Licitació número 1700207. Sistema de producció d'aigua refrigerada per a sala neta ISO7. [2017/7063]

(DOGV núm. 8097 de 02.08.2017) Ref. Base de dades 007020/20171. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC)

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.

c) Número d'expedient: 1700207.2. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: adquisició d'un sistema de producció d'aigua refrigerada per a sala neta ISO7.

b) Divisió per lots i número: 1.

Número de lot: 1.

Descripció: adquisició d'un sistema de producció d'aigua refrigerada per a sala neta ISO7.

Import del contracte: 120.000,00 €

IVA: 25.200,00 €

c) Lloc d'execució:

Lot 1: Consorci Espacial Valencià. Ciutat Politècnica de la Innovació. Edifici 8G - Accés D - Planta S (sala de màquines) Camí de Vera s/n. 46022 València.

d) Termini d'execució: 60 dies.

e) CPV (referència de nomenclatura): 31141000-6.3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: diversos criteris.

d) Criteris d'adjudicació i la seua ponderació:

Lot 1: Oferta econòmica: 60 %; ampliació del termini de garantia: 5 %; millores tècniques: 35 %.

 

4. Import del contracte

Import del contracte: 120.000,00 €

IVA: 25.200,00 €

 

5. Valor estimat del contracte

120.000,00 (IVA exclòs)6. Garanties

Provisional: no se n'exigeix.

 

7. Obtenció de documentació i informació

http://www.val-space.com/home-2/perfil_contratante

https://contrataciondelestado.es

 

8. Requisits específics del contractista

a) Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional de conformitat amb el quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars.9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació: fins al dia 7 de setembre de 2017, a les 14.00 hores.

b) Documentació a presentar: es presentaran en tres sobres separats (1, 2 i 3) els documents següents:

Sobre 1: documentació administrativa.

Sobre 2: documentació relativa als criteris d'adjudicació ponderables en funció d'un juí de valor.

Sobre 3: documentació relativa als criteris d'adjudicació quantificables de forma automàtica.

Tot això en la forma determinada en el plec de clàusules administratives particulars.

c) Les gestions relatives a la capacitat per a contractar de les empreses que estiguen interessades a participar en la contractació, es realitzaran en les unitats corresponents del Consorci Espacial Valencià fins a les 48 hores anteriors a la finalització del termini de presentació de proposicions.

d) Lloc de presentació:

Entitat: Consorci Espacial Valencià - Registre.

Domicili: Ciutat Politècnica de la Innovació. Edifici 8G - Accés B - Planta B. Camí de Vera, s/n

Localitat i codi postal: València 46022.

O en qualsevol altre lloc de presentació previst en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

e) Admissió de variants: no.10. Obertura d'ofertes

a) Entitat: Consorci Espacial Valencià.

b) Domicili: Camí de Vera, s/n.

c) Localitat: València 46022.

d) Data: finalitzada la qualificació dels documents inclosos en el sobre 1, la mesa de contractació acordarà lloc, data i hora d'obertura del sobre 2 i es comunicarà per fax o email als licitadors.11. Altres informacions

http://www.val-space.com/home-2/perfil_contratante

https://contrataciondelestado.es

Susceptible de ser cofinançat per la Generalitat Valenciana (50 %) i el Programa Operatiu 2014-2020 Comunitat Valenciana del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) de la Unió Europea (50 %) – Una manera de fer Europa, dins del programa 542.50 (I+D+i), línia de subvenció S0104000 – Finançament d'infraestructures i equipament (pendent de resoldre la convocatòria).12. Despeses d'anuncis

Les despeses de publicació del present anunci seran a compte de l'adjudicatari.

 

13. Data d'enviament de l'anunci al Diario Oficial de la Unión Europea.

No és procedent.València, 27 de juliol de 2017.– El director gerent del Consorci Espacial Valencià, p. d. (JG 29.04.2015): David Argilés Ortiz.