RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2017 de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. [2017/3701]

(DOGV núm. 8032 de 04.05.2017) Ref. Base de dades 003812/2017La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, en l'article 23, que el procediment per a la concessió de subvencions, s'ha d'iniciar sempre d'ofici, mitjançant una convocatòria aprovada per l'òrgan competent.

L'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, estableix les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització (DOCV 7846, 08.08.2016).

Mitjançant aquesta resolució es convoquen, per a l'exercici 2017, les ajudes en matèria d'internacionalització d'acord amb l'article 5.2 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització.

Aquesta convocatòria està sotmesa, pel que fa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, i a la normativa autonòmica establida en els articles 159 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Per això, i per raó de les facultats que em confereixen l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i l'article 160.4. b) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:

Primer. Objecte

L'objecte d'aquesta resolució és convocar ajudes amb l'objecte d'afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2017, d'acord amb les consignacions pressupostàries que per a l'exercici 2017 estableix la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017 (DOCV 7948, 31.12.2016).Segon. Beneficiàries de les ajudes

1. De conformitat amb el que estableix l'article 2 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització, es poden beneficiar de les ajudes les associacions sectorials i les xicotetes i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana que s'especifiquen en cada apartat d'aquesta resolució.

2. A l'efecte de les ajudes regulades en aquesta resolució s'entén per pimes aquelles empreses que reunisquen els requisits següents:

a) Que donen ocupació a menys de 250 persones.

b) Que el seu volum de negocis anual no excedisca de 50 milions d'euros o que el seu balanç general anual no excedisca de 43 milions d'euros.

3. El còmput dels efectius i límits assenyalats s'ha d'efectuar tal com disposa l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, de 26.06.2014), sobre «Definició de PIME».

4. De conformitat amb el que disposa l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1, 24.12.2013) no poden ser beneficiàries d'ajudes les empreses a què es refereix el títol denou, apartat segon, d'aquesta convocatòria.Tercer. Obligacions de la persona beneficiària

Són obligacions de la persona beneficiària les establides en l'article 3 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització.Quart. Finançament de les ajudes

1. Les ajudes establides en aquesta resolució es financen amb càrrec a la secció 11, programa pressupostari 762.10 «Comerç exterior», capítol IV, línia S8013, per un import global màxim de 2.135.000,00 €.2. Es pot fixar una quantia addicional l'aplicació de la qual a la concessió de subvencions no requerirà una nova convocatòria tal com disposa l'article 58.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit i, si és el cas, a l'aprovació prèvia de la modificació pressupostària que pertoque en un moment anterior a la resolució de la concessió de subvenció.

3. Les minoracions sobre les subvencions concedides inicialment poden destinar-se al pagament de recursos.Cinqué. Accions susceptibles de suport i despeses subvencionables

1. Tenen la consideració d'accions susceptibles de suport les establides en els apartats següents:A) Participació d'empreses en fires i esdevenimentsPoden acollir-se a les ajudes previstes en aquest apartat les empreses que participen de forma agrupada o individual, durant l'exercici 2017, en els certàmens firals i esdeveniments següents:

FIRA LLOC

AMBIENTE Franfurk

BATIMATEC Alger

BIOFACH AMÈRICA Baltimor

CERSAIE Bolonya

CEVISAMA (Saló internacional de ceràmica per a arquitectura) València

CO-SHOES Elx

DOMOTEX Hannover

ESPACIO COCINA SICI València

EUROLLUCE Milà

EVTEKS Istanbul

EXPO RIVA I Garda

EXPO RIVA II Garda

FIRA HÀBITAT VALÈNCIA (Fires internacionals del moble de valència, d'il·luminació i de tèxtils per a la llar) València

FIRA INTERNACIONAL DE CUBA L'Havana

FIMI, primera edició (Fira internacional de la moda infantil i juvenil) Madrid

FIMI, segona edició (Fira internacional de la moda infantil i juvenil) Madrid

FRUIT ATTRACTION (Fira internacional del sector de fruites i hortalisses) Madrid

FRUITLOGISTICA Berlín

FUNERMOSTRA València

FUTURMODA 1a EDICIÓ Elx

FUTURMODA 2a EDICIÓ Elx

GDS I Düsseldorf

GALLERY SHOES Düsseldorf

GULFOOD -ALIMENTACIÓ- Dubai

HEIMTEXTIL Frankfurt

IBERFLORA (fira internacional de planta i flor, jardineria, tecnologia i bricojardín) València

INTERSOLAR EUROPE Munic

INTERZUM Colònia

ISH Franfurk

KIND & JUGEND Colònia

LINEAPELLE I / SIMAC Milà

LINEAPELLE II Milà

LINEAPELLE NOVA YORK - FEBRER Nova York

LINEAPELLE NOVA YORK - JULIO Nova York

MAISON OBJET Paris

MARMOMACC Verona

MICAM I Milà

MICAM II Milà

MOMAD METRÒPOLIS, 1a edició (Saló Internacional del Tèxtil i Complements) Madrid

MOMAD METRÒPOLIS, 2a edició (Saló Internacional del Tèxtil i Complements) Madrid

MOMAD SHOES, 1a edició (Saló Internacional de Calçat i Complements) Madrid

MOMAD SHOES, 2a edició (Saló Internacional de Calçat i Complements) Madrid

MOOD Brussel·les

PITTI BIMBO I Florència

PITTI BIMBO II Florència

PLAST EXPO CASABLANCA Casablanca

PREMIÈRE VISIÓ LEATHER/ACCESSORIES PARIS - FEBRER Paris

PREMIÈRE VISIÓN LEATHER/ACCESSORIES PARIS – SETEMBRE Paris

PROLIGHT AND SOUND Frankfurt

PROMAT (Materials i Tecnologia per a projectes i reformes) València

PROPOSTE Com

PUERICULTURA MADRID (Saló professional de productes per a la infància) Madrid

SALÓ INTERNACIONAL DEL MOBLE Milà

SALONI WORLWIDE Moscou

SICAM Pordenone

SPIELWARENMESSE Nuremberg

SUMMER FANCY FOOD Nova York

HOME TEXTILES PREMIUM by TEXTILHOGAR (Fira Internacional de Tèxtils per a la llar) Madrid

TOY FAIR Nova York

VIVERALIA Alacant

Tenen la consideració de despeses subvencionables les relatives a la contractació de l'espai en aquests certàmens (metres quadrats).B) Promoció exterior d'associacions sectorials

Poden acollir-se a les ajudes previstes en aquest apartat les associacions sectorials que participen en missions comercials o fires internacionals representant l'entitat.

Tenen la consideració de despeses subvencionables les relatives a l'allotjament i desplaçament d'una persona que represente l'associació sectorial en els termes següents:

– Despeses d'allotjament: s'han de justificar amb les factures dels establiments hotelers on conste la identitat de la persona allotjada, i se subvenciona únicament l'allotjament.

– Despeses de desplaçament: s'han de justificar amb els bitllets d'avió, tren, autobús o un altre mitjà de transport públic on conste la identitat de la persona que realitza el viatge.

2. Les ajudes previstes en aquesta resolució poden arribar al 50 % del cost (IVA exclòs) de les accions previstes per a l'any 2017, corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en aquesta resolució. El pressupost màxim elegible de la sol·licitud de cada empresa són 100.000,00 €.Sisé. Presentació de sol·licituds

1. La presentació de sol·licituds i la documentació annexa per a l'obtenció de les ajudes regulades en aquesta convocatòria s'ha de fer de manera telemàtica.

Amb aquest fi la persona que presente la sol·licitud ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a la ciutadania (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificats de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, com també els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s'actue en representació de persona jurídica, s'ha d'inscriure prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. (http://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants).

Les instruccions sobre tramitació telemàtica estan en la web www.indi.gva.es/tramitacion-telematica, en l'enllaç «Instruccions».2. L'imprés de sol·licitud i la documentació annexa que s'exigeix en el resolc seté d'aquesta convocatòria s'ha d'emplenar i signar utilitzant l'aplicació dissenyada per a aquestes ajudes, la qual està disponible en la Guia PROP de la Generalitat, on han de cercar el tràmit de sol·licitud d'ajuda dissenyat amb aquest fi.

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios

Tant la sol·licitud com la resta de documentació que s'ha de presentar s'han de signar electrònicament.

No es tindran en consideració aquelles sol·licituds i documentació que no s'hagen presentat de forma telemàtica.Seté. Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

A les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació següent:a) Autorització expressa a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, perquè aquesta comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en cas de tractar-se d'una persona jurídica, del o de la representant, de conformitat amb el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades per la persona interessada, l'òrgan instructor està facultat per a aclarir-la. Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, ha d'aportar fotocòpia del document nacional d'identitat.

Quan es tracte d'una persona jurídica s'ha d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, consistent en fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada, poders de representació, si és el cas, i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, com també fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.

En el cas que la documentació ja es trobe en poder de la Direcció General d'Internacionalització, pot aportar-se una declaració de vigència, segons model que pot descarregar-se de la pàgina web corresponent, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponga i no haja patit cap variació.b) Projecte de l'actuació que s'ha de realitzar en l'exercici de la convocatòria.

c) Dades de domiciliació bancària segons el model facilitat a l'efecte, excepte si s'han presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i no ha experimentat cap variació. En aquest últim cas, s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a l'efecte.d) Autorització a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball perquè obtinga de forma directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La Direcció General d'Internacionalització es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.

No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització, i llavors ha d'aportar els certificats que a continuació s'indiquen, la validesa dels quals s'ha d'estendre a la data de l'atorgament de l'ajuda:

– De l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries.

– De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

– De la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

En aquest sentit, els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tenen una validesa de sis mesos des de la data de l'expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament general de subvencions.

e) Declaració responsable de:

– Ajudes de l'Estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013.

– Ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a la persona sol·licitant en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, amb indicació de l'organisme, la convocatòria, l'exercici fiscal de concessió i l'import concedit.

El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconeix a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa.

Només es poden concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat que fer-ho no suposa que l'import total de les ajudes concedides a l'empresa beneficiària sobrepasse el límit màxim establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, és a dir, 200.000 euros, quantitat que es redueix a 100.000 euros en el cas d'empreses beneficiàries que operen en el sector del transport per carretera, durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

f) Declaració responsable que acredite que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.

g) Declaració responsable de compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, d'estar-ne exempt.

h) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits relatius a la condició de pime.

i) Documentació acreditativa de les circumstàncies recollides en el resolc onze, apartat d.

j) Si escau, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.Huité. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és des del 15 de juny fins al 29 de setembre.Nové. Esmena de sol·licituds

1. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, o no s'hi adjunte la documentació que d'acord amb aquesta resolució resulta exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició, després de la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu la legislació bàsica esmentada.

La documentació requerida ha d'aportar-se de forma telemàtica; no és vàlida la documentació presentada en qualsevol altre format.2. Els requeriments a què es fa referència en aquesta resolució, com també qualsevol altre que puga realitzar-se, s'han de regir pel que disposen els articles 53 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Tal com disposa l'article 53 d'aquesta norma, la notificació electrònica dels actes administratius produeix efecte jurídic quan la persona interessada ha assenyalat aquest mitjà com a preferent, ha consentit expressament que s'utilitze o quan aquesta via resulte obligatòria per a aquesta.De conformitat amb l'article 54 del Decret 220/2014, la pràctica de la notificació electrònica s'ha de realitzar, amb caràcter general, per compareixença electrònica, de la manera següent:

1) La persona interessada, degudament identificada, ha d'accedir al contingut de l'actuació administrativa corresponent a través de la seu electrònica de la Generalitat. Prèviament, s'ha d'haver enviat per correu electrònic a l'adreça que la mateixa haja facilitat, un avís de notificació, de caràcter informatiu, que li comunica l'existència d'una notificació dirigida a aquesta, com també la direcció de la pàgina web a què ha d'accedir per a obtindre-la.

2) Aquest avís de notificació ha d'especificar, a més de les dades que permeten la identificació de la notificació, de conformitat amb el que disposa la legislació bàsica de procediment administratiu, que transcorreguts deu dies naturals a partir de la data de la notificació sense que tinga lloc l'accés a aquesta, s'entendrà que rebutja la notificació a l'efecte previst en la normativa legal vigent, llevat que d'ofici o a instància de la persona destinatària es comprove la impossibilitat tècnica o material de l'accés.

3) La persona interessada pot accedir a la notificació electrònica després de la identificació personal prèvia per qualsevol dels mitjans definits en l'article 26 del Decret 220/2014. La notificació ha de contenir la designació de l'òrgan administratiu o entitat que efectua la notificació, la referència al tipus de document que es notifica, el número d'expedient a què es refereix, la data i el registre d'eixida.

4) Si la persona interessada accepta la notificació, pot accedir als documents objecte d'aquesta, que també han de tenir format per a impressió.

5) Cal deixar constància en l'expedient administratiu de l'acceptació o el rebuig de la notificació electrònica, la qual produeix l'efecte previst en la legislació bàsica de procediment administratiu.Deu. Comissió de valoració

1. De conformitat amb el que estableix l'article 10 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització, examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta resolució seran avaluades per una comissió de valoració, la qual elaborarà les corresponents propostes de concessió i denegació d'ajudes i la determinació de les quanties.

Aquesta comissió ha d'estar integrada per tres persones:

– Presidència: la persona titular de la direcció general en matèria d'internacionalització o la persona que designe per a la seua substitució.

– Vocals: 2 persones vocals designades per la persona titular de la direcció general en matèria d'internacionalització d'entre les persones funcionàries d'aquesta direcció general, una de les quals ha d'actuar com a titular de la Secretaria.

2. Aquesta comissió pot sol·licitar l'assessorament i l'emissió dels informes tècnics pertinents per a una adequada valoració de les sol·licituds presentades.Onze. Criteris de valoració

Per a l'atorgament de les subvencions s'han de tindre en compte els criteris següents, els quals han de ser valorats individualment per a cada cas:

a) Solidesa del projecte de promoció exterior: fins a 25 punts.

b) Diversitat de les accions de promoció exterior, tant en nombre com en mercats: fins a 25 punts.

c) Característiques de l'empresa i mitjans disponibles per a dur a terme el projecte d'internacionalització, valorant la viabilitat i l'esforç econòmic: fins a 25 punts.

d) Cooperació empresarial en projectes d'internacionalització de forma agrupada: fins a 25 punts.

e) Adequació de les accions susceptibles de suport als objectius i les finalitats previstes en les convocatòries específiques: fins a 25 punts.f) Criteris funcionals o d'interés social: fins a 25 punts, els quals es distribueixen de la manera següent:

– Disponibilitat de mecanismes de participació de les persones ocupades en la gestió de l'empresa: fins a 5 punts.

– Acreditació de donacions o aportacions de l'empresa a ONG: fins a 5 punts.

– Acreditació de contractes formalitzats amb entitats no lucratives: fins a 5 punts.

– Acreditació de contractes formalitzats amb persones amb diversitats funcionals o sensorials, persones en situació o risc d'exclusió social: fins a 5 punts.

– Acreditació d'un major percentatge de dones en càrrecs de direcció o executius de l'empresa: fins a 5 punts.Dotze. Resolució de la convocatòria i termini

1. Correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball dictar la resolució de concessió de l'ajuda, fixant expressament la quantia i incorporant, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se la persona beneficiària.

2. El procediment de concessió de les subvencions s'ha de tramitar en règim de concurrència competitiva, en la forma descrita en l'article 12 de les bases reguladores.

3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent és de sis mesos comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s'ha d'entendre desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu.Tretze. Notificació de la resolució

La resolució de concessió s'ha de notificar a les persones interessades en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu.

La resolució de concessió o denegació s'ha de publicar en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, directori Internacionalització, en l'enllaç corresponent a la resolució d'ajudes, tal com estableix la legislació bàsica de procediment administratiu, com també en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de subvencions concedides.Catorze. Recursos

La resolució de concessió posa fi a la via administrativa i contra aquesta pot interposar-se potestativament recurs de reposició davant de l'òrgan que haja dictat l'acte, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent o recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent.Quinze. Justificació de les ajudes. Termini i documentació

1. La justificació de les ajudes s'ha d'efectuar d'acord amb la sol·licitud presentada.

2. La presentació de la documentació justificativa a què es refereix aquest resolc s'ha de realitzar en el mateix moment de presentació de sol·licituds i de forma telemàtica, en els mateixos termes del resolc sisé, i s'ha de presentar de forma completa.

3. Les persones beneficiàries han de presentar la documentació següent, de conformitat amb l'article 18.3 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització:a) Memòria de les activitats realitzades, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació dels resultats obtinguts (text lliure).

b) Llista de despeses amb detall de les actuacions realitzades a les quals dóna suport aquesta subvenció i amb indicació de cadascuna de les despeses en què s'ha incorregut, amb identificació de l'entitat creditora i del document, l'import i la data d'emissió, i manifestar expressament que s'ha complit l'objecte de la subvenció.

c) Acreditació de l'import, la procedència i l'aplicació dels fons propis i d'altres subvencions i ingressos amb què hagen sigut finançades les actuacions. Amb aquest fi, la persona beneficiària ha de presentar una declaració responsable detallada.

d) Originals o còpies compulsades dels justificants de les despeses realitzades: factures i la resta de documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius de la despesa efectuada, expedits d'acord amb la normativa vigent.

També s'ha de presentar la documentació acreditativa del pagament: rebuts, transferències o càrrecs bancaris o, si és el cas, còpia dels efectes mercantils lliurats a l'entitat proveïdora o creditora garantits per una entitat financera o companyia d'assegurances.

En la justificació de despeses del resolc cinqué B d'aquesta convocatòria, s'ha d'aportar còpia del contracte de treball que acredite la relació laboral de la persona que represente l'associació sectorial.

En el cas que la documentació acreditativa de les despeses realitzades estiga redactada en idiomes diferents del castellà, valencià, anglés o francés, la persona beneficiària ha d'aportar traducció de la documentació al valencià o castellà. L'empresa ha de certificar la veracitat de la traducció aportada.

e) En el cas que la persona beneficiària haja denegat expressament el consentiment perquè la Conselleria obtinga directament els corresponents certificats telemàtics, acreditació que la persona beneficiària es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

f) De conformitat amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, la persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques del cas no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa s'haja realitzat amb anterioritat a la subvenció.L'elecció entre les ofertes presentades, que han d'aportar-se en la justificació, o si és el cas, en la sol·licitud de subvenció, s'ha de realitzar d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i l'elecció ha de justificar-se expressament en una memòria quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

g) De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si la persona beneficiaria rep una ajuda per import superior a 10.000 euros, ha de donar l'adequada publicitat a aquesta, indicant com a entitat concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada.

No es valoraran aquelles factures que no es troben incloses en la llista de despeses a què es refereix l'apartat b d'aquest resolc.

Les dates de validesa dels justificants de les despeses realitzades i pagades a què es refereix l'apartat d d'aquest resolc són des de l'1 de gener 2016 fins a la data límit de la justificació.

4. La Direcció General d'Internacionalització pot requerir la informació addicional que en cada cas estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

Quan s'aprecie l'existència de defectes esmenables en la documentació justificativa presentada per la persona beneficiària, se li requerirà en els termes del resolc nové d'aquesta resolució.Setze. Pagament de les subvencions

El pagament de les subvencions i ajudes s'ha de realitzar d'acord amb el que disposa l'article 19 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització.Desset. Subcontractació

S'admet la subcontractació i el subarrendament en els negocis jurídics que es duguen a terme entre les entitats agrupadores a què es refereix el resolc cinqué, apartat 1.A) d'aquesta resolució, amb independència de la forma jurídica que adopten i els membres d'aquestes.Díhuit. Reintegrament i minoració de l'ajuda concedida

Es regeix pel que estableix l'article 22 de l'Ordre 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització.Denou. Política de la competència de la Unió Europea

1. Per raó del que estableix l'article 7.3 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, s'assenyala que les ajudes que es concedisquen d'acord amb el que preveu aquesta resolució, ho són en el marc del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOCE L 352/1, de 24 de desembre).Les ajudes que es concediran no requereixen la notificació a la Comissió Europea, atés que no reuneixen els requisits de l'apartat 1 de l'article 107 de TFUE, pel fet que les ajudes s'acullen al règim de minimis i per l'import no suposen un falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre els estats membres.

2. Aquest règim d'ajudes no pot aplicar-se a empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del reglament esmentat, és a dir:

a) Les ajudes concedides a les empreses que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Les ajudes concedides a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

i) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors o productores primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

ii) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d'aquesta es repercutisca als productors o productores primaris.

d) Les ajudes a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

e) Les ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en compte d'importats.

3. En tot cas, l'import de les ajudes mencionades no pot fer que l'import total de les ajudes de minimis que reba l'empresa durant un període de tres exercicis fiscals siga superior al límit de 200.000 euros, quantitat que es redueix a 100.000 euros en el cas d'empreses beneficiàries que operen en el sector del transport per carretera.

4. Les ajudes de minimis concedides d'acord amb el reglament esmentat poden acumular-se amb les ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Poden acumular-se amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, del Reglament 1407/2013, de la Comissió.

Les ajudes de minimis no es poden acumular amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables, o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedeix del percentatge d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics poden acumular-se amb altres ajudes estatals concedides per raó d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

5. Per a assegurar el compliment de les condicions recollides en el punt anterior, s'exigirà a les persones sol·licitants una declaració sobre totes les ajudes públiques que tinguen concedides o sol·licitades per a aquests mateixos costos subvencionables, com també de les ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs.Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament recurs de reposició davant del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa la legislació bàsica de procediment administratiu.València, 2 de maig de 2017.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.