Resolució de data 4 de setembre de 2017, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es sotmet a informació pública l'expedient de modificació puntual número 4 del Pla especial director d'usos i infraestructures Ciutat de la Llum Alacant, a fi de possibilitar la segregació i inscripció registral, en tant que unitats funcionals independents, dels distints edificis i actius ubicats en l'àmbit de la parcel·la NNL, sobre la qual s'ubica el Complex Industrial Audiovisual Ciutat de la Llum, de superfície menor a la superfície de parcel·la mínima prevista actualment en el PEDUI per a la dita parcel·la (250.000 m²), dins de les actuacions a realitzar per al compliment de la Decisió de la Comissió Europea de data 8 de maig de 2012. [2017/7880]

(DOGV núm. 8129 de 18.09.2017) Ref. Base de dades 008150/2017

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme
    Descriptors toponímics: Alacant (ciutat)Vist el projecte de modificació puntual número 4 del Pla especial director d'usos i infraestructures (d'ara en avant PEDUI) Ciutat de la Llum Alacant, de conformitat amb els següentsAntecedents de fet

Primer. El precitat pla, aprovat definitivament per Resolució del llavors conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports en data 5 de març de 2001 ha sigut objecte des de la seua aprovació, d'una modificació puntual número 1, aprovada en data 17 de setembre de 2001. Després de la dita data, es van tramitar dues noves modificacions puntuals, la número 2 i la número 3, les quals van ser objecte de desistiment i caducitat, respectivament.

Segon. La modificació puntual número 4 del Pla Especial que es proposa, afectarà la parcel·la NNL (sòl no urbanitzable comú no protegit recreatiu), amb una superfície de 800.047 metres quadrats, sobre les quals s'ubica el complex industrial audiovisual Ciutat de la Llum en el terme municipal d'Alacant i en la qual s'han construït 6 plats de rodatges, amb els seus edificis de suport a la producció, tallers i magatzems, edifici d'administració i restauració i 10.6 ha per al rodatge en exteriors, amb una superfície total de 364.921,70 metres quadrats i un centre d'estudis amb una superfície de 22.593,73 metres quadrats, quedant lliure de desenrotllament una superfície de 412.531,57 metres quadrats.Constitueix l'objecte d'aquesta modificació puntual número 4, la modificació de la Fitxa Normativa número 1 del PEDUI, la qual contempla una superfície mínima de la parcel·la de 250.000 m², la qual cosa impossibilita la segregació, inclús tractant-se d'unitats funcionals independents, i susceptibles de poder ostentar titularitats distintes amb la consegüent inscripció registral, de les distintes unitats constructives connexions en la parcel·la, amb aquest fi, la modificació proposa el canvi en l'apartat 6 de la Fitxa Urbanística, quedant previst que la superfície mínima de la parcel·la siga de 10.000 m².

El projecte de modificació consta del document inicial estratègic que reuneix els requisits previstos en l'article 50 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant LOTUP).

Tercer. Amb data 12 de juny de 2015, la Direcció General del Sector Públic, va remetre escrit al Servei Territorial d'Urbanisme de la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Habitage, Obres Públiques i Vertebració Territorial sol·licitant l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual número 4 del PEDUI Ciutat de la Llum Alacant.

Quart. Amb data 14 de desembre de 2016 s'informa per la subdirectora d'Avaluació Ambiental de l'acord adoptat per la Comissió Avaluació Ambiental en sessió celebrada l'1 de desembre de 2016 en la que s'acorda emetre un informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica de la modificació puntual núm. 4 del PEDUI Ciutat de la Llum Alacant, per considerar que no té efectes significatius en el medi ambient, el dit document, així com els informes de les administracions públiques afectades poden ser consultats en la pàgina web de la dita conselleria http://www.agroambient.gva.es/eae.

Fonaments de dret

Primer. La present modificació puntual número 4 del PEDUI ha de tramitar-se, una vegada realitzades les actuacions previstes en els articles 50 i 51 de la LOTUP, pel procediment simplificat previst en el capítol III, article 57 i article 63.2.b de la LOTUP.

Segon. Aquesta modificació puntual es promou per Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU, per sol·licitud prèvia de la mercantil Ciutat de la Llum, SAU, per la qual cosa resulta d'aplicació el que preveu l'article 48 de la LOTUP que estableix que l'òrgan promotor, és un òrgan d'una Administració pública, estatal, autonòmica o local, per la qual cosa, correspon l'acord d'exposició pública i l'aprovació de la modificació a la conselleria titular de la competència sectorial d'adscripció de Societat Projectes Temàtics de la comunitat Valenciana.En el present cas, la conselleria competent per raó de la matèria sectorial, d'acord amb el que preveu l'article 44.3 de la LOTUP és la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, corresponent a l'empara d'allò que s'ha acordat en el Consell d'Administració de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat València de data 29 de març de 2017, al conseller d'Hisenda i Model Econòmic i President de la mercantil, la convocatòria d'informació pública de la present Modificació i dels documents que l'acompanyen.

Vist l'anterior, i amb la finalitat de continuar amb la tramitació, per mitjà del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificat, resolc:Primer

Sotmetre a informació pública la modificació número 4 del Pla especial director d'usos i infraestructures Ciutat de la Llum Alacant.Segon

El període d'informació pública serà de quaranta-cinc dies hàbils, comptat a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, durant el qual es podran presentar al·legacions i suggeriments en aquesta Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (en el Registre General de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, carrer Palau, 14, València 46003), o en la forma prevista en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú dels administracions públiques.

En la dita Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (c/ Palau, núm. 14, València 46003) i en les oficines de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU (avinguda Jean Claude Combaldieu, s/n, 03008 Alacant), és trobarà depositat el projecte de modificació puntual número 4 del PEDUI Ciutat de la Llum d'Alacant, degudament diligenciat, per a la seua consulta pública, a què també és podrà tindre accés a través de la web http://www.sptcv.net.Tercer

Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, així com una ressenya d'aquesta en un diari no oficial d'àmplia difusió en la localitat.València, 4 de setembre de 2017.– El conseller d'Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.