diari

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2007, de la directora general de Gestió del Medi Natural per la qual s'ordena la publicació de la resolució de la sentència de data 26 de gener del 2007 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictada en el recurs contenciós administratiu número 1153/2004. [2007/8206]

(DOGV núm. 5539 de 21.06.2007) Ref. Base de dades 8283/2007

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2007, de la directora general de Gestió del Medi Natural per la qual s'ordena la publicació de la resolució de la sentència de data 26 de gener del 2007 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dictada en el recurs contenciós administratiu número 1153/2004. [2007/8206]
Dictada sentència de data 26 de gener del 2007 per la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el recurs contenciós administratiu número 1153/2004, deduït per Jorge Puig Gómez enfront del Decret 106/2004, de 25 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Pla general d'ordenació forestal de la Comunitat Valenciana DOGV 4785, de 29 de juny del 2004.
A l'empara del que estableix l'article 72.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, resolc:
Ordenar la publicació de la resolució de la sentència de data 26 de gener del 2007 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dictada en el recurs contenciós administratiu número 1153/2004, deduït per Jorge Puig Gómez enfront del Decret 106/2004, de 25 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Pla general d'ordenació forestal de la Comunitat Valenciana DOGV 4785, de 29 de juny del 2004.
Hem resolt:
1. Estimar el recurs contenciós administratiu número 1153/2004, deduït per Jorge Puig Gómez enfront del Decret 106/2004, de 25 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Pla general d'ordenació forestal de la Comunitat Valenciana DOGV 4785, de 29 de juny del 2004.
2. Anul·lar la disposició impugnada, per ser contrària a dret.
3. No fer expressa imposició de costos processals.
València, 13 de juny de 2007.– La directora general de Gestió del Medi Natural: Concepción Maroto Álvarez.

linea