Licitació número 256/2017. Subministrament d'un equip d'ecografia d'alta gamma per al Servei de Radiologia de l'Hospital La Magdalena. [2017/5898]

(DOGV núm. 8076 de 04.07.2017) Ref. Base de dades 005954/2017

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
    Grup temàtic: Contractació administrativa
    Descriptors:
      Temàtics: contracte de subministraments1. Entitat adjudicadora

Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació Administrativa de l'Hospital La Magdalena.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Hospital La Magdalena. Contractació Administrativa.

Domicili: Cuadra Collet, 32 (Partida Bovalar) 12004 Castelló de la Plana, o en la web de contractació electrònica:

http://www.contratacion.gva.es.

2) Localitat y codi postal: Castelló de la Plana 12004.

3) Telèfon: 964 356 855.

4) Fax: 964 356 835.

4) Correu electrònic: contratacion_hmagdalena@gva.es

5) Data límit d'obtenció de documents i informació: es podran recollir fins l'últim dia de presentació de proposicions en el lloc dalt assenyalat.

d) Número d'expedient: PA 256/2017.2. Objecte del contracte

a) Tipus: subministraments.

b) Descripció: subministrament d'un equip d'ecografia d'alta gamma per al Servei de Radiologia de l'Hospital La Magdalena de Castelló.

c) Divisió per lots i número: lot únic.

d) Lloc d'execució i entrega: Hospital La Magdalena.

e) Domicili: Cuadra Collet, 32 (Partida Bovalar), 12004 Castelló de la Plana.

f) Termini d'execució: 1 mes.

g) Admissió de pròrroga: si és procedent.

h) CPV: 33112310-4 Subministrament equip d'ecografia d'alta gamma (Servei de Radiologia).3. Tramitació, procediment, regulació i forma d'adjudicació

a) Tipus: subministraments.

b) Tramitació: ordinària.

c) Procediment: obert.

d) Regulació: no harmonitzada

e) Criteris d'adjudicació: diversos criteris d'adjudicació.4. Valor estimat del contracte

47.400 € (quaranta-set mil quatre-cents euros) IVA exclòs.5. Pressupost base de licitació

Base imposable: 47.400 € (quaranta-set mil quatre-cents euros) IVA exclòs; IVA al 21 %: 12.600 € (dotze mil sis-cents euros). Total: 60.000 € (seixanta mil euros).6. Garanties

a) Provisional: no

b) Definitiva: el 5 % de l'import d'adjudicació, excloent l'IVA. Article 95 TRLCSP.7. Criteris d'adjudicacióCriteris de valoració Ponderació

1. Preu 50

2. Qualitat dels components i característiques tècniques 41

3. Ampliació període de garantia 9

Total 1008. Requisits específics del contractista

Solvència financera, econòmica i tècnica i professional:

Els licitadors acreditaran la seua solvència econòmica i financera, pels mitjans establits en l'article 67.5 del Reglament de la LCAP, per mitjà del volum anual de negocis dels tres últims anys en l'àmbit a què es refereix el contracte.

I la tècnica i professional, s'acreditarà segons el que disposa l'article 77.1a del RDL 3/2011 TRLCSP, en relació amb el 67.5.b del RD 1098/2001 RGLCAP. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica: els requisits de l'apartat 7 de l'annex I del plec de clàusules administratives particulars.9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins les 14.00 hores del quinzé dia natural, comptat a partir del següent a la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si el dit dia fóra dissabte o festiu l'obertura s'efectuarà el següent dia hàbil.

b) Documentació a presentar: la indicada en el plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: en el Registre General del lloc assenyalat en el punt 1.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua oferta: tres mesos des de l'obertura de proposicions econòmiques.

e) Admissió de variants: no.10. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Hospital La Magdalena.

b) Domicili: Cuadra El Collet, 32 – Sala de Juntes 6.ª planta.

c) Localitat: 12004 Castelló de la Plana.

d) Obertura de documentació tècnica relativa a criteris que depenen d'un judici de valor (sobre 2): el desé dia natural a partir de la data límit de recepció d'ofertes, en la Sala de Juntes del lloc abans indicat. Si aquest fora dissabte o festiu el termini finalitzarà el dia hàbil següent hàbil. A les 10.00 hores.

e) Obertura de la documentació tècnica relativa a criteris quantificables automàticament i proposició econòmica (sobre 3): es publicarà en el perfil del contractant i es notificarà als licitadors.11. Altres informacions

Les propostes podran estar redactades en valencià o castellà.

12. Despeses de publicitat

L'import del presente anunci serà per compte de l'adjudicatari.Castelló de la Plana, 26 de juny de 2017.– La directora de centre: M.ª Victoria Garrido Manzano. La directora econòmica: Rosa Ruiz Fernández.