Licitació número 46/17. Instal·lació, manteniment i retirada d'il·luminació ornamental per a les campanyes nadalenques en carrers dels nuclis urbans de Sagunt. [2017/6361]

(DOGV núm. 8099 de 04.08.2017) Ref. Base de dades 007122/2017

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Contractació administrativa
  Descriptors:
    Temàtics: contracte de serveis
    Descriptors toponímics: Sagunt1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Sagunt.

b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Patrimoni-Contractació.

c) Número d'expedient: 46/17.2. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: contracte de serveis d'instal·lació, manteniment i retirada d'il·luminació ornamental per a les campanyes nadalenques en carrers dels nuclis urbans de Sagunt.

b) Divisió per lots i número: no.

c) Lloc d'execució: Sagunt.

d) Termini d'execució i vigència: serà de dos anys, prorrogable per períodes successius d'un any fins a un màxim de dos, segons l'article primer del plec de prescripcions tècniques i segons consta en l'annex I, apartat E, de les clàusules administratives particulars.3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa en funció de diversos criteris.4. Pressupost base de licitació

a) Tipus de licitació: l'import del contracte és de trenta-cinc mil cinc-cents trenta-set euros amb dènou cèntims (35.537,19 €), més set mil quatre-cents seixanta-dos euros amb huitanta-un cèntims (7.462,81 €) total de quaranta-tres mil euros (43.000,00 €) per campanya. Segons la distribució d'anualitats següent:

– Campanya 2017: 35.537,19 €, més 7.462,81 € igual a 43.000,00 € (IVA inclòs).

– Campanya 2018: 35.537,19 €, més 7.462,81 € igual a 43.000,00 € (IVA inclòs).

b) Criteris d'adjudicació: els que consten en l'apartat F de l'annex I del plec de clàusules administratives particulars.

c) Revisió de preus: no és procedent, com s'indica en l'apartat I de l'annex I del plec de clàusules administratives particulars.5. Garantia provisional

No es requereix.6. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de Sagunt, Departament de Patrimoni-Contractació, i en la web institucional www.aytosagunto.es, dins del perfil del contractant de la Generalitat Valenciana.

b) Domicili: Autonomia, 2.

c) Codi postal i localitat: 46500 Sagunt.

d) Telèfon: 962 655 728.

e) Fax: 962 660 073.

f) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'últim dia del termini de presentació d'ofertes.7. Requisits específics del contractista

a) Els que consten en l'apartat G de l'annex I dels plecs de clàusules administratives particulars.8. Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: s'iniciarà amb la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i conclourà quan es complisquen 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la seua publicació del butlletí i, si aquest és dissabte o festiu, el següent dia hàbil. Les proposicions, ajustades al model oficial que figura al final d'aquest plec

b) Documentació a presentar: es presentaren en tres sobres tancats (A, B i C) els documents següents segons s'indica en la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars:

Sobre A: declaració responsable de capacitat i solvència (Annex IV, vegeu també la clàusula 6).

Sobre B: documentació relativa a referències tècniques. Els criteris subjectius.

Sobre C: documentació relativa als criteris avaluables automàticament –oferta econòmica– (conforme a l'annex III).

Tot això en la forma i models determinats en el plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de Sagunt, denominat SAIC (Servei d'Atenció i Informació al Ciutadà) en l'horari d'atenció al públic, siti en el carrer Camí Real, núm. 65, i plaça del Sol i en les oficines PROP, ubicades en les mateixes adreces –Tinència d'Alcaldia– dels nuclis de Sagunt i Port Sagunt. Quan la proposició s'envie per correu, l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament en l'oficina de correus i comunicar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, telegrama o fax en el mateix dia.d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seua oferta: dos mesos comptats des de l'acte públic d'obertura de les proposicions econòmiques.9. Obertura d'ofertes

a) Entitat: Ajuntament.

b) Domicili: Autonomia, 2.

c) Localitat: Sagunt.

d) La mesa de contractació, el lloc, el dia i l'hora de l'obertura dels sobres es publicarà en el perfil del contractant en la plataforma de contractació de la Generalitat Valenciana en la web municipal, www.aytosagunto.es.10. Despeses d'anuncis

A càrrec del contractista.Sagunt, 11 de juliol de 2017.– L'alcalde president, p. s., la primera tinenta d'alcalde: M.ª Teresa García Muñoz.