RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les ajudes del Programa de suport a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici. [2017/4516]

(DOGV núm. 8049 de 26.05.2017) Ref. Base de dades 004561/2017Mitjançant l'Ordre 7/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, s'aproven les bases reguladores del Programa de suport a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici (DOGV Núm. 8030, de 02.05.2017).

En virtut del que s'ha dit anteriorment, i de conformitat amb l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Objecte

Convocar per a l'exercici 2017 les ajudes establides en l'Ordre 7/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de suport a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici.Segon. Finançament de les ajudes

El finançament de les ajudes regulades en la present ordre es farà amb càrrec a la línia pressupostària 08.02.01.431.10.7 de la línia S7834000, «Pla estatal de foment per al lloguer, rehabilitació i renovació urbana 2013-2016», dels pressupostos de la Generalitat 2017 amb l'aportació no condicionada i condicionada de la línia esmentada.

L'import global màxim de les ajudes a concedir en l'exercici 2017 serà de 467.600,00 euros, dels quals 334.000,00 euros s'imputaran amb càrrec a l'aportació de la Generalitat no condicionada de la línia S7834000, i la quantitat de 133.600,00 euros s'imputarà amb càrrec a l'aportació condicionada de la Generalitat de la mateixa línia.

Estant tramitant-se una addenda al Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i la Comunitat Valenciana per a l'execució del Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbana, 2013-2016, prorrogat mitjançant Reial decret 637/25016, de 9 de desembre, i en el cas que finalment aquesta siga subscrita, la dotació econòmica referida d'aquesta convocatòria cabrà entendre-la com cofinançada pel Ministeri de Foment i la Generalitat Valenciana en els termes que en l'addenda esmentada s'arrepleguen.Tercer. Parts beneficiàries i condicions de la concessió de les ajudes1. El procediment de concessió d'aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva.

2. Podran ser part beneficiàries d'aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o propietàries únics d'edificis de caràcter predominantment residencial, que hagueren registrat l'IEE després del 26 de juliol de 2016, segons model establit per la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.Quart. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

1. El termini per a la presentació de la sol·licitud s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia deu de juliol de 2017, inclusivament.

L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

2. El procediment de tramitació serà telemàtic, i es realitzarà segons s'estableix en l'Ordre 7/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de suport a la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici, sense perjuí del que disposa la legislació reguladora del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Cinqué. Sol·licitud d'ajudes i documentació

A la sol·licitud telemàtica s'adjuntarà la documentació que s'indica a continuació:

a) Acreditació de la representació que ostenta.

b) Factura d'honoraris per la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici, adjuntant-hi el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic.

En aquells supòsits en què les parts sol·licitants, en aplicació del que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració demane electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, hauran d'aportar a més:

c) Nota Simple del Registre de la Propietat relativa a l'edifici.

d) Certificats de l'Agència Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social i Conselleria d'Hisenda respecte del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat SocialSisé. Criteris de valoració de les sol·licituds

Les sol·licituds presentades es baremaran d'acord amb el que disposa la base cinquena de l'Ordre 7/2017, de 21 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa de suport a la implantació de l'informe d'avaluació d'edificis.Seté. Termini de resolució i notificació de la resolució d'ajudes

1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les ajudes serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de la present resolució de convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.

2. La resolució de les ajudes es notificarà mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L'esmentada publicació substituirà a la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. L'esmena d'inconvenients i la resta de tràmits que hagen d'omplir-se per les persones sol·licitants en el procediment es publicaran en el web oficial de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori; tot això d'acord amb els terminis i condicions establides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Huité. Recursos contra la resolució d'ajudes

Contra la resolució d'ajudes que es dicte, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d''un mes comptat des de l''endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Nové. Entrada en vigor

La present resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució de convocatòria d'ajudes, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, en el termini d''un mes comptat des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 22 de maig de 2017. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori: María José Salvador Rubert.