RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'atorga la declaració de festa d'interés turístic local de la Comunitat Valenciana a les Festes de Sant Bult de València [2017/8809]

(DOGV núm. 8152 de 19.10.2017) Ref. Base de dades 009079/2017

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Presidència de la Generalitat
    Grup temàtic: Autoritzacions administratives
    Descriptors:
      Descriptors toponímics: València (ciutat)Vista la sol·licitud presentada en la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana del Turisme per la Llar-Escola Sant Bult, de data 23 d'abril de 2017, en què insta la declaració de festa d'interés turístic local de la Comunitat Valenciana per a les Festes de Sant Bult de València.

Després de l'estudi de la documentació que consta en l'expedient i vist l'informe del cap del Servei d'Assistència i Inspecció Turística de data 2 d'octubre de 2017 i la proposta de la directora general de Turisme, mitjançant la qual es proposa resoldre favorablement la concessió de la distinció indicada, de conformitat amb el que disposen els articles 3.1a 7.1 i 9.1 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d'interés turístic de la Comunitat Valenciana, resolc:

Primer

Atorgar el títol honorífic de festa d'interés turístic local de la Comunitat Valenciana a les Festes de Sant Bult de València.Segon

Ordenar, amb data d'aquesta resolució, la inscripció d'ofici de la declaració concedida en el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicacions i Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, secció primera (festes d'interés turístic), en els termes que assenyala l'article 9 del Decret 119/2006, de 28 de juliol.Tercer

Ordenar la publicació d'aquesta resolució en els termes establits en l'article 7 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, com també en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se potestativament un recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d''un mes comptador des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 4 d'octubre de 2017.– El president de la Generalitat, p. d. a. (R 12.02.2016; DOGV 17.02.2016), el secretari autonòmic de l'Agència Valenciana del Turisme: Francesc Colomer Sánchez.