Adjudicació i formalització del contracte número S/1/2017. Adquisició de paquets de llibres electrònics de Springer. [2017/6705]

(DOGV núm. 8105 de 14.08.2017) Ref. Base de dades 007328/20171. Entitat adjudicadora

1.1. Organisme: Universitat d'Alacant.

1.2. Dependència que tramita l'expedient: Subdirecció de Contractació.

1.3. Número d'expedient: S/1/2017.2. Objecte del contracte

2.1. Tipus de contracte: contracte de subministrament.

2.2. Descripció de l'objecte: adquisició de paquets de llibres electrònics de Springer.

2.3. CPV: 22113000-5.

2.4. Butlletí o diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: DOGV 7977, 10.02.2017.

2.5. Adjudicació: publicada en el perfil del contractant en data 31 de març de 2017.3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

3.1. Tramitació: ordinària.

3.2. Procediment: obert.

3.3. Criteris d'adjudicació: criteris mitjançant fórmules: 100 punts.

4. Pressupost base de licitació

4.1. Base imposable: 28.972,00 euros. IVA: 6.084,12 euros. Import total: 35.056,12 euros.5. Adjudicació i formalització del contracte

5.1. Data: 29 de març de 2017.

5.2. Contractista: LM Tietopalvelut Oy, sucursal a Espanya.

5.3. Nacionalitat: espanyola.

5.4. Import d'adjudicació:

Base imposable: 28.900,00 euros. IVA: 6.069,00 euros. Import total: 34.969,00 euros.

5.5. Data de formalització del contracte: 12 d'abril de 2017.Alacant, 19 de juliol de 2017.– El rector, p. d. f. (19.05.2016), el vicerector de Campus i Tecnologia: Rafael Muñoz Guillena.