ORDRE 32/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 19/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. [2017/10025]

(DOGV núm. 8169 de 14.11.2017) Ref. Base de dades 009824/2017Vista la proposta de la directora general de Funció Pública i de conformitat amb el que estableix el Decret 96/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2016 i a fi d'atendre les necessitats de personal en l'Administració de la Generalitat, aquesta Conselleria, en exercici de les atribucions previstes en l'article 9.1.i de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, acorda convocar proves selectives d'accés al cos superior gestió d'Enginyeria Tècnica Agrícola, escala Enginyeria Tècnica Agrícola, A2-14-01, sector administració especial, pel sistema de concurs oposició, que es regirà pel que estableix el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana; el Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, i la resta de normativa de desplegament i, pel que disposen les següents,

Bases de la convocatòria1. Objecte de la convocatòria

1.1. La present convocatòria té com a objecte la selecció de personal, per mitjà del sistema de concurs oposició, per a cobrir 30 llocs de treball del cos superior gestió d'Enginyeria Tècnica Agrícola, escala Enginyeria Tècnica Agrícola, A2-14-01, sector administració especial.Els 30 llocs de treball corresponen a:

Torn d'accés lliure: 27 llocs.

Torn de persones amb diversitat funcional: 3 llocs.

Només es podrà optar a un dels torns convocats, i serà motiu d'exclusió la presentació de sol·licituds a diversos torns, havent d'optar per un d'aquests.

1.2. Els llocs de treball que queden sense cobrir pel torn de persones amb diversitat funcional s'acumularan als del torn d'accés lliure i viceversa.2. Condicions generals de les persones aspirants

2.1. Per a l'admissió a aquestes proves selectives, caldrà complir els requisits següents:

2.1.1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en els quals siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a les seues expenses.

2.1.2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.2.1.3. Titulació: estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica Agrícola, o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades a l'escala del cos, o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.

En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

2.1.4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les funcions o tasques corresponents.

2.1.5. Habilitació: no haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.2.2. Les condicions per a l'admissió a les proves hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

2.3. Podran optar al torn de persones amb diversitat funcional aquelles persones aspirants que complisquen els requisits anteriors i tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1.

2.4. L'Administració podrà requerir a les persones aspirants que acrediten la veracitat dels requisits exigits per a participar, així com de tots els documents que puguen aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no són acreditats en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.

2.5. No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos superior gestió d'Enginyeria Tècnica Agrícola, escala Enginyeria Tècnica Agrícola, A2-14-01.3. Persones aspirants amb diversitat funcional

3.1. L'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades hauran de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en el present concurs oposició, seguint les instruccions establides en la base 6.3.2.

3.2. Si en el desenvolupament del procés selectiu se susciten dubtes raonables a l'òrgan tècnic de selecció respecte a la compatibilitat funcional d'una persona admesa, podrà demanar el dictamen corresponent de la Comissió d'Estudi de la Diversitat Funcional, i en aquest cas la persona admesa inicialment podrà participar condicionalment en el procés selectiu i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió del procés selectiu fins a la recepció del dictamen.

4. Sol·licituds

Els qui desitgen prendre part en aquestes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud d'una de les maneres següents:

Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex IV i que els serà facilitada en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex V o en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es» (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos).

Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat «http://www.gva.es» (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: «Cos superior gestió d'Enginyeria Tècnica Agrícola, escala Enginyeria Tècnica Agrícola, A2-14-01, Convocatòria 19/16», Tramitar amb certificat).

5. Drets d'examen

5.1. Els drets d'examen seran de 18,80 euros i s'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà segons la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.

5.2. La falta de la justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant, llevat que es produïsca una de les circumstàncies següents i es faça constar en la sol·licitud de participació.

5.2.1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això, senyalaran amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Diversitat funcional» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

5.2.2. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això, senyalaran amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

5.2.3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això, senyalaran amb una ics (X) l'apartat d'Exempcions «Família nombrosa general» de la sol·licitud presencial o telemàtica.5.2.4. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això, senyalaran amb una ics (X) l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.

5.2.5. S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.5.3. Les persones que superen finalment les proves selectives i hagen sol·licitat una de les exempcions establides en la base anterior hauran de presentar fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció. En cas que no es presenten en el termini indicat en la base 11, no podran ser nomenades personal funcionari de carrera de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.

5.4. Serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen únicament en els supòsits i procediments previstos en l'article 9 del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.

6. Presentació de sol·licituds

6.1. Les sol·licituds seran dirigides a la Direcció General de Funció Pública.

6.2. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les sol·licituds hauran de presentar-se d'una de les maneres següents:

Sol·licitud presencial: la sol·licitud la presentaran les persones interessades en les oficines públiques que figuren consignades en l'annex V, una vegada omplida i havent-se abonat la taxa que es fixa en la base 5.

També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud telemàtica: la sol·licitud la presentaran les persones interessades a través d'internet per mitjà de la signatura electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut signades electrònicament.

6.3. Les persones aspirants, en l'ompliment de la seua sol·licitud, hauran d'observar les instruccions següents:

6.3.1. En l'apartat número 30 de l'imprés de sol·licitud presencial, «forma d'accés», les persones aspirants que accedisquen pel torn d'accés lliure, senyalaran amb una ics (X) la lletra «L» i les que accedisquen pel torn de persones amb diversitat funcional, senyalaran amb una ics (X) la lletra «D». En la sol·licitud telemàtica es triarà l'opció corresponent en el desplegable de l'apartat «forma d'accés».

6.3.2. Les persones amb diversitat funcional, que sol·liciten mesures d'adaptació, hauran de senyalar amb una ics (X) la casella 33 de la sol·licitud presencial, el tipus de diversitat funcional: (F) Física, (P) Psíquica, (S) Sensorial. Podran sol·licitar les mesures d'adaptació que necessiten previstes en els apartats 34 i 35 de l'imprés de sol·licitud presencial, d'acord amb la classificació següent:

1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.

2) Ampliació del temps de duració de la prova. Per a poder dur a terme aquesta mesura d'adaptació les persones aspirants hauran d'adjuntar obligatòriament el certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps (nombre de minuts) d'ampliació que sol·licita.

3) Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió.

4) Necessitat d'intèrpret, a causa de sordera.

5) Sistema braille d'escriptura, o ajuda d'una persona per invident.6) Altres, especificant quines.

En la sol·licitud telemàtica, les persones amb diversitat funcional que sol·liciten mesurades d'adaptació, hauran de marcar les caselles habilitades a aquest efecte en l'apartat E «Diversitat funcional».

6.3.3. Les persones de nacionalitat diferent a l'espanyola hauran d'omplir els apartats 10 a 15 de la sol·licitud presencial. En el cas de la sol·licitud telemàtica s'ompliran les caselles de l'apartat B «Altres dades si no té la nacionalitat espanyola».

6.3.4. En la sol·licitud haurà de constar que s'ha realitzat l'ingrés corresponent dels drets d'examen, per mitjà de la validació per l'entitat col·laboradora en què es realitze l'ingrés, a través de certificació mecànica, o a falta d'això, segell i signatura, llevat que es produïsca una de les causes d'exempció establides en la base 5.2 i es faça constar en l'imprés de sol·licitud.

6.3.5. El pagament de les taxes en l'entitat col·laboradora no suposarà en cap cas la substitució del tràmit de presentació davant de l'Administració pública, dins del termini i en la forma corresponent, de la sol·licitud presencial o telemàtica, d'acord amb el que disposa la base 6.2.

6.4. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i, d'acord amb la base 7.7, estiguen exemptes de la realització de la prova de castellà, hauran de fer-ho constar amb una ics (X) en l'apartat 40.2 de la sol·licitud presencial o en l'apartat dada addicional 2.4 de la sol·licitud telemàtica.7. Admissió de les persones aspirants

7.1. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds i únicament podran demandar-ne la modificació per mitjà d'un escrit motivat dins del termini establit en la base 6.2 per a la presentació de sol·licituds.

7.2. Acabat el termini de presentació de sol·licituds i després de verificar que s'ha efectuat el pagament dels drets d'examen, l'òrgan convocant dictarà una resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que contindrà la relació provisional de persones admeses i excloses a la realització de les proves per cada un dels torns.

7.3. Les persones aspirants podran, en cas d'error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o fer les al·legacions que consideren convenients en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.4. En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar que siguen esmenats dins del termini i en la forma corresponent, les persones aspirants comprovaran no sols que no figuren recollides en la relació provisional de persones excloses sinó, a més, que les seues dades personals i torn triat consten correctament en les relacions pertinents de persones admeses.

7.5. Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i esmenats els defectes, si és procedent, es dictarà una resolució que elevarà a definitiva la llista de persones admeses i excloses a la realització de les proves, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

7.6. En la resolució per mitjà de la qual es faça pública la llista definitiva de persones admeses a la realització de les proves s'establirà, amb almenys 15 dies d'antelació, la data, el lloc de celebració i l'hora de començament de les proves, així com l'ordre de crida de les persones admeses, ordre que començarà en la lletra «B» conforme al resultat del sorteig celebrat el dia 10 d'abril de 2017 (DOGV 8034, 08.05.2017).7.7. Prova de coneixement del castellà per a les persones admeses que no tinguen la nacionalitat espanyola:

Amb caràcter previ a la realització de les proves de l'oposició, les persones que no tinguen la nacionalitat espanyola i que del seu origen no es desprenga el coneixement del castellà n'hauran d'acreditar el coneixement mitjançant la realització d'una prova en què es comprovarà que tenen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

El contingut d'aquesta prova s'ajustarà al que disposa el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regulen diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

La prova es qualificarà d'«apta» o «no apta» i caldrà obtindre la valoració d'«apta» per a passar a fer les proves de la fase d'oposició.Queden eximides de fer aquesta prova les persones que estiguen en possessió del Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera regulat en el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles oficials d'idiomes, o acrediten estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol.8. Proves selectives

8.1. El procediment de selecció serà el de concurs oposició, i constarà d'una fase d'oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, i d'una fase de concurs, de caràcter obligatori.

8.2. Desenvolupament de la fase d'oposició:

l'oposició constarà de tres exercicis obligatoris i eliminatoris.

8.2.1. Primer exercici.

Consistirà a respondre per escrit a un qüestionari de 100 preguntes sobre matèries comunes recollides en l'annex I (part general), amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà la correcta.El temps de realització de l'examen serà determinat prèviament per l'òrgan tècnic de selecció i no serà en cap cas inferior a 50 segons per pregunta.

8.2.2. Segon exercici.

Consistirà en el desenvolupament per escrit, durant un temps mínim de tres hores i màxim de quatre, que determinarà l'òrgan tècnic de selecció, de dos temes triats entre tres extrets a l'atzar del programa que figura en l'annex II (part especial).

Una vegada conclosa la prova, els exercicis seran introduïts en sobre tancat i quedaran sota la custòdia de l'òrgan tècnic de selecció, el qual cridarà individualment les persones aspirants per a la lectura pública dels temes que hagen desenvolupat, iniciant-se l'ordre per la lletra «B» conforme el resultat del sorteig celebrat el dia 10 d'abril de 2017 (DOGV 8034, 08.05.2017).

L'òrgan tècnic de selecció podrà formular preguntes aclaridores sobre els temes exposats.

El lloc, les dates i les hores de lectura d'aquest exercici els anunciarà l'òrgan tècnic de selecció amb la deguda antelació.

8.2.3. Tercer exercici.

Consistirà a resoldre per escrit, en un temps mínim de tres hores i màxim de quatre que determinarà l'òrgan tècnic de selecció, dos supòsits pràctics referits a matèries contingudes en el temari específic de l'annex II (part especial), de la convocatòria.

8.3. Qualificació dels exercicis.

La puntuació màxima que es podrà obtindre en la fase d'oposició serà de 65 punts, que es distribuirà de la manera següent:

8.3.1. Primer exercici: La qualificació del primer exercici serà de 0 a 21 punts i caldrà obtindre per a superar-lo un mínim de 10,5 punts.El nivell de coneixements mínims exigits per a aconseguir els 10,5 punts en l'exercici serà contestar el 50 % de respostes correctes netes. Les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta i les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen. La fórmula de correcció serà:

Respostes correctes netes = nre. d'encerts – (nre. d'errors/3).

Una vegada establides les respostes correctes netes es convertiran en puntuacions finals per mitjà d'una distribució proporcional.

8.3.2. Segon exercici: l'exercici es qualificarà de 0 a 22 punts i caldrà obtindre per a superar-lo un mínim d'11 punts.

8.3.3. Tercer exercici: l'exercici es qualificarà de 0 a 22 punts i caldrà obtindre per a superar-lo un mínim de 11 punts.

8.4. Qualificació final de la fase d'oposició.

Per a superar la fase d'oposició caldrà obtindre un mínim de 32,5 punts, puntuació que estarà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

8.5. Fase de concurs.

Només podran participar en la fase de concurs les persones admeses que hagen superat la fase d'oposició.

Els mèrits al·legats per les persones participants hauran d'haver sigut obtinguts o computats fins a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

La puntuació màxima en la fase de concurs serà de 35 punts, que es distribuiran d'acord amb el barem que figura en l'annex III.

8.6. Puntuació final del concurs oposició.

La puntuació final del concurs oposició s'obtindrà sumant la puntuació obtinguda en ambdues fases.

A continuació es configurarà una llista, ordenada per puntuació de major a menor que s'interromprà quan el nombre de persones que incloga coincidisca amb el nombre de llocs convocats. Aquestes constituiran la llista definitiva de persones aprovades.

Els casos d'empat que es produïsquen es dirimiran de la manera següent: caldrà ajustar-se, en primer lloc, a la puntuació més alta obtinguda en la fase d'oposició, i si persisteix l'empat, aquest es dirimirà per la puntuació més alta obtinguda en els distints apartats del barem del concurs, pel mateix ordre en què figuren enumerats.

En cas de persistir l'empat, es dirimirà, en tercer lloc, a favor de la persona amb diversitat funcional, i si l'empat es produeix entre les dites persones es triarà la persona que tinga acreditat un percentatge més elevat de discapacitat.

En cas de persistir l'empat, si aquest fóra entre persones de distint sexe es dirimirà a favor del sexe femení en cas que estiga infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos superior gestió d'Enginyeria Tècnica Agrícola, escala Enginyeria Tècnica Agrícola, A2-14-01, en la data de publicació d'aquesta convocatòria.Finalment, si encara persisteix l'empat, aquest es dirimirà per ordre alfabètic del primer cognom de les persones aspirants empatades, iniciant-se l'esmentat ordre per la lletra «B», d'acord amb el resultat del sorteig celebrat el dia 10 d'abril de 2017 (DOGV 8034, 08.05.2017).

9. Desenvolupament de les proves selectives

9.1. El primer exercici es realitzarà en el lloc, la data i l'hora que s'establisca en la resolució per la qual s'aprove i es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la llista definitiva de persones admeses a la realització de les proves.

9.2. Les persones admeses seran convocades per a la realització de cada exercici en crida única. Quedaran decaigudes en el seu dret quan es personen en els llocs de celebració una vegada iniciades les proves o per la inassistència a aquestes, encara que es dega a causes justificades. Tractant-se de proves orals o altres de caràcter individual i successiu, l'òrgan tècnic de selecció podrà apreciar les causes al·legades i admetre la persona aspirant, sempre que aquestes no hagen finalitzat i la dita admissió no menyscabe el principi d'igualtat amb la resta del personal.Així mateix, si alguna de les aspirants no pot completar el procés selectiu a causa d'embaràs de risc o part degudament acreditat, la seua situació quedarà condicionada a la finalització d'aquest i a la superació de les fases que hagen quedat ajornades, no podent demorar-se aquestes de manera que es menyscabe el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonable, la qual cosa haurà de ser valorada per l'òrgan tècnic de selecció i, en tot cas, la realització d'aquelles tindrà lloc abans de la publicació de la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu. És aplicable a les víctimes de violència de gènere exactament la mateixa previsió quan acrediten degudament que no poden assistir per motius de seguretat.Les persones aspirants hauran d'observar en tot moment les instruccions dels membres de l'òrgan tècnic de selecció o del personal ajudant o assessor durant la celebració de les proves, amb vista al desenvolupament adequat d'aquestes. Qualsevol alteració en el desenvolupament normal de les proves per part d'una persona aspirant quedarà reflectida en l'acta corresponent i aquesta persona aspirant podrà continuar el desenvolupament de l'exercici amb caràcter condicional fins que resolga l'òrgan tècnic de selecció sobre l'incident.

Abans de l'inici de cada exercici i sempre que s'estime convenient durant el desenvolupament d'aquest, els membres de l'òrgan tècnic de selecció, el personal ajudant o assessor comprovaran la identitat de les persones admeses per mitjà de la presentació del DNI, NIE, del passaport o del permís de conduir emés a Espanya, sense que per a aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades dels dits documents, així com, si és el cas, de l'exemplar per a la persona interessada de la sol·licitud d'admissió a les proves.

9.3. Una vegada començades les proves, l'anunci de la celebració dels exercicis restants el farà públic l'òrgan tècnic de selecció a les seus de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques d'Alacant, Castelló i València, en el web de la Direcció General de Funció Pública, amb una antelació mínima de 24 hores si la crida és per a la sessió següent d'un mateix exercici i de 2 dies com a mínim si es tracta de la convocatòria per a un exercici distint, d'acord amb el que preceptua l'article 16.2 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

9.4. En totes les proves, excepte les orals o les que incloguen lectura pública, l'òrgan tècnic de selecció prendrà les mesures que siguen necessàries per a garantir l'anonimat en la valoració d'aquestes, i seran anul·lats tots aquells exercicis en què es continga alguna marca que puga identificar la seua autoria.10. Publicitat de les llistes

10.1. En finalitzar cada un dels exercicis de la fase d'oposició, l'òrgan tècnic de selecció publicarà a les seus de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques d'Alacant, Castelló i València, i en la pàgina web de la Direcció General de Funció Pública, la relació de persones que han superat la prova amb expressió del seu nom, cognoms, document d'identitat, el torn d'accés i la puntuació obtinguda. Es considerarà que han superat la prova únicament aquelles persones aspirants que hagen obtingut la puntuació mínima exigida per a superar els exercicis segons el que disposa la base 8.10.2. Una vegada finalitzada la fase d'oposició, l'òrgan tècnic de selecció, per mitjà d'anunci, publicarà a les seus de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques d'Alacant, Castelló i València, i en la pàgina web de la Direcció General de Funció Pública, les llistes amb la qualificació final de la fase d'oposició a què fa referència la base 8.4, que constituirà la llista de les persones admeses que han superat la fase d'oposició en cada un dels torns per ordre de puntuació i que han de passar a la fase de concurs.A les persones incloses en les esmentades llistes se'ls concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè presenten, obligatòriament, un currículum acompanyat de tots aquells documents acreditatius dels mèrits previstos en l'annex III degudament compulsats. Si els mèrits que s'al·leguen ja consten en el registre de personal de la Generalitat, únicament serà necessari esmentar-los en el currículum, sense aportar els documents corresponents. Només es valoraran els mèrits al·legats en el currículum.

10.3. Una vegada baremats els mèrits, l'òrgan tècnic de selecció exposarà a les seus de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i en la pàgina web de la Direcció General de Funció Pública, les llistes provisionals de persones aspirants amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs per cada un dels torns, desglossada en els distints apartats del barem, i els concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents en relació amb la baremació.

10.4. Resoltes les possibles reclamacions, l'òrgan tècnic de selecció, per mitjà d'anunci, publicarà a les seus de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques d'Alacant, Castelló i València, i en la pàgina web de la Direcció General de Funció Pública, les llistes definitives amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, desglossada en els distints apartats del barem; la dita publicació servirà de notificació a les persones interessades, així com la relació definitiva de persones aprovades en cada un dels torns pel seu ordre de puntuació total a què es refereix la base 8.6.L'òrgan tècnic de selecció no podrà en cap cas declarar que han aprovat el procés selectiu un nombre superior al de llocs de treball convocats, tenint en compte el que preveuen les bases 1.1 i 12 de la present convocatòria.11. Relació definitiva i presentació de documents

11.1. L'òrgan tècnic de selecció elevarà a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per a ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la relació definitiva de persones aprovades, per ordre de puntuació total, perquè en el termini de 20 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació aporten davant de la Direcció General de Funció Pública els documents següents:

11.1.1. Fotocòpia compulsada del DNI o NIE.

11.1.2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons el que estableix la base 2.1.3 de la convocatòria o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, fotocòpia compulsada de la credencial que acredite l'homologació que corresponga.11.1.3. Declaració jurada de no haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.11.1.4. Certificat mèdic acreditatiu de tindre la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball oferits.

11.1.5. Els qui superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de valencià per mitjà de la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homologats per la Generalitat, o per mitjà de la realització d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar els dits coneixements haurà de fer els cursos de perfeccionament que a aquest fi es realitzaran a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) en coordinació amb la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Segons allò que es preceptua en l'article 20 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, els qui superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de valencià en el corresponent Grau Mitjà o C1, per mitjà de certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

El personal que no puga acreditar aquests coneixements haurà de fer l'exercici específic que es convoque i, en cas de no superar-lo, assistir als cursos de perfeccionament que s'organitzen a aquest fi.

11.2. Les persones que superen les proves selectives i que van sol·licitar una de les exempcions establides en la base 5.2 hauran de presentar fotocòpia compulsada dels documents acreditatius d'aquesta exempció.

11.3. Les persones aspirants seleccionades que dins del termini indicat i excepte casos de força major no presenten la documentació acreditativa o d'aquesta es deduïsca que no tenen algun dels requisits exigits, no podran ser nomenades personal de l'Administració de la Generalitat, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.12. Nomenament de personal funcionari de carrera

Transcorregut el termini de presentació de la documentació, es dictarà una resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i es procedirà al nomenament com a personal funcionari de carrera del cos superior gestió d'Enginyeria Tècnica Agrícola, escala Enginyeria Tècnica Agrícola, A2-14-01, sector administració especial, de les persones aprovades a què fa referència la base 10.4, després de l'adjudicació d'un lloc de treball d'acord amb la puntuació obtinguda.A fi d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies de les persones seleccionades abans de ser nomenades o de prendre possessió, l'òrgan convocant podrà requerir de l'òrgan tècnic de selecció una relació complementària de les persones que seguisquen les que es proposen, per al possible nomenament d'aquestes com a personal funcionari de carrera.13. Òrgans tècnics de selecció

13.1. L'òrgan tècnic de selecció de la convocatòria estarà compost per: president, secretari i tres vocals, i s'ha de designar el mateix nombre de suplents.

13.2. La relació nominal dels membres de l'òrgan tècnic de selecció serà publicada amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament de les proves, mitjançant resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, una vegada hagen sigut publicades les llistes provisionals de persones admeses i excloses.

13.3. L'òrgan tècnic de selecció, per a la realització de les proves, podrà designar personal col·laborador, ajudant i assessor especialista que crega oportuns.

13.4. Corresponen a l'òrgan tècnic de selecció les funcions relatives a la determinació concreta del contingut de les proves i a la qualificació de les persones admeses, tant en la fase de l'oposició com en la fase del concurs, així com, en general, l'adopció de totes les mesures que siguen necessàries amb vista al desenvolupament correcte de les proves selectives.

13.5. Les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció, així com el personal assessor, hauran d'abstindre's i podran ser recusades per les persones interessades quan concórreguen en aquestes persones circumstàncies de les previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix, hauran d'abstindre's aquells membres que hagen realitzat tasques de preparació de persones aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

13.6. Als efectes de comunicacions i de qualsevol altra incidència, l'òrgan tècnic de selecció tindrà la seu a la Direcció General de Funció Pública (C/ de la Democràcia, 77, torre 4, 46018 València).

13.7. L'òrgan tècnic de selecció, als efectes de gratificacions i indemnitzacions, es regirà pel que disposa el Decret 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, i el Decret 175/2006, de 24 de novembre (DOGV, número 7.229, de 19.06.2014).

13.8. El funcionament de l'òrgan tècnic de selecció s'adaptarà al que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la resta de normativa vigent.14. Recursos

14.1. Aquesta convocatòria, les bases corresponents i tots els actes administratius que siguen dictats per a desplegar-la, excepte les actuacions de l'òrgan tècnic de selecció, posen fi a la via administrativa, i podran ser impugnats per les persones interessades per mitjà de la interposició de recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de publicar-se. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de publicar-se, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte que es recorre. Tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen exercir, si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent.

14.2. Contra els actes de l'òrgan tècnic de selecció podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació del corresponent acord de l'òrgan tècnic de selecció.València, 18 d'octubre de 2017.– La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: Gabriela Bravo Sanestanislao.

ANNEX I

Part general

 

I. DRET CONSTITUCIONAL I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

1. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques, estructura i reforma. Els principis constitucionals, els drets fonamentals i les llibertats públiques: regulació, protecció i restriccions. Suspensió dels drets.2. La Corona: la seua regulació en la Constitució espanyola. Les Corts Generals. Les cambres: composició, organització i funcions. Especialment la funció legislativa.

3. El Govern i l'Administració pública: regulació constitucional. Relacions entre el Govern i les Corts Generals.

L'organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes. Organització política i administrativa. El sistema de distribució de competències en la Constitució. La legislació bàsica de l'Estat.

4. El poder judicial. La regulació constitucional de la justícia. El Consell General del Poder Judicial. Composició i funcions. El Tribunal Constitucional. Naturalesa, composició i competències. Procediments5. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.II. DRET AUTONÒMIC

6. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

7. Les Corts. El sistema electoral i l'estatut dels diputats. Organització i funcionament. Competències.

8. El president o presidenta de la Generalitat. Elecció i estatut personal. Atribucions. El Consell. Composició, procés de formació i funcions. La potestat reglamentària. Relacions entre el Consell i les Corts.9. Govern i Administració. Els consellers o les conselleres. Estatut personal. L'Administració pública de la Generalitat. Organització, competència i estructura. Organització territorial de les conselleries. L'Administració institucional de la Generalitat. Responsabilitat dels membres del Consell i de l'Administració pública de la Generalitat.

10. La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions: àmbit d'aplicació i hisenda pública de la Generalitat. Els pressupostos de la Generalitat.11. Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes.III. UNIÓ EUROPEA

12. Característiques de l'ordenament jurídic de la Unió Europea. Fonts del dret de la Unió Europea. Tractats constitutius. Els reglaments. Les directives.

13. Les institucions de la Unió Europea: El Parlament Europeu. El Consell Europeu. El Consell. La Comissió Europea. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal de Comptes.

IV. DRET ADMINISTRATIU

14. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: àmbit d'aplicació i principis generals. La iniciativa legislativa i la potestat per a dictar reglaments i altres disposicions. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: disposicions generals, principis d'actuació i funcionament del sector públic.

15. Els interessats en el procediment. L'activitat de les administracions públiques. Normes generals. Termes i terminis.

16. Iniciativa legislativa i potestat per a dictar reglaments i altres disposicions. Requisits dels actes administratius. Eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat.

17. Disposicions sobre el procediment administratiu comú. Iniciació. Ordenació. Instrucció. Finalització. Execució.

18. La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d'ofici. Recursos administratius.

19. Principis de la potestat sancionadora.

20. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Responsabilitat de les autoritats i personal al seu servei.

21. Objecte i àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. Delimitació dels tipus contractuals. Parts del contracte. Objecte, preu i quantia del contracte. Garanties exigibles en la contractació del sector públic. Normes generals de la preparació i adjudicació de contractes per les administracions públiques.V. OCUPACIÓ PÚBLICA

22. Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. Llei d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Llei de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública.

23. Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

24. La selecció, provisió de llocs de treball i la carrera professional del personal al servei del personal de l'Administració de la Generalitat. Les condicions de treball del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Normativa reguladora.

25. II conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat: disposicions vigents.ANNEX II

Part especial1. L'economia valenciana. Principals paràmetres. Posició en el context de l'economia de la Unió Europea i d'Espanya. Principals períodes econòmics i evolució sectorial. La població valenciana.

2. Els sectors econòmics. Descripció i principals paràmetres. Evolució. El sector agroalimentari; característiques diferencials. Justificació de la intervenció de l'Estat en l'agricultura. Especial referència a la Comunitat Valenciana.

3. El medi rural valencià. Definició. Delimitació de la seua importància demogràfica i territorial a la Comunitat Valenciana. Consideracions socioeconòmiques, sectorials i ambientals per al desenvolupament rural valencià.

4. L'organització administrativa agrària. Distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes en matèria d'agricultura, pesca, aigua i medi ambient, i mecanismes de coordinació. La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Normativa. Estructura. Competències. Funcions. Organització territorial.

5. Política de rendes. Assegurances agràries. Política de comercialització i industrialització agrària. La cadena alimentària: principals operadors i relacions entre aquests. Qualitat diferenciada: figures de qualitat. Control de la qualitat alimentària. Seguretat alimentària. Referència a la Comunitat Valenciana.

6. Política d'estructures agràries. Estructura de les explotacions agràries valencianes. Minifundisme i agricultura a temps parcial. Modernització de les explotacions agràries. Relleu generacional.

7. Política de regadius i planificació hidrològica. La funció del regadiu en la productivitat agrària. La Directiva marc de l'aigua. Política d'infraestructures agràries. Referència a la Comunitat Valenciana.

8. Política d'investigació agrària. La investigació agrària en el marc general de la política agrària. Investigació i innovació agroalimentària a la Unió Europea, Espanya i la Comunitat Valenciana. Objectius. Programes. La investigació agroalimentària a la Comunitat Valenciana: l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA). El paper del sector privat en la investigació i la innovació agroalimentària.9. Política d'innovació tecnològica agrària. Política de formació i de transferència de tecnologia. La innovació tecnològica i la difusió d'aquesta en el sector agroalimentari valencià. La transferència tecnològica en el sector agrari valencià. Plans de formació i assessorament. Formació reglada en el sector agrari i pesquer. Formació contínua en el sector agrari. Referència a la Comunitat Valenciana.

10. Política agrària i mediambiental. Acords internacionals en matèria de desenvolupament sostenible i conservació de la naturalesa. Xarxa Natura 2000. Zones vulnerables. Agricultura i canvi climàtic: impacte sobre l'agricultura, mitigació i adaptació.

11. Sanitat vegetal a la Comunitat Valenciana. Normativa europea, espanyola i valenciana. Objectius. Principals tipus de plagues. Tipus de productes fitosanitaris. Tècniques d'aplicació. Problemàtica de l'ús dels productes fitosanitaris. Residus en aliments. Límit màxim de residus (LMR). Gestió d'envasos en productes fitosanitaris. Control periòdic de la maquinària de tractaments. Les agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA).

12. Mètodes alternatius a la lluita química contra les plagues: lluita biològica i lluita integrada. La producció integrada. Normativa reguladora Unió Europea, Espanya i Comunitat Valenciana. Objectius. Principis. Distribució geogràfica, produccions i rendiments a la Comunitat Valenciana. Requisits agronòmics. Situació actual i perspectives de futur.

13. Sanitat animal a la Comunitat Valenciana. Normativa europea, espanyola i valenciana. Objectius. Principals malalties que afecten la ramaderia per àrees geogràfiques i orientacions productives. Programes de lluita i protecció. Laboratoris de sanitat ramadera. Benestar animal: concepte, normativa. Mètodes d'observació i valoració en l'explotació.14. Associacionisme agrari i pesquer a la Comunitat Valenciana. Cooperativisme valencià: règim jurídic; òrgans de govern. Cooperatives agràries. Principals dades econòmiques de l'activitat cooperativa en l'àmbit agrari i agroalimentari. Les cooperatives de crèdit. Les societats agràries de transformació (SAT). Les agrupacions de productors agraris. Les organitzacions de productors. Altres entitats associatives. Referència a la Comunitat Valenciana.

15. El pressupost com a instrument de planificació, administració, gestió i coordinació. La subvenció: la naturalesa jurídica d'aquesta. La Llei general de subvencions: aplicació en l'Administració pública. Subvencions al sector agrari i agroalimentari. Referència a la Comunitat Valenciana.

16. L'empresa agroalimentària a la Comunitat Valenciana. Dimensions de les empreses. Estructura productiva; característiques i tipus; principals produccions; indicadors. Perspectiva de futur.

17. La indústria agroalimentària a la Comunitat Valenciana. Normativa. Estructura, dimensió sectorial i distribució territorial. Indicadors. Importància econòmica. Perspectiva de futur. Contribució de la indústria agroalimentària al desenvolupament rural.

18. Pesca marítima. Competències de la Generalitat. Característiques i tipus de producció. Principals captures als ports valencians. Aqüicultura. Exigències mediambientals. Exigències d'higiene i benestar animal. Importància econòmica i població ocupada a la Comunitat Valenciana. La flota pesquera valenciana: dimensions i problemàtica. Les confraries de pescadors. Perspectives de futur.

19. La Unió Europea: antecedents històrics i objectius. Els tractats fundacionals. Les modificacions. Les ampliacions. Fonts del dret comunitari. Processos de decisió en la Unió Europea: el procediment ordinari. La planificació de l'actuació pública en l'agricultura. Els centres de decisió de la política agrària. Les organitzacions professionals agràries. Les organitzacions empresarials agroalimentàries.20. La Política agrària comunitària (PAC): Principis, objectius i instruments. Els sistemes d'intervenció. Organitzacions comunes de mercat (OCM). Les reformes de la PAC. La PAC més enllà del 2020.

21. La política de cohesió de la Unió Europea. Antecedents i evolució. Naturalesa i classificació de les regions. La política de cohesió en el període 2014-2020. Objectius i instruments. Aplicació de la política regional a Espanya i a la Comunitat Valenciana.

22. La política de desenvolupament rural de la Unió Europea. Antecedents i evolució. La programació a Espanya i a la Comunitat Valenciana 2014-2020. Marc nacional de desenvolupament rural. Marc comú de seguiment i avaluació. El Programa de desenvolupament rural (PDR) 2014-2020 de la Comunitat Valenciana: estratègies; objectius; prioritats; mesures; quadres financers. Complementarietat amb les mesures finançades amb altres fons. Mecanismes de gestió i control. Avaluació i seguiment.

23. El PDR-Comunitat Valenciana 2014-2020. Descripció de les mesures següents: accions de transferència d'informació i coneixements; servei d'assessorament, gestió i substitució d'explotacions agràries; règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris; inversions en actius físics; desenvolupament d'explotacions i empreses agràries.24. El PDR-Comunitat Valenciana 2014-2020. Descripció de les mesures següents: Inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos; agroambient i clima; agricultura ecològica; ajudes en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques; cooperació. Desenvolupament local per mitjà del LEADER.

25. El finançament de la Política agrària comunitària (PAC). Antecedents i evolució. Instruments de finançament de la PAC: FEAGA i FEADER. Altres instruments financers: FSE, FEDER, FEMP, BEI. La distribució estatal i sectorial de la despesa de la PAC. Referència a la Comunitat Valenciana.

26. La normativa reguladora dels mercats agrícoles a la Unió Europea. L'Organització Comuna de Mercats dels Productes Agraris (OCMA). Principals productes regulats. Mesures de mercat interior: intervenció pública, emmagatzematge privat, règims d'ajuda i disposicions sobre comercialització. Normes aplicables a la comercialització i a la producció. Intercanvis comercials amb tercers països. Mesures excepcionals. Normes sobre la competència. El comité de l'OCMA.27. La gestió i el control dels fons de la PAC. Organismes que hi intervenen. La gestió dels fons de la PAC i les relaciones Comissió Europea-estats membres-organismes pagadors. L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA). El control comunitari de les despeses de la PAC. La liquidació de comptes.

28. La condicionalitat de la Política agrària comunitària (PAC). Les bones pràctiques agràries i mediambientals. Requisits legals de gestió. Controls. Aplicació a Espanya i a la Comunitat Valenciana.

29. El règim de pagament bàsic (RPB). Beneficiaris. Establiment de drets, regionalització i convergència. La reserva nacional. Aplicació de l'RPB a Espanya i a la Comunitat Valenciana; sectors integrats, complement a joves agricultors i règim simplificat de petits agricultors.30. Mecanització de l'empresa agrària a la Comunitat Valenciana. Estructura del parc de maquinària. Principals dèficits. Normes tècniques. Registre i control oficial. Tipus de màquines i característiques. Evolució de la mecanització agrària. Noves formes d'utilització de màquines agrícoles i empreses de serveis. Utilització en comú de la maquinària.

31. El clima. Principals factors climàtics. Les àrees climàtiques valencianes. La tecnologia i les restriccions climàtiques. La bioclimatologia. El sòl. El sòl com a factor de producció en l'agricultura. El preu i la mobilitat de la terra com a condicionant de l'estructura empresarial. El sòl i la tecnologia per a usos agrícoles. Tipus de sòls i distribució en el territori valencià.

32. L'aigua. L'aigua com a factor de producció en l'agricultura. La relació aigua-sòl-planta. La qualitat de les aigües per a reg. El problema de la salinització. El reg. Principals tècniques de reg. L'estalvi d'aigua i les tècniques de reg. Cost d'aigua i energia. Fertirrigació. Agricultures de secà i de regadiu.

33. Inputs energètics i hidràulics. Els inputs energètics en la producció agrària. Consum i estructura. Tipus d'energia i combustibles. L'eficiència energètica. Optimització de recursos. Les energies alternatives. Els inputs hidràulics. Consum, estructura i estacionalitat.34. Agricultura i sostenibilitat. Contaminació de terres: principals causes. Criteris per a l'aplicació correcta de fertilitzants i esmenes orgàniques. Contaminació d'aqüífers per nitrats. Les zones vulnerables. Programes d'actuació. Directiva europea relativa a la contaminació de procedència agrària. Conservació de la biodiversitat. Codi de bones pràctiques agrícoles (CBPA). Directiva marc de l'aigua.35. Fertilitzants. Tipus i característiques. Tècniques de fertilització. Incidència dels fertilitzants en la producció agrícola. Limitacions econòmiques i mediambientals per la utilització dels fertilitzants: ús racional dels fertilitzants. Fitosanitaris: mètodes de lluita contra plagues. Plaguicides i herbicides. Tipus i característiques. Circumstàncies en la seua aplicació. La lluita biològica.

36. Llavors i plantes de reproducció vegetativa. Registre oficial de varietats. Espècies, varietats, tècniques de selecció i millora. Importància de la conservació i millora de les espècies i varietats, especialment del germoplasma autòcton. Tècniques de selecció, obtenció, multiplicació i protecció de varietats noves. Control sanitari del material vegetal. Organismes modificats genèticament (OMG).37. La ramaderia. Característiques i tipus. Principals orientacions productives. Tècniques de producció. Situació actual i perspectives de futur. Especial referència a la Comunitat Valenciana.

38. Citricultura. Distribució geogràfica, produccions i rendiments a la Comunitat Valenciana. Tècniques de producció. Espècies i varietats a la Comunitat Valenciana. Calendaris. Inputs. Operacions de cultiu. La sanitat vegetal en la citricultura. Perspectives de futur.39. Fructicultura i cultius emergents, horticultura, floricultura i ornamentals. Distribució geogràfica, produccions i rendiments a la Comunitat Valenciana. Tècniques de producció. Espècies i varietats a la Comunitat Valenciana. Calendaris. Inputs. Operacions de cultiu. Exigències mediambientals. Mecanització. Importància relativa dins del subsector agrícola valencià. Compatibilitat amb altres cultius. Perspectives de futur.

40. Oleïcultura i viticultura. Distribució geogràfica, produccions i rendiments a la Comunitat Valenciana. Tècniques de producció. Espècies i varietats a la Comunitat Valenciana. Calendaris. Inputs. Operacions de cultiu. Exigències mediambientals. Mecanització. Importància relativa dins del subsector agrícola valencià. Compatibilitat amb altres cultius. Perspectives de futur.

41. Cereals, oleaginoses, lleguminoses, proteaginoses i ferratges. Distribució geogràfica, produccions i rendiments a la Comunitat Valenciana. Tècniques de producció. Espècies i varietats a la Comunitat Valenciana. Calendaris. Inputs. Operacions de cultiu. Exigències mediambientals. Mecanització. Importància relativa dins del subsector agrícola valencià. Compatibilitat amb altres cultius. Perspectives de futur.42. Agricultura ecològica. Normativa reguladora Unió Europea, Espanya i Comunitat Valenciana. Objectius. Principis. Distribució geogràfica, produccions i rendiments a la Comunitat Valenciana. Requisits agronòmics. Traçabilitat. Controls i certificació. El Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAE Comunitat Valenciana). El Pla valencià de producció ecològica. Situació actual i perspectives de futur.

43. La comercialització del sector agroalimentari. Escalons i circuits comercials. La transparència dels mercats. La informació de preus. La comercialització agroalimentària en origen i en destinació. Els mercats en origen. Les llotges. Canals tradicionals i canals alternatius. Referència a la Comunitat Valenciana.

44. El comerç exterior agroalimentari valencià. Les exportacions i importacions. Volum i evolució. Règims comercials aplicables. Principals productes. Àrees subministradores i àrees de destinació.45. Els sistemes d'informació geogràfics (SIG). Àrees d'aplicació i mitjans de transmissió. La fotogrametria i la teledetecció per satèl·lit aplicades a l'agricultura. Fonaments. Aplicació a l'estimació de collites. Aplicació a la realització de registres de plantacions permanents. Aplicació al control de les ajudes de la PAC.ANNEX III

BAREM FASE CONCURS COS SUPERIOR GESTIÓ D'ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA, A2-14-01, SECTOR ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. TORN LLIURE I TORN DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL.En la fase de concurs a què es refereix la base 8.5 d'aquesta convocatòria, la valoració dels mèrits s'efectuarà d'acord amb el barem següent:A) Experiència professional: màxim 20 punts

1. Es valorarà l'experiència professional de les persones participants d'acord amb el barem següent:

1.1. Per treballs realitzats en l'Administració pública, en funcions que actualment corresponen al cos superior gestió d'Enginyeria Tècnica Agrícola, escala Enginyeria Tècnica Agrícola, A2-14-01 (definides en l'annex I de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana), amb relació jurídica funcionarial, sector administració especial, a raó de 0,13 punts per cada mes complet de servei en actiu.

1.2. Per treballs realitzats en l'Administració de la Generalitat Valenciana, en altres administracions públiques o en entitats de dret públic, vinculades o dependents d'una administració pública territorial, no contemplats en l'apartat anterior, a raó de 0,09 punts per cada mes complet de serveis en actiu.

1.3. Per treballs realitzats en societats públiques mercantils i fundacions públiques o en el sector privat, en treballs per compte d'altri, autònoms i professionals, en llocs amb les funcions pròpies del cos superior gestió d'Enginyeria Tècnica Agrícola, escala Enginyeria Tècnica Agrícola, A2-14-01, a raó de 0,07 punts per mes complet de serveis en actiu.No es valorarà en cap cas l'experiència professional obtinguda en l'acompliment de llocs de treball reservat a personal eventual.

2. L'experiència professional s'acreditarà d'acord amb els criteris següents:

2.1. Els treballs per a administracions públiques s'acreditaran sempre per mitjà d'una certificació oficial de l'òrgan competent.

2.2. La resta dels treballs per compte d'altri, per mitjà del contracte de treball en el qual s'especifique la categoria convocada i la certificació o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue en el grup de cotització corresponent a la categoria de les places convocades.

2.3. Per al cas de professionals i autònoms, llicència fiscal o IAE on s'acrediten els epígrafs corresponents a la categoria convocada, així com certificació o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s'al·legue. Quan escaiga, i en substitució d'aquests documents, s'aportarà una certificació oficial que acredite haver cotitzat en el règim especial o en la mutualitat corresponent.

En tot cas la puntuació màxima que es pot aconseguir, per experiència, no podrà superar els 20 punts.

B) Formació: màxim 15 punts

1. Valencià: màxim 6 punts.

El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 6 punts, una vegada que s'haja acreditat estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, d'acord amb l'escala següent:

– Coneixement oral o A2: 1,00 punt

– Grau elemental o B1: 2,00 punts

– Grau mitjà o C1: 4,00 punts

– Grau mitjà o C1 + llenguatge administratiu o llenguatge als mitjans de comunicació: 5 punts

– Grau superior o C2: 6,00 punts

La valoració del coneixement del valencià s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

2. Idiomes comunitaris: màxim de 6 punts.

Es valorarà el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea, diferents de la llengua espanyola segons els nivells especificats, que s'acreditarà documentalment mitjançant títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, per les universitats espanyoles que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES), així com tots aquells que s'indiquen en l'annex del Decret 61/ 2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana, tenint en compte les modificacions posteriors per l'ordre de la conselleria competent en matèria d'educació.

El coneixement de cada idioma comunitari es valorarà fins a un màxim de 3 punts, i es puntuarà per curs o la seua equivalència si es tracta de cicles de l'escola oficial d'idiomes, o de nivells o certificats segons el Marc comú europeu de referència (nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat), conforme a l'escala que es detalla en la taula adjunta a aquest punt.

La valoració del coneixement de l'idioma comunitari s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cada un dels idiomes comunitaris.

Les equivalències entre els ensenyaments regulats pel Reial decret 967/1988, de 2 de setembre, i les regulades pels reials decrets 944/2003 i 1629/2006, de 29 de desembre (Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig) i per la disposició final 1a del Decret 138/2014, de 29 d'agost (Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre), són les que es detallen en la taula adjunta a aquest punt.

3. Titulació acadèmica: màxim 6 punts.

Per la possessió de títols acadèmics oficials iguals o superiors al que s'exigeix en la convocatòria per a pertànyer al subgrup A2, excloent el necessari per a l'accés, a raó de 3 punts per títol, fins a un màxim de 6 punts.4. Formació complementària: màxim 6 punts

4.1. Cursos de formació:

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament, el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions de les places que es convoquen, de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats per la persona aspirant i que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme públic de formació, conforme a l'escala següent:

De 100 o més hores: 0,25 punts

De 75 o més hores: 0,20 punts

De 50 o més hores: 0,15 punts

De 25 o més hores: 0,10 punts

De 15 o més hores: 0,05 punts

En cap cas es puntuaran els cursos de valencià i d'idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts de les universitats quan formen part del pla d'estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d'ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s'ocupen.

4.2. Màsters universitaris:

Es valoraran els màsters universitaris oficials o propis de cada universitat no inclosos en l'apartat de titulació, conforme a l'escala següent:

Per màster de menys de 90 crèdits: 1 punt

Per màster de 90 o més crèdits: 2 punts

La formació complementària es valorarà fins a un màxim de 6 punts.

En tot cas la puntuació màxima que es pot aconseguir, per formació, no podrà superar els 15 punts.

ANNEX IV

Oficines públiquesAlacant

Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Oficina PROP.

Rambla Méndez Núñez, 41, 03002 AlacantCastelló

Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Oficina PROP.

Carrer Major, 78, 12001 CastellóValència

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

C/ de la Democràcia, 77, torre 4, 46018 ValènciaDescàrrega del model d'instància per internet.

http://www.gva.es (Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i concursos, oferta 2016)Tramitació telemàtica de la instància per internet.

http://www.gva.es (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: «Cos superior tècnic de Medicina de l'Administració, A1-24, Convocatòria 21/16», Tramitar amb certificat).

Oficines PROPAlacant

– Alacant – C/ Churruca, 29, 03003

– Alacant – Rambla de Méndez Núñez, 41, 03001

– Benidorm – Foietes – Colònia de Madrid, Av. Beniardà, 61, 03500– Elx – Pl. de la Mercé, 5, 03202

– Elda – Pl. de la Constitución, 1. 03600

– Orihuela – C/ López Pozas, s/n, 03300

– Torrevieja – C/ Hermanos Bazán, 6, bajo, 03181Castelló

– Germans Bou – Castelló – Av. Germans Bou, 47, 12003

– Carrer Major, núm. 76, Castelló, 12001

– Avinguda del Mar – Castelló – Av. del Mar, 16, 12003

– Vila-real – C/ Josep Ramon Batalla, 38, 12540

– Vinaròs – Plaça de Jovellar, 2, 12500

– Segorbe – Plaza del Almudín, 1, 12400València

– Gregorio Gea I – València – C/ Gregorio Gea, 27, 46009

– Gregorio Gea II – València – C/ Gregorio Gea, 14. 46009

– CENTRE – València – Av. Baró de Càrcer, 36, 46001

– Alzira – Pl. Casassus, 1, 46600

– Ontinyent – C/ Maians, 19, 46870

– Port Sagunt – Pl. Ramón de la Sota, s/n, (edifici Rotonda), 46520– Requena – Pl. Consistorial, 2, 46340

– Safor (Gandia) Av. República Argentina, 28, 46700

– Sagunt – Camí Reial, 65-67, 46500

– Xàtiva – Albereda de Jaume I, 35, 32, Xàtiva, 46800

– Ciutat Administrativa 9 d'octubre – C/ de la Democràcia, 77. Torres 1 i 4.Telèfon 012 d'informació administrativa de la Generalitat

Si es disposa de tarifa plana a números fixos o si es telefona des de fora de la Comunitat Valenciana: 96 386 60 00