la Comissió de Festes de Puebla de San Miguel, triat per aquesta entitat.
r) Un o una representant de l'Associació Alternativa per la Puebla de San Miguel, triat per aquesta entitat.
s) Un o una representant dels propietaris privats de terrenys en el parc natural o drets forestals, agrícoles i / o ramaders, que desenvolupen activitats en la zona, triat per aquests de comú acord entre ells.
t) Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, triats per aquestes entitats.
u) Un o una representant de la Mancomunitat de Municipis del rincón de Ademuz.
v) Un o una representant de l'Associació para el Desarrollo Integral del Rincón de Ademuz.
6. Per al correcte compliment de les comeses de la Junta Rectora, poden constituir-se en el si d'aquesta les comissions que siguen necessàries. Amb caràcter permanent o temporal, i per delegació expressa de la Junta, a qui donaran compte de les seues activitats, les comissions poden exercir funcions d'informe, proposta, assessorament i seguiment d'àmbits concrets de la gestió del parc natural.
7. El funcionament intern de la Junta Rectora es regirà per un reglament de funcionament que aprovarà la mateixa Junta, la proposta del qual serà redactada pel secretari.
Article 7. director conservador o directora conservadora del parc natural
1. El conseller o consellera competent en matèria de medi ambient, per a una adequada administració i gestió de l'espai protegit, designarà un director conservador o directora conservadora del Parc Natural de Puebla de San Miguel, el qual deurà contar amb una Titulació Universitària de grau mig o superior.
2. El director conservador o directora conservadora que dependrà de l'òrgan competent en espais naturals protegits exercirà les funcions següents:
a) Adoptar les decisions relatives a la gestió del parc natural que no hagen sigut expressament reservades a altres òrgans, incloses totes aquelles que deriven del Pla d'ordenació dels recursos naturals de Puebla de San Miguel i aquelles que s'establisquen en el Pla rector d'ús i gestió que es formule per al parc.
b) Ostentar la direcció tècnica i la coordinació del personal assignat al parc natural, com també de les instal·lacions i equipaments vinculats a la gestió d'aquest.
c) Elaborar les propostes de pressupostos i de programes de gestió, com també la proposta de memòria anual d'activitats.
d) Ostentar la representació ordinària del parc natural davant dels col·lectius ciutadans i les entitats públiques i privades rellevants a l'efecte d'assegurar la participació pública en la gestió de l'espai, així com davant de les instàncies tècniques, científiques i de coordinació i cooperació administrativa que corresponguen.
e) Emetre els informes exigits per la legislació o els instruments d'ordenació del parc.
f) Emetre els informes que li siguen requerits per la conselleria competent en matèria de medi ambient en aquells procediments promoguts per l'administració o particulars que afecten el parc natural.
Article 8. Finançament del parc natural
El Consell, a fi d'atendre les despeses generals de funcionament del parc natural i les inversions necessàries en aquest, habilitarà els crèdits oportuns, sense perjudici d'eventuals aportacions materials d'altres entitats públiques o privades interessades a col·laborar amb la conselleria competent en matèria de medi ambient en la gestió de l'espai protegit.
Article 9. Règim d'infraccions i sancions
El règim sancionador en l'àmbit del Parc Natural de Puebla de San Miguel serà l'establit pels articles 52 a 60 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Execució i desenvolupament
Es faculta el conseller o consellera competent en matèria de medi ambient perquè, en el marc de les seues competències, dicte les disposicions necessàries per a l'execució i el desenvolupament del present decret.
Segona. Pla rector d'ús i gestió
D'acord amb l'article 41.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, el Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural de Puebla de San Miguel s'aprovarà en el termini màxim de dos anys des de l'entrada en vigor del present decret.
Tercera. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 25 de maig de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.
El conseller de Territori i Habitatge,
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS
ANNEX II
Delimitació del Parc Natural de Puebla de San Miguel
Partint de la confluència entre les comunitats autònomes d'Aragó i València, en la unió dels termes municipals de Puebla de San Miguel i Ademuz per la part valenciana i de Riodeva per l'aragonesa, seguix la delimitació cap a l'est i el sud coincidint amb el límit entre el terme municipal de Puebla de San Miguel i la província de Terol pel terme municipal d'Arcos de las Salinas. Seguix cap al sud-oest fins a aconseguir, confrontant amb la Comunitat Autònoma de Castella la Manxa, de nou el terme municipal d'Ademuz. Sense abandonar aquest límit en direcció nord-oest i més tard en direcció nord arribem al punt d'inici. Queda exclòs de l'àmbit del parc natural la categoria de zonificació denominada Zona Poblada del Projecte de PORN de Puebla de San Miguel.

linea