Licitació número 272/2017. Subministrament mobiliari habitacions Hospital de la Plana. [2017/5563]

(DOGV núm. 8078 de 06.07.2017) Ref. Base de dades 006051/20171. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Salut de la Plana.

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Hospital de la Plana. Gestió Administrativa.

2. Domicili: Carretera Vila-real a Borriana, km, 0.5.

3. Localitat i Codi postal: Vila-real 12540 (Castelló).

4. Telèfon: 964 399 926

5. Fax: 964 399 849.

6. Correu electrònic: gestecom_hlp@gva.es

7. Adreça d'internet del perfil del contractant:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

8. Data límit d'obtenció de documents i informació: es podran arreplegar fins a l'últim dia de presentació de proposicions en el lloc abans indicat. Preu 3,13 euros, IVA inclòs (Orde de preus de 24.05.2002, DOGV 25.06.2002).

9. Número d'expedient: 272/2017.2. Objecte del contracte

a) Tipus: subministrament

b) Descripció: subministrament mobiliari habitacions Hospital de la Plana.

c) Divisió per lots i número: 3 lots.d) Lloc d'execució /entrega: Hospital de la Plana, Vila-real (Castelló).

e) Termini d'execució: 1 mes.3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Criteris d'adjudicació: oferta econòmica més avantatjosa en funció de diversos criteris. Veure plecs4. Pressupost base de licitació

Import total IVA exclòs: 179.200 € (cent setanta-nou mil dos-cents euros). Import de l'IVA del 21 %: 37.632 € (trenta-set mil sis-cents trenta-dos euros). Import total IVA 21 % inclòs: 216.832 € (dos-cents setze mil huit-cents trenta-dos euros).5. Garanties exigides

a) Provisional: no.

b) Definitiva: sí. El 5 % de l'import d'adjudicació del lot o lots adjudicats, excloent l'IVA.6. Requisits específics del contractista

Solvència econòmica, financera i tècnica; veure plecs de clàusules administratives particulars.7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del 28 de juliol de 2017.

b) Documentació a presentar: les ressenyades en el plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: en el Registre general del lloc assenyalat en el punt 1.c.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua oferta: tres mesos des de l'obertura de les proposicions econòmiques.

e) Admissió de variants: no.8. Obertura de les ofertes

a) Descripció: obertura sobre documentació tècnica relativa a criteris que depenen d'un judici de valor (sobre 2) i obertura del sobre de documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament i proposició econòmica (sobre 3).

b) Adreça: Hospital de la Plana, carretera Vila-real a Borriana, km, 0.5.

c) Localitat i codi postal: Vila-real (Castelló) 12540.

d) Data i hora:

– Obertura de la documentació tècnica relativa a criteris que depenen d'un judici de valor (sobre 2): el dia 8 d'agost, a les 09.30 h en la sala de juntes del centre abans indicat.

– El lloc, dia i hora d'obertura de la documentació relativa a criteris quantificables automàticament i proposició econòmica (sobre 3) es publicarà en el perfil del contractant i es notificarà als licitadors.

9. Altres informacions

Les propostes podran estar redactades en valencià o castellà.10. Despeses d'anuncis

L'import del present anunci serà per compte de l'adjudicatari.Vila-real, 19 de juny de 2017.– El gerent del Departament: Miquel Rovira Esteller. El director econòmic: Florencio Edo Tena.