diari

DECRET 85/2007, de 22 de juny, del Consell, pel qual aprova el sistema de desenrotllament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2007/8402]

(DOGV núm. 5542 de 26.06.2007) Ref. Base de dades 8519/2007

DECRET 85/2007, de 22 de juny, del Consell, pel qual aprova el sistema de desenrotllament professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2007/8402]
L'article 40 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut, preveu l'establiment de mecanismes de carrera professional per al personal dels servicis de salut, que comporta el dret dels professionals a progressar de forma individualitzada com a reconeixement del seu desenrotllament professional quant a coneixements, experiència i compliment dels objectius de l'organització a la qual presten servicis.
Així mateix, l'article 35 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, reconeix el dret a la carrera professional dels professionals sanitaris.
Tot aplicant les previsions legals esmentades es va adoptar l'acord entre la conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat sobre carrera i desenrotllament professional, assolit, per unanimitat, en la reunió de la mesa sectorial esmentada de 16 de desembre de 2005. Com a conseqüència de l'acord es va aprovar el Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual aprova el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la conselleria de Sanitat, que s'aplica als professionals llicenciats i diplomats sanitaris. L'acord esmentat de la Mesa Sectorial de Sanitat preveia la negociació d'un nou acord sobre desenrotllament professional, que s'aplicaria a la resta de categories professionals, i que, en tots els casos, s'hauria d'adoptar abans de l'últim trimestre de 2007.
La Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2007, en l'article 27.2 bis, paràgraf segon, arreplega expressament la definició del desenrotllament professional del personal al servici d'institucions sanitàries.
En compliment del compromís adquirit per mitjà de l'acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, este decret regula el sistema de desenrotllament professional que s'aplica al personal adscrit a institucions sanitàries de la conselleria de Sanitat pertanyent a categories no sanitàries i a les sanitàries que no requerixen titulació universitària.
Este decret s'aprova després de la negociació amb les centrals sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu el capítol IV del títol III de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Per tot això, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 22 de juny de 2007,
DECRETE
Article 1. Àmbit d'aplicació
Es reconeix el dret al desenrotllament professional del personal fix de les categories no sanitàries i de les sanitàries que no requerixen titulació universitària, en els termes arreplegats en els articles 2.3 i 40 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut, adscrit a la conselleria de Sanitat o a algun dels seus organismes autònoms, i que tinguen la consideració de personal sanitari, d'acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell.
Article 2. Definició
1. S'entén per desenrotllament professional la progressió de les persones integrades en les categories no sanitàries i en les sanitàries que no requerixen titulació universitària i que permet el reconeixement públic del treball realitzat i l'estímul en l'èxit dels objectius marcats, i també la promoció de la competència professional des del punt de vista qualitatiu que ha d'implicar la millora contínua de la qualitat.
2. La progressió a un grau superior del desenrotllament professional requerix un període mínim de permanència en el grau anterior, i també l'avaluació favorable dels mèrits que establisca la conselleria de Sanitat. Estos graus es definixen, una vegada adquirits, com a consolidats i irreversibles.
Article 3. Voluntarietat
L'accés al desenrotllament professional té caràcter voluntari, i el reconeixement individualitzat, basat en una avaluació objectiva i reglada, comporta la percepció del complement retributiu de desenrotllament professional corresponent, d'acord amb les previsions d'esta norma.
Article 4. Graus de desenrotllament professional
1. S'establix un desenrotllament professional amb 4 graus, més un grau inicial o d'accés.
2. Els graus que componen el desenrotllament professional són:
– Grau G-0.
– Grau G-1.
– Grau G-2.
– Grau G-3.
– Grau G-4.
Article 5. Accés al desenrotllament professional
El dret del professional a l'accés al desenrotllament de la carrera es produïx en el moment de la primera incorporació definitiva a un lloc de plantilla de personal sanitari adscrit a la conselleria de Sanitat. Per a fer efectiu este dret, la persona interessada ha de fer la sol·licitud formal d'inclusió en el desenrotllament professional, en els termes que arrepleguen les disposicions de desplegament d'esta norma.
Article 6. Reconeixement de servicis previs i enquadrament en el grau corresponent
1. El temps de treball prestat abans en qualsevol Administració Pública, en el sentit arreplegat en la Llei 70/1978, de 26 de desembre, es té en compte per a la valoració dels anys de permanència necessaris per a accedir als diferents graus de desenrotllament professional en els termes arreplegats en les disposicions de desplegament d'esta norma. En este sentit, per a la progressió en una determinada categoria professional només es tenen en compte els servicis prestats en el mateix grup de titulació, amb l'única excepció del personal dels grups C i D de la Funció Administrativa. En este cas, per a la progressió en el desenrotllament professional del personal auxiliar administratiu es pot acumular el temps de servicis prestats com a tal i com a administratiu i, recíprocament, per a la progressió en el desenrotllament professional del personal administratiu es pot acumular el temps de servicis prestats com a tal i com auxiliar administratiu.
2. L'avaluació del temps de servicis prestats determina l'enquadrament inicial en el grau de desenrotllament professional que corresponga, d'acord amb els criteris definits en els articles 12 i 13, i tenint en compte la disposició transitòria primera.
Article 7. Àrees d'avaluació en els grups A i B
Sense perjuí del que disposa la disposició transitòria primera, per a la promoció a graus superiors en les categories que requerixen titulació universitària, és necessari haver romàs en el grau anterior el mínim d'anys que s'establix en cada grau i complir els requisits determinats en relació amb l'avaluació de les àrees següents:
a) Activitat professional: es valora l'experiència, l'esforç personal i la qualitat del treball fet. Per a avaluar-la es té en compte, en cada grau, el temps de permanència en el grau corresponent i el compliment d'objectius fixats prèviament, mesurats per mitjà d'indicadors objectivables i referits a l'activitat exercida.
b) Adquisició de coneixements: es valora l'assistència a activitats de formació contínua i continuada relacionades amb l'exercici professional, sempre que estiguen acreditades oficialment. L'avaluació es fa d'acord amb un barem oportú que s'ha d'aprovar en les disposicions de desplegament d'esta norma, i es tenen en compte les diferències en l'accés a esta activitat, segons la naturalesa de cada institució.
c) Activitat docent i investigadora: considera la participació en programes de formació continuada acreditada, la participació com a col·laborador en treballs d'investigació i publicacions científiques, singularment en les línies prioritzades per la conselleria de Sanitat, i la contribució als programes d'actualització i formació professional en l'àmbit de l'àrea de coneixement pròpia. L'avaluació es fa d'acord amb un barem oportú que s'ha d'aprovar en les disposicions de desplegament d'esta norma, i es tenen en compte les diferències en l'accés a esta activitat, segons de la naturalesa de cada institució.
d) Compromís amb l'organització: valora la participació voluntària en programes de millora de la qualitat, la participació en grups d'experts, en equips d'investigació, grups de qualitat i acreditació, l'exercici de llocs directius o de coordinació i supervisió i, en general, el desplegament d'activitats que contribuïsquen de forma efectiva a la millora de l'assistència sanitària.
Article 8. Àrees d'avaluació en grups C, D i E
Sense perjuí del que disposa la disposició transitòria primera, per a la promoció a graus superiors en les categories que no requerixen titulació universitària, és necessari haver romàs en el grau anterior el mínim d'anys que s'establix en cada grau i tindre els requisits determinats en relació amb l'avaluació de les àrees següents:
a) Activitat professional: valora l'experiència, l'esforç personal i la qualitat del treball fet. Per a avaluar-la es té en compte, en cada grau, el temps de permanència en el grau corresponent i el compliment d'objectius fixats abans, mesurats per mitjà d'indicadors objectivables i referits a l'activitat exercida.
b) Compromís amb l'organització: valora la participació voluntària en programes de millora de la qualitat, participació en grups d'experts, equips d'investigació, grups de qualitat i acreditació, exercici de llocs directius o de coordinació i supervisió i, en general, el desplegament d'activitats que contribuïsquen de forma efectiva a la millora de l'assistència sanitària.
c) Adquisició de coneixements i docència: es valora l'assistència a activitats de formació contínua i continuada relacionades amb l'exercici professional, sempre que estiguen acreditades oficialment. L'avaluació es fa segons un barem oportú que s'ha d'aprovar en les disposicions de desplegament d'esta norma, i es tenen en compte les diferències en l'accés a esta activitat, dependents de la naturalesa de cada institució.
Article 9. Avaluació de l'activitat professional
1. D'acord amb el principi d'eficiència, l'avaluació de l'activitat professional es basa en els mesuraments que es fan per a la determinació de la productivitat variable. Per a determinar si un professional ha complit els objectius cal ajustar-se al que disposa la normativa vigent sobre productivitat variable del personal sanitari.
Si durant un exercici no hi ha cap partida pressupostària destinada al pagament de la productivitat variable, l'avaluació del compliment d'objectius es fa aplicant, als objectius corresponents a eixe exercici, els mateixos criteris d'avaluació usats l'any anterior.
Si, per qualsevol circumstància diferent del que disposa l'epígraf 2 d'este article, no es pot aplicar a un treballador determinat el complement de productivitat variable, l'avaluació del compliment d'objectius es fa aplicant, als seus propis objectius, els mateixos criteris d'avaluació utilitzats per a la resta dels treballadors del seu centre.
2. Els professionals en situació de servicis especials tenen dret al còmput del temps per al desenrotllament professional. Durant cada any o cada fracció que dure la situació administrativa esmentada, es considera que els objectius d'activitat professional i del compromís amb l'organització s'han complit plenament.
3. Durant els permisos per a l'assistència a cursos o seminaris de formació o per a participar en programes acreditats de cooperació nacional o internacional o en activitats i tasques docents o d'investigació sobre matèries relacionades amb l'activitat dels servicis de salut, es considera que els objectius d'activitat professional s'han complit plenament sempre que se n'acredite l'aprofitament.
4. Quan l'any avaluat no coincidisca amb l'any natural es pren com a mesura del compliment dels objectius d'activitat professional la mitjana dels resultats de cada un dels anys, ponderada pel temps efectiu computat de cada any.
Article 10. Sol·licitud d'avaluació
Quan un professional estiga en condicions de progressar al grau següent de desenrotllament professional, o crega estar-hi, ha de sol·licitar voluntàriament l'avaluació en els termes regulats en esta norma, per mitjà del formulari específic que s'ha de publicar amb la normativa de desplegament. L'Administració ha de resoldre i notificar la resolució en un termini no superior a 6 mesos, transcorregut el qual es presumix que s'accedix al que sol·licita. En tots els casos, els efectes econòmics s'han de reconéixer des del dia en què siga efectiu el dret.
Article 11. Informació al professional
La conselleria de Sanitat ha d'establir els mitjans oportuns per a garantir que els professionals puguen conéixer periòdicament quina és la situació del seu expedient de desenrotllament professional i, en particular, quina és la seua puntuació en cada una de les àrees d'avaluació.
Article 12. Progressió del personal dels grups A i B en els graus de desenrotllament professional
1. El grau 0 o inicial
Es pot accedir al grau 0 o inicial des del mateix moment en què s'ocupa de forma definitiva una plaça de plantilla de personal sanitari adscrit a la conselleria de Sanitat, sempre que es complisquen els requisits de l'article 1. Este grau comporta els drets i els complements retributius comuns a cada categoria professional.
2. El grau 1
2.1. Requisits
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 1 es requerix:
a) Haver prestat servicis al sistema de salut durant 5 anys, almenys, en el grau de base 0.
b) Haver obtingut un mínim de 50 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 7.
2.2. Valoració de les àrees d'avaluació
a) Activitat professional: fins a 70 crèdits, obtinguts de la forma següent:
– Permanència en el grau 0: fins a un màxim de 50 crèdits. S'assignen 10 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 5 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 20 crèdits obtinguts de multiplicar per 20 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius.
b) Adquisició de coneixements: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Activitat docent i investigadora: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
d) Compromís amb l'organització: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
3. El grau 2
3.1. Requisits
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 2 es requerix:
a) Haver prestat servicis al sistema de salut durant 5 anys, almenys, en el grau 1.
b) Haver obtingut un mínim de 55 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 7.
3.2. Valoració de les àrees d'avaluació
a) Activitat professional: fins a 65 crèdits, obtinguts de la forma següent:
– Permanència en el grau 1: fins a un màxim de 45 crèdits. S'assignen 9 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 5 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 20 crèdits obtinguts de multiplicar per 20 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius durant el temps de permanència en el grau 1.
b) Adquisició de coneixements: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Activitat docent i investigadora: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
d) Compromís amb l'organització: fins a 15 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
4. El grau 3
4.1. Requisits
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 3 es requerix:
a) Haver prestat servicis al sistema de salut durant 6 anys, almenys, en el grau 2.
b) Haver obtingut un mínim de 60 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 7.
4.2. Valoració de les àrees d'avaluació
a) Activitat professional: fins a 60 crèdits, obtinguts de la forma següent:
– Permanència en el grau 2: fins a un màxim de 48 crèdits. S'assignen 8 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 4 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 12 crèdits obtinguts de multiplicar per 12 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius durant el temps de permanència en el grau 2.
b) Adquisició de coneixements: fins a 5 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Activitat docent i investigadora: fins a 15 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
d) Compromís amb l'organització: fins a 20 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
5. El grau 4
5.1. Requisits
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 4 es requerix:
a) Haver prestat servicis al sistema de salut durant 6 anys, almenys, en el grau 3.
b) Haver obtingut un mínim de 65 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 7.
5.2. Valoració de les àrees d'avaluació
a) Activitat professional: fins a 55 crèdits, obtinguts de la forma següent:
– Permanència en el grau 3: fins a un màxim de 42 crèdits. S'assignen 7 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 4 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 13 crèdits obtinguts de multiplicar per 13 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius.
b) Adquisició de coneixements: fins a 5 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Activitat docent i investigadora: fins a 20 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
d) Compromís amb l'organització: fins a 20 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
Article 13. Progressió del personal dels grups C, D i E en els graus de Desenrotllament professional
1. El grau 0 o inicial
Es pot accedir al grau 0 o inicial des del mateix moment en què s'ocupa de forma definitiva una plaça de plantilla de personal sanitari adscrit a la conselleria de Sanitat, sempre que es complisquen els requisits de l'article 1. Este grau comporta els drets i els complements retributius comuns a cada categoria professional.
2. El grau 1
2.1. Requisits
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 1 es requerix:
a) Haver prestat servicis al sistema de salut durant 5 anys, almenys, en el grau de base 0.
b) Haver obtingut un mínim de 50 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 8.
2.2. Valoració de les àrees d'avaluació
a) Activitat professional: fins a 70 crèdits, obtinguts de la forma següent:
– Permanència en el grau 0: fins a un màxim de 50 crèdits. S'assignen 10 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 5 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 20 crèdits obtinguts de multiplicar per 20 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius.
b) Compromís amb l'organització: fins a 20 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Adquisició de coneixements i docència: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
3. El grau 2
3.1. Requisits
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 2 es requerix:
a) Haver prestat servicis al sistema de salut durant 5 anys, almenys, en el grau 1.
b) Haver obtingut un mínim de 55 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 8.
3.2. Valoració de les àrees d'avaluació
a) Activitat professional: fins a 65 crèdits, obtinguts de la forma següent:
– Permanència en el grau 1: fins a un màxim de 45 crèdits. S'assignen 9 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 5 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 20 crèdits obtinguts de multiplicar per 20 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius durant el temps de permanència en el grau 1.
b) Compromís amb l'organització: fins a 25 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Adquisició de coneixements i docència: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
4. El grau 3
4.1. Requisits
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 3 es requerix:
a) Haver prestat servicis al sistema de salut durant 6 anys, almenys, en el grau 2.
b) Haver obtingut un mínim de 60 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 8.
4.2. Valoració de les àrees d'avaluació
a) Activitat professional: fins a 60 crèdits, obtinguts de la forma següent:
– Permanència en el grau 2: fins a un màxim de 48 crèdits. S'assignen 8 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 4 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 12 crèdits obtinguts de multiplicar per 12 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius durant el temps de permanència en el grau 2.
b) Compromís amb l'organització: fins a 30 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Adquisició de coneixements i docència: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
5. El grau 4
5.1. Requisits
Sense perjuí del que disposa l'article 6.2, per a accedir al grau 4 es requerix:
a) Haver prestat servicis al sistema de salut durant 6 anys, almenys, en el grau 3.
b) Haver obtingut un mínim de 65 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 8.
5.2. Valoració de les àrees d'avaluació
a) Activitat professional: fins a 55 crèdits, obtinguts de la forma següent:
– Permanència en el grau 3: fins a un màxim de 42 crèdits. S'assignen 7 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 4 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 13 crèdits obtinguts de multiplicar per 13 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius.
b) Compromís amb l'organització: fins a 35 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Adquisició de coneixements i docència: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
Article 14. Retribució dels graus de desenrotllament professional
1. Aspectes generals
Les retribucions derivades de l'aplicació del desenrotllament professional queden enquadrades en el complement de desenrotllament professional que regula l'article 43.2.e) de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels servicis de salut. Estes retribucions s'adeqüen i actualitzen periòdicament d'acord amb el que disposen les lleis anuals de pressupostos o altres disposicions legals per a això.
La retribució del desenrotllament professional és mensual i s'associa a l'obtenció d'un grau de desenrotllament professional determinat.
2. Promoció de categoria
2.1. El personal que es trobe en situació de promoció interna temporal només pot accedir al desenrotllament professional en la categoria en què té el nomenament fix, i té dret a percebre el complement de desenrotllament professional corresponent a la categoria esmentada.
2.2. El personal que accedisca a un lloc fix en una categoria d'un grup de titulació superior i tinga reconegut abans un grau de desenrotllament professional determinat, manté un complement retributiu equivalent a la quantia corresponent a eixe grau de desenrotllament fins que se li reconega un grau de desenrotllament en la nova categoria la quantia del qual supere la de l'anterior. En cap cas es pot percebre simultàniament el complement de desenrot-llament per més d'una categoria professional.
3. Quantia del complement de desenrotllament professional
Les quanties, en còmput anual, del complement de desenrotllament professional per a les categories dels diferents grups de titulació seran les següents:
Grup A
– Grau 1: 3.000 euros.
– Grau 2: 6.000 euros.
– Grau 3: 9.000 euros.
– Grau 4: 12.000 euros.
Grup B
– Grau 1: 1.950 euros.
– Grau 2: 3.900 euros.
– Grau 3: 5.850 euros.
– Grau 4: 7.800 euros.
Grup C
– Grau 1: 1.250 euros.
– Grau 2: 2.500 euros.
– Grau 3: 3.750 euros.
– Grau 4: 5.000 euros.
Grup D
– Grau 1: 1.000 euros.
– Grau 2: 2.000 euros.
– Grau 3: 3.000 euros.
– Grau 4: 4.000 euros.
Grup E
– Grau 1: 750 euros.
– Grau 2: 1.500 euros.
– Grau 3: 2.250 euros.
– Grau 4: 3.000 euros.
Article 15. Altres beneficis associats al desenrotllament professional
El grau aconseguit en el desenrotllament professional és un mèrit que s'ha de valorar en els processos per a trasllats, concursos, accés a places de responsabilitat, direccions de servici o de secció i direccions d'institucions. També és un mèrit que es valora per a la participació com a docent en programes d'actualització i formació professional en l'àmbit de l'àrea de coneixement pròpia del treballador, i també en programes de cooperació nacional o internacional o en activitats i tasques docents o d'investigació sobre matèries relacionades amb esta àrea de coneixement.
Article 16. Comissió de Seguiment del Desenrotllament Professional
1. Es crea la Comissió de Seguiment del Desenrotllament Professional, amb la finalitat de comprovar el compliment de les responsabilitats exigit per a la promoció a nivells superiors, a instància de les Comissions d'Avaluació.
2. La Comissió de Seguiment del Desenrotllament Professional la presidix el director gerent de l'Agència Valenciana de Salut, i compta, com a vocals, amb els directors generals de l'Agència Valenciana de Salut i un representant de cada un dels sindicats presents en la Mesa Sectorial de Sanitat. Hi actua com a secretari el director d'Assistència Sanitària de Zona que designe el director gerent de l'Agència Valenciana de Salut.
Article 17. Subcomissió Tècnica per al Desplegament i l'Avaluació del Desenrotllament Professional
1. Es crea la Subcomissió Tècnica per al Desplegament i l'Avaluació del Desenrotllament Professional, dependent de la Comissió de Seguiment del Desenrotllament Professional, amb la finalitat de garantir el seguiment i el desplegament de la implantació del Desenrotllament Professional, i també d'avaluar-ne els resultats.
2. La Subcomissió Tècnica per al Desplegament i l'Avaluació del Desenrotllament Professional està presidida pel director d'Assistència Sanitària de Zona que actue com a secretari de la Comissió de Seguiment del Desenrotllament Professional i compta, almenys, amb quatre vocals, dels quals dos seran designats pel director general d'Assistència Sanitària i els altres dos pel director general de Recursos Humans.
Article 18. Comissions d'Avaluació del Desenrotllament Professional
1. En cada Departament de Salut, i també en els centres o estructures d'àmbit supradepartamental, s'ha de constituir una Comissió d'Avaluació del Desenrotllament Professional per cada grup de titulació.
2. La Comissió d'Avaluació del Desenrotllament Professional està presidida pel gerent del Departament de Salut o una persona de càrrec equivalent en les estructures d'àmbit supradepartamental o la persona, pertanyent a l'equip directiu, que hi delegue. Compta, com a vocals, almenys, amb set professionals del grup de titulació corresponent, designats pel president de la Comissió d'Avaluació del Desenrotllament Professional, i un representant per cada un dels sindicats presents en la Mesa Sectorial de Sanitat.
Article 19. Homologació del desenrotllament professional amb altres organismes vinculats a la conselleria de Sanitat
La conselleria de Sanitat ha d'establir els acords oportuns amb els consorcis, concessions administratives o altres organismes emmarcats en les fórmules de gestió diferents arreplegades per la Llei 15/1997, de 25 d'abril, i per la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, a fi de garantir l'homologació del grau de desenrotllament professional obtingut pel personal de la conselleria i el dels centres esmentats.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única
S'ha de negociar en la Mesa Sectorial de Sanitat durant l'any 2007 l'Oferta Pública d'Ocupació corresponent als exercicis 2006-2007.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
1. Els servicis prestats en qualsevol institució sanitària pública abans de la data d'entrada en vigor d'este decret queden exempts d'avaluació, per la qual cosa es considera que durant el temps en què s'han prestat s'han complit plenament els requisits assistencials i, en la part proporcional, la resta de requisits.
2. El personal que, abans de l'entrada en vigor d'este decret, haja accedit a un lloc fix després de prestar els seus servicis, també de forma fixa, en una categoria d'un grup de titulació inferior, pot beneficiar-se del mecanisme previst en l'article 14.2.2, pel qual es considera que, en el moment d'accedir al lloc superior, tenia consolidat el grau de desenrotllament que li hauria correspost en l'inferior d'acord amb les seues circumstàncies.
Segona
El complement de desenrotllament professional s'ha de pagar de forma progressiva durant una fase d'implantació amb l'equivalència següent:
– Entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2007: el 40% del complement.
– Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2008: el 60% del complement.
– Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2009: el 80% del complement.
– A partir de l'1 de gener de 2010: el 100% del complement.
Tercera
El temps de servicis prestats com "auxiliar d'infermeria en funció de tècnic" és computable, en el sentit que arreplega l'article 6, per al desenrotllament professional en la categoria de tècnic especialista.
Quarta
Fins que no s'aprove la normativa que substituïsca l'establida en el capítol IX de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, el complement de desenrotllament professional previst en l'article 14 d'este decret s'inclou en les taules retributives que s'apliquen al personal d'institucions sanitàries dependent de la conselleria de Sanitat, arreplegat en l'annex de la Llei esmentada, d'acord amb les consignacions reflectides en la Llei de pressupostos.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Les disposicions de desplegament d'esta norma han de ser objecte de negociació en la Mesa Sectorial de Sanitat.
Segona
Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar totes les disposicions que requerisquen el desplegament i l'execució d'este decret.
Tercera
Este decret entra en vigor el dia 1 de juliol de 2007.
ValÈncia, 22 de juny de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
RAFAEL BLASCO CASTANY

linea