ORDRE 12/2017, de 26 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven els barems d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat. [2017/5961]

(DOGV núm. 8075 de 03.07.2017) Ref. Base de dades 005871/2017PREÀMBULEl Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana (d'ara endavant, Decret 3/2017), dictat en desplegament de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (LOGFPV), suposa la derogació de la normativa reglamentària existent en aqueix moment en la matèria esmentava que no estava adaptada a les noves previsions legals.

L'article 44 del Decret 3/2017 conté, en el seu primer apartat, un mandat dirigit a l'administració per a la negociació amb la representació de les organitzacions sindicals d'uns barems adequats a les característiques de cada conjunt homogeni de llocs de treball, que contindran els mèrits que seran tinguts en compte per a cada lloc o grup de llocs, d'acord amb els criteris previstos en aquest decret. Els barems esmentats a què hauran d'ajustar-se les convocatòries, han de ser aprovats mitjançant una ordre de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de funció pública.

Així mateix, l'apartat segon del mateix article 44 preveu que la primera fase de la convocatòria dels concursos específics haurà de regir-se pels barems previstos en l'apartat primer, i que seran objecte de negociació els criteris generals a què haja de sotmetre's la segona fase d'aquests processos.

Per tant, es pretén complir el mandat esmentat i, així, fixar el marc normatiu que permeta convocar els concursos de trasllats en l'administració de la Generalitat, a través de l'establiment dels barems de mèrits per als concursos generals i de la previsió dels criteris generals per a la segona fase dels concursos específics, a fi de garantir el dret del personal funcionari de carrera a la promoció professional a través de la modalitat de la carrera vertical.

El procés d'elaboració d'aquesta ordre s'ha adequat als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i eficiència previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), quedant aquests justificats en els informes previs a la norma, així com en el tràmit de consulta pública efectuat a través del portal web, de conformitat amb allò que disposa l'article 133 de la LPAC, en què en consten els antecedents, els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat de la seua aprovació, els seus objectius, així com la possible solució alternativa a la regulació.

Així mateix, la seua elaboració consta en el Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat 2017, aprovat per Acord del Consell de 17 de febrer de 2017.

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, ostenta les competències en matèria de funció pública en virtut del que disposa el Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.En virtut de l'habilitació continguda en l'article 44.1 i en la disposició addicional tercera del Decret 3/2017, i prèvia negociació amb les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Funció Pública i en la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'administració autonòmica,

ORDENECAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 1. Objecte

L'objecte d'aquesta ordre, és aprovar els barems d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, en els termes en què aquesta es defineix en els apartats 1 a 3 de l'article 4 de la LOGFPV.Article 2. Àmbit d'aplicació

D'acord amb el que preveu l'article 3 del Decret 3/2017, aquesta ordre serà aplicable al personal funcionari de l'Administració de la Generalitat. El personal laboral que hi preste els seus serveis, es regirà en aquesta matèria per les disposicions d'aquesta ordre, en defecte de legislació laboral i la resta de normes convencionalment aplicables.

Article 3. Comprovació dels requisits

Només escaurà la valoració dels mèrits al·legats per les persones participants quan aquestes complisquen els requisits exigits per a l'exercici del lloc, segons conste en la corresponent relació de llocs de treball aprovada i degudament publicada.Article 4. Mèrits computables

4.1. Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d'obtindre's en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies per a participar en el corresponent concurs, i s'hauran d'al·legar, en tot cas, en la sol·licitud de participació.

4.2. Com a regla general, un mèrit no podrà ser puntuat per més d'un apartat o subapartat. S'exceptuen determinats períodes computats en l'apartat «Antiguitat», que hagen de ser inclosos també en els apartats de «Pertinença al cos» i/o «Exercici de llocs d'igual o superior nivell competencial», així com els períodes d'experiència específica a computar en la segona fase dels concursos específics en relació amb els computats com a experiència genèrica.

CAPÍTOL II

Barems per als concursos generalsArticle 5. Valoració dels mèrits

Es valoraran els mèrits que tot seguit es relacionen, d'acord amb els següents criteris i amb les puntuacions que es fixen en cada un dels barems regulats en aquesta ordre.

1. Antiguitat i pertinença al cos

1.1. Antiguitat: es valorarà el temps de servei en actiu com a funcionari de carrera en les distintes administracions públiques. A aquests efectes també es computaran els serveis reconeguts a l'empara del que disposa la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement dels serveis previs en l'Administració pública. L'antiguitat es valorarà a raó de 0,04 punts per mes complet treballat.

1.2. Temps de pertinença al cos: es valorarà el temps de servei prestat en actiu en el cos, escala o agrupació professional funcionarial en que estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria. El temps de pertinença al cos es valorarà a raó de 0,04 punts per mes complet treballat.A aquests efectes també es computaran en aquest apartat:

a) Els serveis prestats com personal funcionari de carrera de la Generalitat amb anterioritat a la integració en els cossos, escales o agrupacions professionals funcionarials previstos en la LOGFPV, en el mateix grup de classificació que, d'acord amb les equivalències previstes en la disposició addicional sisena de la mencionada llei, es corresponga amb el grup o subgrup del cos, escala o agrupació professional funcionarial en què estiga classificat el lloc de treball objecte de la convocatòria.

b) Els serveis prestats com a personal laboral fix amb anterioritat a l'adaptació de la seua relació jurídica a la naturalesa del lloc, sempre que es referisquen al mateix grup de classificació que, d'acord amb les equivalències previstes en la disposició addicional sisena de la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, es corresponga amb el grup o subgrup del cos, escala o agrupació professional funcionarial en què estiga classificat el lloc de treball objecte de la convocatòria.c) Els serveis prestats en llocs de treball del cos, escala o agrupació professional adscrits a un grup o subgrup inferior, quan aquests llocs hagen sigut objecte d'un pla d'ordenació de personal que contemplara la reclassificació del col·lectiu professional.2. Carrera professional

2.1. Grau de desenvolupament professional reconegut. Es valorarà el grau de desenvolupament professional reconegut corresponent al grup o subgrup professional en què estiga classificat el cos, escala o agrupació professional funcionarial a què estiguen adscrits els llocs objecte de la convocatòria.

La valoració del grau de desenvolupament professional s'efectuarà puntuant exclusivament el GDP més alt reconegut, i sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit en la convocatòria. En aquest cas, un GDP reconegut superior es valorarà igualment, però es restarà la puntuació corresponent al GDP establit com a requisit.2.2. Grau de nivell competencial reconegut. Es valorarà el nivell competencial reconegut, sempre que es trobe dins de l'interval corresponent al grup o subgrup professional en què estiga classificat el cos, escala o agrupació professional funcionarial a què estiguen adscrits els llocs objecte de la convocatòria. D'acord amb el que preveu la disposició addicional tercera del Decret 3/2017, el grau personal consolidat és equivalent al grau de nivell competencial reconegut.3. Formació

3.1. Titulacions acadèmiques oficials. Es valorarà el fet de tindre titulació acadèmica de superior nivell del que s'exigeix per a l'accés al cos o escala en què estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria. També es valorarà estar en possessió de més d'una titulació acadèmica del mateix nivell a l'exigit per a l'accés al cos o escala en què estiga classificat el lloc objecte de la convocatòria. Pel fet de trobar-se en alguna d'aquestes circumstàncies s'assignaran els punts que s'establisquen, tenint aquesta puntuació el caràcter d'única, valorant-se la més alta que s'acredite amb independència del nombre de titulacions valorables de què es disposara.

A aquests efectes, i en el cas que el lloc es trobe adscrit a dos o més cossos de dos grups o subgrups de titulació, es considerarà exigida la titulació corresponent al cos o cossos del grup o subgrup superior.3.2. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran les següents accions formatives rebudes o impartides:

3.2.1. Cursos rebuts que hagen sigut convocats, gestionats o homologats per l'Institut Valencià d'Administració Pública, per centres de formació de personal empleat públic o per les organitzacions sindicals o altres promotors, dins del marc dels acords de formació per a l'ocupació de les administracions públiques vigents en el moment de realització dels cursos.

En cap cas, no es puntuaran els cursos de valencià ni els d'idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, els cursos de doctorat o els dels diferents instituts de les universitats, quan formen part del pla d'estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d'ordenació de recursos humans, o d'adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s'ocupen.Les convocatòries podran establir motivadament, per a aquells llocs en què es considere convenient, atenent a les seues funcions, que la formació en matèria d'Igualtat, així com de Prevenció de Riscos Laborals, tinguen una major puntuació per hora rebuda o impartida que la resta de cursos.

Es valoraran els cursos certificats o en condicions de ser-ho en la data de finalització del termini per a la presentació de la sol·licitud, d'acord amb les següents escales:

I. Cursos que s'hagen realitzat en els deu anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria:

a) De 100 o més hores: 2,00 punts.

b) De 75 o més hores: 1,50 punts.

c) De 50 o més hores: 1,00 punt.

d) De 25 o més hores: 0,50 punts.

e) De 15 o més hores: 0,20 punts.

II. Cursos en matèria d'igualtat o de prevenció de riscos laborals que s'hagen realitzat en els deu anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria:

a) De 100 o més hores: 2,50 punts.

b) De 75 o més hores: 2,00 punts.

c) De 50 o més hores: 1,25 punts.

d) De 25 o més hores: 0,60 punts.

e) De 15 o més hores: 0,25 punts.

III. Cursos que s'hagueren realitzat més de deu anys abans de la data de publicació de la convocatòria:

a) De 100 o més hores: 1,00 punts.

b) De 75 o més hores: 0,75 punts.

c) De 50 o més hores: 0,50 punt.

d) De 25 o més hores: 0,25 punts.

e) De 15 o més hores: 0,10 punts.

IV. Cursos en matèria d'igualtat o de prevenció de riscos laborals que s'hagueren realitzat més de deu anys abans de la data de publicació de la convocatòria:

a) De 100 o més hores: 1,25 punts.

b) De 75 o més hores: 1,00 punt.

c) De 50 o més hores: 0,60 punts.

d) De 25 o més hores: 0,30 punts.

e) De 15 o més hores: 0,15 punts.

3.2.2. Docència impartida en cursos que hagen sigut convocats o homologats per l'Institut Valencià d'Administració Pública, per centres de formació de personal empleat públic o per les organitzacions sindicals o altres promotors, dins del marc dels acords de formació per a l'ocupació de les administracions públiques vigents en el moment de realització dels cursos. Serà valorada la suma de les hores de cada curs diferent impartit, no sent susceptibles de valoració les impartides en successives edicions d'un mateix curs.

La impartició de cursos es valorarà d'acord amb l'escala següent:a) 100 o més hores: 3 punts.

b) 50 o més hores: 2 punts.

c) 10 o més hores: 1 punt.

3.2.3. Altres títols de postgrau expedits per les universitats, sempre que no hagueren servit per a l'accés al cos o escala a què estiga adscrit el lloc objecte de la convocatòria, sempre que no hagen sigut valorats en l'apartat 3.1 d'aquest article.

La valoració de cada màster universitari oficial serà de 3 punts.

La resta de títols universitaris de postgrau es valoraran d'acord amb l'escala següent:

a) De 300 o més hores: 2,00 punts.

b) De 200 o més hores: 1,50 punts.

c) De 100 o més hores: 1,00 punt.

3.3. Coneixements de valencià: s'acreditaran per mitjà de la presentació del corresponent certificat expedit, homologat o revalidat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. La valoració dels coneixements de valencià es correspondrà amb els certificats de nivell expedits per la Junta o aquell a què s'homologue o revalide, segons el que preveu la normativa sobre certificats oficials administratius de coneixements del valencià en vigor.

La valoració del coneixement del valencià s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit en la convocatòria. En aquest cas, els certificats obtinguts es valoraran igualment, però es restarà la puntuació corresponent al nivell establit com a requisit.També es valoraran els certificats de capacitació tècnica expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, fins a un màxim de dos, i la puntuació obtinguda per aquests certificats se sumarà a l'obtinguda per la valoració dels certificats de nivell.

3.4. Coneixement d'idiomes comunitaris. Es valorarà el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea, diferents de la llengua espanyola, segons els nivells especificats, i s'acreditarà documentalment per mitjà de títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, per les universitats de l'Espai Europeu d'Educació Superior que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES), així com tots aquells indicats en l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana, tenint en compte les seues modificacions posteriors per ordre de la conselleria competent en matèria d'Educació.

Per a cada idioma es valorarà la puntuació més alta que s'obtinga de conformitat amb el que s'estableix en el quadre d'equivalències contemplat en l'annex I.

4. L'exercici com personal funcionari de carrera de llocs d'igual o superior nivell competencial al dels llocs convocats. L'exercici es valorarà a raó de 0,1 punts per mes complet treballat, excepte quan s'haguera exercit en comissió de serveis, valorant-se en aquest últim cas a raó de 0,05 punts per mes treballat.

5. Víctimes del terrorisme o de violència de gènere. Les convocatòries de concursos de llocs de nivell inferior a 24 i que no siguen de direcció, establiran una puntuació que, com a màxim, podrà ser la que es determine per a l'antiguitat, per a:

5.1. Les persones empleades públiques que tinguen la condició de víctimes del terrorisme o d'amenaçades, en els termes fixats en l'article 35 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme.

Aquest mèrit només es puntuarà quan una persona participant acredite que l'obtenció d'un dels llocs convocats és necessària per a la consecució dels fins de protecció i assistència social integral d'aquestes persones, ja siga per raó de les seqüeles provocades per l'acció terrorista, ja siga per l'amenaça a què es troba sotmesa. Una mateixa persona podrà al·legar aquesta clàusula fins que desapareguen o pal·lien, de forma efectiva, les causes que han donat lloc a l'adopció d'aquesta mesura.

5.2. Les empleades públiques que tinguen acreditada la condició de víctimes de violència de gènere, ho acreditaran amb l'ordre de protecció a favor de la víctima i, de manera excepcional, en tant es dicte la necessària ordre de protecció, amb l'informe del Ministeri Fiscal sobre l'existència d'indicis que l'empleada pública és víctima de violència de gènere.Article 6. Barems tipus

S'estableixen tres tipus de barems, per als següents llocs de treball:a) Barem 1: Llocs de treball pertanyents als grups A, B i C, amb direcció o amb nivell de complement de destinació 24 o superior.

b) Barem 2: Resta de llocs de treball pertanyents al grup A (subgrups A1 i A2).

c) Barem 3: Resta de llocs de treball dels grups B i C (subgrups C1 i C2) i de les Agrupacions Professionals Funcionarials.Article 7. Barem 1: Llocs de treball pertanyents als grups A, B i C, amb direcció o amb nivell de complement de destinació 24 o superior

Per a fixar l'ordre de preferència en l'adjudicació dels llocs convocats en els concursos per a la provisió de llocs de treball de direcció dels grups A (subgrups A1 i A2), B i C (subgrups C1 i C2), així com altres llocs de nivell 24 o superior, sense direcció, es valoraran els següents mèrits, fins a un màxim total possible de 70 punts, d'acord amb les previsions i requisits previstos en l'article 5 d'aquesta ordre:1. Antiguitat i pertinença al cos. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 24 punts, no podent computar-se més de 12 punts en antiguitat i 12 punts en pertinença al cos.2. Carrera professional. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 10 punts, obtinguts pels conceptes següents:2.1. Grau de desenvolupament professional reconegut: es valorarà d'acord amb la puntuació següent:GDP reconegut punts

I 2

II 4

III 6

IV 8

2.2. Grau de nivell competencial reconegut igual o superior al del lloc sol·licitat: es valorarà amb 2 punts.

3. Formació. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 24 punts, obtinguts pels conceptes següents:

3.1. Titulacions acadèmiques oficials: per estar en possessió de titulació acadèmica de superior nivell, o de més d'una titulació acadèmica del mateix nivell, la puntuació més alta de les següents:

– Doctorat, màster universitari oficial, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent: 4

– Grau universitari, diplomatura, enginyera tècnica, arquitectura tècnica o equivalent: 3,5

– Cicle formatiu grau Superior de Formació professional: 3

– Batxiller Superior o equivalent, Cicle formatiu Grau Mitjà de F. Professional: 2,5

3.2. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran les accions formatives fins a un màxim de 8 punts.

3.3. Coneixements de valencià: fins a un màxim de 8 punts, d'acord amb la puntuació següent:Normativa vigent Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7993, 6 de març), d'aplicació a partir del curs acadèmic 2017/2018). Punts per nivell

Oral A2 –

Elemental B1 2

­– B2 3

Mitjà C1 5

Superior C2 7

Per cada certificat de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos) s'afegirà: er cada certificat de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos) s'afegirà: +1

3.4. Coneixement d'idiomes comunitaris: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb el que s'estableix en el quadre contemplat en l'annex I.

4. L'exercici de llocs d'igual o superior nivell competencial fins a un màxim de 12 punts.

5. Les convocatòries podran establir la puntuació mínima necessària per a obtindre l'adjudicació de les vacants, que mai no podrà ser superior al 20 % de la puntuació màxima possible.Article 8. Barem 2: resta de llocs de treball pertanyents al grup A (subgrups A1 i A2)

Per a fixar l'ordre de preferència en l'adjudicació de vacants, en els concursos per a la provisió de llocs de treball pertanyents al grup A sense direcció i de nivells inferiors al 24, es valoraran els mèrits següents, fins a un màxim total possible de 60 punts, d'acord amb les previsions i requisits previstos en l'article 5 d'aquesta ordre:

1. Antiguitat i pertinença al cos. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 20 punts, no podent computar-se més de 10 punts en antiguitat i 10 punts en pertinença al cos.2. Carrera professional. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 5 punts, obtinguts pels conceptes següents:2.1. Grau de desenvolupament professional reconegut. Es valorarà d'acord amb la puntuació següent:GDP reconegut punts

I 1

II 2

III 3

IV 4

2.2. Grau de nivell competencial reconegut igual o superior al del lloc sol·licitat: es valorarà amb 1 punt.

3. Formació. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 20 punts, obtinguts pels conceptes següents:

3.1. Titulacions acadèmiques oficials: per estar en possessió de titulació acadèmica de superior nivell, o de més d'una titulació acadèmica del mateix nivell, la puntuació més alta de les següents::

– Doctorat, Màster universitari oficial, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent: 3

– Grau universitari, diplomatura, enginyera tècnica, arquitectura tècnica o equivalent: 2,5

3.2. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran les accions formatives fins a un màxim de 7 punts.

3.3. Coneixements de valencià: fins a un màxim de 7 punts, d'acord amb la puntuació següent:Normativa vigent Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7993, 6 de març), d'aplicació a partir del curs acadèmic 2017/2018). Punts per nivell:

Oral A2 –

Elemental B1 1,5

– B2 2

Mitjà C1 4

Superior C2 6

Per cada certificat de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos) s'afegirà: Per cada certificat de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos) s'afegirà:+1

3.4. Coneixement d'idiomes comunitaris: fins a un màxim de 3 punts, d'acord amb el que s'estableix en el quadre contemplat en l'annex I.

4. L'exercici de llocs d'igual o superior nivell competencial fins a un màxim de 5 punts,

5. Víctima del terrorisme o víctima de violència de gènere: a les persones empleades públiques que acrediten la condició de víctimes del terrorisme o d'amenaçades, així com les empleades públiques que acrediten la condició de víctimes de violència de gènere, se les puntuarà amb 10 punts, quan així conste en la convocatòria.Article 9. Barem 3: resta de llocs de treball dels grups B i C (subgrups C1 i C2) i de les agrupacions professionals funcionarials

Per a fixar l'ordre de preferència en l'adjudicació de vacants, en els concursos per a la provisió de llocs de treball dels grups B i C sense direcció, i de les Agrupacions Professionals Funcionarials, es valoraran els mèrits següents, fins a un màxim total possible de 60 punts, d'acord amb les previsions i requisits previstos en l'article 5 d'aquesta ordre:1. Antiguitat i pertinença al cos. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 20 punts, no podent computar-se més de 10 punts en antiguitat i 10 punts en pertinença al cos.2. Carrera professional. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 5 punts, obtinguts pels conceptes següents:2.1. Grau de desenvolupament professional reconegut. Es valorarà d'acord amb la puntuació següent:GDP reconegut punts

I 1

II 2

III 3

IV 4

2.2. Grau de nivell competencial reconegut igual o superior al del lloc sol·licitat: es valorarà amb 1 punt.

3. Formació. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat serà de 20 punts, obtinguts pels conceptes següents:3.1. Titulacions acadèmiques oficials: per estar en possessió de titulació acadèmica de superior nivell, o de més d'una titulació acadèmica del mateix nivell, la puntuació més alta de les següents:

– Doctorat, Màster universitari oficial, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent: 3

– Grau universitari, diplomatura, enginyera tècnica, arquitectura tècnica o equivalent: 2,5

– Cicle formatiu grau Superior de Formació professional: 2

– Batxiller Superior o equivalent, Cicle formatiu Grau Mitjà de F. Professional: 1,5

– Educació secundària: 1

3.2. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran les accions formatives fins a un màxim de 7 punts.

3.3. Coneixements de valencià: fins a un màxim de 7 punts, d'acord amb la puntuació següent:Normativa vigent Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7993, 6 de març), d'aplicació a partir del curs acadèmic 2017 2018/) Punts per nivell:

Oral A2 1

Elemental B1 2

– B2 2,5

Mitjà C1 4

Superior C2 6

Per cada certificat de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos) s'afegirà: Per cada certificat de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos) s'afegirà:

+1

3.4. Coneixement d'idiomes comunitaris: fins a un màxim de 3 punts, d'acord amb el que s'estableix en el quadre contemplat en l'annex I.

4. L'exercici de llocs d'igual o superior nivell competencial fins a un màxim de 5 punts,

5. Víctima del terrorisme o víctima de violència de gènere: a les persones empleades públiques que acrediten la condició de víctimes del terrorisme o d'amenaçades, així com les empleades públiques que acrediten la condició de víctimes de violència de gènere, es puntuarà amb 10 punts, quan així conste en la convocatòria.Article 10. Resolució d'empats

Els empats que es produïsquen es dirimiran amb l'adjudicació de la plaça atesos els criteris següents amb caràcter successiu:

1r. S'adjudicarà a la persona concursant que acredite un grau de discapacitat superior al 33 % enfront de la que no ho acredite. Si l'empat es produïra entre persones amb diversitat funcional, la plaça s'adjudicarà a la persona amb un major percentatge de discapacitat

2n. S'adjudicarà a la persona a què haja obtingut major puntuació en algun dels mèrits que a continuació s'assenyalen, segons l'ordre de preferència següent:

a) Formació

b) Pertinença al cos o agrupació professional funcionarial

c) Antiguitat

d) Grau de desenvolupament professional

e) Exercici de llocs de treball d'igual o superior nivell competencial; i, finalment,

3r. De persistir l'empat, la plaça s'adjudicarà a favor de la dona quan siga el sexe infrarepresentat sempre que aqueixa circumstància estiguera prevista en la convocatòria. A aquests efectes la convocatòria determinarà necessàriament que hi ha la mencionada infrarepresentació quan:

3r.1. Convocatòries a què siga aplicable el Barem 1 i convocatòries de llocs de direcció d'agrupacions professionals funcionarials: quan la diferència entre els següents valors (A i B) fóra superior a 10 punts percentuals per al sexe femení

A. Proporció (%) per sexe respecte del total de les persones en actiu en el cos, escala o agrupació professional funcionarial afectat per la convocatòria.

B. Proporció (%) per sexe respecte de les persones titulars de llocs de treball de les característiques dels convocats.

3r.2. Resta de convocatòries: quan la proporció de les dones en actiu en el cos, escala o Agrupació Professional Funcionarial afectat per la convocatòria siga inferior al 40 % respecte del total.

4. Si persisteix l'empat, la plaça s'adjudicarà per ordre alfabètic entre els cognoms de les persones empatades, iniciant-se l'ordre per la lletra resultant de l'últim sorteig fet als efectes de la resolució d'empats en els processos selectius.CAPÍTOL III

Criteris per a la valoració dels mèrits

en els concursos específicsArticle 11. Valoració dels mèrits

La puntuació màxima a obtindre en la valoració dels mèrits dels concursos específics serà de 125 punts, com a suma de les següents dues fases:

a) Primera fase: en la qual es valoraran els mèrits establits per als concursos generals d'acord amb el que preveu el Barem 1, fins a un màxim de 70 punts.

b) Segona fase: en què es valoraran els mèrits específics que s'arrepleguen en la convocatòria, d'acord amb el que preveu el present títol, fins a un màxim de 55 punts.Article 12. Valoració de la fase de mèrits específics

Les convocatòries establiran els mèrits específics a valorar, dins dels següents apartats i d'acord amb els criteris que s'arrepleguen per a cada un d'ells:

1. Entrevista:

1.1. Es valorarà el resultat d'una entrevista estructurada dirigida a comprovar els coneixements de la persona en relació amb les funcions pròpies del lloc de treball i la seua capacitat i aptituds per a assumir les responsabilitats pròpies d'aquell. Per a l'avaluació total o parcial de l'entrevista la convocatòria podrà requerir que les persones participants hagen presentat, amb caràcter previ, una memòria amb un o ambdós dels continguts següents:

a) Exposició d'un pla per a exercir el lloc convocat, amb les seues possibles iniciatives respecte d'això.

b) Exposició dels coneixements sobre un tema proposat en la convocatòria relacionat amb les funcions del lloc.

1.2. En casos en què es preveja una afluència nombrosa de participants al concurs, la convocatòria podrà preveure, en substitució de l'entrevista, la valoració d'aquest apartat per mitjà de la realització d'una prova de caràcter teòric o pràctic o per l'avaluació d'una memòria del tipus exposat en l'apartat anterior.

1.3. La puntuació màxima a obtindre en aquest apartat serà de 30 punts per a aquells llocs en què predominen entre les seues funcions les de direcció, coordinació o assumpció de responsabilitats, i de 25 punts per als llocs amb caràcter predominantment tècnic.

2. Formació específica:

2.1. Les accions formatives, acollides o impartides, previstes en l'apartat 3.2 de l'article 5 d'aquesta ordre es valoraran amb una puntuació equivalent al doble de l'establida en el mencionat article, sempre que el seu contingut tinguera relació directa amb les funcions del lloc i que no es valoren en la primera fase del concurs.

2.2. Podran valorar-se les publicacions que tingueren relació directa amb les funcions del lloc amb una puntuació d'entre 3 i 5 punts, com es determine en la convocatòria.

2.3. La puntuació màxima a obtindre en aquest apartat serà de 15 punts per a aquells llocs en què predominen entre les seues funcions les de direcció, coordinació o assumpció de responsabilitats, i de 20 punts per als llocs amb caràcter predominantment tècnic.

3. Experiència específica:

3.1. Es valorarà, a raó de 0,05 punts per mes, l'experiència en llocs de la mateixa àrea funcional que el lloc convocat. L'àmbit funcional i material de l'experiència a valorar serà el que es determine en la convocatòria.

3.2. Si és el cas i d'acord amb el que determine la convocatòria, podran valorar-se activitats científiques, docents, formatives o d'investigació que tinguen relació material amb les funcions del lloc.

3.3. La puntuació màxima a obtindre en aquest apartat serà de 10 punts.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIESPrimera. Valoració dels cursos de formació

La valoració dels cursos de formació per mitjà dels quatre tipus diferents d'escala previstos en l'apartat 3.2 de l'article 5 d'aquesta ordre no serà aplicable dins dels tres anys posteriors a la seua entrada en vigor. Durant aqueix període serà aplicable l'escala I per a la valoració de qualsevol tipus de cursos en els concursos generals.

Segona. Puntuacions de l'apartat 4 de l'article 5

1. Les puntuacions previstes en l'apartat 4 de l'article 5 de la present ordre no seran aplicables en el primer concurs general que es convoque per a cada agrupació de llocs d'un determinat cos, escala o agrupació professional funcionarial. En aquestes primeres convocatòries l'exercici com personal funcionari de carrera de llocs d'igual o superior nivell competencial al dels llocs convocats es valorarà a raó de 0,1 punts siga quina siga la forma de provisió.2. Així mateix, no seran aplicables les puntuacions previstes en l'apartat 4 de l'article 5, en els concursos específics que es convoquen amb anterioritat a l'1 de gener de 2019. Fins eixa data, la valoració de l'exercici com personal funcionari de carrera de llocs d'igual o superior nivell competencial al dels llocs convocats, als efectes del que preveu l'apartat a de l'article 11, es farà a raó de 0,1 punts siga quina siga la forma de provisió.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queda derogada l'Ordre de 20 de gener de 2000, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'aproven els barems generals d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball.DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

La present Ordre, entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 26 de juny de 2017La consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques,

GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO