RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es declara la novena actualització de la situació de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) al territori de la Comunitat Valenciana i s'adopten mesures fitosanitàries urgents d'eradicació i control per a evitar la seua propagació. [2018/10400]

(DOGV núm. 8421 de 12.11.2018) Ref. Base de dades 010153/2018

Antecedents:Xylella fastidiosa és un bacteri gram negatiu que s'hostatja en el xilema de les plantes i és el responsable de diverses malalties amb efectes econòmicament molt greus: malaltia de Pierce en la vinya, clorosi variegada dels cítrics, decaïment ràpid de l'olivera, marciment de nombroses espècies llenyoses i herbàcies. S'han descrit més de 360 hostes en la bibliografia, molts dels quals no presenten símptomes de la malaltia, i per tant dificulten la seua detecció.

La seua transmissió és per insectes vectors, tots ells hemípters que s'alimenten del xilema de les plantes. En la Comunitat Valenciana, afrofòrids (p.e. Philaenus spp) i cercòpids (Cercopis sp) són les famílies amb vectors potencials d'aquesta malaltia. Els vectors actuen com a transmissors de la malaltia, però a curta distància. La principal via de propagació del bacteri és el comerç de plantes infectades.La Directiva 2000/29/CE, del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les mesures de protecció contra la introducció en la Comunitat d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la propagació en l'interior de la Comunitat, es va incorporar a l'ordenament jurídic nacional per mitjà de el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i la difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, i per a l'exportació i el tràfic cap a països tercers.

El Reial decret 1190/1998, de 12 de juny, regula els programes nacionals d'eradicació o control d'organismes nocius dels vegetals que encara no estan establits en el territori espanyol, que actualment arrepleguen els annexos I i II del Reial decret 58/2005.

D'altra banda, la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, estableix que davant de l'aparició, o la sospita, d'una plaga en el territori nacional o a una part d'aquest, que puga tindre importància econòmica o mediambiental, l'autoritat competent ha de comprovar la presència i la importància de la infestació i adoptar les mesures fitosanitàries cautelars prèvies que estime necessàries per a evitar la seua propagació.

La Directiva 2000/29/CE arreplega el bacteri Xylella fastidiosa (Wells et al.) com a organisme nociu en la secció I, part A, de l'annex I, la introducció i propagació del qual han de prohibir-se en tots els estats membres. També estan inclosos en aquest mateix apartat de la legislació els insectes vectors de la família Cicadellidae (espècies no europees), transmissors de la malaltia de Pierce, i la malaltia Peach Phony Rickettsia, en bresquillera, que actualment s'atribueix a la presència de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

La legislació comunitària actualment vigent és la Decisió d'Execució (UE) 2015/789, sobre mesures per a evitar la introducció i la propagació dins de la Unió de Xylella fastidiosa (Wells et al.) i les seues modificacions aprovades per mitjà de la Decisió d'Execució (UE) 2015/2417 de 17 de desembre, la Decisió d'Execució (UE) 2016/764 de 12 de maig, la Decisió d'Execució (UE) 2017/2352 de 14 de decembre, la Decisió d'Execució (UE) 2018/927 de 27 de juny i la Decisió d'Execució (UE) 2018/1511 de 9 d'octubre.Per Resolució de 6 de juliol, 25 de juliol, 31 d'agost de 2017, 20 d'octubre, 19 de desembre de 2017, 12 de febrer, 14 de maig i 16 de juliol es va declarar l'existència i huit actualitzacions del brot de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) al territori de la Comunitat Valenciana i es van adoptar mesures fitosanitàries urgents d'eradicació i control per a evitar la seua propagació.Fins la data, el Institut d'Agricultura Sostenible del Consell Superior d'Investigacions Científiques ha confirmat que la subespècie de Xylella fastidiosa detectada en la Comunitat és la subespècie multiplex. Les mesures a adoptar en aplicació de la normativa comunitària s'apliquen a uns vegetals hospedants en funció de la subespècie de Xylella fastidiosa detectada, per això la importància de declarar la subespècie trobada al territori de la Comunitat.

Fins al 5 d'octubre de 2018 el Laboratori Nacional de Referència de Bacteris Fitopatògens de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) va confirmar el diagnòstic inicial realitzat pel Laboratori de bacteriologia de la de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural sobre determinades mostres de Prunus dulcis (ametler), Prunus armeniaca (albercoquer), Helichrysum italicum, Phagnalon saxatile i Polygala myrtifolia, procedents dels termes municipals d'Alcalalí, Benissa, El Poble Nou de Benitatxell, Calp, Dénia, Facheca, Famorca, La Vall d'Alcalà, Llíber, Parcent, Tàrbena, Teulada, Xàbia i Xaló.

Les parcel·les abandonades amb material vegetal d'espècies hospedants poden constituir un risc fitosanitari per a les plantacions veïnes relacionat amb el control de Xylella fastidiosa (Wells et al.), i/o dels seus insectes vectors; per això és necessari adoptar mesures específiques obligatòries d'arrancada i destrucció in situ.

Atés que l'eradicació i el control de la propagació d'aquest bacteri cap a altres zones tan sols és possible per mitjà de la intervenció de l'Administració, correspon adoptar les mesures fitosanitàries que s'estableixen en la Decisió d'execució (UE) 2015/789 de la Comissió i les seues modificacions.

Consideracions legals i tècniques:

La competència dels òrgans de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural està atorgat pel Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a tenor del qual correspon a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca assumir, entre altres, les funcions en protecció i sanitat agrària.

L'article 14 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, habilita la Comunitat Valenciana per a adoptar alguna de les mesures fitosanitàries establides en l'article 18 de la dita llei, la qual cosa implica la facultat de desinsectar, desinfectar, immobilitzar, destruir, transformar o sotmetre a qualsevol altra mesura profilàctica els vegetals i els seus productes, així com el material amb ells relacionat que siga o puga ser vehicle de plagues.

L'article 19 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, considera que és obligació dels particulars:

a) Mantindre els seus cultius, plantacions i collites, així com les masses forestals i el medi natural, en bon estat fitosanitari per a la defensa de les produccions pròpies i alienes.

b) Aplicar les mesures fitosanitàries obligatòries que s'establisquen com a conseqüència de la declaració d'existència d'una plaga.

L'incompliment de les dites mesures pot ser considerat infracció administrativa, la qual cosa pot obligar l'òrgan competent de l'Administració pública a iniciar el corresponent expedient sancionador basant-se en les obligacions dels particulars en la prevenció i lluita contra plagues (art. 53 i ss.) segons la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

A més, l'article 17 en relació amb l'article 19, de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, habiliten l'Administració a actuar directament quan l'actuació col·lectiva permeta una major efectivitat de la lluita contra la plaga, devent els propietaris col·laborar en l'aplicació de les mesures que s'establisquen.

Per tot l'anteriorment exposat, resolcPrimer. Declaració de noves deteccions de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Declarar noves deteccions de Xylella fastidiosa (Wells et al.) a la Comunitat Valenciana sobre material vegetal de les espècies Helichrysum italicum, Phagnalon saxatile, Polygala myrtifolia, Prunus armeniaca i Prunus dulcis, ubicats en les coordenades de l'annex I.Segon. Establiment d'una zona demarcada

a) Redefinir la zona demarcada ja establida per Xylella fastidiosa subespècie multiplex a l'entorn de les noves deteccions d'aquest bacteri, tal com estableix l'article 4 de la Decisió d'execució (UE) 2015/789 de la Comissió, sobre mesures per a evitar la introducció i la propagació dins de la Unió de Xylella fastidiosa (Wells et al.) i les seues modificacions. La zona demarcada consistirà en:

– Zona infectada: la que s'estableix en el resolc primer de la present Resolució

– Zona tampó: radi de 5 km al voltant de la zona infectada

Si es confirmara la presència de l'organisme nociu en la zona tampó, es revisarà i modificarà immediatament en conseqüència la delimitació de la zona infectada i de la zona tampó, tal com estableix l'article 4.3 de la Decisió 2015/789.

b) El llistat de municipis afectats de forma íntegra o parcial figuren en l'annex II de la present resolució.

c) L'actualització de la informació referent a les zones demarcades estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural http://www.agroambient.gva.es/Tercer. Adopció de mesures fitosanitàries d'eradicació i control3.1. Adoptar en la zona demarcada, basant-se en els article 13, 18 i 19 de la Llei 43/2002, de Sanitat Vegetal, les mesures fitosanitàries d'eradicació i control que estableix la Decisió d'execució (UE) 2015/789 de la Comissió i les seues modificacions, que seran de compliment obligatori.

Aquestes mesures seran executades pels propietaris, o si és el cas, directament per l'Administració pública competent, sota la supervisió de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i consistiran, entre altres, en:

a) Realitzar tractaments insecticides contra els vectors de Xylella fastidiosa, i contra les plantes que puguen albergar aquests vectors en un ràdi com a mínim de 100m al voltant de cadascú dels vegetals declarats infectats. Els tractaments es realitzaran amb les matèries actives que siguen recomanades pels serveis oficials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.b) Sotmetre a mostreig i anàlisis els vegetals especificats en un ràdi de 100 m'al voltant de cada un dels vegetals infectats, de conformitat amb la norma internacional per a mesures fitosanitàries NIMF núm. 31.c) Arrancar i destruir in situ, en un termini màxim de 15 dies a partir de la publicació de la present resolució, i en una ràdi de 100 m al voltant del material declarat infectat:

– Tot el material vegetal d'espècies hospedants de Xylella fastidiosa subespècie múltiplex segons la Decisió 2015/789 de la Comissió i les seues modificacions.

– Tot el material vegetal infectat.

– Tot el material vegetal amb símptomes sospitosos d'estar infectat.3.2. Els propietaris de les parcel·les que pogueren resultar afectades, tant en la zona infectada com en la zona tampó, estaran obligats a permetre l'accés a les seues parcel·les al personal de l'administració competent, per a l'execució de les mesures fitosanitàries previstes en la present resolució.

3.3. Els propietaris que detecten la presència de la plaga o dels seus símptomes tenen l'obligació de comunicar-ho als serveis de sanitat vegetal de la seua província.

3.4. En el cas que el propietari decidisca realitzar la destrucció pels seus propis mitjans, aquesta haurà d'executar-se en presència d'un funcionari de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que acredite l'acte.

3.5. Prohibir la plantació de vegetals hospedants de Xylella fastidiosa subespècie múltiplex en la zona infectada, excepte en els llocs que estiguen protegits físicament contra la introducció de Xylella fastidiosa (Wells et al.) pels seus vectors.Quart. Mesures en les parcel·les abandonades dins de la Zona Demarcada

4.1. Dins de la zona demarcada, i en aplicació de l'article 18.g de la Llei 43/2002 de Sanitat Vegetal, s'obliga als propietaris de parcel·les abandonades a arrancar i destruir in situ el material vegetal d'espècies hospedants de Xylella fastidiosa subespècie múltiplex, per constituir un risc fitosanitari per a les plantacions veïnes o per al control de Xylella fastidiosa (Wells et al.), i / o dels seus insectes vectors.

4.2. En el cas que el propietari decidisca realitzar la destrucció pels seus propis mitjans, aquesta haurà d'executar-se en presència d'un funcionari de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que acrediti l'acte.Quint. Mesures de vigilància dins de la zona demarcada

Dins de la zona demarcada es durà a terme una vigilància per mitjà de controls visuals, amb l'objectiu de detectar possibles símptomes de la malaltia, i en els casos sospitosos s'analitzaran mostres. La vigilància s'establirà segons una anàlisi de riscos, i sota la supervisió de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Els propietaris de les parcel·les incloses en la zona demarcada, estaran obligats a permetre l'accés a les seues parcel·les al personal de l'administració competent que realitze la dita vigilància i, si és el cas, la presa de mostres per al seu anàlisi.

Igualment també s'establirà una vigilància sobre els insectes vectors.Sext. Mesures aplicables a la circulació de vegetals dins de la zona demarcada

6.1. En aplicació de l'article 9 de la Decisió 2015/789, de la Comissió i les seues modificacions, queda prohibit traslladar fora de les zones demarcades, i des de les zones infectades a les respectives zones tampó, els vegetals especificats que hagen sigut cultivats durant almenys part de la seua vida en una zona demarcada.

6.2. Podrà autoritzar-se el moviment de vegetals especificats dins de la zona tampó, si van acompanyats de passaport fitosanitari, i hi ha una declaració responsable, firmada pel comprador, per a cada transacció, en la que s'especifique la destinació en la zona tampó de la mercaderia.Sèptim. Entrada en vigor

La present resolució entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.La present resolució no esgota la via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, en el termini d''un mes comptat des de l''endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 7 de novembre de 2018.– El director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Roger Llanes Ribas.

ANNEX II

Relació de termes municipals considerats

com a zones demarcades

Termes municipal íntegrament afectatsAlcalalí

Balones

Benasau

Beniardà

Benifato

Benigembla

Benimassot

Benissa

Bolulla

Callosa d'En Sarrià

Calp

El Castell de Guadalest

El Poble Nou de Benitatxell

Facheca

Famorca

Gata de Gorgos

La Nucía

Llíber

Murla

Parcent

Polop

Quatretondeta

Senija

Tàrbena

Teulada

Xaló

Termes municipals parcialment afectatsAlcoleja

Almudaina

Altea

Beniarbeig

Benidoleig

Benidorm

Benilloba

Benillup

Benimantell

Benimeli

Castell de Castells

Confrides

Dénia

El Verger

Els Poblets

Finestrat

Gorga

La Vall d'Alcalà

La Vall de Laguar

Vall de Ebo

L'Alfàs del Pi

Millena

Ondara

Orba

Pedreguer

Penàguila

Planes

Sagra

Sanet y Negrals

Sella

Tollos

Tormos

Vall de Gallinera

Xàbia