RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publiquen les dates del procediment d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus centres adscrits, per al curs 2017-2018, així com altres acords de l'esmentada comissió. [2017/5187]

(DOGV núm. 8060 de 12.06.2017) Ref. Base de dades 005125/2017

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
    Grup temàtic: Autoritzacions administratives
    Descriptors:
      Temàtics: centre d'ensenyament

La normativa bàsica sobre accés i admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau es recull en el Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, es va dictar el Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, que determina en l'article 4 les funcions de l'esmentada comissió en matèria de preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià.

En virtut de l'esmentat decret, es va dictar la Resolució de 27 de maig de 2013, del president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es publica l'acord d'aquesta sobre regulació dels procediments d'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana publicat en el DOGV número 7036, de data 31 de maig de 2013.

De conformitat amb el que disposa el Reial decret 412/2014, de 6 de juny, i en virtut de les atribucions conferides pel Decret 80/2010, de 7 de maig, del Consell, pel qual es regula la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, l'esmentada comissió ha adoptat els acords següents.

Primer. Terminis de presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs 2017-2018

1. Els estudiants ompliran la seua sol·licitud de preinscripció per a l'admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018, a través de l'assistent telemàtic allotjat en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'adreça www.preinscripcion.gva.es.

Els estudiants presentaran la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica en virtut del que estableix l'Acord pres el 19 de maig de 2016 per la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià dins del termini que s'indica a continuació:

– Des del 12 de juny al 7 de juliol de 2017, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s'hagen presentat a les proves d'accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants amb l'accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014.– Des del 12 de juny al 10 de juliol de 2017, per als estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014.No obstant això, les sol·licituds presentades entre l'11 i el 31 de juliol de 2017 pels estudiants pertanyents a aquests col·lectius seran tingudes en compte respectant-se els drets d'admissió dels esmentats estudiants.

2. L'alumnat d'altres comunitats autònomes o l'alumnat que s'examina en la UNED, que es presenten a les proves d'accés a la universitat del curs 2017-2018 en les seues respectives convocatòries extraordinàries, així com els alumnes de cicles formatius de grau superior de la Comunitat Valenciana que finalitzen els seus estudis en la seua convocatòria extraordinària del present curs (es presenten o no a la fase específica de la prova d'accés en la convocatòria extraordinària de juliol) faran la sol·licitud de preinscripció amb l'assistent telemàtic i la presentaran en paper, junt amb la documentació corresponent, dins del termini establit en el punt 1 anterior, i si no disposen en el mencionat termini de la documentació necessària, no podran participar en el procés de preinscripció.

3. L'alumnat a què es refereix el punt 2 anterior que no puga participar en el procés de preinscripció per no conéixer les seues qualificacions dins del termini de preinscripció, es dirigirà directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar plaça quan tinguen les seues qualificacions, al mes de setembre, i tindran els mateixos drets d'adjudicació que els alumnes de la Comunitat Valenciana que hagen superat la prova d'accés a la universitat en la convocatòria extraordinària de juliol de 2017.Segon. Autorització per a verificar dades d'identitat, domicili i residència

1. La presentació telemàtica de la sol·licitud de preinscripció comportarà automàticament l'autorització a l'òrgan gestor per a comprovar les dades d'identitat, domicili i residència segons el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.De conformitat amb el que establixen l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el DOGV.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el DOGV.

València, 7 de juny de 2017.– El president de la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià: Miguel Soler Gracia.