ORDRE de 27 de desembre de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aproven els codis de la classificació econòmica dels pressupostos del sector administració general de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes amb semblant estructura pressupostària. [2001/X12760]

(DOGV núm. 4158 de 31.12.2001) Ref. Base de dades 5331/2001

de desembre de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aproven els codis de la classificació econòmica dels pressupostos del sector administració general de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes amb semblant estructura pressupostària. [2001/X12760]

L'article 23 del Decret Legislatiu del Consell de la Generalitat Valenciana, de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, preceptua que, sense perjudici dels seues peculiaritats, l'estructura dels seus pressupostos s'ajustarà a la normativa que amb caràcter general s'aplique al sector públic estats i, així mateix, determina que correspon al conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació adoptar les mesures pertinents a aquest efecte.

D'altra banda, la Resolució de 18 de juliol de 2001 de la Direcció General de Pressupostos per la qual s'estableixen els codis que defineixen l'estructura econòmica establida per l'Ordre del Ministeri d'Hisenda de 27 d'abril de 2001, introdueix diverses modificacions en les classificacions i definicions dels conceptes econòmic dels estats d'ingressos i despeses dels pressupostos generals de l'Estat, el que fa necessari establir un nou sistema de definicions de codis, que homogeneïtze la imputació dels ingressos i de les despeses pressupostaris del sector de l'administració general de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes amb similar estructura pressupostària, amb la del sector estatal, mitjançant l'aplicació de criteris anàlegs.

Per tot això, fent ús de l'autorització continguda en l'article 23 del Decret Legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana dispose que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes amb similar estructura pressupostària, hauran d'elaborar els seus pressupostos tenint en compte la naturalesa econòmica dels ingressos i de les despeses i les finalitats o els objectius que amb aquests últims es proposen aconseguir, i que els codis pressupostaris queden establits en els termes que es recullen a continuació.

Classificació econòmica del pressupost d'ingressos

1. Impostos directes

10. Sobre la renda. (Tram Autonòmic)

100. De les persones físiques.

00. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

11. Sobre el capital.

110. Impost sobre Successions i Donacions.

00. Sobre Successions

01. Sobre Donacions

111. Impost sobre el Patrimoni de les persones físiques

00. Sobre el Patrimoni de les persones físiques

2. Impostos indirectes.

20. Sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

200. Sobre Transmissions Patrimonials

00. Sobre Transmissions Patrimonials.

202. Sobre Actes Jurídics Documentats.

00. Sobre Actes Jurídics Documentats

22. Cànon de Sanejament

220. Cànon de Sanejament

00. Cànon de Sanejament

24. Impost autonòmic sobre el joc

240. Impost autonòmic sobre el joc

00. Impost autonòmic sobre el joc del bingo

25. Sobre el valor afegit

250. Sobre el valor afegit

00. IVA sobre importacions

01. IVA sobre operacions interiors

26. Sobre consums específics

260. Impostos especials

00. Sobre l'alcohol i begudes derivades

01. Sobre cervesa

02. Sobre llavors de tabac.

03. Sobre hidrocarburs

04. Sobre determinats mitjans de transport

05. Sobre productes intermedis

06. Sobre energia

29. Impostos extingits.

290. Impost sobre el luxe a extingir

0. Impost sobre el luxe a extingir

3. Taxes, preus públics i altres ingressos.

30. Taxes.

300. Taxes en matèria de turisme

00. Serveis acadèmics i administratius de l'Escola Oficial de Turisme

301. Taxes en matèria d'hisenda i administració pública

00. Serveis administratius en matèria de casinos, jocs i apostes

01. Venda de impresos

02. Subministrament d'informació estadística

03. Altres serveis administratius

302. Taxes en matèria d'associacions, espectacles i publicacions

00. Serveis administratius en matèria d'associacions, fundacions i espectacles

01. Venda d'impresos per a legalització

02. Subscripció i venda del DOGV

03. Inserció en el DOGV

04. Venda de cartells identificatius

05. Subministrament d'informació del registre d'associacions.

303. Taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport

00. Ordenació de l'explotació dels transports mecànics per carretera.

01. Direcció i inspecció d'obres

02. Habitatges de protecció oficial i actuacions protegibles

03. Expedició de la cèdula d'habitabilitat

04. Serveis administratius

05. Venda d'impresos requerits pel llibre de control de qualitat en obres d'edificació d'habitatges.

06. Servei de control de qualitat en l'edificació

07. Assaigs realitzats pels laboratoris d'obres públiques

08. Taxes per serveis portuaris

304. Taxes en matèria de cultura, educació i ciència

00. Serveis de lectura, investigació, certificacions còpies i reproduccions i impresos en arxius, biblioteques i museus.

01. Entrades a museus

02. Serveis acadèmics no universitaris

03. Serveis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari.

04. Inscripció en proves selectives i en proves de la Junta Qualificadora de Coneixement de Valencià i expedició de certificacions de fulls de serveis.

05. Ensenyaments de règim especial

06. Serveis acadèmics universitaris

07. Serveis prestats en centres d'ensenyament infantil

08. Expedició del “carnet jove”

09. Utilització de les instal·lacions del complex educatiu de Cheste

10. Expedició del “Carnet Jove 26”

305. Taxes en matèria de sanitat

00. Serveis sanitaris

01. Venda d'impresos sanitaris i llibres de control d'activitats sanitàries

02. Venda de productes i serveis hematològics

03. Prestacions sanitàries per accidents de treball de trànsit, malaltia professional i resta de situacions no cobertes pel Sistema Nacional de Salut.

04. Impartició de cursos organitzats per la Conselleria de Sanitat

05. Realització d'anàlisis de laboratori de salut pública

06. Serveis de pràctica tanatològica

07. Inspeccions i controls sanitaris d'animals i els seus productes

306. Taxes en matèria d'ocupació, indústria i comerç

00. Ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres

01. Venda d'impresos

02. Subministrament d'informació de registres

03. Assaigs de reacció al foc realitzats en el Gabinet de Seguretat i Higiene en el treball d'Alacant

307. Taxes en matèria d'agricultura, pesca i alimentació

00. Ordenació i defensa de les indústries agràries i alimentàries

01. Gestió tècnica i facultativa dels serveis agronòmics

02. Prestació de serveis en matèria de ramaderia

03. Taxes de l'Institut Politècnic Maritimopesquer

04. Expedició de les llicències de pesca recreativa, esparaver i pesca de marisc

05. Serveis administratius

06. Prestació de serveis en matèria d'execució d'obres per contracta

07. Prestació de serveis de sanitat vegetal i qualitat del material vegetal de reproducció

08. Determinacions analítiques

09. Prestacions de serveis de sanitat animal

10. Expedició de títols professionals marítims

308. Taxes en matèria de medi ambient

00. Serveis administratius

01. Llicències de caça, pesca, vies pecuàries i activitats complementàries

02. Servei de manteniment d'espècies silvestres

03. Taxes del Centre de Serveis per a la Gestió de l'Aigua

04. Prestació de serveis en matèria forestal

05. Utilització de refugis de muntanya

06. Subministrament d'informació estadística

07. Serveis relatius a llavors forestals

309. Taxes en matèria d'esports

00. Accés a les titulacions per al govern d'embarcacions d'esbargiment i expedició dels títols esportius corresponents.

01. Accés a les titulacions esportives subaquàtiques i expedició dels títols esportius corresponents.

31. Preus públics

310. Per serveis generals

00. Venda de publicacions i subscripcions a publicacions periòdiques

01. Servei de fotocòpies i altres mitjans de reproducció

02. Venda de documentació tècnica

311. Preus públics en matèria de cultura, educació i ciència

00. Serveis d'allotjament, transport i manutenció prestats per centres docents dependents de la Generalitat Valenciana.

312. Preus públics en matèria d'ocupació, indústria i comerç

00. Serveis oferits per les residències de temps lliure

313. Preus públics en matèria d'agricultura, pesca i alimentació

00. Venda de productes agrícoles i vi

314. Preus públics en matèria de medi ambient

00. Venda de planta de vivers

01. Venda de llavors d'espècies forestals

02. Servei de partició de terrenys, consulta i anàlisi de plànols, documents o productes forestals, realització de memòries informatives de forests i redacció de plànols, estudis i projectes

315. Preus públics en matèria de benestar social

00. Serveis en albergs, campaments i residències juvenils

01. Impartició de cursos en l'escola d'animadores juvenils

02. Realització de campanyes de temps lliure juvenil i camps de treball

03. Serveis esportius

04. Serveis prestats pels centres dependents de la Direcció General de Serveis Socials

33. Taxes i exaccions sobre el joc

330. Taxes i exaccions sobre el joc

00. Taxa sobre el joc del bingo

01. Taxa sobre màquines recreatives tipus B i C.

02. Taxa de joc sobre casinos

03. Rifes, tómboles i combinacions aleatòries

04. Recàrrec sobre màquines recreatives

05. Recàrrec sobre casinos

34. Altres ingressos de naturalesa tributària

340. Recàrrecs

00. Recàrrec de constrenyiment

341. Interessos de demora

00. Interessos de demora

342. Interessos per fraccionament i ajornament

00. Interessos per fraccionament i ajornament

343. Sancions tributàries

00. Sancions tributàries

35. Multes i sancions

350. Multes

00. Multes

351. Sancions

00. Sancions

01. Sancions joc

38. Reintegrament d'operacions

380. De pressupost tancat

00. Reintegraments de comptes a justificar

01. Reintegraments pagaments incorrectes caixa fixa

02. Reintegraments IT

03. Reintegrament devolució d'havers

04. Reintegraments Seguretat Social

05. Reintegraments subvencions

06. Reintegraments pagaments indeguts Feoga Garantia

07. Reintegrament subvenciones Feoga Garantia, recaptació executiva

08. Reintegrament per despeses per anuncis contractació

99. Reintegraments. Altres.

381. De pressupost corrent

00. Reintegraments de comptes a justificar

01. Reintegrament pagaments incorrectes caixa fixa

02. Reintegraments IT

03. Reintegrament devolució havers

04. Reintegraments Seguretat Social

05. Reintegraments subvencions

06. Reintegraments pagaments indeguts Feoga-Garantia

07. Reintegrament subvencions Feoga Garantia, recaptació executiva

08. Reembors de despeses per anuncis contractació

99. Reintegraments. Altres

39. Altres ingressos

390. Altres ingressos

00. Bonificació per cessió d'assegurances socials

01. Interessos demora Feoga.

02. Interessos per reintegraments de nòmina

03. Confiscació de fiances

04. Comissions per garanties concedides

05. Costes judicials

06. Altres ingressos residència IVSS

99. Altres ingressos

391. Indeterminats

00. Indeterminats GV

01. Indeterminats SVS

392. Imprevistos

00. Imprevistos GV

01. Imprevistos SVS

4.Transferències corrents

40. De l'administració de l'Estat.

400. Transferències amb finançament incondicionat

00. Fons de suficiència

01. Assignacions per anivellament

02. Altres fondos específics finançament autonòmic

03. Liquidació i noves competències

99. Altres

401. Transferències corrents finalistes

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

402. D'organismes autònoms de l'Estat

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

403. D'entitats públiques i altres ens de l'Estat

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

404. Fons de Cooperació Municipal

00. Fons de Cooperació Municipal

41. D'entitats autònomes de la Generalitat Valenciana

410. Transferències corrents de les EE AA de la GV

00. Institut Valencià d'Estadística

01. Institut Valencià d'Investigacions Agràries

02. Institut Valencià de la Joventut

03.Organisme Públic Valencià d'Investigació

04. Institut Cartogràfic Valencià

05. Servei Valencià d'Ocupació i Formació

42. De la Seguretat Social.

420. De la Seguretat Social

00. De la Seguretat Social

01. Del IMSERSO

43. De l'administració general de la GV

430. De la conselleria a què està adscrit.

00. De la conselleria a què està adscrit

01. De la conselleria a què està adscrit. FSE

02. De la conselleria a què està adscrit. FEDER

431. D'altres conselleries

00. D'altres conselleries

44. Ens, empreses públiques i fundacions de la GV

440. Ens i empreses públiques de la GV

00. Agència Valenciana de Turisme

01. Institut Valencià d'Art Modern

02. Teatres de la Generalitat Valenciana

03. Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay

04. Institut Valencià de la Música

05. Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana

06. Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

07. Institut Valencià de Finances

08. Ràdio Televisió Valenciana

09. Televisió Autonòmica Valenciana, SA

10. Radio Autonomia Valenciana

11. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

12.Entitat Pública Valenciana de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

13. Institut Valencià de l'Habitatge, SA

14. Institut Valencià d'Atenció al Discapacitat

15. Seguretat i Promoció Industrial Valenciana

16. Institut Valencià de l'Exportació, SA

17. Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA

18. Circuit del motor i promoció esportiva, SA

19. Ciutat de les Arts i les Ciències

20. Parc Temàtic d'Alacant, SA

21. Projecte Cultural de Castelló, SA

22. Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA

23. Entitat Pública de Transport Metropolità de València.

99. Altres

441. Fundacions de la Generalitat Valenciana

00. Fundacions de la Generalitat Valenciana

45. De comunitats autònomes.

450. De les administracions generals de la CC.AA.

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

451. Dels seus organismes autònoms

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

452. De les seues entitats públiques i altres

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

46. De corporacions locals

460. D'ajuntaments

00. D'ajuntaments

461. De diputacions

00. De diputacions

469. D'altres entitats locals

00. D'altres entitats locals

47. D'empreses privades.

470. D'empreses privades

00. D'empreses privades

48. De famílies i institucions sense fins de lucre.

480. De famílies i institucions sense fins de lucre

00. De famílies i institucions sense fins de lucre

49. De l'exterior.

490. Del Fons Social Europeu.

00.Fons Social Europeu. Submarc comunitari de suport

01. Fons Social Europeu. Iniciatives

99. Altres FSE

491. Del FEOGA-GARANTIA.

00. Feoga Garantia

492. Altres transferències de la Unió Europea.

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

493. Aportacions derivades de convenis internacionals de cooperació.

00. Aportacions derivades de convenis internacionals de cooperació

499. Altres transferències corrents.

0. Altres transferències corrents

5.Ingressos patrimonials.

50. Interessos de títols i valors.

500. De l'administració general

0. De l'Estat

01. 01. De la Generalitat Valenciana.

502. D'organismes autònoms

00. De l'Estat

01. De la Generalitat Valenciana

503. D'entitats públiques empresarials

00. De l'Estat

01. De la Generalitat Valenciana

504. De comunitats autònomes.

00. De comunitats autònomes

505. De corporacions locals i altres ens territorials

00. De corporacions locals i altres ens territorials

506. D'empreses privades

00. D'empreses privades.

51. Interessos de bestretes i préstecs concedits.

510. A l'administració general

De l'Estat

De la Generalitat Valenciana

511. A la Seguretat Social

00. A la Seguretat Social

512. Als organismes autònoms

00. Als organismes autònoms de l'Estat

01. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana

514. A entitats públiques empresarials

00. A entitats públiques de l'Estat

01. A entitats públiques de la Generalitat Valenciana

515. A comunitats autònomes.

00. A comunitats autònomes

516. A corporacions locals i altres ens territorials

00. A corporacions locals i altres ens territorials

517. A empreses privades.

00. A empreses privades

518. A famílies i institucions sense fins de lucre.

00. A famílies i institucions sense fins de lucre

519. A l'exterior.

00. A l'exterior

52. Interessos de dipòsits.

520. Interessos de comptes bancaris.

00. Interessos de comptes corrents

01. Interessos de les consignacions judicials

99. Altres interessos bancaris

53. Dividends i participacions en beneficis.

533. D'entitats autònomes de la Generalitat Valenciana

00. Institut Valencià d'Estadística

01. Institut Valencià d'Investigacions Agràries

02. Institut Valencià de la Joventut

03. Organisme Públic Valencià d'Investigació

04. Institut Valencià Cartogràfic

05. Servei Valencià d'Ocupació i Formació

534. D'entitats públiques de la Generalitat Valenciana

00. Agència Valenciana de Turisme

01. Institut Valencià d'Art Modern

02. Teatres de la Generalitat Valenciana

03. Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay

04. Institut Valencià de la Música

05. Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana

06. Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

07. Institut Valencià de Finances

08. Ràdio Televisió Valenciana

09. Televisió Autonòmica Valenciana, SA

10. Ràdio Autonomia Valenciana

11. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

12. Entitat Pública Valenciana de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

13. Institut Valencià de l'Habitatge, SA

14. Institut Valencià d'Atenció al Discapacitat.

15. Seguretat i Promoció Industrial Valenciana

16. Institut Valencià de l'Exportació, SA

17. Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA

18. Circuit del motor i promoció esportiva, SA

19. Ciutat de les Arts i les Ciències

20. Parc Temàtic d'Alacant, SA

21. Projecte Cultural de Castelló, SA

22. Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA

23. Entitat Pública de Transport Metropolità de València.

99. Altres

537. D'empreses privades.

00. D'empreses privades

54. Rendes de béns immobles.

540. Lloguer i productes de immobles.

00. Lloguer d'habitatges

01. Lloguer de locals

02. Lloguer d'altres edificis

541. Arrendaments de finques rústiques.

00. Arrendament de finques rústiques

549. Altres rendes.

00. Altres rendes

55. Productes de concessions i aprofitaments especials.

550. De concessions administratives.

00. De concessions administratives

551. Aprofitaments agrícoles i forestals.

00. Aprofitaments agrícoles i forestals.

559. Altres concessions i aprofitaments.

00. Altres concessions i aprofitaments

57. Resultats d'operacions comercials.

570. Resultats d'operacions comercials.

00. Resultats d'operacions comercials

58. Variació del fons de maniobra.

580. Variació del fons de maniobra.

00. Variació del fons de maniobra

59. Altres ingressos patrimonials.

590. Cànon de arrendament d'emissores locals.

00. Cànon d'arrendament d'emissores locals.

591. Beneficis per realització d'inversions financeres.

00. Beneficis per realització d'inversions financeres.

592. Comissions sobre avals

00.Comissions sobre avals

599. Altres ingressos

0. Altres ingressos

6. Alienació d'inversions reals.

60. De terrenys.

600. Venda de solars.

00. Venda de solars

601. Venda de finques rústiques.

00. Venda de finques rústiques

61. De les altres inversions reals.

610. D'edificis i altres construccions

00.Industrials

01.Administratius

02.Comercials

99.Altres

611. De maquinària, instal·lacions i utillatge

0. Venda d'instal·lacions

01. Venda de maquinària

02. Venda d'utillatge

612. De material de transport

00. De material de transport

613. De mobiliari i béns

00. Venda de mobiliari i béns

614. D'equips per a processos d'informació

00. D'equips per a processos d'informació

615. D'immobilitzat immaterial

0. De recerca i desenvolupament

01. Propietat industrial

02. Aplicacions informàtiques

03. Propietat intel·lectual

04. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer

619. Venda d'altres inversions reals.

00. Venda d'altres inversions reals

68. Reintegraments per operacions de capital.

680. D'exercicis tancats.

00. D'exercicis tancats

681. Del pressupost corrent.

0. Del pressupost corrent

7. Transferències de capital.

70. De l'administració de l'Estat.

700. Transferències amb finançament incondicionat

00. Transferències amb finançament incondicionat

701. Transferències de capital finalistes

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

11. Cofinançament Nacional FEOGA-Garantia

99. Altres àrees

702. D'organismes autònoms de l'Estat

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

703. D'entitats públiques i altres ens de l'Estat

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

704. Fons de Compensació Interterritorial

00. Fons de Compensació Interterritorial

71. De les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana

710. De les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana

00. Institut Valencià d'Estadística

01. Institut Valencià d'Investigacions Agràries

02. Institut Valencià de la Joventut

03. Organisme Públic Valencià d'Investigació

04. Institut Valencià Cartogràfic

05. Servei Valencià d'Ocupació i Formació

72. De la Seguretat Social.

720. Transferències de capital de la Seguretat Social

00. De la Seguretat Social

01. De l'IMSERSO

73. De l'administració general de la Generalitat Valenciana

730. De la conselleria a que està adscrit

00. De la conselleria a què està adscrit

01. De la conselleria a què està adscrit. FSE

02. De la conselleria a què està adscrit. FEDER

731. D'altres conselleries

00. D'altres conselleries

74. Ens, empreses públiques i fundacions de la Generalitat Valenciana

740. Ens, empreses públiques de la Generalitat Valenciana

00. Agència Valenciana de Turisme

01. Institut Valencià d'Art Modern

02. Teatres de la Generalitat Valenciana

03. Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay

04. Institut Valencià de la Música

05. Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana

06. Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

07. Institut Valencià de Finances

08. Radiotelevisió Valenciana

09. Televisió Autonòmica Valenciana, SA

10. Ràdio Autonomia Valenciana

11. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

12. Entitat Pública Valenciana de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

13.Institut Valencià de l'Habitatge, SA

14. Institut Valencià d'Atenció al Discapacitat.

15. Seguretat i Promoció Industrial Valenciana

16. Institut Valencià de l'Exportació, SA

17. Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA

18. Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA

19. Ciutat de les Arts i les Ciències

20. Parc Temàtic d'Alacant, SA

21. Projecte Cultural de Castelló, SA

22. Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA

23 Entitat Pública de Transport Metropolità de València.

99. Altres

741. Fundacions de la Generalitat Valenciana

00. Fundacions de la Generalitat Valenciana

75. De comunitats autònomes.

750. De les administracions generals de la CCAA

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

751. Dels seus organismes autònoms

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

752. De les seues entitats públiques i altres

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

76. De corporacions locals.

760. D'ajuntaments.

00. D'ajuntaments

761. De diputacions

00. De diputacions

769. D'altres entitats locals

00. D'altres entitats locals

77. D'empreses privades.

770. D'empreses privades

00. D'empreses privades

78. De famílies i institucions sense fins de lucre.

780. De famílies i institucions sense fins de lucre

00. De famílies i institucions sense fins de lucre

79. De l'exterior.

790. Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

00. Feder. Submarc 2000-2006. Comunitari de suport

01. Feder. Interreg II C. Sequera

02. Feder. Interreg.II C. Mediterrani

03. Feder. Resider II

04. Feder. Urban I

05. Feder. Retex

06. Feder. Altres recursos iniciatives comunitàries

99. Altres

791. Del Fons de Cohesió

00. Del Fons de Cohesió

792. FEOGA-ORIENTACIÓ

0. FEOGA– Orientació POICV 2000-2006

01. FEOGA– Orientació Pluriregional 2000-2006

02. FEOGA– Orientació vinculat AGE

793. FEOGA-GARANTIA

00. FEOGA– Garantia

794. Fons Social Europeu.

00. Fons Social Europeu

795. Altres transferències de la Unió Europea.

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

796. Instrumento Financer d'Ordenació de la Pesca

00. Instrumento Financer d'Ordenació de la Pesca IFOP

799. Altres transferències.

00. Àrea de Cultura

01. Àrea d'Educació i Investigació

02. Àrea de Sanitat

03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

04. Àrea d'Ocupació.

05. Àrea de Medi Ambient

06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports

07. Àrea d'Indústria i Comerç

08. Àrea de Treball i Serveis Socials

09. Àrea de Justícia i Interior

10. Àrea d'Economia i Hisenda

99. Altres àrees

8. Actius financers.

80. Alienació de deute del sector públic.

800. A curt termini

00. Estat

01. Organismes autònoms

02. Seguretat Social

03. D'entitats públiques

05. De comunitats autònomes

06. Corporacions locals

801. A llarg termini

00. Estat

01. Organismes autònoms

02. Seguretat Social

03. D'entitats públiques

05. De comunitats autònomes

06. Corporacions locals

81. Alienació d'obligacions i bons de fora del sector públic

810. A curt termini

00. Empreses privades

01. De la Unió Europea

02. Exterior

811. A llarg termini

00. Empreses privades

01. De la Unió Europea

02. Exterior

82. Reintegraments de préstecs concedits al sector públic.

820.A curt termini.

00. Estat

01. Organismes autònoms

02. Seguretat Social

03. D'entitats públiques

05. Comunitats autònomes

06. Corporacions locals

821 . A llarg termini.

00. Estat

01. Organismes autònoms

02. Seguretat Social

03. D'entitats públiques

05. Comunitats autònomes

06. Corporacions locals

83. Reintegraments de préstecs concedits fora del sector públic.

830. A curt termini.

00. Empreses privades

01. De la Unió Europea

02. Exterior

03. A famílies i institucions sense fins de lucre

831. A llarg termini.

00. Empreses privades

01. De la Unió Europea

02. Exterior

03. A famílies i institucions sense fins de lucre

84. Devolució de dipòsits i fiances.

840. Devolució de dipòsits.

00. A curt termini

01. A llarg termini

841. Devolució de fiances.

00. A curt termini

01. A llarg termini

85. Alienació d'accions i participacions del sector públic.

850. Alienació d'accions i participacions del sector públic.

00. Alienació d'accions i participacions del sector públic

86. Alienació d'accions i participacions de fora del sector públic.

860. D'empreses nacionals o de la Unió Europea.

00. D'empreses nacionals o de la Unió Europea

861. D'altres empreses.

00. D'altres empreses

87. Romanent de tresoreria.

870. Romanent de tresoreria.

00. Romanent de tresoreria per a incorporació de romanents

01. Romanent de tresoreria per a altres modificacions pressupostàries

9. Passius financers.

90. Emissió de deute públic en moneda nacional.

900. Emissió de deute públic en moneda nacional a curt termini.

0.Emissió de deute públic i obligacions en moneda nacional a curt termini

01. Emissió de deute públic en moneda nacional representada en altres valors negociables a curt termini.

901. Emissió de deute públic en moneda nacional a llarg termini.

0. Emissió de deute públic i obligacions en moneda nacional a llarg termini

01. Emissió de deute públic en moneda nacional representada en altres valors negociables a llarg termini

91. Préstecs rebuts en moneda nacional.

910. Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic.

00. Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic.

911. Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic.

00. Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic.

912. Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic.

00. Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic

913. Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic

00. Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic

92. Emissió de deute públic en moneda estrangera.

920. Emissió de deute públic en moneda estrangera a curt termini.

0. Emissió de deute públic en moneda estrangera a curt termini

01. Emissió de deute públic en moneda estrangera representat en altres valors negociables a curt termini

921. Emissió de deute públic en moneda estrangera a llarg termini.

00. Emissió de deute públic en moneda estrangera a llarg termini

01. Emissió de deute públic en moneda estrangera representada en altres valors negociables a llarg termini

93. Préstecs rebuts en moneda estrangera.

930. Préstecs rebuts en moneda estrangera a curt termini.

00. Préstecs rebuts en moneda estrangera a curt termini.

931. Préstecs rebuts en moneda estrangera a llarg termini

00. Préstecs rebuts en moneda estrangera a llarg termini

94. Dipòsits i fiances rebuts.

940. Dipòsits.

00. Dipòsits a C.T.

01. Dipòsits a L.T.

941. Fiances.

00. Fiances a C.T.

01. Fiances a L.T.

Codi de la classificació econòmica dels ingressos públics compresos en els pressupostos de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes

El present codi desplega l'estructura de la classificació econòmica en capítols, articles, conceptes i subconceptes, aplicables als ingressos públics de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats autònomes l'estructura pressupostària de les quals siga similar a la del sector administració d'aquesta.

A) OPERACIONS CORRENTS

El pressupost d'ingressos classifica en els capítols 1r a 5é els ingressos per operacions corrents. Els ingressos aplicables a cada nivell de desagregació són els que es descriuen en el lloc corresponent, tenint en compte que els serveis poden al seu torn aplicar els ingressos no recollits en aquesta estructura tipificada o que exigisquen un major nivell de desagregació en altres aplicacions, segons siga convenient per a la millor gestió, l'adequada administració i comptabilització dels recursos, tot això sense perjudici dels casos en què aquest desglossament siga establit en el present codi.

CAPÍTOL 1

Impostos directes.

S'inclouran en aquest capítol tot tipus de recursos exigits sense contraprestació el fet imposable dels quals estiga constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posen de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Article 10. Sobre la renda (Tram Autonòmic).

S'hi inclouen els ingressos derivats d'impostos que graven la renda, així com els que recauen sobre els guanys patrimonials que els subjectes obtenen tant per via de renda com per via de capital o plusvàlues, corresponents a la tarifa autonòmica de l'impost en la Comunitat Valenciana.

Concepte 100. De les persones físiques.

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven l'obtenció de renda pel contribuent persona física, entenent dins del concepte de renda els rendiments del treball, del capital i de les activitats econòmiques, els guanys i les pèrdues patrimonials i les imputacions de renda establides per llei corresponents a la tarifa autonòmica de l'impost en la Comunitat Valenciana.

Subconcepte 00. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Recull els ingressos derivats de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Entre altres, comprén els ingressos derivats de:

Retencions per rendiments del treball, activitats professionals, agrícoles, ramaderes i premis.

Retencions per rendiment de capital mobiliari.

Retencions per arrendaments d'immobles urbans.

Retencions per reemborsos de fons d'inversió.

Fraccionament de pagament per activitats professionals, empresarials, agrícoles i ramaderes.

Quota diferencial neta de les declaracions anuals ordinàries i simplificada.

Sancions, interessos de demora i recàrrecs associats al principal del deute tributari en els casos en què siga procedent.

Actes d'Inspecció.

Altres liquidacions practicades per l'administració, corresponents a la tarifa autonòmica de l'impost en la Comunitat Valenciana.

Article 11. Sobre el capital

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven el patrimoni de les persones físiques i les adquisicions a títol lucratiu la regulació dels quals correspon a la Generalitat Valenciana.

Concepte 110. Impost sobre Successions i Donacions.

Recull els ingressos derivats dels fets imposables següents:

Adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol de successió.

Adquisició de béns o drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i inter vivos.

Percepció de quantitats pels beneficis de contractes d'assegurances sobre la vida, quan el contractant siga persona distinta del beneficiari.

Sancions, interessos de demora i recàrrecs associats al principal del deute tributari en els casos en què siga procedent.

Subconcepte 00. Sobre Successions.

Subconcepte 01. Sobre Donacions.

Concepte 111. Impost sobre el Patrimoni de les persones físiques.

Recull els ingressos derivats de la recaptació d'aquest impost, pels conceptes següents:

Declaració anual.

Actes d'inspecció.

Altres liquidacions practicades per l'administració.

Sancions, interessos de demora i recàrrecs associats al principal del deute tributari en els casos en què siga procedent.

Subconcepte 00. Sobre el Patrimoni de les persones físiques

CAPÍTOL 2

Impostos indirectes.

S'inclouran en aquest capítol tot tipus de recursos exigits sense contraprestació el fet imposable dels quals estiga constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posen de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la circulació dels béns o la despesa de la renda, la competència i regulació dels quals correspon a la Generalitat Valenciana.

Article 20. Sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

S'inclouran en aquest article els ingressos que es produïsquen per l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Aquests ingressos deriven dels fets imposables següents:

Transmissions patrimonials oneroses.

Operacions societàries.

Actes jurídics documentats.

Concepte 200. Sobre Transmissions Patrimonials.

S'inclouran en aquest concepte els ingressos derivats de les transmissions oneroses per actes inter vivos de tota classe de béns i drets que integren el patrimoni de les persones físiques o jurídiques; la constitució de drets reals, préstecs, fiances, arrendaments, pensions i concessions administratives; i la constitució, l'augment i la disminució de capital, la fusió, transformació i dissolució de societats.

Entre altres, comprén els ingressos per:

Autoliquidacions.

Actes d'inspecció.

Altres liquidacions practicades per l'administració.

Sancions, interessos de demora i recàrrecs associats al principal del deute tributari en els casos en què siga procedent.

Subconcepte 00. Sobre transmissions patrimonials

Concepte 202. Sobre Actes Jurídics Documentats.

S'inclouran en aquest concepte els ingressos que es produïsquen per formalitzar, atorgar o expedir els documents següents:

Notarials, mercantils i administratius i judicials.

Comprèn, entre altres, els ingressos per:

Autoliquidacions.

Liquidacions complementàries per documents notarials i anotacions preventives.

Excés lletres de canvi.

Actes d'inspecció.

Sancions, interessos de demora i recàrrecs associats al principal del deute tributari en els casos en què siga procedent.

Subconcepte 00. Sobre Actes jurídics Documentats.

Article 22. Cànon de Sanejament.

Concepte 220. Cànon de Sanejament.

Subconcepte 00. Cànon de Sanejament.

Recurs tributari de la Hisenda Pública de la Comunitat Valenciana, la recaptació del qual es destina a finançar les despeses de manteniment, explotació i, si és el cas, construcció de les instal·lacions de sanejament de la Comunitat Valenciana.

Aquest cànon grava la producció d'aigües residuals, manifestada a través del consum d'aigua de qualsevol procedència.

Article 24. Impost Autonòmic sobre el Joc.

Recull els ingressos derivats de la recaptació de l'Impost Autonòmic sobre el Joc.

Concepte 240. Impost Autonòmic sobre el Joc.

Subconcepte 00. Impost Autonòmic sobre el Joc del Bingo.

Ingressos derivats de la pràctica d'aquest joc en els locals corresponents.

Article 25. Sobre el Valor Afegit.

Ingressos derivats de la modalitat d'imposició sobre el volum de vendes que recau sobre les transaccions i es configura com impost múltiple que grava el valor afegit en cada fase del procés de producció i distribució.

Concepte 250. Impost sobre el Valor Afegit.

S'inclouran en aquest concepte els ingressos que es produïsquen per l'Impost sobre el Valor Afegit, regulats en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, i en les seues normes de desplegament. Aquest impost grava els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals, les adquisicions intracomunitàries de béns i les importacions de béns.

Subconcepte 00. IVA sobre importacions.

Ingressos d'aquesta naturalesa derivats d'importacions de béns, així com d'operacions assimilades a la importació.

Subconcepte 01. IVA sobre operacions interiors.

Ingressos d'aquesta naturalesa derivats d'operacions interiors i de les adquisicions intracomunitàries de béns.

Comprèn, entre altres, els ingressos i les devolucions realitzats per:

Declaració trimestral per règim general.

Declaració trimestral per règim simplificat.

Declaració mensual per a grans empreses.

Declaració mensual per a exportadors i altres operadors econòmics.

Actes d'inspecció.

Sancions, interessos de demora i recàrrecs associats al principal del deute tributari en els casos en què siga procedent.

Altres liquidacions practicades per l'administració.

Article 26. Sobre consums específics.

S'hi recullen els ingressos derivats dels impostos sobre els consums de determinats béns.

Concepte 260. Impostos especials.

S'hi inclouen els ingressos derivats dels impostos que recauen sobre determinats consums específics i que graven, en fase única, la fabricació, la importació i, si és el cas, la introducció, en l'àmbit territorial intern, de determinats béns, així com la matriculació de determinats mitjans de transport i subministrament d'energia elèctrica, d'acord amb les normes de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials.

Subconcepte 00. Sobre l'alcohol i begudes derivades.

Ingressos derivats de la recaptació de l'impost sobre l'alcohol i les begudes derivades.

Subconcepte 01. Sobre cervesa.

Ingressos derivats de les liquidacions per l'elaboració i la importació de la cervesa.

Subconcepte 02. Sobre llavors de tabac.

Ingressos derivats de les liquidacions per fabricació i importació de llavors de tabac.

Subconcepte 03. Sobre hidrocarburs.

Ingressos derivats de la recaptació de l'impost sobre hidrocarburs que grava la fabricació i la importació dels dits productes.

Subconcepte 04. Sobre determinats mitjans de transport.

Ingressos derivats de la primera matriculació definitiva de vehicles automòbils accionats de motor, d'embarcacions i vaixells d'esbargiment o d'esports nàutics, d'aeronaus i avionetes, tots ells, nous o usats.

Subconcepte 05. Sobre productes intermedis.

Ingressos derivats de la producció i la importació de productes alcohòlics acabats, sense diferències en funció del seu contingut alcohòlic, ni de la proporció que contenen d'alcohols obtinguts per destil·lació o fermentació.

Subconcepte 06. Sobre energia.

Ingressos derivats de la imposició sobre el subministrament d'energia elèctrica efectuat a títol onerós dins del territori d'aplicació de l'IVA entre persones no vinculades. La seua quota impositiva coincideix amb el resultat de multiplicar l'import total facturat per aquest subministrament pel coeficient 1,05113 i el tipus impositiu proporcional del 4,864 per 100.

Article 29. Impostos extingits.

S'inclouran en aquest article els ingressos derivats dels impostos indirectes extingits.

Concepte 290. Impost sobre el luxe a extingir.

Subconcepte 00. Impost sobre el luxe a extingir.

CAPÍTOL 3

Taxes, preus públics i altres ingressos.

Ingressos derivats de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, en la prestació de serveis o en la realització d'activitats en règim de dret públic que es referisquen, afecten o beneficien de manera particular el subjecte passiu, quan es produïsca qualsevol de les circumstàncies següents:

a) Que els serveis o les activitats no siguen de sol·licitud voluntària per als administrats.

b) Que no es presten o realitzen pel sector privat, estiga o no establida la seua reserva a favor del sector públic conforme a la normativa vigent.

Prestacions patrimonials públiques que no tinguen la consideració de taxes.

Contraprestacions pecuniàries obtingudes per la prestació de serveis o la realització d'activitats efectuades en règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguen de sol·licitud voluntària per part dels administrats.

Ingressos derivats de prestació de serveis que no tinguen la consideració de preus públics; els procedents de la venda de béns, els reintegraments d'operacions corrents; diferències de canvi produïdes en amortitzar el deute emés en moneda estrangera; diferències entre els valors de reembors i d'emissió, i altres.

Article 30. Taxes.

Ingressos de les taxes exigides per la Generalitat i les seues entitats autònomes, com a contraprestació dels serveis i de les activitats realitzats per aquests o per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.

Concepte 300.Taxes en matèria de turisme.

Subconcepte 00. Serveis acadèmics i administratius de l'Escola Oficial de Turisme.

Ingressos derivats de la prestació per l'Escola Oficial de Turisme de la Generalitat dels serveis acadèmics i administratius que són de la seua competència.

Concepte 301. Taxes en matèria d'hisenda i administració pública.

Subconcepte 00. Serveis administratius en matèria de casinos, jocs i apostes.

Ingressos derivats de la realització de les autoritzacions, renovacions, expedicions de documents, diligenciat de llibres, i, en general, la prestació d'altres serveis administratius.

Subconcepte 01. Venda d'impresos.

Ingressos procedents de la venda de models d'autoliquidació i declaració-liquidació de tributs propis i cedits de la Generalitat i d'altres impresos.

Subconcepte 02. Subministrament d'informació estadística.

Ingressos derivats del subministrament de dades estadístiques per l'Institut Valencià d'Estadística.

Subconcepte 03. Altres serveis administratius.

Ingressos derivats per la prestació pels òrgans competents de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de serveis administratius.

Concepte 302. Taxes en matèria d'associacions, espectacles i publicacions.

Subconcepte 00. Serveis administratius en matèria d'associacions, fundacions i espectacles.

Ingressos procedents de la realització de les autoritzacions, inscripcions, estudis i informes, inspeccions, expedicions de documents, diligenciaments de llibres, i d'altres serveis administratius.

Subconcepte 01. Venda d'impresos per a legalització.

Ingressos derivats de la venda d'impresos de sol·licitud de legalització, mitjançant la seua inclusió en el registre establit a l'efecte, d'associacions culturals, recreatives o de qualsevol altra índole.

Subconcepte 02. Subscripció i venda del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Ingressos procedents de la venda del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la subscripció a aquest, tant en els exemplars solts com en format de microfitxes i CD-Rom.

Subconcepte 03. Inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Ingressos derivats de la realització d'insercions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, independentment que aquestes tinguen o no, d'acord amb disposicions legals o reglamentàries, caràcter obligatori.

Subconcepte 04. Venda de cartells identificatius.

Ingressos per la venda de cartells per a la identificació de locals d'espectacles, activitats recreatives i, en general, establiments públics.

Subconcepte 05. Subministrament d'informació del registro de associacions.

Ingressos deguts al subministrament d'informació relativa a les entitats inscrites en el Registre d'Associacions.

Concepte 303. Taxes en matèria d'obres públiques, urbanisme i transport.

Subconcepte 00. Ordenació de l'explotació dels transports mecànics per carretera.

Ingressos derivats de la prestació pels òrgans competents de la Generalitat dels serveis que susciten els peticionaris i titulars de concessions o autoritzacions de transports per carretera, amb motiu de l'ordenació de l'explotació d'aquests.

Subconcepte 01. Direcció i inspecció d'obres.

Ingressos per la prestació de treballs facultatius de replanteig, direcció i inspecció i liquidació de les obres realitzades, mitjançant contracte, a càrrec de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme.

Subconcepte 02. Habitatges de Protecció Oficial i actuacions protegibles.

Ingressos derivats de la realització de les actuacions administratives conduents a l'atorgament de la qualificació provisional i definitiva en relació amb:

Habitatges de Protecció Oficial.

Rehabilitació d'habitatges i obres complementàries.

Altres actuacions protegibles en matèria d'habitatge previstes per la legislació d'Habitatges de Protecció Oficial.

Subconcepte 03. Expedició de la cèdula d'habitabilitat.

Ingressos derivats de les actuacions administratives de reconeixement i inspecció de locals o edificacions destinades, d'acord amb la normativa específica aplicable, a habitacle humà, conduents a l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat.

Subconcepte 04. Serveis administratius.

Ingressos per la prestació per part de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports dels serveis administratius següents:

Expedició de certificats.

Compulsa de documents.

Expedició de còpies i documents mecanografiats i de plànols.

Registre de concessions i autoritzacions administratives.

Subconcepte 05. Venda d'impresos requerits pel llibre de control de qualitat en obres d'edificació d'habitatges.

Ingressos derivats de la venda dels impresos que s'han d'incloure en el Llibre de Control de Qualitat en obres d'edificació d'habitatges.

Subconcepte 06. Servei de control de qualitat en l'edificació.

Ingressos per la prestació per les Seccions de Control de Qualitat de l'Edificació, de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, dels serveis següents:

Assaigs per al control de la qualitat dels materials en obres d'edificació.

Proves de servei d'elements d'obra i instal·lacions.

Col·laboracions continuades, amb entitats públiques o privades, per a la realització d'assaigs i estudis sobre materials, elements constructius i instal·lacions.

Actuacions d'inspecció per al seguiment de distintius de qualitat de materials i elements constructius.

Actuacions per a l'acreditació de laboratoris d'asssaig per al control de qualitat de l'edificació.

Subconcepte 07. Assaigs realitzats pels laboratoris d'obres públiques.

Ingressos derivats de la realització d'assaigs de control de qualitat dels materials emprats en les obres públiques que duga a terme la Generalitat, a través dels laboratoris dependents de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.

Subconcepte 08. Taxes per serveis portuaris.

Ingressos derivats de les taxes exigides en contraprestació per la utilització del domini públic de les aigües del port, instal·lacions terrestres i serveis, en l'àmbit dels ports dependents de la Generalitat Valenciana.

Concepte 304. Taxes en matèria de cultura, educació i ciència.

Subconcepte 00. Serveis de lectura, investigació, certificacions, còpies i reproducció de documents i impresos en arxius, biblioteques i museus.

Ingressos procedents de:

Expedició de targeta habilitant per a la lectura i la investigació en arxius, biblioteques i museus.

Expedició de certificacions

Diligenciament de còpies fetes en arxius i biblioteques.

Autorització per a publicar o reproduir fotocòpies, microfilms, pel·lícules, fotografies o diapositives.

Subconcepte 01. Entrades a museus .

Ingressos procedents de la visita als museus dependents de la Conselleria de Cultura i Educació.

Subconcepte 02. Serveis acadèmics no universitaris.

Ingressos per la prestació pels centres dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura dels serveis educatius relatius al Curs d'Orientació Universitària.

Subconcepte 03. Serveis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari.

Ingressos procedents de la prestació pels centres dependents de la Conselleria de Cultura i Educació dels serveis educatius relatius al Curs d'Orientació Universitària.

Subconcepte 04. Inscripció en proves selectives i en proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià i per expedició de certificacions de fulls de serveis.

Ingressos derivats de la prestació dels serveis administratius següents:

Inscripció en les proves per a la selecció del personal docent que efectue la Conselleria de Cultura i Educació.

Inscripció en les proves per a cadascun dels nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Formació d'expedients per a les proves selectives d'accés a cossos docents.

Expedició de certificacions de fulls de serveis del personal docent no universitari.

Subconcepte 05. Ensenyaments de règim especial

Ingressos per la prestació de serveis acadèmics i administratius pels conservatoris de música, conservatoris de dansa, escoles d'art dramàtic i escoles oficials d'idiomes en la xarxa pública de la Generalitat i altres centres reconeguts i autoritzats.

Subconcepte 06. Serveis acadèmics universitaris

Ingressos derivats per la prestació de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana del servei públic d'educació superior, en els ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials.

Subconcepte 07. Serveis prestats en centres d'ensenyament infantil.

Ingressos derivats de la prestació de serveis d'ensenyament en els centres d'ensenyament infantil de la xarxa de centres de la Conselleria de Cultura i Educació.

Subconcepte 08. Expedició del “Carnet Jove”.

Subconcepte 09.Utilització de les instal·lacions del Complex Educatiu de Cheste.

Subconcepte 10. Expedició del “Carnet Jove 26”.

Concepte 305. Taxes en matèria de sanitat.

Subconcepte 00. Serveis sanitaris.

Ingressos derivats per la prestació per la Conselleria de Sanitat, tant d'ofici com a instància de part de serveis sanitaris.

Subconcepte 01. Venda d'impresos sanitaris i llibres de control d'activitats sanitàries.

Ingressos derivats de la venda de talonaris, comunicacions de posada en mercat de productes cosmètics i llibres de control d'activitats sanitàries.

Subconcepte 02. Venda de productes i serveis hematològics.

Ingressos per la venda de productes hematològics conservats o elaborats pel Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, així com la prestació, pel centre indicat, de serveis hematològics.

Subconcepte 03. Prestacions sanitàries per accidents de treball i de trànsit, malaltia professional i resta de situacions no cobertes pel Sistema Nacional de Salut.

Ingressos per la prestació d'assistència sanitària en qualsevol dels supòsits següents:

Als assegurats o beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social, pertanyents a la Mutualitat General de Funcionaris de l'Estat, a la Mutualitat General Judicial o a l'Institut Social de les Forces Armades, quan no hagen sigut adscrits, a través del procediment establit, a rebre assistència sanitària de la xarxa sanitària del Sistema Nacional de Salut.

Als assegurats o beneficiaris d'empreses col·laboradores en l'assistència sanitària del sistema de la Seguretat Social, en relació amb aquelles prestacions l'atenció de les quals corresponga a l'empresa col·laboradora d'acord amb el conveni o concert corresponent.

Per accident de treball o malaltia professional a càrrec de les mútues d'accidents de treball.

Per accidents de trànsit de vehicles de motor.

Per accidents o malalties cobertes per l'assegurança escolar, l'assegurança obligatòria d'esportistes o professionals, l'assegurança de viatgers o l'assegurança de caça..

Per accidents ocorreguts amb ocasió d'esdeveniments festius, espectacles públics o per qualsevol altre supòsit en què, en virtut de norma legal o reglamentària, haja d'existir una assegurança de responsabilitat davant de tercers per lesions o malalties.

Qualsevol altre no cobert pel Sistema Nacional de Salut d'acord amb la Llei General de Sanitat i les seues normes de desplegament.

Subconcepte 04. Impartició de cursos organitzats per la Conselleria de Sanitat.

Ingressos per la impartició de cursos per l'Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP) i per les escoles d'infermeria dependents de la Conselleria de Sanitat.

Subconcepte 05. Realització d'anàlisis de laboratori de salut pública.

Ingressos per la realització per laboratoris dependents de la Conselleria de Sanitat, tant d'ofici com a instància de part, d'anàlisis clíniques, de mostres de productes alimentaris i de mostres mediambientals.

Subconcepte 06. Serveis de pràctica tanatològica.

Ingressos per la prestació pels òrgans competents de la Conselleria de Sanitat dels serveis tanatològics següents:

Embalsamament.

Conservació transitòria.

Subconcepte 07. Inspeccions i controls sanitaris d'animals i els seus productes.

Ingressos derivats de la prestació de les activitats realitzades per la Generalitat Valenciana per a preservar la salut pública i la sanitat animal, mitjançant la pràctica d'inspeccions i controls sanitaris d'animals i les seues carns fresques destinades al consum, així com d'altres productes d'origen animal, efectuades pels facultatius dels serveis corresponents, tant als locals o establiments de sacrifici, trossejament i emmagatzematge frigorífic, situats en el territori de la Comunitat Valenciana, com els altres controls i anàlisis realitzats en els centres habilitats a l'efecte.

Concepte 306.Taxes en matèria d'ocupació, indústria i comerç.

Subconcepte 00. Ordenació d'instal·lacions i activitats industrials, energètiques i mineres.

Ingressos derivats de l'autorització de funcionament, inscripció i control d'instal·lacions industrials pels òrgans competents de la Generalitat, tant a instància de l'interessat com d'ofici.

Subconcepte 01. Venda d'impresos.

Ingressos per la venda dels impresos següents:

Els requerits per a la tramitació dels expedients d'indústria i seguretat i instal·lacions energètiques i mineres i dels de registre de comerciants i comerç.

Els fulls de reclamacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

Els requerits per a la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació, formulació de les comunicacions d'obertura de centres de treball i formalització de demandes davant del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació.

Calendaris laborals aprovats per l'autoritat competent.

Subconcepte 02. Subministrament d'informació de registres.

Ingressos pel subministrament d'informació del Registre Industrial i del Registre de Comerciants i Comerç.

Subconcepte 03. Assaigs de reacció al foc realitzats en el Gabinet de Seguretat i Higiene en el Treball d'Alacant.

Ingressos per la realització pel laboratori del Gabinet de Seguretat i Higiene en Treball d'Alacant, adscrit a la Direcció General de Treball, d'assaigs per a la classificació dels materials utilitzats en la construcció, als efectes de reacció davant del foc, segons la norma UNE 23.727.81.

Concepte 307. Taxes en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.

Subconcepte 00. Ordenació i defensa de les indústries agràries i alimentàries.

Ingressos per la prestació pels òrgans competents de la Generalitat, a instància de l'interessat o d'ofici, de serveis administratius relatius als tipus d'expedients següents:

Inscripció d'indústries en el Registre d'Indústries Alimentàries.

Inspecció, comprovació i control del compliment de la legislació vigent en matèria de sanitat alimentària.

D'auxilis econòmics, incloses les inspeccions a les indústries i el pagament d'ajudes.

Inscripció en el Registre d'envasadores i embotelladores de vi i begudes alcohòliques.

Expedició i visat de qualsevol dels llibres de registre exigibles al sector vitivinícola.

Subconcepte 01. Gestió tècnica i facultativa dels serveis agronòmics.

Ingressos per la prestació, pels òrgans competents de la Generalitat, dels serveis administratius relatius al foment, la defensa i la millora de la producció agrícola.

Subconcepte 02. Prestació de serveis en matèria de ramaderia.

Ingressos per la prestació, pels òrgans competents de la Generalitat, dels serveis administratius relatius a la defensa, la millora i la conservació de la ramaderia.

Subconcepte 03. Taxes de l'Institut Politècnic Maritimopesquer.

Ingressos per la realització de cursos i la prestació de serveis administratius per l'Institut Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani.

Subconcepte 04. Expedició de les llicències de pesca recreativa, esparaver i pesca de marisc.

Ingressos per la tramitació i expedició, pels òrgans competents, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, del document o llicència de pesca recreativa, esparaver i pesca de marisc.

Subconcepte 05. Serveis administratius.

Ingressos per l'expedició de certificats, pràctica d'inscripcions i prestació d'altres serveis de caràcter administratiu, pels òrgans competents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Subconcepte 06. Prestació de serveis en matèria d'execució d'obres per contracta.

Ingressos per la prestació de treballs i serveis en matèria de replanteig i direcció d'obres per part dels òrgans competents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Subconcepte 07. Prestació de serveis de sanitat vegetal i qualitat del material vegetal de reproducció.

Ingressos per la prestació pels laboratoris públics dependents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, dels serveis de tractaments fitosanitaris.

Subconcepte 08. Determinacions analítiques.

Ingressos per la realització de determinacions analítiques pels laboratoris públics dependents de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Subconcepte 09. Prestacions de serveis de sanitat animal.

Ingressos per l'aplicació de productes biològics en tractaments sanitaris obligatoris, amb la inspecció postvacunal consegüent i l'observació d'animals mossegadors.

Subconcepte 10. Expedició de títols professionals marítims.

Ingressos per la prestació de serveis d'expedició o renovació de títols i targetes professionals necessaris per a l'exercici de la professió en vaixells d'acord amb les disposicions vigents.

Concepte 308. Taxes en matèria de medi ambient.

Subconcepte 00. Serveis administratius.

Ingressos per l'expedició de certificats, pràctica d'inscripcions i prestació d'altres serveis de caràcter administratiu, pels òrgans competents de la Conselleria de Medi Ambient.

Subconcepte 01. Llicències de caça, pesca, vies pecuàries i activitats complementàries.

Ingressos per la prestació per la Conselleria de Medi Ambient dels serveis següents:

Expedició de llicències i matrícules necessàries per a la pràctica de la pesca continental i per a la dedicació d'embarcacions i aparells flotants a la pesca en aigües continentals.

Expedició de llicències per a pràctica de la caça dins del territori nacional.

Matriculació de vedats de caça.

Expedició del permís de caça en vedats nacionals i zones controlades de caça.

Expedició del permís de pesca en vedats.

Actuacions relatives a vies pecuàries.

Subconcepte 02. Serveis de manteniment d'espècies silvestres.

Ingressos pel manteniment de la fauna silvestre en captivitat en els centres de recuperació de la Conselleria de Medi Ambient.

Subconcepte 03. Taxes del Centre de Serveis per a la Gestió de l'Aigua.

Ingressos per la prestació pel Centre de Serveis per a la Gestió de l'Aigua, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, amb ocasió de la seua activitat docent, dels serveis que a continuació s'enumeren:

Realització de cursos.

Organització de jornades i seminaris.

Serveis administratius (expedició de diplomes i certificats).

Subconcepte 04. Prestació de serveis en matèria forestal.

Ingressos per la prestació per part de la Conselleria de Medi Ambient dels serveis i treballs en matèria forestal.

Subconcepte 05. Utilització de refugis de muntanya.

Ingressos per la utilització de refugis de muntanya afectats a la Conselleria de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Subministrament d'informació estadística.

Ingressos pel subministrament de dades estadístiques pels òrgans competents de la Conselleria de Medi Ambient.

Subconcepte 07. Serveis relatius a llavors forestals.

Ingressos derivats de la prestació pel banc de llavors de la Conselleria de Medi Ambient dels serveis següents:

Mostreig.

Germinació.

Humitat.

Puresa específica.

Concepte 309. Taxes en matèria d'esports.

Subconcepte 00. Accés a les titulacions per al govern de les embarcacions d'esbargiment i expedició dels títols esportius corresponents.

Ingressos per la prestació dels serveis següents:

Examen per a l'accés a les titulacions de capità de iot, patró de iot i patró d'embarcació d'esbargiment.

Expedició, renovació i validació de les titulacions a què es refereix l'apartat anterior.

Subconcepte 01. Accés a les titulacions esportives subaquàtiques i expedició dels títols esportius corresponents.

Ingressos per la prestació dels serveis següents:

Examen per a l'accés a les titulacions de bussejador d'una estrella, bussejador de dues estrelles i bussejador de tres estrelles.

Expedició de les titulacions a què es refereix l'apartat anterior.

Article 31. Preus públics.

Són preus públics de la Generalitat les contraprestacions pecuniàries que se satisfacen per la prestació de serveis o la realització d'activitats, en règim de dret públic, per aquesta o per les seues entitats autònomes, quan concórreguen les dues circumstàncies següents:

a) Que siguen de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.

b) Que es presten o realitzen pel sector privat.

Concepte 310. Serveis generals.

Subconcepte 00. Venda de publicacions i subscripcions a publicacions periòdiques.

Subconcepte 01. Servicio de fotocòpies i altres mitjans de reproducció.

Subconcepte 02. Venda de documentació tècnica.

Concepte 311. Preus públics en matèria de cultura, educació i ciència.

Subconcepte 00. Serveis d'allotjament, transport i manutenció prestats per centres docents dependents de la Generalitat.

Concepte 312. Preus públics en matèria d'ocupació, indústria i comerç.

Subconcepte 00. Serveis oferits per les residències de temps lliure.

Concepte 313. Preus públics en matèria d'agricultura, pesca i alimentació.

Subconcepte 00. Venda de productes agrícoles i vi.

Concepte 314. Preus públics en matèria de medi ambient.

Subconcepte 00. Venda de planta de vivers.

Subconcepte 01. Venta de llavors d'espècies forestals.

Subconcepte 02. Serveis de partició de terrenys, consulta i anàlisi de plànols, documents o productes forestals, realització de memòries informatives de forests i redacció de plànols, estudis i projectes.

Concepte 315. Preus públics en matèria de benestar social.

Subconcepte 00. Serveis en albergues, campaments i residències juvenils.

Subconcepte 01. Impartició de cursos en l'escola d'animadors juvenils.

Subconcepte 02. Realització de campanyes de temps lliure juvenil i de camps de treball.

Subconcepte 03. Serveis esportius.

Subconcepte 04. Serveis prestats pels centres dependents de la Direcció General de Serveis Socials.

Article 33. Taxes i exaccions sobre el joc.

Concepte 330. Taxes i exaccions sobre el joc.

S'exigeixen per l'autorització, realització o organització de tota classe de jocs, i en especial per jocs de sort, envit o atzar (casinos, bingos, màquines recreatives); rifes i tómboles; apostes i combinacions aleatòries.

Subconcepte 00. Taxa sobre el joc del bingo.

Subconcepte 01. Taxa sobre màquines recreatives tipus B i C.

Subconcepte 02. Taxa de joc sobre casinos.

Subconcepte 03. Rifes, tómboles i combinacions aleatòries.

Subconcepte 04. Recàrrec de màquines recreatives.

Subconcepte 05. Recàrrec sobre casinos.

Article 34. Altres ingressos de naturalesa tributària.

Recull els ingressos que no s'han inclòs en els articles anteriors.

Concepte 340. Recàrrecs.

Subconcepte 00. Recàrrec de constrenyiment.

Ingressos derivats dels recàrrecs de constrenyiment en el cas de falta de pagament dels deutes tributaris en període voluntari.

Concepte 341. Interessos de demora.

Subconcepte 00. Interessos de demora.

Ingressos derivats d'interessos de demora pel temps que hi haja entre el venciment del termini d'ingrés en període voluntari i el de cobrament efectiu.

Concepte 342. Interessos per fraccionament i ajornament.

Subconcepte 00. Interessos per fraccionament i ajornament.

Interessos meritats pel fraccionament i l'ajornament dels deutes tributaris.

Concepte 343. Sancions tributàries.

Subconcepte 00. Sancions tributàries.

Article 35. Multes i sancions.

Ingressos derivats de les penalitzacions imposades per accions o omissions voluntàries i antijurídiques tipificades en la legislació vigent.

Concepte 350. Multes.

Subconcepte 00. Multes.

Concepte 351. Sancions.

Subconcepte 00. Sancions.

Subconcepte 01. Sancions joc.

Article 38. Reintegraments d'operacions.

Ingressos realitzats en les caixes de la Generalitat i les seues entitats autònomes originats per pagaments prèviament realitzats.

Concepte 380. De pressupostos tancats.

Recull els ingressos per reintegraments de pagaments realitzats prèviament, per la Generalitat Valenciana, a càrrec dels crèdits dels capítols 1 al 4 dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors.

.

Subconcepte 00. Reintegraments de comptes a justificar.

Subconcepte 01. Reintegraments pagaments incorrectes caixa fixa.

Subconcepte 02. Reintegraments IT.

Subconcepte 03. Reintegrament devolució d'havers.

Subconcepte 04. Reintegraments Seguretat Social.

Subconcepte 05. Reintegraments subvencions.

Subconcepte 06. Reintegraments pagaments indeguts FEOGA Garantia.

Subconcepte 07.Reintegrament subvencions FEOGA Garantia, recaptació executiva.

Subconcepte 08.Reintegrament per despeses per anuncis contractació.

Subconcepte 99. Reintegraments. Altres.

Concepte 381. Del pressupost corrent.

Recull els ingressos per reintegraments de pagaments realitzats prèviament, per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, a càrrec dels crèdits dels capítols 1 al 4 del pressupost corrent.

Els reintegraments del pressupost corrent, de les entitats autònomes, s'imputaran al mateix pressupost de despeses a càrrec del qual s'hagen reconegut les obligacions respectives, minorant-ne l'import, així com el dels pagaments corresponents.

Subconcepte 00. Reintegraments de comptes a justificar.

Subconcepte 01. Reintegraments pagaments incorrectes caixa fixa.

Subconcepte 02. Reintegraments IT.

Subconcepte 03. Reintegrament devolució d'havers.

Subconcepte 04. Reintegraments Seguretat Social.

Subconcepte 05. Reintegraments subvencions.

Subconcepte 06. Reintegraments pagaments indeguts FEOGA Garantia.

Subconcepte 07. Reintegrament subvencions FEOGA Garantia, recaptació executiva.

Subconcepte 08.Reintegrament per despeses per anuncis contractació.

Subconcepte 99. Reintegraments. Altres.

Article 39. Altres ingressos.

Recull els ingressos que no s'han inclòs en els articles anteriors.

Concepte 390. Altres ingressos.

Subconcepte 00.Bonificació per cessió d'assegurances socials.

Subconcepte 01. Interessos demora FEOGA.

Subconcepte 02. Interessos per reintegraments de nòmina.

Subconcepte 03. Confiscació de fiances.

Subconcepte 04.Comisiones per garanties concedides.

Subconcepte 05. Costes judicials.

Subconcepte 06. Altres ingressos residències IVSS.

Subconcepte 99. Altres ingressos diversos: Recull els ingressos no aplicables als subconceptes anteriors.

S'hi inclouen també les diferències de canvi com a conseqüència de pagaments en moneda estrangera, no derivades d'operacions d'endeutament.

Concepte 391. Indeterminats.

Subconcepte 00. Indeterminats GV.

Subconcepte 01. Indeterminats SVS.

Concepte 392. Imprevistos.

Subconcepte 00. Imprevistos GV.

Subconcepte 01. Imprevistos SVS.

CAPÍTOL 4

Transferències corrents.

Recursos, condicionats o no, rebuts per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, sense contrapartida directa per part dels agents que els reben, i que es destinen a finançar operacions corrents.

Article 40. De l'administració de l'Estat.

Transferències que els agents prevegen rebre de l'Estat per a finançar les seues operacions corrents.

Concepte 400. Transferències amb finançament incondicionat.

Ingressos procedents de l'Estat, destinats a finançar operacions corrents no singularitzades.

Subconcepte 00. Fons de suficiència.

Ingressos derivats de l'aplicació del Sistema de Finançament de les Comunitats Autònomes. Cobreix la diferència entre les necessitats de despesa de la comunitat autònoma i la seua capacitat fiscal.

Subconcepte 01. Assignacions per anivellament.

Ingressos destinats a garantir un nivell mínim en la prestació dels serveis públics fonamentals.

Subconcepte 02. Altres fons específics finançament autonòmic.

Ingressos per fons específics definits en el Sistema de Finançament de les Comunitats Autònomes.

Subconcepte 03. Liquidació i noves competències.

Subconcepte 99. Altres.

Concepte 401. Transferències corrents finalistes.

Transferències corrents que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen rebre de les distintes àrees departaments de l'Estat. Segons l'àrea que les realitzen s'aplicaran els ingressos als subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres Àrees.

Article 402. d'organismes autònoms de l'Estat.

Transferències corrents que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen rebre de els organismes autònoms de l'Estat. Segons l'àrea que les realitzen s'aplicaran els subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres Àrees.

Concepte 403. D'entitats públiques i altres ens de l'Estat.

Transferències corrents que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen rebre de les entitats públiques i altres ens de l'Estat. Segons l'àrea que les realitzen s'aplicaran els ingressos als subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia, Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres Àrees.

Concepte 404. Fons de Cooperació Municipal.

Subconcepte 404.00 Fons de Cooperació Municipal.

Article 41. D'entitats autònomes de la Generalitat Valenciana.

Concepte 410. Transferències corrents de les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana.

Transferències corrents que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen rebre de les entitats autònomes pròpies.

Segons l'entitat que les realitzen s'aplicaran els ingressos als subconceptes següents:

Subconcepte 00 Institut Valencià d'Estadística.

Subconcepte 01. Institut Valencià d'Investigacions Agràries.

Subconcepte 02. Institut Valencià de la Joventut.

Subconcepte 03. Organisme Públic Valencià d'Investigació.

Subconcepte 04. Institut Valencià Cartogràfic

Subconcepte 05. Servicio Valencià d'Ocupació i Formació.

Article 42. De la Seguretat Social.

Concepte 420. De la Seguretat Social.

Transferències corrents que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen percebre de qualsevol dels ens que integren el sistema de la Seguretat Social.

Subconcepte 00. De la Seguretat Social.

Subconcepte 01. De l'IMSERSO.

Article 43. De l'administració General de la Generalitat Valenciana.

Transferències corrents que les entitats autònomes de la Generalitat prevegen percebre de l'administració General de la Generalitat Valenciana.

Concepte 430. De la conselleria a que està adscrit.

Transferències corrents percebudes per la conselleria a què es troba adscrita l'entitat autònoma perceptora.

Subconcepte 00. De la conselleria a que està adscrit.

Subconcepte 01. De la conselleria a que està adscrit. FSE. Transferències corrents procedents del Fons Social Europeu.

Subconcepte 02. De la conselleria a que està adscrito. FEDER. Transferències corrents procedents de Fons Europeus per al Desenvolupament Regional.

Concepte 431. D'altres conselleries.

Transferències corrents procedents d'altres conselleries a què l'entitat autònoma es troba adscrita.

Subconcepte 00. D'altres conselleries.

Article 44. Ens, empreses públiques i fundacions de la Generalitat Valenciana

Concepte 440. Ens i empreses públiques de la Generalitat Valenciana.

Transferències corrents d'empreses públiques de la Generalitat Valenciana així com les rebudes d'altres ens públics. Els ingressos s'aplicaran als subconceptes següents en de l'ens o empresa pública de la qual procedisquen les transferències.

Subconcepte 00. Agencia Valenciana de Turisme.

Subconcepte 01. Institut Valencià d'Art Modern.

Subconcepte 02. Teatres de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 03. Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.

Subconcepte 04. Institut Valencià de la Música.

Subconcepte 05. Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 06. Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

Subconcepte 07. Institut Valencià de Finances.

Subconcepte 08. Ràdio Televisió Valenciana

Subconcepte 09. Televisió Autonòmica Valenciana, SA.

Subconcepte 10. Ràdio Autonomia Valenciana.

Subconcepte 11. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 12. Entitat Pública Valenciana de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.

Subconcepte 13. Institut Valencià de l'Habitatge, SA.

Subconcepte 14. Institut Valencià d'Atenció al Discapacitat.

Subconcepte 15. Seguretat i Promoció Industrial Valenciana.

Subconcepte 16. Institut Valencià de l'Exportació, SA.

Subconcepte 17. Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA.

Subconcepte 18. Circuit del Motor i Promoció Esportiva , SA.

Subconcepte 19. Ciutat de les Arts i las Ciències.

Subconcepte 20. Parc Temàtic d'Alacant, SA.

Subconcepte 21. Projecte Cultural de Castelló, SA.

Subconcepte 22. Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA.

Subconcepte 23. Entitat Pública de Transport Metropolità de València.

Subconcepte 99. Altres.

Concepte 441. Fundacions de la Generalitat Valenciana.

Transferències corrents que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen percebre de les fundacions de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 00. Fundacions de la Generalitat Valenciana.

Article 45. De comunitats autònomes.

Transferències corrents procedents d'altres comunitats autònomes.

Concepte 450. De les administracions generals de les comunitats autònomes.

Segons l'àrea que les realitzen s'aplicaran els ingressos als subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres Àrees.

Concepte 451. Dels seus organismes autònoms.

Dels organismes autònoms de les comunitats autònomes. Segons l'àrea que les realitzen s'aplicaran els ingressos al subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres Àrees.

Concepte 452. De les seues entitats públiques i altres.

De les entitats públiques i altres de les comunitats autònomes, segons l'àrea que les realitzen s'aplicaran els ingressos al subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres Àrees.

Article 46. De corporacions locals.

Transferències corrents procedents de las corporacions locals.

Concepte 460. D'ajuntaments.

Subconcepte 00. D'ajuntaments.

Concepte 461.De diputacions.

Subconcepte 00. De diputacions.

Concepte 469. D'altres entitats locals.

Subconcepte 00. D'altres entitats locals.

Transferències corrents procedents d'altres ens locals no inclosos en els conceptes anteriors.

Article 47. D'empreses privades.

Transferències corrents rebudes per la Generalitat Valenciana i les seues entitats públiques provinents d'empreses de propietat privada.

Concepte 470. D'empreses privades.

Subconcepte 00. D'empreses privades.

Article 48. De famílies i institucions sense fins de lucre.

Transferències corrents rebudes per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, d'institucions sense fins de lucro i de famílies.

Concepte 480. De famílies i institucions sense fins de lucre.

Subconcepte 00. De famílies i institucions sense fins de lucre.

Article 49. De l'exterior.

Recursos que reba la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, sense contrapartida directa, d'ens supranacionals, i d'agents situats fora del territori nacional o, amb estatut d'extraterritorialitat.

Concepte 490. Del Fons Social Europeu.

Subconcepte 00. Fons Social Europeu. Submarc comunitari de suport.

Subconcepte 01. Fons Social Europeu. Iniciatives.

Subconcepte 99. Altres Fons Social Europeu.

Concepte 491. Del FEOGA-GARANTIA.

Subconcepte 00. Feoga Garantia.

Concepte 492. Altres transferències de la Unió Europea.

Segons l'àrea que les realitzen s'aplicaran els ingressos al subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres àrees.

Concepte 493. Aportacions derivades de convenis internacionals de cooperació.

Subconcepte 00. Aportacions derivades de convenis internacionals de cooperació.

Concepte 499. Altres transferències corrents.

Transferències corrents del exterior no incloses en els conceptes anteriors.

Subconcepte 00. Altres transferències corrents.

CAPÍTOL 5

Ingressos patrimonials.

Recull els ingressos procedents de rendes de la propietat o patrimoni de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, així com els derivats d'activitats realitzades en règim de dret privat.

Article 50. Interessos de títols i valors.

Comprèn els ingressos per interessos derivats de les inversions financeres en títols i valors.

Concepte 500. De l'administració general.

Subconcepte 00. De l'Estto. Comprèn els ingressos per interessos de títols i valors emesos per l'Estat.

Subconcepte 01. De la Generalitat Valenciana. Comprèn els ingressos per interessos de títols i valors emesos per la Generalitat Valenciana.

Concepte 502. d'organismes autònoms.

Comprèn els ingressos per interessos de títols i valors emesos per organismes autònoms.

Subconcepte 00. De l'Estat.

Subconcepte 01.De la Generalitat Valenciana.

Concepte 503. D'entitats públiques empresarials.

Comprèn els ingressos per interessos de títols i valors emesos per entitats públiques empresarials.

Subconcepte 00. De l'Estat.

Subconcepte 01. De la Generalitat Valenciana.

Concepte 504. De comunitats autònomes.

Comprèn els ingressos per interessos de títols i valors emesos per comunitats autònomes.

Subconcepte 00. De comunitats autònomes.

Concepte 505. De corporacions locals i altres ens territorials.

Comprèn els ingressos per interessos de títols i valors emesos per corporacions locals i altres ens territorials.

Subconcepte 00. De corporacions locals i altres ens territorials.

Concepte 506. D'empreses privades.

Comprèn els ingressos per interessos de títols i valors emesos per empreses privades.

Subconcepte 00. D'empreses privades.

Article 51. Interessos de bestretes i préstecs concedits.

Interessos de deute no documentat en títols valors, préstecs de tot tipus, acomptes, pòlisses de crèdit, etc.

Concepte 510. A l'administració general.

Subconcepte 00. De l'Estat. Interessos a percebre per bestretes i préstecs concedits a l'Estat.

Subconcepte 01. De la Generalitat Valenciana. Interessos a percebre per bestretes i préstecs concedits a l'administració general de la Generalitat Valenciana.

Concepte 511. A la Seguretat Social.

Interessos a percebre per bestretes i préstecs concedits a la Seguretat Social.

Subconcepte 00. A la Seguretat Social.

Concepte 512. A organismes autònoms.

Interessos a percebre per bestretes i préstecs concedits a organismes autònoms.

Subconcepte 00. A organismes autònoms de l'Estat.

Subconcepte 01. A entitats autònomes de la Generalitat Valenciana.

Concepte 514. A entitats públiques empresarials.

Interessos a percebre per bestretes i préstecs concedits a entitats públiques empresarials.

Subconcepte 00. A entitats públiques empresarials de l'Estat.

Subconcepte 01. A entitats públiques empresarials de la Generalitat Valenciana.

Concepte 515. A comunitats autònomes.

Interessos a percebre per bestretes i préstecs concedits a comunitats autònomes.

Subconcepte 00. A comunitats autònomes.

Concepte 516. A corporacions locals i altres ens territorials.

Interessos a percebre per bestretes i préstecs concedits a corporacions locals i altres ens territorials.

Subconcepte 00. A corporacions locals i altres ens territorials.

Concepte 517. A empreses privades.

Interessos a percebre per bestretes i préstecs concedits a empreses privades.

Subconcepte 00. A empreses privades.

Concepte 518. A famílies i institucions sense fins de lucre.

Interessos a percebre per bestretes i préstecs concedits a famílies i institucions sense fins de lucre.

Subconcepte 00. A famílies i institucions sense fins de lucre.

Concepte 519. A l'exterior.

Interessos a percebre per bestretes i préstecs concedits a l'exterior.

Subconcepte 00. A l'exterior.

Article 52. Interessos de dipòsits.

Interessos que meriten els dipòsits efectuats pels diversos agents.

Concepte 520. Interesoss de comptes bancaris.

Interessos a percebre procedents de dipòsits en comptes bancaris.

Subconcepte 00. De comptes corrents.

Subconcepte 01. Interessos de les consignacions judicials.

Subconcepte 99. Altres interessos de comptes bancaris. Interessos de comptes corrents i altres dipòsits en bancs i institucions financeres.

Article 53. Dividends i participacions en beneficis.

Recursos procedents de dividends i participacions en beneficis derivats d'inversions financeres o de drets legalment establerts.

Concepte 533. D'entitats autònomes de la Generalitat Valenciana.

Rendes d'aquesta naturalesa procedents d'entitats autònomes de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 00. Institut Valencià d'Estadística.

Subconcepte 01. Institut Valencià d'Investigacions Agràries.

Subconcepte 02. Institut Valencià de la Juventut.

Subconcepte 03. Organisme Públic Valencià d'Investigació.

Subconcepte 04. Institut Valencià Cartogràfic.

Subconcepte 05. Servicio Valencià d'Ocupació i Formació.

Concepte 534. D'entitats públiques de la Generalitat Valenciana.

Inclou els dividends i participacions en beneficis procedents d'inversions en entitats públiques de la Generalitat Valenciana.

Segons l'empresa o ens de què es tracte els ingressos s'aplicaran al subconceptes següents:

Subconcepte 00. Agencia Valenciana de Turisme.

Subconcepte 01. Institut Valencià d'Art Modern.

Subconcepte 02. Teatres de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 03. Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.

Subconcepte 04. Institut Valencià de la Música.

Subconcepte 05. Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 06. Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

Subconcepte 07. Institut Valencià de Finances.

Subconcepte 08. Radiotelevisió Valenciana.

Subconcepte 09. Televisió Autonòmica Valenciana.

Subconcepte 10. Radio Autonomia Valenciana.

Subconcepte 11. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 12. Entitat Pública de Sanejament d'Aigüe Residuals de la Comunitat Valenciana.

Subconcepte 13. Institut Valencià de l'Habitatge, SA.

Subconcepte 14. Institut Valencià d'Atenció al Discapacitat.

Subconcepte 15. Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA.

Subconcepte 16. Institut Valencià de l'Exportació, SA.

Subconcepte 17. Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA.

Subconcepte 18. Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA.

Subconcepte 19. Ciutat de les Arts i les Ciències.

Subconcepte 20. Parc Temàtic d'Alacant, SA.

Subconcepte 21. Projecte Cultural de Castelló, SA.

Subconcepte 22. Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA.

Subconcepte 23. Entitat Pública de Transport Metropolità de València.

Subconcepte 99. Altres.

Concepte 537. D'empreses privades.

Ingressos per dividends i participacions en beneficis procedents d'empreses privades.

Subconcepte 00. D'empreses privades.

Article 54. Rendes de béns immobles.

Ingressos derivats de la propietat, així com de la cessió de l'ús o fruïment dels béns immobles.

Concepte 540. Lloguer i productes d'immobles.

Ingressos derivats de la cessió en lloguer d'immobles i, en general, totes aquelles rendes derivades d'aquests.

Subconcepte 00. Lloguer d'habitatges.

Subconcepte 01. Lloguer de locals. Ingressos a percebre pel lloguer de locals.

Subconcepte 02. Lloguer d'altres edificis. Tots aquells ingressos derivats d'immobles no compresos en els subconceptes anteriors.

Concepte 541. Arrendaments de finques rústiques.

Ingressos d'aquesta naturalesa derivats de l'arrendament de finques rústiques.

Subconcepte 00. Arrendaments de finques rústiques.

Concepte 549. Altres rendes.

Inclou aquelles rendes obtingudes de béns immobles que no puguen aplicar-se als dos conceptes anteriors.

Subconcepte 00. Altres rendes.

Article 55. Productes de concessions i aprofitaments especials.

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats pels agents perceptors i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que puguen percebre els agents.

Concepte 550. De concessions administratives.

Ingressos d'aquesta naturalesa derivats de concessions administratives.

Subconcepte 00. De concessions administratives.

Concepte 551. Aprofitaments agrícoles i forestals.

Inclou els ingressos d'aquesta naturalesa obtinguts dels aprofitaments agrícoles i forestals.

Subconcepte 00. Aprofitaments agrícoles i forestals.

Concepte 559. Altres concessions i aprofitaments.

Ingressos d'aquesta naturalesa no inclosos en els conceptes anteriors.

Subconcepte 00. Altres concessions i aprofitaments.

Article 57. Resultats d'operacions comercials.

Recull el saldo del compte resum d'operacions comercials d'entitats autònomes. Aquestes quantitats seran positives o negatives segons el saldo siga creditor o deutor.

Concepte 570. Resultats d0operacions comercials.

Subconcepte 00. Resultat d'operacions comercials

Article 58. Variació del fons de maniobra.

Recull la variació experimentada en el fons de maniobra d'entitats autònomes. S'expressarà amb signe contrari al que resulte de la determinació de la variació esmentada en el seu estat demostratiu.

Concepte 580. Variació del fons de maniobra.

Subconcepte 00. Variació del fons de maniobra

Article 59. Altres ingressos patrimonials.

Recull tots aquells ingressos d'aquesta naturalesa no compresos en els articles anteriors.

Concepte 590. Cànon d'arrendament d'emissores locals.

Recull els ingressos derivats del cànon d'arrendament d'emissores locals.

Subconcepte 00. Cànon d'arrendament d'emissores locals

Concepte 591. Beneficis per realització d'inversions financeres.

Recull els ingressos derivats de l'alienació dels títols i valors que integren les inversions financeres. S'hi inclouen els ingressos derivats de la venda de drets de subscripció.

Subconcepte 00. Beneficis per realització d'inversions financeres.

Concepte 592. Comissions sobre avals.

Subconcepte 00. Comissions sobre avals

Concepte 599. Altres ingressos

Recull aquells ingressos patrimonials no inclosos en els anteriors conceptes.

Subconcepte 00. Altres ingressos

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Comprèn els capítols 6é, 7é, 8é i 9é del Pressupost d'Ingressos.

La diferència entre el capítol 6º de Despeses i el mateix capítol d'Ingressos permet ed conèixer la Formació Bruta de Capital de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes; la diferència entre els capítols 7é d'Ingressos i Despeses estableix el saldo net de transferències de capital.

Els capítols 8é i 9é que recullen les operacions financeres reflecteixen les transaccions de dèbits i crèdits, i posen en relleu les variacions netes d'actius financers (diferència entre els capítols 8é de Despeses i Ingressos) i les variacions netes de passius financers (diferència entre els capítols 9é d'Ingressos i Despeses).

CAPÍTOL 6

Alienació d'inversions reals

Comprèn els ingressos derivats de la venda de béns de capital de propietat de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

Article 60. De terrenys.

Comprèn els ingressos derivats de la venda de solars, finques rústiques i altres terrenys.

Concepte 600. Venta de solars.

Ingressos derivats de la venda de solars sense edificar.

Subconcepte 00. Venta de solars.

Concepte 601. Venta de finques rústiques.

Ingressos derivats de la venda de finques rústiques.

Subconcepte 00. Venta de finques rústiques.

Article 61. De les altres inversions reals.

Comprèn els ingressos derivats de la venda de les inversions reals no compreses en l'article anterior.

Concepte 610. D'edificis i altres construccions.

Subconcepte 00.Industrials

Subconcepte 01. Administratius

Subconcepte 02. Comercials

Subconcepte 99. Altres

Concepte 611.De maquinària, instal·lacions i utillatge.

Subconcepte 00. D'instal·lacions.

Subconcepte 01. De maquinària.

Subconcepte 02. D'utillatge.

Concepte 612. De material de transport.

Subconcepte 00. De material de transport.

Concepte 613. De mobiliari i béns.

Subconcepte 00.De mobiliari i béns.

Concepte 614. D'equips per a processos d'informació.

Subconcepte 00. D'equips per a processos d'informació.

Concepte 615. D'immobilitzat immaterial.

Subconcepte 00. D'investigació i desenvolupament.

Subconcepte 01. Propietat Industrial.

Subconcepte 02. Aplicacions informàtiques.

Subconcepte 03. Propietat Intel·lectual.

Subconcepte 04. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer.

Concepte 619. Venda d'altres inversions reals.

Ingressos derivats de l'alienació d'inversions reals no compreses en els conceptes anteriors.

Subconcepte 00. Venda d'altres inversions reals.

Article 68. Reintegraments per operacions de capital.

Es recullen en aquest article, a l'objecte de possibilitar una adequada valoració de l'inventari de béns immobles, els reintegraments ocasionats per operacions de capital no financeres del pressupost de despeses.

En el cas de les entitats autònomes, només afecta aquells reintegraments que procedeixen de despeses efectuades en exercicis anteriors.

Concepte 680. D'exercicis tancats.

Recull els ingressos per reintegraments de pagaments realitzats prèviament, per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, amb càrrec als crèdits dels capítols 6 i 7 dels pressupostos corresponents a exercicis anteriors.

Subconcepte 00. D'exercicis tancats.

Concepte 681. Del pressupost corrent.

Recull els ingressos per reintegraments de pagaments realitzats prèviament, per la Generalitat Valenciana, amb càrrec als capítols 6 i 7 del pressupost corrent.

Els ingressos pressupostaris, per reintegraments de pagaments corresponents al capítol 8 i capítol 9 del pressupost de despeses, s'aplicaran als respectius capítols 8 i 9 del pressupost d'ingressos.

Els reintegraments del pressupost corrent, de les entitats autònomes, s'imputaran al propi pressupost de despeses amb càrrec al que s'hagueren reconegut les respectives obligacions, minorant-ne l'import, així com el dels corresponents pagaments.

Subconcepte 00. Del pressupost corrent.

CAPÍTOL 7

Transferències de capital

Recursos, condicionats o no, rebuts per la Generalitat Valenciana i les seues entitats públiques sense contrapartida directa per part dels agents que els reben, i que es destinen de finançar operacions de capital.

Article 70. De l'administració de l'Estat.

Transferències de capital que les entitats autònomes i altres entitats públique prevegen de rebre de l'Estat per finançar-ne les operacions de capital.

Concepte 700. Transferències amb finançament incondicionat.

Ingressos corresponents al percentatge de participació en els ingressos de l'Estat.

Subconcepte 00. Transferències amb finançament incondicionat.

Concepte 701. Transferències de capital finalistes.

Transferències de capital que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen de rebre de les distintes àrees departamentals de l'Estat. Segons l'àrea que les realitze s'aplicaran els ingressos als subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 11. Cofinanciación Nacional FEOGA-Garantia.

Subconcepte 99. Altres àrees.

Concepte 702. D'organismes autònoms de l'Estat.

Transferències de capital que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen de rebre dels organismes autònoms de l'Estat. Segons l'àrea que les realitze s'aplicaran els ingressos al subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres àrees.

Concepte 703. D'entitats públiques i altres ens de l'Estat.

Transferències de capital que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen de rebre de les entitats públiques i altres ens de l'Estat. Segons l'àrea que les realitze s'aplicaran els ingressos al subconceptes següents.

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres àrees.

Concepte 704. Fons de Compensación Interterritorial.

S'aplicaran els ingressos procedents del Fons de Compensació Interterritorial destinats de corregir els desequilibris econòmics interterritorials i així fer efectiu el principio de solidaritat.

Subconcepte 00. Fons de Compensació Interterritorial.

Article 71. D'entitats autònomes de la Generalitat Valenciana.

Concepte 710. Transferències de capital de les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana.

Transferències de capital que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen de rebre de les entitats autònomes pròpies. Segons l'entitat que les realitze s'aplicaran els ingressos al subconceptes següents:

Subconcepte 00 Institut Valencià d'Estadística.

Subconcepte 01. Institut Valencià d'Investigacions Agràries.

Subconcepte 02. Institut Valencià de la Juventut.

Subconcepte 03. Organisme Públic Valencià d'Investigació.

Subconcepte 04. Institut Valencià Cartogràfic.

Subconcepte 05. Servicio Valencià d'Ocupació i Formació.

Article 72. De la Seguretat Social.

Transferències de capital que l'Estat, entitats autònomes i altres entitats públiques prevegen de rebre de qualssevol dels ens que integren el sistema de la Seguretat Social.

Concepte 720. Transferències de capital de la Seguretat Social.

Transferències provinents dels ens que integren el sistema de la Seguretat Social.

Subconcepte 00. De la Seguretat Social.

Subconcepte 01. De l'IMSERSO.

Article 73. De l'administració General de la Generalitat Valenciana.

Transferències de capital que les entitats autònomes de la Generalitat prevegen de percebre de l'administració General de la Generalitat Valenciana.

Concepte 730. De la Conselleria a que està adscrito.

Transferències de capital percebudes per la Conselleria a què es troba adscrita l'entitat autònoma perceptora.

Subconcepte 00. De la Conselleria a què està adscrit.

Subconcepte 01. De la Conselleria a què està adscrio. FSE. Transferències de capital procedents del Fons Social Europeu.

Subconcepte 02. De la Conselleria a què està adscrit. FEDER Transferències de capital procedents de Fons Europeus per al Desenvolupament Regional.

Concepte 731. D'altres conselleries.

Transferències de capital procedents d'altres conselleries a què l'entitat autònoma es troba adscrita.

Subconcepte 00. D'altres conselleries.

Article 74. Ens, empreses públiques i fundacions de la Generalitat Valenciana.

Concepte 740. Ens i empreses públiques de la Generalitat Valenciana.

Transferències de capital d'empreses públiques de la Generalitat Valenciana així com les rebudes d'altres ens públics. Els ingressos s'aplicaran al subconceptes següents en funció de l'ens o empresa pública de què provinguen les transferències.

Subconcepte 00. Agencia Valenciana de Turisme.

Subconcepte 01. Institut Valencià d'Art Modern.

Subconcepte 02. Teatres de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 03. Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.

Subconcepte 04. Institut Valencià de la Música.

Subconcepte 05. Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 06. Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.

Subconcepte 07. Institut Valencià de Finances.

Subconcepte 08. Radiotelevisió Valenciana.

Subconcepte 09. Televisió Autonòmica Valenciana, SA.

Subconcepte 10. Radio Autonomia Valenciana.

Subconcepte 11. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 12. Entitat Pública Valenciana de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.

Subconcepte 13. Institut Valencià de l'Habitatge, SA.

Subconcepte 14. Institut Valencià d'Atenció al Discapacitat.

Subconcepte 15. Seguretat i Promoció Industrial Valenciana.

Subconcepte 16. Institut Valencià de l'Exportació, SA.

Subconcepte 17. Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA.

Subconcepte 18. Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA.

Subconcepte 19. Ciutat de les Arts i les Ciències.

Subconcepte 20. Parc Temàtic d'Alacant, SA.

Subconcepte 21. Projecte Cultural de Castelló, SA.

Subconcepte 22. Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA.

Subconcepte 23. Entitat Pública de Transport Metropolità de València.

Subconcepte 99. Altres.

Concepte 741. Fundacions de la Generalitat Valenciana.

Transferències de capital que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen percebre de les fundacions de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 00. Fundacions de la Generalitat Valenciana.

Article 75. De comunitats autònomes.

Transferències de capital procedents d'altres comunitats autònomes.

Concepte 750. De les administracions generals de les comunitats autònomes.

Segons l'àrea que les realitze s'aplicaran els ingressos al subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres àrees.

Concepte 751. Del seus organismes autònoms.

Dels organismes autònoms de les comunitats autònomes. Segons l'àrea que les realitze s'aplicaran els ingressos al subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres àrees.

Concepte 752. De les seues entitats públiques i altres.

De les entitats públiques i altres de les comunitats autònomes. Segons l'àrea que les realitze s'aplicaran els ingressos al subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres àrees.

Article 76. De corporacions locals.

Transferències de capital provinents de las corporacions locals.

Concepte 760. D'ajuntaments.

Subconcepte 00. D'ajuntaments.

Concepte 761.De Diputacions.

Subconcepte 00. De Diputacions.

Concepte 769. D'altres entitats locals.

Subconcepte 00. D'altres entitats locals.

Transferències de capital procedents d'altres ens locals no inclosos en els conceptes anteriors.

Article 77. D'empreses privades.

Transferències de capital rebudes per la Generalitat Valenciana i les seues entitats públiques provinents d'empreses de propietat privada.

Concepte 770. D'empreses privades.

Subconcepte 00. D'empreses privades.

Article 78. De famílies i institucions sense fins de lucre.

Transferències de capital rebudes per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, d'institucions sense fins de lucre i de famílies.

Concepte 780. De famílies i institucions sense fins de lucre.

Subconcepte 00. De famílies i institucions sense fins de lucre.

Article 79. De l'exterior.

Recursos rebuts per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, sense contrapartida directa, d'ens supranacionals i d'agents situats fora del territori nacional, o amb estatut d'extraterritorialitat.

Concepte 790. Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Subconcepte 00. Feder. Submarc 200-2006 c. Suport.

Subconcepte 01. Feder. Interreg II c. Sequera.

Subconcepte 02. Feder. Interreg.II c. Mediterrani.

Subconcepte 03. Feder. Resider II.

Subconcepte 04. Feder. Urban I.

Subconcepte 05. Feder. Retex.

Subconcepte 06. Feder. Altres recursos. Iniciatives comunitàries.

Subconcepte 99. Altres.

Concepte 791. Fons de Cohesió.

Subconcepte 00. Fons de Cohesió.

Concepte 792. FEOGA-ORIENTACIÓ.

Subconcepte 00. FEOGA– Orientació POICV 2000-2006.

Subconcepte 01. FEOGA– Orientació PO Pulrirregional 2000-2006.

Subconcepte 02. FEOGA– Orientació vinculado AGE.

Concepte 793. FEOGA-GARANTIA.

Subconcepte 00. FEOGA-GARANTIA.

Concepte 794. Fons Social Europeu.

Subconcepte 00. Fons Social Europeu.

Concepte 795. Altres transferències de la Unió Europea.

Segons l'àrea que les realitze s'aplicaran els ingressos al subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres àrees.

Concepte 796. Instrument financer d'ordenació de la pesca

Subconcepte 00. Instrument financer d'ordenació de la pesca IFOP

Concepte 799. Altres transferències.

Segons l'àrea que les realitze s'aplicaran els ingressos al subconceptes següents:

Subconcepte 00. Àrea de Cultura.

Subconcepte 01. Àrea d'Educació i Investigació.

Subconcepte 02. Àrea de Sanitat.

Subconcepte 03. Àrea d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Subconcepte 04. Àrea d'Ocupació.

Subconcepte 05. Àrea de Medi Ambient.

Subconcepte 06. Àrea d'Infraestructures Públiques i Transports.

Subconcepte 07. Àrea d'Indústria i Comerç.

Subconcepte 08. Àrea de Treball i Serveis Socials.

Subconcepte 09. Àrea de Justícia i Interior.

Subconcepte 10. Àrea d'Economia i Hisenda.

Subconcepte 99. Altres àrees.

CAPÍTOL 8

Actius financers.

Recull els ingressos procedents d'alienació d'actius financers, així com els ingressos procedents de reintegraments de préstecs concedits i de reintegraments de dipòsits i fiances constituïts.

Article 80. Alienació de deute del sector públic.

Comprèn els ingressos procedents de la venda de tot tipus de deute del sector públic, a curt i llarg termini, i documentada en títols valors, anotacions en compte, o qualsevol altre document, excepte contracte de préstec.

Concepte 800. Alienació de deute del sector públic a curt termini.

Comprèn els ingressos obtinguts per lalienació de deute del sector públic, amb venciment no superior a dotze mesos.

Subconcepte 00. Estat.

Subconcepte 01. Organismes autònoms.

Subconcepte 02. Seguretat Social.

Subconcepte 03. D'entitats públiques.

Subconcepte 05. De comunitats autònomes.

Subconcepte 06. Corporacions locals.

Concepte 801. Alienació de deute del sector públic a llarg termini.

Comprèn els ingressos obtingut per l'alienació de deute del sector públic, amb termini de venciment superior a dotze mesos.

Subconcepte 00. Estat.

Subconcepte 01. Organismes autònoms.

Subconcepte 02. Seguretat Social.

Subconcepte 03. D'entitats públiques.

Subconcepte 05. De comunitats autònomes.

Subconcepte 06. Corporacions locals.

Article 81. Alienació d'obligacions i bons de fora del sector públic.

Comprèn els ingressos procedents de la venda d'obligacions i bons emesos per entitats no pertanyents al sector públic, a curt i llarg termini, i documentats en títols-valors.

Concepte 810. Alienació d'obligacions bons de fora del sector públic a curt termini.

Comprèn els ingressos obtinguts per alienació de deute fora del sector públic, amb venciment no superior a dotze mesos.

Subconcepte 00. Empreses privades.

Subconcepte 01. De la Unió Europea.

Subconcepte 02. Exterior.

Concepte 811. Alienació d'obligacions bons de fora del sector públic a llarg termini.

Comprèn els ingressos obtinguts per alienació de deue fora del sector públic, amb venciment superior a dotze mesos.

Subconcepte 00. Empreses privades.

Subconcepte 01. De la Unió Europea.

Subconcepte 02. Exterior.

Article 82. Reintegraments de préstecs concedits al sector públic.

Comprèn els recursos obtinguts per reintegrament de préstecs o bestretes, concedits al sector públic amb interés o sense, amb termini de reemborsament a curt i llarg termini.

Concepte 820. Reintegraments de préstecs concedits al sector públic a curt termini.

Comprèn els reintegraments de préstecs i acomptes concedidos a ens del sector públic, amb o sin interés, cuando el termini de vencimiento no sea superior a dotze mesos.

Subconcepte 00. Estat.

Subconcepte 01. organismes autònoms.

Subconcepte 02. Seguretat Social.

Subconcepte 03. D'entitats públiques.

Subconcepte 05. De comunitats autònomes.

Subconcepte 06. corporacions locals.

Concepte 821. Reintegraments de préstecs concedits al sector públic a llarg termini.

Comprèn els reintegraments de préstecs i acomptes concedits a ens del sector públic, amb interés o sense, quan el termini de venciment siga superior a dotze mesos.

Subconcepte 00. Estat.

Subconcepte 01. Organismes autònoms.

Subconcepte 02. Seguretat Social.

Subconcepte 03. D'entitats públiques.

Subconcepte 05. De comunitats autònomes.

Subconcepte 06. Corporacions locals.

Article 83. Reintegraments de préstecs concedits fora del sector públic.

Recull els ingressos procedents de reintegraments de préstecs o acomptes concedits a entitats no pertanyents al sector públic, amb interés o sense, amb termini de reemborsament a curt i llarg termini.

Concepte 830. Reintegraments de préstecs concedits fora del sector públic a curt termini.

Comprèn els reintegraments de préstecs i acomptes concedits a entitats no pertanyents al sector públic, quan el termini de venciment no siga superior a dotze mesos.

Subconcepte 00. Empreses privades.

Subconcepte 01. De la Unió Europea.

Subconcepte 02. Exterior.

Subconcepte 03. A famílies i institucions sense fins de lucre.

Concepte 831. Reintegraments de préstecs concedits fora del sector públic a llarg termini.

Comprèn els reintegraments de préstecs i acomptes concedits a entitats no pertanyents al sector públic, quan el termini de venciment siga superior a dotze mesos.

Subconcepte 00. Empreses privades.

Subconcepte 01. De la Unió Europea.

Subconcepte 02. Exterior.

Subconcepte 03. A famílies i institucions sense fins de lucre.

Article 84. Devolució de dipòsits i fiances.

Recull els ingressos procedents del reintegrament de dipòsits o fiances constituïts per ens del sector públic.

Concepte 840. Devolució de dipòsits.

Subconcepte 00. A curt termini.

Subconcepte 01. A llarg termini.

Concepte 841. Devolució de fiances.

Subconcepte 00. A curt termini.

Subconcepte 01. A llarg termini.

Article 85. Alienació d'accions i participacions del sector públic.

Recull els ingressos procedents de la venda dels títols representatius de la propietat de capital.

Concepte 850. Alienació d'accions i participacions del sector públic.

Recull els ingressos procedents de la venda d'accions o d'altres participacions en el capital d'ens del sector públic qualsevol que siga la forma jurídica sota la qual s'organitzen.

Subconcepte 00. Alienació d'accions i participacions del sector públic.

Article 86. Alienació d'accions i participacions de fora del sector públic.

Recull els ingressos procedents de la venda dels títols representatius de la propietat de capital, d'entitats no pertanyents al sector públic.

Concepte 860. D'empreses nacionals o de la Unió Europea.

Subconcepte 00. D'empreses nacionals o de la Unió Europea.

Concepte 861. D'altres empreses.

Subconcepte 00. D'altres empreses.

Article 87. Romanent de tresoreria.

Recull els recursos generats en exercicis anteriors per les entitats autònomes, i es destinaran a finançar els seu respectius pressupostos de despeses.

Concepte 870. Romanent de tresoreria.

Aquest concepte recollirà el romanent de tresoreria d'entitats autònomes, destinat de finançar el pressupost de despeses.

La naturalesa d'aquest recurs difereix de la de la resta dels recursos previstos en el pressupost d'ingressos de les entitats esmentades. Es tracta de recursos ja generats, per la qual cosa no n'escau ni el reconeixement de drets ni, per suposat, la recaptació.

Subconcepte 00. Romanent de tresoreria per a incorporació de romanents.

Subconcepte 01. Romanent de tresoreria per a altres modificacions pressupostàries.

CAPÍTOL 9

Passius financers

S'imputaran a aquest capítol els ingressos obtinguts per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes procedents de l'emissió de deute i l'obtenció de préstecs tant en moneda nacional o estrangera, a curt o llarg termini, pel seu import efectiu, minorat si fa el cas per les diferències negatives que s'apliquen al capítol 3.

També recull els ingressos obtinguts pels dipòsits i fiances rebuts a curt i llarg termini.

Article 90. Emissió de deute públic en moneda nacional

Concepte 900. Emissió de deute públic en moneda nacional a curt termini.

Recull els ingressos obtinguts per l'emissió, per la Generalitat Valenciana de deute públic en moneda nacional a curt termini, que es diferenciaran segons la forma en què es trobe representada.

Subconcepte 00. Emissió de deute públic en moneda nacional a curt termini.

Subconcepte 01. Emissió de deute públic en moneda nacional representada en altres valors negociables a curt termini.

Concepte 901. Emissió de deute públic en moneda nacional a llarg termini.

Recull els ingressos obtinguts per l'emissió, per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, de deute públic en moneda nacional a llarg termini, que es diferenciaran segons la forma en què es trobe representada.

Subconcepte 00. Emissió de deute públic en moneda nacional a llarg termini.

Subconcepte 01. Emissió de deute públic en moneda nacional representada en altres valors negociables a llarg termini.

Article 91. Préstecs rebuts en moneda nacional.

Recull els ingressos derivats de els préstecs rebuts en moneda nacional a curt i llarg termini, tant els rebuts d'ens del sector públic, com els rebuts d'agents del sector privat.

Concepte 910. Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic.

Recull els ingressos obtinguts per préstecs en moneda nacional rebuts d'ens del sector públic, a curt termini.

Subconcepte 00. Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic.

Concepte 911. Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic.

Recull els ingressos obtinguts per els préstecs en moneda nacional rebuts d'ens del sector públic, a llarg termini.

Subconcepte 00. Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic.

Concepte 912. Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic.

Inclou aquest concepte els ingressos obtinguts per els préstecs rebuts en moneda nacional a curt termini, d'agents del sector privat.

Subconcepte 00. Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públic.

Concepte 913. Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic.

S'aplicaran a aquest concepte els ingressos obtinguts per els préstecs rebuts en moneda nacional a llarg termini, d'agents del sector privat.

Subconcepte 00. Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic.

Article 92. Emissió de deute públic en moneda estrangera.

Recull els ingressos obtinguts per l'emissió de deute públic en moneda estrangera a curt i llarg termini.

Concepte 920. Emissió de deute públic en moneda estrangera a curt termini.

Recull els ingressos obtinguts per l'emissió de deute públic en moneda estrangera a curt termini, diferenciándose según sea la forma en que se encuentre representada.

Subconcepte 00. Emissió de deute públic en moneda estrangera a curt termini.

Subconcepte 01. Emissió de deute públic en moneda estrangera representada en altres valors negociables a curt termini

Concepte 921. Emissió de deute públic en moneda estrangera a llarg termini.

Recull els ingressos obtinguts per l'emissió de deute públic en moneda estrangera a llarg termini, que es diferenciaran segons la forma en què es trobe representada.

Subconcepte 00. Emissió de deute públic en moneda estrangera a llarg termini.

Subconcepte 01. Emissió de deute públic en moneda estrangera representada en altres valors negociables a llarg termini.

Article 93. Préstecs rebuts en moneda estrangera.

Recull els ingressos procedents dels préstecs rebuts en moneda estrangera a curt i llarg termini.

Concepte 930. Préstecs rebuts en moneda estrangera a curt termini.

Recull aquest concepte els ingressos obtinguts per els préstecs rebuts en moneda estrangera a curt termini.

Subconcepte 00. Préstecs rebuts en moneda estrangera a curt termini.

Concepte 931. Préstecs rebuts en moneda estrangera a llarg termini.

S'aplicaran a aquest conceptr els ingressos obtinguts per els préstecs rebuts en moneda estrangera a llarg termini.

Subconcepte 00. Préstecs rebuts en moneda estrangera a llarg termini.

Article 94. Depòsits i fiances rebuts.

Recull els ingressos obtinguts pels dipòsits i fiances rebuts a curt i llarg termini.

Concepte 940. Depòsits.

Subconcepte 00. Depòsits a curt termini

Subconcepte 01. Depòsits a llarg termini

Concepte 941. Fiances.

Subconcepte 00. Fiances a curt termini

Subconcepte 01. Fiances a llarg termini

Classificació econòmica del pressupost de despeses

1. Despeses de personal.

10. Alts càrrecs.

100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs

01. Retribucions bàsiques.

02. Retribucions complementàries

03. Indemnitzacions per cessament

99. Altres remuneracions

11. Personal eventual.

110. Retribucions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual.

01. Retribucions bàsiques.

02. Retribucions complementàries.

99. Altres remuneracions.

12. Funcionaris.

120. Retribucions bàsiques.

01. Sous del grup A.

02. Sous del grup B.

03. Sous del grup C.

04. Sous del grup D.

05. Sous del grup E.

06. Triennis.

99. Altres retribucions bàsiques.

121. Retribucions complementàries.

01. Complement de destinació.

02. Complement específic.

03. Indemnització per residència.

99. Altres complements.

122. Retribucions en espècie.

01. Casa habitatge.

02. Vestuari.

03. Bonificacions.

99. Altres remuneracions en espècie

123. Indemnitzacions percebudes per destinació fora del territori de la Comunitat Valenciana

01. Indemnització per destinació en altres territoris de l'Estat.

02. Indemnització per destinació en altres països de la UE.

03. Indemnització per destinació en altres països de l'exterior de la UE.

04. Indemnització per educació

99. Altres indemnitzacions

124. Retribucions de funcionaris en pràctiques.

01. Sous del grup A.

02. Sous del grup B.

03. Sous del grup C.

04. Sous del grup D.

05. Sous del grup E.

06. Triennis.

07. Retribucions complementàries.

125. Altres

01. Endarreriments funcionaris

02. Sentències judicials

99. Altres

13. Laboral fix.

130. Retribucions bàsiques

01. Retribucions bàsiques.

131. Retribucions complementàries

01.Retribucions complementàries

132. Retribucions en espècie.

01. Casa habitatge.

02. Vestuari.

03. Bonificacions.

99. Altres.

135. Altres

01.Atrasos laboral fix

02. Sentències judicials

99. Altres

14. Altre personal.

140. Laboral eventual

01. Retribucions bàsiques

02. Retribucions complementàries

99. Altres retribucions

141. Personal interí

01. Retribucions bàsiques

02. Retribucions complementàries

99. Altres retribucions

142. Personal en substitució d'IT

01. Retribucions bàsiques

02. Retribucions complementàries

99. Altres retribucions

143. Altre personal.

01. Retribucions bàsiques

02. Retribucions complementàries

99. Altres retribucions

144. Metges interns residents

01. Retribucions bàsiques

02. Retribucions complementàries

99. Altres retribucions

145. Altres

01. Endarreriment personal

02. Sentències judicials

99. Altres

15. Incentius al rendiment.

150. Productivitat.

01. Productivitat

151. Gratificacions.

01. Gratificacions

152. Altres incentiuos al rendiment.

01. Nocturnitat

02. Festivitat

03. Turnicitat

04. Guàrdies

05. Atenció continuada

99. Altres

16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador.

160. Quotes socials.

01. Seguretat Social.

02. MUFACE.

03. MUGEJU.

99. Altres règims de previsió.

161. Prestacions socials.

01. Pensions al personal

02.Pensions a famílies

03. Pensions excepcionals

04. Indemnització per jubilació anticipada

05. Assistència medicofarmacèutica

99. Altres prestacions socials

162. Despeses socials del personal.

01. Formació i perfeccionament del personal.

02. Economats i menjadors.

03. Transport de personal.

04. Acció social.

05. Assegurances.

99. Altres.

164. Complement familiar.

01.Complement familiar

19. Dotació financera

190. Dotació financera

01. Dotació financera

2. Compra de béns corrents i despeses de funcionament

20. Arrendaments i cànons.

200. Arrendaments de terrenys i béns naturals.

01. Arrendaments de terrenys i béns naturals

202. Arrendaments d'edificis i altres construccions.

01. Arrendaments d'edificis i altres construccions.

203. Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.

01.Arrendaments de maquinària

02.Arrendaments de instal·lacions.

03.Arrendaments d'utillatge.

204. Arrendaments de material de transport.

01. Arrendaments de material de transport.

205. Arrendaments de mobiliari i béns.

01. Arrendaments de mobiliari i béns.

206. Arrendaments d'equips per a processos d'informació.

01. Arrendaments d'equips per a processos d'informació

208. Arrendaments d'altre immobilitzat material.

01. Arrendaments d'altre immobilitzat material.

209. Cànons.

01. Cànons.

21. Reparacions, manteniment i conservació.

210. Terreny, infraestructura i béns naturals.

01. Terreny, infraestructura i béns naturals

212. Edificis i altres construccions.

01. Industrials

02. Administratius

03. Comercials

99. Altres

213. Maquinària, instal·lacions i utillatge.

01.Maquinària

02.Instalacions

03.Utillatge

05. De material sanitari

214. Elements de transport.

01. Elements de transport

05. De material sanitari

215. Mobiliari i béns.

01. Mobiliari i béns

05. De material sanitari

216. Equipes per a processos de la informació.

01. Equips per a processos d'informació

05. De material sanitari

218. Béns situats en e l'exterior.

01. Béns situats en l'exterior

219. Altre immobilitzat material.

01. Altre immobilitzat material

22. Material, subministraments i altres.

220. Material d'oficina.

01. Ordinari no inventariable.

02. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.

03. Material informàtic no inventariable.

09. Altre material d'oficina

15. Material d'oficina en l'exterior

221. Subministraments

01. Energia elèctrica.

02. Aigua.

03. Gas.

04. Combustible.

05. Vestuari.

06. Llenceria

07. Productes alimentaris

08. Productes farmacèutics i material sanitari.

09. Subministraments de seguretat

10. Subministraments de material esportiu, didàctic i cultural.

11. Productes de neteja i higiene

12. Subministraments de repostos de maquinària, utillatge i elements de transport.

13. Subministraments de material electrònic, elèctric i de comunicacions.

14. Material sanitari per a consumo i reposició

15. Subministraments en l'exterior.

99. Altres subministraments.

222. Comunicacions.

01. Telefòniques.

02. Postals i telegràfiques

03. Tèlex i telefax.

04. Informàtiques.

15. Comunicacions en l'exterior.

99. Altres.

223. Transports.

01. Parc Mòbil

99. Altres

224. Primes d'assegurances.

01. De terrenys, infraestructures i béns naturals

02. D'edificis i altres construccions

03. De maquinària, instal·lacions i utillatge

04. D'elements de transport

05. De mobiliari i béns

06. D'equips per a processos d'informació

08. De béns situats en l'exterior

09. D'altre immobilitzat material

10. De responsabilitat civil

99. Altres riscos

225. Tributs.

01. Estatals.

02. Autonòmics.

03. Locals.

15. De l'exterior.

226. Despeses diverses.

01. Atencions protocol·làries i representatives.

02. Publicitat i propaganda.

03. Jurídics, contenciosos.

06. Reunions, conferències, celebració d'actes i cursos

07. Oposicions i proves selectives.

08. Activitats culturals, esportives i lúdiques

15. En l'exterior.

99. Altres despeses diverses

227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.

01. Neteja i higiene.

02. Seguretat.

03. Valoracions i peritatges

04. Postals i de missatgeria

05. Custòdia, depòsit i emmagatzematge.

06. Processos electorals.

07. Estudis i treballs tècnics.

08. Serveis contractats de menjador

09. Serveis de recaptació

15. En l'exterior.

99. Altres.

23. Indemnitzacions per raó del servei.

230. Dietes.

01. D'alts càrrecs

02. Del personal

231. Locomoció.

01. D'alts càrrecs

02. Del personal

232. Trasllat.

01. D'alts càrrecs

02. Del personal

233. Altres indemnitzacions.

01. Altres indemnitzacions

24. Despeses de publicacions.

240. D'edició i distribució de publicacions institucionals

01. D'edició i distribució institucional

249. Altres

01. Altres

25. Concerts d'assistència sanitària.

250. Amb la Seguretat Social.

01. Amb la Seguretat Social

251. Amb centres no hospitalaris

01.De l'Estat

02.De comunitats autònomes

03.D'ens territorials

04. D'entitats privades

05. De l'INSALUD

06. De mútues, patronals i accidentes professionals

07. D'altres entitats

99. Altres concerts amb centres no hospitalaris

252. Concerts amb centres hospitalaris

01.De l'Estat

02.De comunitats autònomes

03.D'ens territorials

04.D'entitats privades

05.De l'INSALUD

06.De mútues, patronals i accidentes professionals

07.D'altres entitats

99. Altres

253. Concerts amb serveis d'hemodiàlisi

01.Concerts hemodiàlisi amb centres hospitalaris.

02.Concerts club diàlisi

03. Concerts hemodiàlisi centres no hospitalaris

99. Altres concerts d'hemodiàlisi

254. Assistència concertada amb especialistes

01.Concerts litotrícies extracorpòries

02. Concerts teràpia insuficiència respiratòria

03. Concerts per a tècniques de diagnòstic amb imatge

99. Altres serveis amb especialistes

255. Altres serveis

01.Serveis concertats amb ambulància

02.Trasllat de malalt amb altres mitjans de transport

03.Compensació amb altres empreses col·laboradores

04.Reintegrament de despeses per assistència sanitària

05. Altres serveis d'assistència concertada

06. Altres serveis d'assistència sanitària no concertada

29. Dotació financera

290. Dotació financera

3. Despeses financeres.

30. De deute públic en moneda nacional.

300. Interessos.

01.Interessos

301. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

01. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació

309. Altres despeses financeres.

01. Altres despeses financeres.

31. De préstecs en moneda nacional.

310. Interessos.

01.Interessos

311. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

01. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació

319. Altres despeses financeres.

01. Altres despeses financieros.

32. De deute públic en moneda estrangera.

320. Interessos.

01. Interessos.

321. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

01. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

322. Diferències de canvi.

01. Diferències de canvi.

329. Altres despeses financeres.

01. Altres despeses financeres.

33. De préstecs en moneda estrangera.

330. Interessos.

01. Interessos.

331. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

01. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

332. Diferències de canvi.

01. Diferències de canvi.

339. Altres despeses financeres.

01. Altres despeses financeres.

34. De dipòsits i fiances.

340. Interessos de dipòsits.

01. Interessos de dipòsits.

341. Interessos de fiances.

01. Interessos de fiances.

35. Interessos de demora i altres despeses financeres.

352. Interessos de demora.

01. Interessos de demora.

359. Altres despeses financeres.

01.Altres despeses financeres.

39. No classificables

399. No classificables

01. No classificables

99. Fons institucions

4. Transferències corrents.

40. A l'administració de l'Estat.

400. A l'administració de l'Estat.

01. A l'administració de l'Estat.

02. A organismes autònoms

03. A entitats públiques

04. A Fundacions

41. A entitats autònomes de la Generalitat Valenciana

410. A entitats autònomes de la Generalitat Valenciana

01. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana amb pressupost consolidable

02. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana amb pressupost no consolidable

42. A la Seguretat Social.

420. A la Seguretat Social

01.A la Seguretat Social

43.A l'administració General de la Generalitat Valenciana

430. A l'administració General de la Generalitat Valenciana

01. A l'administració General de la Generalitat Valenciana

44. A ens, empreses públiques i Fundacions de la Generalitat Valenciana

440.A ens i empreses públiques de la Generalitat Valenciana

01. A ens i empreses públiques amb pressupost consolidable de la Generalitat Valenciana

02. A ens i empreses públiques amb pressupost no consolidable de la Generalitat Valenciana

441.A Fundacions

01. A Fundacions

45. A comunitats autònomes.

450. A comunitats autònomes.

01.A l'administració General de les comunitats autònomes

02.A organismes autònoms

03. A entitats públiques

46. A corporacions locals.

460. A ajuntaments

01.A ajuntaments

461.A diputacions

01.A diputacions

469. A altres entitats locals

01. A altres entitats locals

47. A empreses privades.

470. A empreses privades.

01. A empreses privades

48. A famílies i institucions sense fins de lucre.

480.A famílies

01. A famílies

481.A institucions i organismes sense fins de lucre

01. A institucions i organismes sense fins de lucre

49. A l'exterior.

490. A la Unió Europea

01.A la Unió Europea

495. A organitzacions no governamentals

01.A organitzacions no governamentals

499.Altres

01.Altres

6. Inversions reals.

60. Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l'ús general.

600. Inversions en terrenys.

01. Inversions en terrenys

601.Infraestructuras i béns destinats a l'ús general

01.Infraestructuras i béns destinats a l'ús general

602. Béns del patrimoni historicoartístic i cultural

01.Béns del patrimoni historicoartístic i cultural

609.Altres inversions noves

01. Altres inversions noves

61. Inversió de reposició en infraestructura i béns destinats a l'ús general.

610. Inversions en terrenys.

01.Inversiones en terrenys

619. Altres inversions de reposició

01. Altres inversions de reposició

62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.

620.Terrenys i béns naturals

01.Terrenys i béns naturals

622.Edificis i altres construccions

01.Industrials

02.Administratius

03 Comercials

99.Altres construccions

623. Maquinària, instal·lacions i utillatge

01.Maquinària

02.Instal·lacions

03.Elements de transport intern

04. Estris i eines

624.Material de transport

01.Automòbil

02.Ferroviari

03.Naval

04.Aeri

99.Altre material de transport

625.Mobiliari i béns

01.Mobiliari

02.Equips d'oficina

03. Béns

99.Altres

626.Equips per a processos d'informació

01.Equips per a processos d'informació

627. Projectes complexos

01.Proyectes complexos

628. Altre immobilitzat material

01. Altre immobilitzat material

629. Altre immobilitzat immaterial

01. Altre immobilitzat immaterial

63. Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.

630.Terrenys i béns naturals

01.Terrenys i béns naturals

632.Edificis i altres construccions

01.Industrials

02.Administratius

03 Comercials

99.Altres construccions

633. Maquinària, instal·lacions i utillatge

01.Maquinària

02.Instal·lacions

03.Elements de transport intern

04. Estris i eines

634.Material de transport

01.Automòbil

02.Ferroviari

03.Naval

04.Aeri

99.Altre material de transport

635.Mobiliari i béns

01.Mobiliari

02.Equips d'oficina

03. Béns

99.Altres

636.Equips per a processos d'informació

01.Equips per a processos d'informació

637. Projectes complexos

01.Projectos complexos

638. Altre immobilitzat material

01. Altre immobilitzat material

64. Despeses en inversions de caràcter immaterial.

640 Despeses d'investigació i desenvolupament

01.Despeses d'investigació científica i tècnica

02.Despeses en desenvolupament tecnològic

641. Concessions administratives

01.Concessions administratives

642.Propietat industrial

01.Propietat industrial

643. Fons de Comerç

01.Fons de Comerç

644.Drets de traspàs

01.Drets de traspàs

645. Aplicacions informàtiques

01.Aplicacions informàtiques

647.Drets sobre béns en règim d'arrendament financer

01.D'equips per a processos d'informació

02.De maquinària

03.De instal·lacions i utillatge

04.De material de transport

99.Altre immobilitzat material

649.Altres

01. Altres

7. Transferències de capital.

70. A l'administració de l'Estat.

700. A l'administració de l'Estat.

01.A l'administració General de l'Estat

02.A organismes autònoms

03.A entitats públiques

04.A Fundacions

71. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana

710. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana

01. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana amb pressupost consolidable

02. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana amb pressupost no consolidable.

72. A la Seguretat Social.

720.A la Seguretat Social

01.A la Seguretat Social

73. A l'administració General de la Generalitat Valenciana

730. A l'administració General de la Generalitat Valenciana

01. A l'administració General de la Generalitat Valenciana

74. Ens, empreses públiques i Fundacions de la Generalitat Valenciana

740. Ens i empreses públiques de la Generalitat Valenciana

01. A ens i empreses públiques amb pressupost consolidable de la Generalitat Valenciana.

02. A ens i empreses públiques amb pressupost no consolidable de la Generalitat Valenciana.

741. A Fundacions

01. A Fundacions

75. A comunitats autònomes.

750. A comunitats autònomes

01. A l'administració General de les comunitats autònomes

02. A entitats autònomes

03. A entitats públiques

76. A Corporacions locals i altres Entitats Locals

760. A ajuntaments

01. A ajuntaments

761. A Diputacions

01. A Diputacions

769. A altres entitats locals

01.A altres entitats locals

77. A empreses privades.

770. A empreses privades

01. A empreses privades

78. A famílies i institucions sense fins de lucre.

780. A famílies i institucions sense fins de lucre.

01. A famílies

781. A institucions i organismes sense ànim de lucre

01. A institucions i organismes sense ànim de lucre

79. A l'exterior.

790.A la Unió Europea

01. A la Unió Europea

795. A organitzacions no governamentals

01. A organitzacions no governamentals

799. Altres

01.Altres

8. Actius financers.

80. Adquisició de deute del sector públic.

800. Adquisició de deute del sector públic a curt termini:

01. Estat

02. organismes autònoms

03. Seguretat Social

04. A entitats públiques

05. A comunitats autònomes

06. A corporacions locals

801. Adquisició de deute del sector públic a llarg termini.

01. Estat

02. organismes autònoms

03. Seguretat Social

04. A entitats públiques

05. A comunitats autònomes

06. A corporacions locals

81. Adquisició d'obligacions i bons fora del sector públic.

810. Adquisició d'obligacions i bons fora del sector públic a curt termini

01. Empreses privades

02. De la Unió Europea

03. De l'exterior

811. Adquisició d'obligacions i bons fora del sector públic a llarg termini

01. Empreses privades

02. De la Unió Europea

03. De l'exterior

82. Concessió de préstecs al sector públic.

820. Préstecs a curt termini.

01. Estat

02. organismes autònoms

03. Seguretat Social

04. A entitats públiques

05. A comunitats autònomes

06. A corporacions locals

821. Préstecs a llarg termini.

01. Estat

02. organismes autònoms

03. Seguretat Social

04. A entitats públiques

05. A comunitats autònomes

06. A corporacions locals

83. Concessió de préstecs fora del sector públic.

830. Préstecs a curt termini.

01. Empreses privades

02. De la Unió Europea

03. De l'exterior

04. A famílies i institucions sense fins de lucre

831. Préstecs a llarg termini.

01. Empreses privades

02. De la Unió Europea

03. De l'exterior

04. A famílies i institucions sense fins de lucre

84. Constitució de dipòsits i fiances.

840. Depòsits.

01. A curt termini.

02. A llarg termini.

841. Fiances.

01. A curt termini.

02. A llarg termini.

85. Adquisició d'accions i participacions del sector públic.

850. Adquisició d'accions i participacions del sector públic.

01. Adquisició d'accions i participacions del sector públic.

86. Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic.

860. D'empreses nacionals o de la Unió Europea.

01. D'empreses nacionals o de la Unió Europea.

861. D'altres empreses.

01. D'altres empreses.

87. Aportacions patrimonials.

870. Aportacions patrimonials.

01.Aportacions patrimonials.

9. Passius financers.

90. Amortització de deute públic en moneda nacional.

900. Amortització de deute públic en moneda nacional a curt termini.

01.Amortització de deute públic en moneda nacional a curt termini

02.Amortització de deute públic en moneda nacional representada en altres valors negociables a curt termini

901. Amortització de deute públic en moneda nacional a llarg termini.

01.Amortització de deute públic en moneda nacional a llarg termini.

02. Amortització de deute públic en moneda nacional representada en altres valors negociables a llarg termini.

91. Amortització de préstecs en moneda nacional.

910. Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic.

01. Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic

911. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic.

01. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic.

912. Amortització de préstecs a curt termini d'ens de fora del sector públic.

01. Amortització de préstecs a curt termini d'ens de fora del sector públic.

913. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.

01. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.

92. Amortització de deute públic en moneda estrangera.

920. Amortització de deute públic en moneda estrangera a curt termini.

01. Amortització de deute públic en moneda estrangera a curt termini.

02.Amortització de deute públic en moneda estrangera representada en altres valors negociables a curt termini

921. Amortització de deute públic en moneda estrangera a llarg termini.

01. Amortització de deute públic en moneda estrangera a llarg termini.

02. Amortització de deute públic en moneda estrangera representada en altres valors negociables a llarg termini.

93. Amortització de préstecs rebuts en moneda estrangera.

930. Amortització de préstecs rebuts en moneda estrangera a curt termini.

01. Amortització de préstecs rebuts en moneda estrangera a curt termini.

931. Amortització de préstecs rebuts en moneda estrangera a llarg termini.

01. Amortització de préstecs rebuts en moneda estrangera a llarg termini.

94. Devolució de dipòsits i fiances rebuts

940. Devolució de dipòsits.

01.Depòsits a curt termini

02.Depòsits a llarg termini

941. Devolució de fiances.

01.Fianzas a curt termini

02. Fiances a llarg termini

Codi de la classificació econòmica de les despeses públiques compreses en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana i de les seues entitats públiques.

Aquest codi estableix els criteris a seguir per efectuar la imputació de les distintes classes de despeses als capítols, articles, conceptes i subconceptes, corresponents que conformen l'estructura de la classificació econòmica aplicable a la Generalitat Valenciana i entitats autònomes.

A) Operacions corrents

El pressupost de despeses classifica en els seus capítols 1r al 4t les despeses per operacions corrents, separant les despeses de funcionament dels serveis (personals i despeses corrents en béns i serveis), les despeses financeres i les transferències corrents.

El capítol 5è es deixa oberta sense denominació, a fi de recollir possibles ajustos de consolidació amb altres pressupostos.

Les despeses aplicables a cada capítol, article, concepte i subconcepte són els que es descriuen al lloc adequat, tenint en compte que els serveis dels distints òrgans de la Generalitat Valenciana poden, al seu torn, desglossar els crèdits en subconceptes i partides, segons siga procedent per a la millor gestió dels programes al seu càrrec i per a l'adequada administració i comptabilització dels crèdits, sense perjudici dels casos en què tal desglossament siga establert en aquest codi. Aquesta desagregació no tindrà efectes a nivell pressupostari.

CAPÍTOL 1

Despeses de personal

S'aplicaran a aquest capítol les despeses següents:

Tot tipus de retribucions i indemnitzacions, a satisfer per la Generalitat Valenciana, entitats autònomes i altres organismes públics, a tot el seu personal per raó del treball realitzat per aquest i, si és procedent, del lloc de residència obligada del mateix.

Cotitzacions obligatòries de la Generalitat Valenciana, entitats autònomes i altres organismes públics a la Seguretat Social i a les entitats gestores del sistema de previsió social del seu personal.

Prestacions socials, que comprenen pensions a funcionaris i famílies, de caràcter civil.

Despeses de naturalesa social realitzats en compliment de les disposicions vigents, per la Generalitat Valenciana, entitats autònomes i altres organismes públics amb destinació al seu personal.

No s'inclouen en aquest capítol les indemnitzacions per raó del servei.

Article 10. Alts càrrecs

Comprèn els conceptes retributius següents dels alts càrrecs de l'administració:

Retribucions bàsiques.

Retribucions complementàries.

Altres remuneracions.

Concepte 100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs.

Subconcepte 01. Retribucions bàsiques.

Comprèn les retribucions bàsiques integrades per:

Sous.

Pagues extraordinàries.

Les retribucions corresponents a triennis, s'imputaran al subconcepte 120. 06.

Subconcepte 02. Retribucions complementàries.

Comprèn les retribucions complementàries que siguen procedents per raó del càrrec d'acord amb la normativa vigent.

La indemnització per residència d'aquest personal s'imputarà al subconcepte 121. 03, i la productivitat que puguen percebre, al concepte 150.

Subconcepte 03 Indemnitzacions per cessament.

Subconcepte 99 Altres remuneracions.

Article 11. Personal eventual

Comprèn les retribucions bàsiques i altres remuneracions, excepte les corresponents a productivitat, del personal eventual nomenat pel president, els vicepresidents, els consellers i la resta d'alts càrrecs d'acord amb les disposicions vigents. S'inclouran les retribucions que corresponen al personal que, amb aquest caràcter, s'incloga en la relació de llocs de treball.

En el cas que els llocs de treball esmentats siguen ocupats per funcionaris que mantinguen la situació de funcionari en actiu, percebran les retribucions per aquest article, excepte triennis, que els percebran pel Subconcepte 120. 06 i productivitat, que la percebran a càrrec del concepte 150.

Concepte 110. Retribucions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual.

A càrrec d'aquest concepte es pagarà la totalitat de les retribucions que corresponguen a aquest personal segons la normativa vigent, excepte els triennis, que es percebran a càrrec del subconcepte 120. 06, i les corresponents a productivitat, que es percebran a càrrec del concepte 150.

S'obrin els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Retribucions bàsiques.

Subconcepte 02. Retribucions complementàries.

Subconcepte 99. Altres remuneracions.

Article 12. Funcionaris

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius següents del personal funcionari:

Retribucions bàsiques.

Retribucions complementàries.

Retribucions en espècie.

Indemnització per destinació fora del territori de la Comunitat Valenciana.

Retribucions de funcionaris en pràctiques.

En cap cas s'atendrà el pagament d'incentius al rendiment a càrrec d'aquest article.

Concepte 120. Retribucions bàsiques.

Comprèn:

Sou.

Triennis.

Pagues extraordinàries.

Subconcepte 01. Sous del grup A.

Subconcepte 02. Sous del grup B.

Subconcepte 03. Sous del grup C.

Subconcepte 04. Sous del grup D.

Subconcepte 05. Sous del grup E.

Subconcepte 06. Triennis.

Subconcepte 99. Altres retribucions bàsiques.

En cada un d'aquests subconceptes es recolliran el sou i les pagues extraordinàries corresponents a cada un dels grups indicats.

El subconcepte 06 recollirà a més dels triennis meritats pel personal funcionari i els inclosos en pagues extraordinàries, els que corresponguen als alts càrrecs de l'administració de la Generalitat Valenciana.

Concepte 121. Retribucions complementàries.

Crèdits destinats a satisfer el complement de destinació, complement específic, indemnitzacions per residència i altres retribucions que tinguen el caràcter de complementàries.

Subconcepte 01. Complement de destinació.

Complement corresponent al nivell assignat al lloc de treball exercit o al nivell consolidat, segons procedisca.

Subconcepte 02. Complement específic.

Complement atribuït al lloc de treball.

Subconcepte 03. Indemnització per residència.

Compensació per residència en aquells llocs del territori que el Govern Valencià establisca.

Subconcepte 99. Altres complements.

S'inclouran en aquest subconcepte aquelles retribucions complementàries no incloses en els apartats anteriors, així com els complements personals i transitoris.

Concepte 122. Retribucions en espècie.

Crèdits destinats a satisfer a funcionaris públics determinades retribucions reglamentàries en espècie (casa habitatge, despeses de funcionament de l'habitatge, bitllets de mitjans de locomoció, indemnitzacions per vestuari en els casos en què siga procedent, etc.), que tinguen caràcter personal i no puguen ser considerades com a despeses socials d'un conjunt de funcionaris. Les despeses han de satisfer-se finalment al tercer per part del personal beneficiat.

Així mateix, es destinaran a atendre els ingressos a compte que haja de satisfer l'administració de la Generalitat Valenciana corresponents a retribucions en espècie que perceben els funcionaris públics, quan les despeses se satisfacen per l'administració a l'empleat.

Aquests crèdits es classifiquen en els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Casa habitatge.

Subconcepte 02. Vestuari.

Subconcepte 03. Bonificacions.

Subconcepte 99. Altres retribucions en espècie.

Concepte 123. Indemnitzacions percebudes per destinació fora del territori de la Comunitat Valenciana.

Compensació per destinació fora del territori que corresponga percebre el personal funcionari destinat fora del territori de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb la normativa vigent.

Es classificarà en els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Indemnització per destinació en altres territoris de l'Estat.

Subconcepte 02. Indemnització per destinació en altres territoris de la UE.

Subconcepte 03. Indemnització per destinació en altres països de l'exterior de la UE.

Els subconceptes 01, 02 i 03 són quantitats que perceben els funcionaris destinats fora de la Comunitat Valenciana com a compensació per la pèrdua de poder adquisitiu i manteniment de la qualitat de vida, per aplicació dels mòduls establerts amb caràcter general per l'administració de la Generalitat Valenciana

Subconcepte 04. Indemnització per educació.

Quantitats que poden percebre per cada fill menor d'edat escolaritzat els funcionaris destinats en països en què els estudis escolars en centres públics puguen plantejar, per raons d'índole lingüística, cultural o pedagògica, grans divergències amb els oficialment vigents en cada moment a Espanya.

Subconcepte 99. Altres indemnitzacions

Concepte 124. Retribucions de funcionaris en pràctiques.

S'imputaran a aquest concepte la totalitat de les retribucions que puguen percebre els funcionaris en pràctiques.

Subconcepte 01. Sous del grup A.

Subconcepte 02. Sous del grup B.

Subconcepte 03. Sous del grup C.

Subconcepte 04. Sous del grup D.

Subconcepte 05. Sous del grup E.

Subconcepte 06. Triennis.

Subconcepte 07. Retribucions complementàries.

Concepte 125. Altres

S'imputaran a aquest concepte altres retribucions que puguen percebre els funcionaris. Inclouen els següents subconceptes:

Subconcepte 01. Retards funcionaris.

Subconcepte 02. Sentències judicials.

Subconcepte 99. Altres.

Article 13. Laboral fix.

Aquest article comprèn:

Tota classe de retribucions, bàsiques, complementàries o en espècie, així com les indemnitzacions a satisfer al personal laboral al servei de la Generalitat Valenciana, entitats autònomes i altres organismes públics en virtut dels convenis col·lectius o normes laborals que els siguen d'aplicació.

Concepte 130. Retribucions bàsiques

Inclou les següents remuneracions del personal laboral fix:

Subconcepte 01. Retribucions bàsiques.

Retribucions que tinguen establert aquest caràcter en els respectius convenis col·lectius o normes laborals d'obligat compliment.

Concepte 131. Retribucions complementàries

Comprèn totes aquelles retribucions que hagen de satisfer-se al personal laboral fix, segons la normativa que els siga d'aplicació, no incloses en les retribucions bàsiques.

S'inclouen en aquest apartat els incentius al rendiment.

No s'inclouran en aquest concepte els crèdits destinats a vestuari de personal laboral al qual l'administració de la Generalitat Valenciana imposa l'ús d'uniforme durant l'horari de servei, ni les dietes de viatges i despeses de locomoció.

En aquests casos, els crèdits corresponents s'han d'incloure en el capítol II «Béns corrents i despeses de funcionament».

Subconcepte 01. Retribucions complementàries.

Concepte 132. Retribucions en espècie.

Crèdits destinats a concedir al personal laboral determinades retribucions en espècie, establertes en conveni (casa habitatge, despeses de funcionament de l'habitatge, bitllets de mitjans de locomoció, indemnitzacions per vestuari en els casos en què siga procedent, etc.), que tinguen caràcter personal i no puguen ser considerades com a despeses socials d'un conjunt de personal laboral. Les despeses han de satisfer-se finalment al tercer per part del personal beneficiat. Així mateix, es destinaran a atendre els ingressos a compte que ha de satisfer l'administració de la Generalitat Valenciana corresponents a retribucions en espècie que perceba el personal laboral, quan les despeses se satisfacen per l'administració de la Generalitat Valenciana a l'empleat.

Subconcepte 01. Casa habitatge.

Subconcepte 02. Vestuari.

Subconcepte 03. Bonificacions.

Subconcepte 99. Altres.

Concepte 135. Altres

S'imputaran a aquest concepte altres retribucions que puga percebre el personal laboral fix. Inclou els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Retards personal laboral fix.

Subconcepte 02. Sentències judicials.

Subconcepte 99. Altres.

Article 14. Un altre personal

Concepte 140. Laboral eventual.

S'inclouen en aquest concepte, les remuneracions que corresponguen al personal eventual, d'acord amb la normativa que li siga d'aplicació.

Subconcepte 01. Retribucions bàsiques.

Subconcepte 02. Retribucions complementàries.

Subconcepte 99. Altres remuneracions.

Concepte 141. Personal interí.

Aquest article inclou els crèdits destinats a retribuir a funcionaris d'ocupació interins que ocupen dotacions lliures per vacants no cobertes en les plantilles del personal funcionari de carrera.

Subconcepte 01. Retribucions bàsiques.

Subconcepte 02. Retribucions complementàries.

Subconcepte 99. Altres remuneracions.

Concepte 142 Personal en substitucions d'IT.

Aquest concepte inclou els crèdits destinats a retribuir al personal contractat temporalment per a substituir el personal en situació d'incapacitat laboral transitòria.

Subconcepte 01. Retribucions bàsiques.

Subconcepte 02. Retribucions complementàries.

Subconcepte 99. Altres remuneracions.

Concepte 143. Altre personal.

S'imputaran a aquest concepte les retribucions del personal que no tinguen cabuda en la resta dels conceptes d'aquest capítol.

Subconcepte 01. Retribucions bàsiques.

Subconcepte 02. Retribucions complementàries.

Subconcepte 99. Altres remuneracions.

Concepte 144. Metges interns residents.

S'inclouen en aquest concepte les remuneracions que corresponguen al personal mèdic resident, d'acord amb la normativa que li siga d'aplicació.

Subconcepte 01. Retribucions bàsiques.

Subconcepte 02. Retribucions complementàries.

Subconcepte 99. Altres remuneracions

Concepte 145. Altres

S'imputaran a aquest concepte altres retribucions que puga percebre el personal que no tinga la naturalesa de funcionari ni de laboral fix. Inclou els següents subconceptes:

Subconcepte 01. Retards personal.

Subconcepte 02. Sentències judicials.

Subconcepte 99. Altres.

Article 15. Incentius al rendiment

Comprèn les retribucions destinades a remunerar l'especial rendiment, l'activitat extraordinària, i l'interès o iniciativa en l'acompliment de la funció, i la quantia individual de les quals no estiga prèviament determinada.

Concepte 150. Productivitat.

S'imputaran les despeses destinades a retribuir l'excepcional rendiment, l'activitat i la dedicació extraordinària, l'interès o iniciativa amb què s'exercisquen els llocs de treball, i la seua contribució a la consecució dels resultats i objectius assignats al corresponent programa.

Subconcepte 01. Productivitat.

Concepte 151. Gratificacions.

A aquest concepte s'imputaran les retribucions de caràcter excepcional reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball, sense que, en cap cas, puguen ser fixes en la seua quantia ni periòdiques en la seua meritació.

Subconcepte 01. Gratificacions

Concepte 152. Altres incentius al rendiment.

S'imputaran a aquest concepte els complements de nocturnitat, festivitat, turnicitat, guàrdies i atenció continuada.

Subconcepte 01. Nocturnitat.

Subconcepte 02. Festivitat.

Subconcepte 03. Turnicitat.

Subconcepte 04. Guàrdies.

Subconcepte 05. Atenció continuada.

Subconcepte 99. Altres.

Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador

Comprèn les quotes dels segurs socials, prestacions i altres despeses socials a càrrec de l'empleador.

S'obriran els conceptes següents:

Concepte 160. Quotes socials.

Aportacions de la Generalitat Valenciana, entitats autònomes i altres organismes públics als règims de la Seguretat Social i de previsió social del personal al seu servei.

Aportació de la Generalitat Valenciana al Règim de Previsió Social establert per les Lleis 28 i 29/1975, de 27 de juny, i Reial Decret-Llei 16/1978, de 7 de juliol.

S'obriran subconceptes distints segons els ens destinataris: Seguretat Social, Mutualitat de Funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat, Mutualitat General Judicial, etc.

Subconcepte 01. Seguretat Social.

Subconcepte 02. MUFACE.

Subconcepte 03. MUGEJU.

Subconcepte 99. Altres règims de previsió.

S'inclouen:

Quotes socials del personal local, en oficines a l'exterior, d'acord amb la legislació dels distints països.

Aportacions a la MUNPAL.

Aquelles altres que no tinguen cabuda en els subconceptes anteriors.

Concepte 161. Prestacions socials.

Pensions que d'acord amb la legislació corresponent, causen en el seu favor o en el dels seus familiars els funcionaris.

Inclou els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Pensions a funcionaris.

Les de jubilació que causen al seu favor els funcionaris.

Subconcepte 02. Pensions a famílies.

De viduïtat, orfandat i altres, causades per funcionaris

Subconcepte 03. Pensions excepcionals

Subconcepte 04. Indemnització per jubilació anticipada

Subconcepte 05. Assistència medicofarmacèutica

Subconcepte 99. Altres prestacions socials

Concepte 162. Despeses socials del personal.

Comprèn:

Els serveis assistencials complementaris dels del règim general de la Seguretat Social.

La distribució de vals de menjades al personal s'aplicarà al subconcepte 02 «Economats i menjadors».

Despeses de formació i perfeccionament del personal que estiga prestant els seus serveis en el propi centre, excepte els honoraris que haja de percebre el personal al servei de l'administració pública per impartició de classes.

Transport de personal: despeses de trasllat del personal al centre o lloc de treball, sempre que s'establisca amb caràcter col·lectiu.

Els serveis d'acció social, tals com formatius, culturals, esportius o recreatius, guarderies, economats, menjadors, etc., i ajudes per a atencions extraordinàries personals o familiars.

Assegurança de vida, accident o responsabilitat civil, que cobrisquen les contingències que es produïsquen amb ocasió de l'acompliment, per personal funcionari, laboral, i altre personal de l'administració de la Generalitat Valenciana entitats autònomes, o altres organismes públics de funcions en les quals concórreguen circumstàncies que facen necessària aquesta cobertura.

Assegurances d'assistència mèdica i farmacèutica del personal a l'exterior.

S'obriran els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Formació i perfeccionament del personal.

Subconcepte 02. Economats i menjadors.

Subconcepte 03. Transport de personal.

Subconcepte 04. Acció social.

Subconcepte 05. Assegurances.

Subconcepte 99. Altres.

Inclou: despeses de reconeixement mèdic del personal, i aquells derivats d'accidents de treball.

Qualsevol altre que no tinga cabuda en els subconceptes anteriors.

Concepte 164. Complement familiar.

La remuneració complementària que es concedeix en raó de les càrregues familiars dels funcionaris.

Subconcepte 01. Complement familiar

Article 19. Dotació financera

Concepte 190. Dotació financera

Subconcepte 01. Dotació financera

CAPÍTOL 2

Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Aquest capítol recull els recursos destinats a atendre les despeses corrents en béns i serveis, necessaris per a l'exercici de les activitats de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes que no originen un augment de capital o del patrimoni públic. Són imputables a aquest capítol les despeses originades per l'adquisició de béns que reunisquen algunes de les característiques següents:

a) Ser béns fungibles.

b) Tenir una duració previsiblement inferior a l'exercici pressupostari.

c) No ser susceptibles d'inclusió en inventari.

d) Ser, previsiblement, despeses reiteratives.

No podran imputar-se als crèdits d'aquest capítol les despeses destinades a satisfer qualsevol tipus de retribució, pels serveis prestats o treballs realitzats pel personal dependent de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes independenment de la forma d'aqueixa dependència.

A més s'aplicaran a aquest capítol les despeses de caràcter immaterial que puguen tenir caràcter reiteratiu, no siguen susceptibles d'amortització i no estiguen directament relacionats amb la realització de les inversions.

Article 20. Arrendaments i cànons

Despeses derivades de lloguers de béns mobles i immobles. Inclou, entre altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transmissió de dades, el lloguer de maquinària i material de transport, així com també, si és procedent, les despeses concertades sota la modalitat d'arrendament financer, sempre que no vaja a exercitar-se l'opció de compra. Despeses derivades de cànons.

Concepte 200. Arrendaments de terrenys i béns naturals.

Despeses per arrendament de solars, finques rústiques i altres.

Subconcepte 01. Arrendaments de terrenys i béns naturals.

Concepte 202. Arrendaments d'edificis i altres construccions.

Despeses de lloguer d'edificis, sales d'espectacles, museus, magatzems i altres comercials, encara que en la rúbrica vagen inclosos serveis connexos (calefacció, refrigeració, aigua, enllumenat, assegurances, neteja, etc.).

Subconcepte 01. Arrendaments d'edificis i altres construccions.

Concepte 203. Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge.

Despeses d'aquesta índole en general, incloses les despeses de lloguer de l'equip emprat en conservació i reparació d'inversions.

Subconcepte 01. Arrendaments de maquinària.

Subconcepte 02. Arrendaments d'instal·lacions.

Subconcepte 03. Arrendaments d'utillatge.

Concepte 204. Arrendaments de material de transport.

Despeses de lloguer de vehicles de totes les classes utilitzables per al transport de persones o mercaderies. No s'imputaran a aquest concepte aquelles despeses que consistisquen en la contractació d'un servei o tinguen naturalesa de caràcter social.

Subconcepte 01. Arrendaments de material de transport.

Concepte 205. Arrendaments de mobiliari i efectes.

Despeses de lloguer de mobiliari, equips d'oficina, material, etc.

Subconcepte 01. Arrendaments de mobiliari i efectes.

Concepte 206. Arrendaments d'equips per a processos d'informació.

Lloguer d'equips informàtics, ofimàtics, de transmissions de dades i altres especials, sistemes operatius, aplicacions de gestió de base de dades i qualsevol altra classe d'equips informàtics, i de programari.

Subconcepte 01. Arrendaments d'equips per a processos d'informació.

Concepte 208. Arrendaments d'immobilitzat material divers.

Despeses de lloguer d'immobilitzat divers no inclòs en els conceptes precedents.

Subconcepte 01. Arrendaments d'immobilitzat material divers.

Concepte 209. Cànons.

Quantitats satisfetes periòdicament per la cessió d'un bé, l'ús de la propietat industrial, i la utilització d'altres béns de naturalesa material o immaterial.

Subconcepte 01. Cànons

Article 21. Reparacions, manteniment i conservació.

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment, reparacions i conservació d'infraestructura, edificis i locals, maquinària, material de transport i immobilitzat material divers, segons els corresponents conceptes de l'article 20. Comprèn despeses tals com:

Despeses de conservació i reparació d'immobles, siguen propis o bé arrendats.

Tarifes per vigilància, revisió, conservació i entreteniment en màquines i instal·lacions, material de transport, mobiliari, equips d'oficina, etc.

Despeses de manteniment o de caràcter anàleg que originen els equips de processos i transmissió de dades, informàtics, ofimàtics i d'instal·lacions telefòniques i de control d'emissions radioelèctriques.

Despeses derivades del manteniment o reposició dels elements accessoris en carreteres, ports, instal·lacions complexes especialitzades, línies de comunicacions, etc.

Com a norma general les grans reparacions que suposen un increment de la productivitat, la capacitat, el rendiment, l'eficiència o l'allargament de la vida útil del bé s'imputaran al capítol 6.

Per conceptes s'efectuarà el desglossament següent:

Concepte 210. Terreny, infraestructura i béns naturals.

Subconcepte 01. Terreny, infraestructura i béns naturals.

Concepte 212. Edificis i altres construccions.

Subconcepte 01. Industrials.

Subconcepte 02. Administratius.

Subconcepte 03. Comercials.

Subconcepte 99. Altres.

Concepte 213. Maquinària, instal·lacions i utillatge.

Subconcepte 01. Maquinària.

Subconcepte 02. Instal·lacions.

Subconcepte 03. Utillatge.

Subconcepte 05. Material sanitari.

Concepte 214. Elements de transport.

Subconcepte 01. Elements de transport.

Subconcepte 05. Material sanitari.

Concepte 215. Mobiliari i efectes.

Subconcepte 01. Mobiliari i efectes.

Subconcepte 05. Material sanitari.

Concepte 216. Equips per a processos de la informació.

Subconcepte 01. Equips per a processos de la informació.

Subconcepte 05. Material sanitari.

Concepte 218. Béns situats a l'exterior.

Subconcepte 01. Béns situats a l'exterior

Concepte 219. Immobilitzat material divers.

Subconcepte 01. Immobilitzat material divers.

S'inclouen les despeses derivades de la reparació de diversos equips utilitzats en emergències: lliteres, torns, etc., i aquells altres que no tinguen cabuda en els conceptes anteriors.

Article 22. Material, subministraments i altres

Despeses d'aquesta naturalesa, classificats segons es recull en els conceptes que s'enumeren a continuació.

Concepte 220. Material d'oficina.

Comprèn els següents tipus de despeses:

Subconcepte 01. Ordinari no inventariable.

Despeses ordinàries de material d'oficina no inventariable.

Confecció de targetes d'identificació.

Recanvis de màquines d'oficina.

Impresos relatius a certificats que s'expedeixen per sol·licitar-los els registres de la propietat i altres organismes.

Subconcepte 02. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.

Inclou despeses de:

Adquisició de llibres, publicacions, revistes i documents, excepte els que siguen adquirits per a formar part de fons de biblioteques, que s'aplicaran al capítol 6è.

Despeses o quotes originades per consultes a bases de dades documentals.

Subconcepte 03. Material informàtic no inventariable.

Despeses de material per al normal funcionament d'equips informàtics, ofimàtics, transmissió i altres, tals com adquisició de disquets, paper continu, paquets estàndard de programari, etc.

Subconcepte 09. Un altre material d'oficina.

Subconcepte 15. Material d'oficina a l'exterior.

Concepte 221. Subministraments.

Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments segons les especificacions contingudes en els subconceptes.

Subconcepte 01. Energia elèctrica.

Subconcepte 02. Aigua.

Subconcepte 03. Gas.

Subconcepte 04. Combustible.

S'imputen a aquests subconceptes les despeses d'aquest tipus, excepte en el cas que tractant-se de lloguers d'edificis estiguen compresos en el preu d'aquests.

Subconcepte 05. Vestuari.

Vestuari i altra roba de dotació obligada per imposició legal reglamentària, per conveni, acord o contracte per a personal funcionari, laboral i altre personal al servei de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

Subconcepte 06. Llenceria

Adquisició de llençols, mantes, estovalles, etc. destinats a centres residencials i hospitalaris.

Subconcepte 07. Productes alimentaris.

Adquisició de tota classe de productes alimentaris, destinats a l'alimentació en general. Despeses d'alimentació de pacients internats en centres hospitalaris, assistencials en general, etc.

Subconcepte 08. Productes farmacèutics i material sanitari.

Despeses de medicines, productes d'assistència sanitària i material tècnic fungible de laboratori.

Material fungible del servei sanitari.

Drogatest.

Guants d'un sol ús.

Farmacioles i borses de socors.

Reactius per a anàlisi de sang.

Alcohol.

Subconcepte 09. Subministraments de seguretat

Subconcepte 10. Subministraments de material esportiu, didàctic i cultural.

Roba esportiva, botes, argiles, coles i altres materials i subministraments que no siguen imputables al concepte d'acció social del personal al servei de l'administració.

Subconcepte 11. Productes de neteja.

Subconcepte 12. Subministraments de recanvis de maquinària, utillatge i elements de transport. Inclou recanvis de vehicles tals com bateries, pneumàtics, eines i utillatge; adquisició de recanvis i material específic: «ponts opticoacústics per a vehicles», llanternes especials per a vehicles, adhesius per a la retolació de vehicles uniformats i plaques de matrícula.

Recanvis de màquines de tallers, màquines dels laboratoris, etc.

Material de ferreteria; eines; pintura i material de lampisteria.

Entreteniment de muntures i bastes.

Subconcepte 13. Subministraments de material electrònic, elèctric i de comunicacions.

Recanvis i subministraments per al servei de telecomunicacions: d'equips de ràdio, centrals, teleimpresos, vidres de quars, material telefònic, material complementari per a la instal·lació de radioantenes, components, recanvis de magnetòfons, recanvis d'enregistradores, bateries, bobines enregistradores, material fungible per al manteniment de les xarxes de telefonia. Recanvis d'equips d'il·luminació. Recanvis optrònics.

Eines i recanvis per a reparació de telèfons i radiotelèfons.

Material elèctric per a la xarxa de dades, etc.

Subconcepte 14. Material sanitari per a consum i reposició

Subconcepte 15. Subministraments a l'exterior.

Subconcepte 99. Altres subministraments.

Despeses de comunitat que no estiguen incloses en el preu del lloguer i que no siguen susceptibles d'imputació a altres conceptes de subministraments, així com les quotes de participació en edificis de serveis múltiples.

Adquisició de material fotogràfic; rètols i escuts; petit material necessari per a actuacions d'emergència: rodes, estaques, bengales, insecticides i raticides; plaques de fals sostre; embocadures d'un sol ús d'alcoholímetres; recarregadors d'alcoholímetres; subministraments de material audiovisual; recàrrega d'extintors; planxes i tintes per a impremta; equips d'ensinistrament i entreteniment de gossos; i material de microfilmació.

Adquisició de material divers de consum i reposició de caràcter periòdic, no inclòs en els subconceptes anteriors.

Concepte 222. Comunicacions.

Classificats en subconceptes, inclou les despeses per: serveis telefònics, serveis postals i telegràfics, així com qualsevol altre tipus de comunicació.

Es desglossa en els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Telefòniques.

S'inclou aquí la telefonia mòbil.

Subconcepte 02. Postals i telegràfiques

Subconcepte 03. Tèlex i telefax

Subconcepte 04. Informàtiques

Subconcepte 15. Comunicacions a l'exterior

Subconcepte 99. Altres

S'inclouen les despeses relatives a fil musical i aquells altres que no tinguen cabuda en els subconceptes anteriors.

Concepte 223. Transports.

Despeses de transport de tota classe, siguen terrestres, marítims o aeris, que hagen d'abonar-se al parc mòbil o a qualsevol altra entitat pública o privada pels serveis de transport prestats, excepte els que per tenir la naturalesa de despesa social hagen d'imputar-se al capítol 1. S'exclouen els transports complementaris lligats a comissions de serveis que originen desplaçaments, que s'abonaran a càrrec del concepte 231.

Subconcepte 01. Parc mòbil

Subconcepte 99. Altres

Concepte 224. Primes d'assegurances.

Despeses per assegurances de vehicles, edificis i locals, immobilitzat divers i altres riscos, excepte les assegurances de vida o accident que s'inclouran en el capítol 1.

Subconcepte 01. De terrenys, infraestructures i béns naturals

Subconcepte 02. D'edificis i altres construccions

Subconcepte 03. De maquinària, instal·lacions i utillatge

Subconcepte 04. D'elements de transport

Subconcepte 05. De mobiliari i efectes

Subconcepte 06. D'equips per a processos d'informació

Subconcepte 08. De béns situats a l'exterior

Subconcepte 09. D'immobilitzat material divers

Subconcepte 10. De responsabilitat civil

Subconcepte 99. Altres riscos

Concepte 225. Tributs.

S'inclouran en aquest concepte les despeses destinades a la cobertura de taxes, contribucions i impostos, siguen estatals, autonòmics o locals.

Subconcepte 01. Estatals

Subconcepte 02. Autonòmics

Subconcepte 03. Locals

Subconcepte 15. Tributs a l'exterior

Concepte 226. Despeses diverses.

S'inclouen totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2.

Subconcepte 01. Atencions protocol·làries i representatives.

S'imputaran a aquest subconcepte les despeses que es produïsquen com a conseqüència dels actes de protocol i representació que les autoritats de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes tinguen necessitat de realitzar en l'acompliment de les seues funcions, tant en territori nacional com a l'estranger, sempre que aquestes despeses redunden en benefici o utilitat de l'administració i per a les quals no existisquen crèdits específics en altres conceptes.

No podrà abonar-se a càrrec d'aquest subconcepte cap tipus de retribució, en metàl·lic o en espècie, al personal dependent o no de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, independentment de la forma d'aqueixa dependència o relació.

Subconcepte 02. Publicitat i propaganda.

Despeses de divulgació, i qualsevol altres de propaganda i publicitat conduent a informar a la comunitat de l'activitat i dels serveis la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

Així com campanyes informatives dirigides als ciutadans que no es referisquen a la divulgació de l'activitat realitzada.

S'inclouran en aquest epígraf les despeses que ocasione la inserció de publicitat en butlletins oficials.

Subconcepte 03. Jurídics, contenciosos.

Despeses produïdes per litigis, actuacions o procediments en què són part la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

Despeses per indemnitzacions a satisfer per l'administració, conseqüència del funcionament dels serveis públics, sempre que per la seua naturalesa no hagen d'imputar-se al concepte pressupostari corresponent.

Subconcepte 06. Reunions, conferències, celebració d'actes i cursos.

Despeses d'organització i realització de festivals, conferències, assemblees, congressos, simposis, seminaris, convencions i reunions anàlogues, a la Comunitat Valenciana o a l'estranger. S'hi poden incloure despeses de lloguer de sales, traductors, hostesses, i menjades d'assistents.

Despeses derivades de les reunions o grups de treball, necessaris per al normal funcionament de l'administració. S'hi poden incloure despeses de lloguer de sales, traductors, hostesses, i menjades d'assistents.

Les despeses de transport, restaurant i hotel només poden carregar-se a aquest subconcepte si no es poden imputar a l'article 23, «Indemnitzacions per raó del servei», i estan exclusivament produïts per la realització de reunions i conferències.

Despeses originades per la realització de cursos i seminaris, tals com els relatius a material i unitats didàctiques.

S'imputaran també aquelles despeses que tenen per objecte aportacions de la Generalitat Valenciana a cursos, congressos, seminaris, etc., establerts generalment mitjançant un conveni, en el qual l'administració s'obliga a satisfer una quantitat, fixant-se com a contrapartida que en tots els mitjans de propaganda es faça constar la conselleria o entitat que hi col·labora, el seu logotip, el lliurament d'una memòria o informe, d'un nombre determinat d'exemplars de l'edició realitzada, etc.

Subconcepte 07. Oposicions i proves selectives.

Tot tipus de despeses derivades de la realització de proves selectives, excepte les dietes i assistències a tribunals que s'imputaran a l'article 23.

Subconcepte 08. Activitats culturals, esportives i lúdiques

Subconcepte 15. Despeses diverses a l'exterior.

S'inclouen en aquest subconcepte totes les despeses relatives al concepte quan es realitzen a l'exterior, excepte les despeses referents a atencions protocol·làries i representatives que s'imputarà al subconcepte 01.

Subconcepte 99. Altres despeses diverses

Aquells que no tinguen cabuda en els subconceptes anteriors.

Concepte 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals.

S'inclouran aquelles despeses que corresponguen a activitats que sent de la competència dels organismes públics s'executen mitjançant contracte amb empreses externes o professionals independents.

Subconcepte 01. Neteja.

Despeses d'aquesta naturalesa, inclosos les despeses de recollida d'escombraries.

Subconcepte 02. Seguretat

Subconcepte 03. Avaluacions i peritatges

Subconcepte 04. Postals i de missatgeria

Subconcepte 05. Custòdia, dipòsit i emmagatzematge

Subconcepte 06. Processos electorals

Subconcepte 07. Estudis i treballs tècnics.

Despeses d'estudi, treballs tècnics i de laboratori; d'informes i treballs estadístics o d'un altre caràcter que es deriven de treballs encomanats a empreses especialitzades, professionals independents o experts, que no siguen aplicats a plans, programes, avantprojectes i projectes d'inversió en aquest cas figuraran en el capítol 6.

Dotació de premis literaris, d'investigació i estudi, que no tinguen caràcter de transferències; despeses de publicacions i edicions no afectades pel Pla de Publicacions; exposicions i participacions de caràcter cultural, artístic, científic, tècnic, jurídic i econòmic, relacionats amb l'activitat del departament.

Enquadernació de llibres.

Despeses d'assessoria tècnica.

Gravació del registre d'últimes voluntats.

Correcció de proves de llibres.

Serveis de vigilància, prevenció d'avingudes, incendis, i de meteorologia.

Subconcepte 08. Serveis contractats de menjador

Subconcepte 09. Serveis de recaptació

Subconcepte 15. Treballs realitzats per altres empreses i professionals a l'exterior.

Subconcepte 99. Altres.

S'inclouen les despeses següents:

Atorgament de poders notarials.

Tràmits duaners com a conseqüència d'importacions o exportacions temporals, i declaració d'operacions intracomunitàries.

Serveis de notícies.

Revelat de fotografies.

Contractes d'encesa d'instal·lacions de calefacció.

Anàlisi i diagnòstics clínics.

Serveis veterinaris per a granges.

Aquells altres que no tenen cabuda en els subconceptes anteriors.

Article 23. Indemnitzacions per raó del servei

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses d'aquesta naturalesa i d'acord amb la legislació vigent hagen de satisfer-se a alts càrrecs i assimilats, i el seu seguici, funcionaris, personal laboral fix i eventual i altre personal.

S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats, i en general per concurrència personal a reunions, consells, comissions, etc.

Les indemnitzacions originades per la realització d'exàmens podran referir-se tant al personal propi com a l'afectat per aquesta realització.

Els honoraris que rep el personal al servei de l'administració pública per la impartició de classes en centres públics.

S'obriran els següents conceptes:

Concepte 230. Dietes.

Es consideren com a tals despeses les de manutenció del personal d'escorta i dels conductors assignats a autoritats, quan siguen necessaris per a l'exercici de la funció.

Subconcepte 01. D'alts càrrecs

Subconcepte 02. Del personal

Concepte 231. Locomoció.

Subconcepte 01. D'alts càrrecs

Subconcepte 02. Del personal

Concepte 232. Trasllat.

Subconcepte 01. D'alts càrrecs

Subconcepte 02. Del personal

Concepte 233. Altres indemnitzacions.

S'inclouran, entre altres despeses, les assistències a reunions d'òrgans col·legiats i consells d'administració, les assistències per participació en tribunals o les assistències per col·laboració en centres de formació i perfeccionament del personal.

Subconcepte 01. Altres indemnitzacions

Article 24. Despeses de publicacions

Despeses ocasionades per l'edició i la distribució de les publicacions d'acord amb els plans institucionals i altres elaborats pels distints òrgans de les conselleries i les seues entitats autònomes.

En el cas que l'activitat d'edició es faça amb mitjans propis, les diferents despeses s'imputaran als conceptes econòmics corresponents.

Concepte 240. Despeses d'edició i distribució de publicacions institucionals

Subconcepte 01. Despeses d'edició i distribució de publicacions institucionals

Concepte 249. Altres

Subconcepte 01. Altres

Article 25. Concerts d'assistència sanitària.

Despeses ocasionades pel desenvolupament de concerts amb centres sanitaris, hospitalaris o no, per a l'atenció de malalts del Servei Valencià de Salut, l'assistència dels quals no puga atendre aquest per qualsevol causa justificada.

S'obriran els conceptes i subconceptes següents.

Concepte 250. Amb la Seguretat Social.

Subconcepte 01. Amb la Seguretat Social

Concepte 251. Amb centres no hospitalaris

Subconcepte 01. De l'Estat

Subconcepte 02. De comunitats autònomes

Subconcepte 03. D'ens territorials

Subconcepte 04. D'entitats privades

Subconcepte 05. De l'INSALUD

Subconcepte 06. De mútues, patronals i accidents professionals.

Subconcepte 07. D'altres entitats

Subconcepte 99. Altres concerts amb centres no hospitalaris

Concepte 252. Concerts amb centres hospitalaris

Subconcepte 01. De l'Estat

Subconcepte 02. De les comunitats autònomes

Subconcepte 03. D'ens territorials

Subconcepte 04. D'entitats privades

Subconcepte 05. De l'INSALUD

Subconcepte 06. De mútues, patronals i accidents professionals

Subconcepte 07. D'altres entitats

Subconcepte 99. Altres concerts amb centres no hospitalaris

Concepte 253. Concerts amb Serveis d'Hemodiàlisi

Subconcepte 01. Concerts d'hemodiàlisi amb centres hospitalaris

Subconcepte 02. Concerts club diàlisi

Subconcepte 03. Concerts d'hemodiàlisi amb centres no hospitalaris

Subconcepte 99. Altres concerts d'hemodiàlisi

Concepte 254. Assistència concertada amb especialistes

Subconcepte 01. Concerts litotrícies extracorpòries

Subconcepte 02. Concerts teràpia insuficiència respiratòria

Subconcepte 03. Concerts per a tècniques de diagnòstic amb imatge

Subconcepte 99. Altres serveis amb especialistes

Concepte 255. Altres serveis

Subconcepte 01. Serveis concertats amb ambulàncies

Subconcepte 02. Trasllat de malalts amb altres mitjans de transport

Subconcepte 03. Compensació amb altres empreses col·laboradores

Subconcepte 04. Reintegrament de despeses per assistència sanitària

Subconcepte 05. Altres serveis d'assistència concertada

Subconcepte 06. Altres serveis d'assistència sanitària no concertada

Article 29. Dotació financera

Concepte 290. Dotació financera

CAPÍTOL 3

Despeses financeres

Càrrega financera per interessos, inclosos els implícits, de tota classe de deutes emesos, contrets o assumits per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, tant en moneda nacional com en moneda estrangera, independentment de la forma en què es troben representades.

Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació dels deutes anteriorment indicats.

Càrrega financera per interessos de tota classe de dipòsits i fiances rebudes.

Altres rendiments implícits i diferències de canvi.

Article 30. De deute públic en moneda nacional

Interessos de tota classe de deutes emesos o assumits en moneda nacional, així com les despeses derivades de qualsevol operació relacionada amb les mateixes, en particular els relatius a rendiments implícits.

Concepte 300. Interessos

Recull el pagament d'interessos, inclosos els implícits, de deute emès o assumit en moneda nacional, exclosos els préstecs, independentment del seu termini d'amortització.

Subconcepte 01. Interessos

Concepte 301. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

Es recullen aquelles despeses que siguen necessàries per dur a efecte les operacions ressenyades en la denominació del concepte, tals com: despeses de conversió, canvi, negociació, manteniment, col·locació de títols, etc., en relació amb els deutes emesos o assumits en moneda nacional, exclosos els préstecs.

Subconcepte 01. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

Concepte 309. Altres despeses financeres.

Rendiments implícits dels deutes ressenyats en aquest article, excepte els interessos implícits dels valors emesos al descompte, que es recullen en el concepte 300, i qualsevol altra despesa financera que no puga classificar-se en un altre concepte d'aquest article.

Subconcepte 01. Altres despeses financeres.

Article 31. De préstecs en moneda nacional

Interessos de tota classe de préstecs contrets o assumits en moneda nacional, així com els rendiments implícits i les despeses derivades de qualsevol operació relacionada amb els mateixos.

Concepte 310. Interessos.

Interessos de préstecs rebuts en moneda nacional ja siguen a curt o llarg termini.

Subconcepte 01. Interessos.

Concepte 311. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

Despeses i comissions necessaris per dur a efecte les operacions ressenyades en la denominació del concepte en relació amb préstecs rebuts en moneda nacional.

Subconcepte 01. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

Concepte 319. Altres despeses financeres.

Rendiments implícits de préstecs en moneda nacional i qualsevol altra despesa financera que no puga classificar-se en un altre concepte d'aquest article.

Subconcepte 01. Altres despeses financeres.

Article 32. De deute públic en moneda estrangera.

Interessos de tota classe de deutes, emesos o assumits en moneda estrangera, així com els rendiments implícits i diferències de canvi, derivats de la cancel·lació del deute, i despeses produïdes per qualsevol operació relacionada amb les mateixes.

Concepte 320. Interessos.

Interessos, inclosos els implícits, de deute emès o assumit en moneda estrangera, exclosos els préstecs, independentment del termini d'amortització.

Subconcepte 01. Interessos.

Concepte 321. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

Comissions i despeses necessàries per a portar a efecte les operacions ressenyades en la denominació del concepte, relacionades amb deutes en moneda estrangera, exclosos els préstecs.

Subconcepte 01. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

Concepte 322. Diferències de canvi.

Pèrdues produïdes per modificacions en el tipus de canvi en el moment de l'amortització de deute emès en moneda estrangera.

Subconcepte 01. Diferències de canvi.

Concepte 329. Altres despeses financeres.

Rendiments implícits dels deutes ressenyats en aquest article, amb excepció dels interessos implícits del deute emesa al descompte, que es recullen en el concepte 320, i qualsevol altra despesa financera que no puga classificar-se en un altre concepte d'aquest article.

Subconcepte 01. Altres despeses financeres.

Article 33. De préstecs en moneda estrangera.

Interessos de tota classe de préstecs contrets o assumits en moneda estrangera, rendiments implícits i despeses produïdes per qualsevol operació relacionada amb els mateixos i diferències de canvi derivades de la cancel·lació del préstec.

Concepte 330. Interessos.

Recull els interessos de préstecs en moneda estrangera rebuts a curt o a llarg termini.

Subconcepte 01. Interessos

Concepte 331. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

Comissions i despeses necessàries per a portar a efecte les operacions ressenyades en la denominació del concepte i relacionades amb deutes en moneda estrangera.

Subconcepte 01. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

Concepte 332. Diferències de canvi.

Pèrdues produïdes per modificació del tipus de canvi en el moment de l'amortització de préstecs contractats en moneda estrangera.

Subconcepte 01. Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació.

Concepte 339. Altres despeses financeres

Rendiments implícits de préstecs en moneda estrangera, i qualsevol altra despesa financera que no puga classificar-se en un altre concepte d'aquest article.

Subconcepte 01. Altres despeses financeres

Article 34. De dipòsits i fiances

Concepte 340. Interessos de dipòsits.

Interessos legalment estipulats, que hagen de satisfer-se pels dipòsits efectuats pels diversos agents a les caixes de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

Subconcepte 01. Interessos de dipòsits

Concepte 341. Interessos de fiances.

Interessos, legalment estipulats, que hagen de satisfer-se per les fiances efectuades pels diversos agents a les caixes de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

Subconcepte 01. Interessos de fiances

Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres

Concepte 352. Interessos de demora.

Interessos de demora a satisfer pels diversos agents com a conseqüència de l'incompliment del pagament de les obligacions, en els terminis establerts.

Subconcepte 01. Interessos de demora

Concepte 359. Altres despeses financeres.

Despeses d'aquesta naturalesa que no tinguen cabuda en els conceptes anteriorment definits, tals com:

Despeses per transferències bancàries.

Despeses de descomptes.

Diferències de canvi com a conseqüència de pagaments en moneda estrangera, no derivats d'operacions d'endeutament.

Càrrega financera dels arrendaments financers amb opció de compra.

Subconcepte 01. Altres despeses financeres.

Article 39. No classificables

Concepte 399. No classificables

Subconcepte 01. No classificables

Subconcepte 99. Fons institucions

CAPÍTOL 4

Transferències corrents

Pagaments, condicionats o no, efectuats per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes sense contrapartida directa per part dels agents receptors, els quals destinen aquests fons a finançar operacions corrents.

S'inclouen també en aquest capítol les «subvencions en espècie» de caràcter corrent, referides a béns o serveis que adquirisca l'administració pública, per al seu lliurament als beneficiaris en concepte d'una subvenció prèviament concedida.

Haurà d'imputar-se a l'article corresponent, segons el destinatari de la mateixa.

Tots els articles d'aquest capítol es desagregaran a nivell de concepte per a recollir l'agent receptor o/i la finalitat de la transferència.

Article 40. A l'administració de l'estat

Transferències que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen efectuar a l'estat, els seus organismes autònoms, entitats públiques i fundacions.

Concepte 400. A l'administració de l'estat

Subconcepte 01. A l'administració de l'estat

Subconcepte 02. A organismes autònoms

Subconcepte 03. A entitats públiques

Subconcepte 04. A fundacions

Article 41. A entitats autònomes de la Generalitat Valenciana

Transferències corrents que la Generalitat Valenciana i les seues entitats prevegen efectuar a les seues entitats autònomes.

Concepte 410. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 01. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana amb pressupost consolidable.

Subconcepte 02. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana amb pressupost no consolidable.

Article 42. A la Seguretat Social

Transferències corrents que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen atorgar a qualsevol dels ens que integren el sistema de la Seguretat Social.

Concepte 420. A la Seguretat Social

Subconcepte 01. A la Seguretat Social

Article 43. A l'administració general de la Generalitat Valenciana

Concepte 430. A l'administració general de la Generalitat Valenciana

Subconcepte 01. A l'administració general de la Generalitat Valenciana

Article 44. A ens, empreses públiques i fundacions de la Generalitat Valenciana

Transferències corrents que la generalitat valenciana i les seues entitats autònomes prevegen atorgar a ens, empreses públiques i fundacions de la Generalitat Valenciana.

Concepte 440. A ens i empreses públiques de la Generalitat Valenciana

Subconcepte 01. A ens i empreses públiques amb pressupost consolidable de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 02. A ens i empreses públiques amb pressupost no consolidable de la Generalitat Valenciana.

Concepte 441. A fundacions

Subconcepte 01. A fundacions

Article 45. A comunitats autònomes

Transferències corrents que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen aportar a altres comunitats autònomes.

Concepte 450. A comunitats autònomes

Subconcepte 01. A l'administració general de les comunitats autònomes

Subconcepte 02. A organismes autònoms

Subconcepte 03. A entitats públiques

Article 46. A corporacions locals

Transferències corrents, establertes a favor de corporacions locals, que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes aporten a les mateixes.

Concepte 460. A ajuntaments

Subconcepte 01. A ajuntaments

Concepte 461. A diputacions

Subconcepte 01. A diputacions

Concepte 469. A altres entitats locals

Subconcepte 01. A altres entitats locals

Article 47. A empreses privades

Transferències corrents a empreses privades.

Concepte 470. A empreses privades

Subconcepte 01. A empreses privades

Article 48. A famílies i institucions sense fins de lucre.

Tota classe d'auxilis, ajudes, beques, donacions, premis literaris, artístics o científics no inventariables, etc., que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes atorguen a entitats sense fins de lucre, institucions, entitats benèfiques o esportives i famílies.

Quantitats satisfetes en concepte de pensions no contributives, pensions extraordinàries per actes de terrorisme, indemnitzacions o ajudes per jubilacions anticipades, ajust de plantilles i altres.

Concepte 480. A famílies

Subconcepte 01. A famílies

Concepte 481. A institucions i organismes sense fins de lucre

Subconcepte 01. A institucions i organismes sense fins de lucre

Article 49. A l'exterior

Pagaments sense contrapartida directa a agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat, o quan hagen d'efectuar-se en divises.

A aquest article s'imputaran també les quotes i contribucions a organismes internacionals.

Concepte 490. A la Unió Europea

Subconcepte 01. A la Unió Europea

Concepte 495. A organitzacions no governamentals

Subconcepte 01. A organitzacions no governamentals

Concepte 499. Altres

Subconcepte 01. Altres

B) Operacions de capital

Comprenen els capítols 6 al 9 i descriuen les variacions en l'estructura del patrimoni de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

La diferència entre el capítol 6 de despeses i el mateix capítol d'ingressos permeten conèixer la formació bruta de capital de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

La diferència entre els capítols 7 d'ingressos i despeses estableix el saldo net de transferències de capital, i els capítols 8 i 9 que recullen les operacions financeres, reflecteixen les transaccions de dèbits i crèdits, posant de manifest les variacions netes d'actius financers diferència entre els capítols 8 de despeses i ingressos i les variacions netes de passius financers diferències entre els capítol 9 d'ingressos i despeses.

CAPÍTOL 6

Inversions reals

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes destinades a la creació o adquisició de béns de capital, així com les destinades a l'adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament operatiu dels serveis i aquelles altres despeses de naturalesa immaterial que tinguen caràcter amortitzable.

Una despesa es considerarà amortitzable quan contribuïsca al manteniment de l'activitat del subjecte que el realitza en exercicis futurs. En general seran imputables a aquest capítol les despeses que tinguen cabuda en els projectes que, a l'efecte, es defineixen en les fitxes pressupostàries d'inversions reals corresponents que s'uneixen als pressupostos generals de la Generalitat Valenciana.

Article 60. Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l'ús general

S'inclouen en aquest article aquelles inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general que incrementen l'estoc de capital públic.

Concepte 600. Inversions en terrenys.

Subconcepte 01. Inversions en terrenys.

Despeses en solars de naturalesa urbana, finques rústiques i altres terrenys no urbans destinats a l'ús general.

Concepte 601. Infraestructures i béns destinats a l'ús general

Despeses en inversions en la construcció de béns destinats a l'ús general o destinades a crear, millorar, ampliar o renovar infraestructures de qualsevol classe, tals com carreteres, camins, carrers, places, dics, accessos marítims, ponts, canalitzacions, mobiliari urbà i la resta d'obres públiques d'aprofitament o utilització general.

Subconcepte 01. Infraestructures i béns destinats a l'ús general

Concepte 602. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural

Despeses en immobles i objectes mobles d'interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic.

Subconcepte 01. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural

Concepte 609. Altres inversions noves.

Altres despeses en inversions no contemplades en els conceptes anteriors

Subconcepte 01. Altres inversions noves.

Article 61. Inversió de reposició en infraestructura i béns destinats a l'ús general

Recull les inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general que tinguen com a finalitat:

1) Mantenir o reposar els béns deteriorats, de forma que puguen seguir sent utilitzats per a complir la finalitat a què estaven destinats.

2) Prorrogar la vida útil del bé o posar aquest en un estat d'ús que augmente l'eficàcia en la cobertura de les necessitats derivades de la prestació del servei.

Concepte 610. Inversions en terrenys.

Subconcepte 01. Inversions en terrenys.

Concepte 619. Altres inversions de reposició

Subconcepte 01. Altres inversions de reposició

Article 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.

Recull aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital públic, amb la finalitat de millorar quantitativa o qualitativament el funcionament intern de l'administració de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

Concepte 620. Terrenys i béns naturals

Solars de naturalesa urbana, finques rústiques i altres terrenys no urbans destinats al funcionament operatiu dels serveis.

Subconcepte 01. Terrenys i béns naturals

Concepte 622. Edificis i altres construccions

S'imputaran a aquest concepte, les despeses relacionades amb: Edificis i altres construccions. Comprèn la compra i la construcció de tota classe d'edificis, així com els equips fixos i estructurals associats als mateixos. S'inclouen els edificis administratius, comercials, educatius, esportius, residències, centres sanitaris, refugis i cases forestals, vivers, quadres i estables, tanatoris i cementeris, etc.

Subconcepte 01. Industrials

Subconcepte 02. Administratius

Subconcepte 03. Comercials

Subconcepte 99. Altres construccions

Concepte 623. Maquinària, Instal·lacions i utillatge

Inclou l'adquisició de maquinària, equip i aparells per a usos industrials, agrícoles, obres públiques, així com elements de transport intern.

Subconcepte 01. Maquinària

Conjunt de màquines mitjançant les quals es realitza l'extracció, l'elaboració o el tractament dels productes o s'utilitzen per a la prestació de serveis.

Subconcepte 02. Instal·lacions

Unitats complexes d'ús especialitzat que comprenen: edificacions, maquinària, material, peces o elements, inclosos els sistemes els sistemes informàtics que, encara que siguen separables per naturalesa, estan lligats de forma definitiva per al seu funcionament i sotmesos al mateix ritme d'amortització. Es recolliran així mateix les despeses de recanvis o recanvis vàlids exclusivament per a aquest tipus d'instal·lacions.

Subconcepte 03. Elements de transport intern

Despeses d'aquells elements de transport intern que es destinen al trasllat de personal, animals i mercaderies dins de factories, tallers, etc., sense eixir a l'exterior.

Subconcepte 04. Útils i eines

Despeses en utensilis o eines que es poden utilitzar autònoma o conjuntament amb la maquinària.

Concepte 624. Material de transport

Inclou els equips de transport extern. Vehicles de tota classe utilitzables per al transport terrestre, marítim o aeri de persones, animals, materials o mercaderies.

Subconcepte 01. Automòbil

Subconcepte 02. Ferroviari

Subconcepte 03. Naval

Subconcepte 04. Aeri

Subconcepte 99. Altre material de transport

Concepte 625. Mobiliari i efectes.

Adquisició de mobles i equips d'oficina.

Subconcepte 01. Mobiliari

Subconcepte 02. Equips d'oficina

Subconcepte 03. Efectes

Subconcepte 99. Altres

Concepte 626. Equips per a procés d'informació.

Adquisició d'equips de processament de dades, unitats centrals, dispositius auxiliars de memòria, monitors, impressores, unitats per a la tramitació i recepció d'informació, així com l'adquisició o el desenvolupament d'utilitats o aportacions per a l'explotació dels equips, sistemes operatius, aportacions de gestió de bases de dades, i qualssevol altra classe d'equips informàtics i programari.

Subconcepte 01. Equips per a processos d'informació

Concepte 627. Projectes complexos

Subconcepte 01. Projectes complexos

Concepte 628. Altre immobilitzat material

Comprèn qualsevol altre actiu no definit en els apartats anteriors. Fons de biblioteques, etc.

Subconcepte 01. Altre immobilitzat material

Concepte 629. Immobilitzat immaterial

Despeses en béns intangibles i drets, susceptibles de valoració econòmica que compleixen a més amb les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis públics.

Subconcepte 01. Immobilitzat immaterial

Article 63. Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.

Recull projectes d'inversió destinats al funcionament intern de l'administració, amb la finalitat de:

1) Mantenir o reposar els béns deteriorats, de forma que puguen seguir sent utilitzats per a complir la finalitat a què estaven destinats.

2) Prorrogar la vida útil del bé o a posar aquest en un estat d'ús que augmente l'eficàcia en la cobertura de les necessitats derivades de la prestació del servei

3) Reposar els béns afectes al servei, que hagen esdevingut inútils per a la prestació del mateix com a conseqüència del seu ús normal.

S'imputen a aquest article les mateixes despeses que els indicats per a l'article 62, sempre que es tracte de substitució dels béns existents per altres anàlegs.

Concepte 630. Terrenys i béns naturals

Subconcepte 01. Terrenys i béns naturals

Concepte 632. Edificis i altres construccions

Subconcepte 01. Industrials

Subconcepte 02. Administratius

Subconcepte 03. Comercials

Subconcepte 99. Altres construccions

Concepte 633. Maquinària, instal·lacions i utillatge

Subconcepte 01. Maquinària

Subconcepte 02. Instal·lacions

Subconcepte 03. Elements de transport intern

Subconcepte 04. Útils i ferramentes

Concepte 634. Material de transport

Subconcepte 01. Automòbil

Subconcepte 02. Ferroviari

Subconcepte 03. Naval

Subconcepte 04. Aeri

Subconcepte 99. Altre material de transport

Concepte 635. Mobiliari i efectes

Subconcepte 01. Mobiliari

Subconcepte 02. Equips d'oficina

Subconcepte 03. Efectes

Subconcepte 99. Altres

Concepte 636. Equips per a processos d'informació

Subconcepte 01. Equips per a processos d'informació

Concepte 637. Projectes complexos

Subconcepte 01. Projectes complexos

Concepte 638. Altre immobilitzat material

Subconcepte 01. Altre immobilitzat material

Article 64. Despeses d'inversions de caràcter immaterial

Despeses realitzades en un exercici, no materialitzades en actius, susceptibles de produir els seus efectes en diversos exercicis futurs, campanyes de promoció de turisme, fires, exposicions, estudis i treballs tècnics, investigació, etc., així com aquelles inversions en actius immobilitzats intangibles, tals com concessions administratives, propietat industrial, propietat intel·lectual, etc. S'imputen també a aquesta rúbrica les despeses de confecció, actualització i revisió del cadastre.

S'inclouen així mateix les arrendaments financers quan vaja a exercitar-se l'opció de compra, imputant a aquest article només la part de quota d'arrendament financer que corresponga a la recuperació del cost del bé, aplicant la resta, és a dir, la càrrega financera, al concepte 359, «Altres despeses financeres».

Concepte 640. Despeses en investigació i desenvolupament

Subconcepte 01. Despeses d'investigació científica i tècnica

Subconcepte 02. Despeses en desenvolupament tecnològic

Concepte 641. Concessions administratives

Subconcepte 01. Concessions administratives

Concepte 642. Propietat industrial

Subconcepte 01 Propietat industrial

Concepte 643. Fons de comerç

Subconcepte 01. Fons de comerç

Concepte 644. Drets de traspàs

Subconcepte 01. Drets de traspàs

Concepte 645. Aplicacions informàtiques

Subconcepte 01. Aplicacions informàtiques

Concepte 647. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer

Subconcepte 01. D'equips per a processos d'informació

Subconcepte 02. De maquinària

Subconcepte 03. D'instal·lacions i utillatge

Subconcepte 04. De material de transport

Subconcepte 99. Altre immobilitzat material

Concepte 649. Altres

Subconcepte 01. Altres

CAPÍTOL 7

Transferències de capital

Pagaments, condicionats o no, efectuats sense contrapartida directa per part dels agents receptors, els quals destinen aquests fons a finançar operacions de capital.

S'inclouen també en aquest capítol les «subvencions en espècie» de capital, referides a béns que adquirisca l'administració pública per a la seua entrega als beneficiaris en concepte d'una subvenció prèviament concedida. Haurà d'imputar-se a l'article corresponent, segons el destinatari de la mateixa.

Tots els articles d'aquest capítol es desagregaran a nivell de concepte per a recollir l'agent receptor o/i la finalitat de la transferència.

Article 70. A l'administració de l'estat

Transferències que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen efectuar a l'estat, els seus organismes autònoms, entitats públiques i fundacions

Concepte 700. A l'administració de l'estat

Subconcepte 01. A l'administració general de l'estat

Subconcepte 02. A organismes autònoms

Subconcepte 03. A entitats públiques

Subconcepte 04. A fundacions

Article 71. A entitats autònomes de la Generalitat Valenciana

Transferències de capital que la Generalitat Valenciana i les seues entitats prevegen efectuar a les entitats autònomes pròpies.

Concepte 710. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 01. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana amb pressupost consolidable.

Subconcepte 02. A les entitats autònomes de la Generalitat Valenciana amb pressupost no consolidable.

Article 72. A la Seguretat Social

Transferències de capital que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen atorgar a qualsevol dels ens que integren el sistema de la Seguretat Social.

Concepte 720. A la Seguretat Social

Subconcepte 01. A la Seguretat Social

Article 73. A l'administració general de la Generalitat Valenciana

Concepte 730. A l'administració general de la Generalitat Valenciana

Subconcepte 01. A l'administració general de la Generalitat Valenciana

Article 74. A ens, empreses públiques i fundacions de la Generalitat Valenciana.

Transferències de capital que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes prevegen atorgar a ens, empreses públiques i fundacions de la Generalitat Valenciana.

Concepte 740. A ens i empreses públiques de la Generalitat Valenciana

Subconcepte 01. A ens i empreses públiques amb pressupost consolidable de la Generalitat Valenciana.

Subconcepte 02. A ens i empreses públiques amb pressupost no consolidable de la Generalitat Valenciana.

Concepte 741. A fundacions

Subconcepte 01. A fundacions

Article 75. A comunitats autònomes

Transferències de capital que la generalitat valenciana i les seues entitats autònomes prevegen aportar a altres comunitats autònomes.

Concepte 750. A comunitats autònomes

Subconcepte 01. A l'administració general de les comunitats autònomes

Subconcepte 02. A organismes autònoms

Subconcepte 03. A entitats públiques

Article 76. A corporacions locals i altres entitats locals

Transferències de capital, establertes a favor de corporacions locals, que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes aporten a les mateixes.

Concepte 760. A ajuntaments

Subconcepte 01. A ajuntaments

Concepte 761. A diputacions

Subconcepte 01. A diputacions

Concepte 769. A altres entitats locals

Subconcepte 01. A altres entitats locals

Article 77. A empreses privades

Transferències de capital a empreses privades.

Concepte 770. A empreses privades

Subconcepte 01. A empreses privades

Article 78. A famílies i institucions sense fins de lucre.

Transferències d'aquesta naturalesa que la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes atorguen a entitats sense fins de lucre, institucions, entitats benèfiques o esportives i famílies.

Concepte 780. A famílies

Subconcepte 01. A famílies

Concepte 781. A institucions i organismes sense fins de lucre

Subconcepte 01. A institucions i organismes sense fins de lucre

Article79. A l'exterior.

Pagaments sense contrapartida directa a agents situats fora del territori nacional o, amb estatut d'extraterritorialitat, o quan hagen d'efectuar-se en divises.

A aquest article s'imputaran així mateix les quotes i contribucions a organismes internacionals.

Concepte 790. A la Unió Europea

Subconcepte 01. A la Unió Europea

Concepte 795. A organitzacions no governamentals

Subconcepte 01. A organitzacions no governamentals

Concepte 799. Altres

Subconcepte 01. Altres

CAPÍTOL 8

Actius financers

Comprèn els crèdits destinats a l'adquisició d'actius financers, que puguen estar representats en títols valors, anotacions en compte, contractes de préstec o qualsevol altre document que inicialment els reconega, així com els destinats a la constitució de dipòsits i fiances.

Article 80. Adquisició de deute del sector públic

Adquisició de tota classe de deute del sector públic, a curt i llarg termini.

Concepte 800. Adquisició de deute del sector públic a curt termini.

Compra d'efectes, bons i altres títols emesos pel sector públic, amb venciment no superior a 12 mesos.

Es distingiran mitjançant subconceptes, els sectors emissors corresponents, havent de respectar-se la classificació següent:

Subconcepte 01. Estat.

Subconcepte 02. Organismes autònoms.

Subconcepte 03. Seguretat Social.

Subconcepte 04. Entitats públiques

Subconcepte 05. Comunitats autònomes.

Subconcepte 06. Corporacions locals.

Concepte 801. Adquisició de deute del sector públic a llarg termini.

Compra d'efectes, bons i altres títols emesos per qualsevol agent del sector públic amb un termini de venciment superior a 12 mesos.

Es distingiran els sectors emissors corresponents, mitjançant els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Estat.

Subconcepte 02. Organismes autònoms.

Subconcepte 03. Seguretat Social.

Subconcepte 04. D'entitats públiques

Subconcepte 05. Comunitats autònomes.

Subconcepte 06. Corporacions locals.

Article 81. Adquisició d'obligacions i bons fora del sector públic

Compra d'obligacions i bons de fora del sector públic, a curt i llarg termini, documentada en títols valors.

Concepte 810. Adquisició d'obligacions i bons fora del sector públic a curt termini.

Compra d'efectes, bons i altres títols emesos per entitats fora del sector públic, amb un venciment no superior a 12 mesos.

Es distingiran mitjançant subconceptes els sectors emissors corresponents, havent de respectar-se la classificació següent:

Subconcepte 01. Empreses privades.

Subconcepte 02 De la Unió Europea.

Subconcepte 03. Exterior.

Concepte 811. Adquisició d'obligacions i bons fora del sector públic a llarg termini.

Compra d'efectes, bons i altres títols emesos per entitats fora del sector públic, amb venciment superior a 12 mesos.

Es distingiran els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Empreses privades.

Subconcepte 02. De la Unió Europea

Subconcepte 03. Exterior

Article 82. Concessió de préstecs al sector públic

Préstecs i bestretes amb interès o sense, amb termini de reembossament a curt i llarg termini concedits al sector públic.

Concepte 820. Préstecs a curt termini.

Bestretes i préstecs amb interès o sense, el termini de reembossament i cancel·lació consegüent dels quals no siga superior a 12 mesos.

Subconcepte 01. Estat.

Subconcepte 02. Organismes autònoms.

Subconcepte 03. Seguretat Social.

Subconcepte 04. D'entitats públiques.

Subconcepte 05. Comunitats autònomes.

Subconcepte 06. Corporacions locals.

Concepte 821. Préstecs a llarg termini.

Préstecs i bestretes amb interès o sense, el termini de reembossament i cancel·lació consegüent dels quals siga superior a 12 mesos.

Es distingiran els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Estat.

Subconcepte 02. Organismes autònoms.

Subconcepte 03. Seguretat Social.

Subconcepte 04. D'entitats públiques

Subconcepte 05. Comunitats autònomes.

Subconcepte 06. Corporacions locals.

Article 83. Concessió de préstecs fora del sector públic

Préstecs concedits fora del sector públic amb interès o sense, amb termini de reembossament a curt i llarg termini.

Concepte 830. Préstecs a curt termini.

Bestretes i préstecs amb interès o sense, el termini de reembossament i cancel·lació consegüent dels quals no siga superior a 12 mesos.

Les bestretes a funcionaris i personal laboral es recolliran en el subconcepte 04 «Famílies i institucions sense fins de lucre».

Es distingiran els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Empreses privades.

Subconcepte 02. De la Unió Europea

Subconcepte 03. De l'exterior

Subconcepte 04. Famílies i institucions sense fins de lucre

Concepte 831. Préstecs a llarg termini.

Bestretes i préstecs amb interès o sense, el termini de reembossament i cancel·lació consegüent dels quals siga superior a 12 mesos.

Les bestretes a funcionaris i personal laboral es recolliran en el subconcepte 04 «Famílies i institucions sense fins de lucre».

Es distingiran els subconceptes següents:

Subconcepte 01. Empreses privades.

Subconcepte 02. De la Unió Europea

Subconcepte 03. De l'exterior

Subconcepte 04. A famílies i institucions sense fins de lucre

Article 84. Constitució de dipòsits i fiances

Entregues de fons en concepte de dipòsits o fiances efectuades per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes a les caixes d'altres agents.

Concepte 840. Dipòsits.

Es detallen els subconceptes següents:

Subconcepte 01. A curt termini.

Subconcepte 02. A llarg termini.

Concepte 841. Fiances.

Es detallen els subconceptes següents:

Subconcepte 01. A curt termini.

Subconcepte 02. A llarg termini.

Article 85. Adquisició d'accions i participacions del sector públic

Compra de títols representatius de la propietat del capital.

Concepte 850. Adquisició d'accions i participacions del sector públic.

Adquisició d'accions i participacions d'ens pertanyents al sector públic.

Subconcepte 01. Adquisició d'accions i participacions del sector públic

Article 86. Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic

Compra de títols representatius de la propietat de capital.

Concepte 860. D'empreses nacionals o de la Unió Europea.

Adquisició d'accions o d'altres participacions emeses per empreses privades nacionals o de la Unió Europea.

Subconcepte 01. D'empreses nacionals o de la Unió Europea.

Concepte 861. D'altres empreses.

Adquisició d'accions o d'altres participacions emeses per altres empreses no incloses en el concepte anterior.

Subconcepte 01. D'altres empreses.

Article 87. Aportacions patrimonials.

Concepte 870. Aportacions patrimonials.

Aportacions d'aquesta naturalesa realitzades per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

Subconcepte 01. Aportacions patrimonials.

CAPÍTOL 9

Passius financers

Amortització de deutes emesos, contrets o assumits per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, tant en moneda nacional o en moneda estrangera, a curt i llarg termini, pel seu valor efectiu, aplicant els rendiments implícits al capítol 3.

Devolució de dipòsits i fiances constituïts per tercers.

Article 90. Amortització de deute públic en moneda nacional

Cancel·lació de tota classe de deute en moneda nacional, a curt i llarg termini, documentada en títols valors, anotacions en compte o qualsevol altre document que formalment la reconega, exclosos préstecs.

Concepte 900. Amortització de deute públic en moneda nacional a curt termini.

Cancel·lació del deute referenciat en l'article, el termini de venciment i extinció consegüent del qual no siga superior a 12 mesos.

Subconcepte 01. Amortització de deute públic en moneda nacional a curt termini.

Subconcepte 02. Amortització de deute públic en moneda nacional representada en altres valors negociables a curt termini.

Concepte 901. Amortització de deute públic en moneda nacional a llarg termini.

Cancel·lació del deute referenciat en l'article el termini de venciment i extinció consegüent del qual siga superiora 12 mesos.

Subconcepte 01. Amortització de deute públic en moneda nacional a llarg termini.

Subconcepte 02. Amortització de deute públic en moneda nacional representada en altres valors negociables a llarg termini.

Article 91. Amortització de préstecs en moneda nacional

Cancel·lació de préstecs en moneda nacional contrets o assumits per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

Concepte 910. Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic.

Cancel·lació de préstecs en moneda nacional contrets o assumits per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes obtinguts del sector públic, el termini de venciment dels quals no siga superior a 12 mesos.

Subconcepte 01. Amortització de préstecs a curt termini d'ens del sector públic.

Concepte 911. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic.

Cancel·lació de deutes a què es refereix el concepte 910 quan el termini de venciment siga superior a 12 mesos.

Subconcepte 01. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic.

Concepte 912. Amortització de préstecs a curt termini d'ens de fora del sector públic.

Cancel·lació de préstecs en moneda nacional, contrets o assumits per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes obtinguts fora del sector públic, el termini de venciment dels quals no siga superior a 12 mesos.

Subconcepte 01. Amortització de préstecs a curt termini d'ens de fora del sector públic.

Concepte 913. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.

Cancel·lació de deutes a què es refereix el concepte 912 quan el termini de venciment siga superior a 12 mesos.

Subconcepte 01. Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del sector públic.

Article 92. Amortització de deute públic en moneda estrangera

Cancel·lació de deute públic en moneda estrangera, emesa o assumida per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, exclosos els préstecs.

Concepte 920. Amortització de deute públic en moneda estrangera a curt termini.

Cancel·lació de deutes emesos o assumits en moneda estrangera el termini de venciment i extinció dels quals no siga superior a 12 mesos.

Subconcepte 01. Amortització de deute públic en moneda estrangera a curt termini.

Subconcepte 02. Amortització de deute públic en moneda estrangera representada en altres valors negociables a curt termini.

Concepte 921. Amortització de deute públic en moneda estrangera a llarg termini.

Cancel·lació de deutes emesos o assumits en moneda estrangera amb un termini de venciment i extinció superior a 12 mesos.

Subconcepte 01. Amortització de deute públic en moneda estrangera a llarg termini.

Subconcepte 02. Amortització de deute públic en moneda estrangera representada en altres valors negociables a llarg termini.

Article 93. Amortització de préstecs en moneda estrangera

Cancel·lació de préstecs en moneda estrangera, contrets o assumits per la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes, siguen a curt o llarg termini.

Concepte 930. Amortització de préstecs en moneda estrangera a curt termini.

Cancel·lació de préstecs en moneda estrangera, contrets o assumits per l'estat o els seus organismes autònoms el termini de venciment dels quals no siga superior a 12 mesos.

Subconcepte 01. Amortització de préstecs en moneda estrangera a curt termini.

Concepte 931. Amortització de préstecs en moneda estrangera a llarg termini.

Cancel·lació dels deutes a què es refereix el concepte 930, quan el termini de venciment siga superior a 12 mesos.

Subconcepte 01. Amortització de préstecs en moneda estrangera a llarg termini.

Article 94. Dipòsits i fiances rebuts

Operacions de devolució de dipòsits constituïts o de fiances ingressades a les caixes de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes.

Concepte 940. Devolució de dipòsits.

Subconcepte 01. Dipòsits a curt termini

Subconcepte 02. Dipòsits a llarg termini

Concepte 941. Devolució de fiances.

Subconcepte 01. Fiances a curt termini

Subconcepte 02. Fiances a Llarg Termini

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordre vigirà el dia 1 de gener del 2002.

València, 27 de desembre del 2001

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,

VICENTE RAMBLA MOMPLET