RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrès en l'escala oficial-especialista (grup C, subgrup C1). Referència C02/18. [2018/2133]

(DOGV núm. 8252 de 12.03.2018) Ref. Base de dades 002597/2018En compliment del que es disposa en els articles 183 i 184 dels Estatuts d'aquesta universitat, aprovats per Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell (DOGV 9 de febrer), i amb la finalitat d'atendre les necessitats de personal d'administració i serveis, aquesta universitat, en ús de les competències que li són atribuïdes en l'article 2.2 i) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, així com en els Estatuts d'aquesta universitat, i segons el que es disposa en l'article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, acorda convocar proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial-especialista de la Universitat d'Alacant (grup C, subgrup C1). La plaça forma part de l'Oferta d'ocupació publicada en el DOGV de data 10 de juny de 2015, que ha sigut informada a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. La convocatòria ha sigut autoritzada per resolució de la Direcció General d'Universitat, Recerca i Ciència de data 4 de març de 2015.Bases de la convocatòriaPrimera. Normes generals

1.1. Es convoquen proves selectives per a cobrir una plaça de l'oferta d'ocupació de la Universitat d'Alacant de l'any 2015, del Grup C, Subgrup C1, escala oficial-especialista (referència C02/18), pel sistema general d'accés lliure, per a ocupar llocs d'administració especial, sector informàtica, en el departament física aplicada.

De conformitat amb el que preveu l'acord del Consell de Govern de la Universitat d'Alacant de 17 de desembre de 2013, pel qual s'aprova el II Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la Universitat d'Alacant, es fa constar que hi ha infrarepresentació de dones en l'escala oficial-especialista, administració especial, sector informàtica, per la qual cosa la Universitat d'Alacant, compromesa amb el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, anima especialment el col·lectiu de dones a participar en aquesta convocatòria.1.2. A la present convocatòria li seran aplicables la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, el Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat d'Alacant (DOGV 9 de febrer) i altra normativa d'aplicació general.1.3. El procediment de selecció de les o els aspirants serà el de concurs oposició. L'oposició estarà formada pels següents exercicis:Primer exercici: De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en un qüestionari amb 4 respostes alternatives en cada pregunta de les quals només una serà la correcta, en què es contestaran preguntes relacionades amb la totalitat del temari i que contindrà com a màxim un 10 % del total de les preguntes referents a la part I de l'annex I. Constarà com a màxim de 100 preguntes i la seua durada no podrà superar els 90 minuts. Es valorarà de 0 a 10 punts. Cada pregunta contestada erròniament tindrà una penalització d'un terç sobre les correctes i les contestacions en blanc no puntuaran.

Per a superar aquest exercici serà necessari aconseguir la puntuació que determine el tribunal i que en cap cas podrà ser inferior a 5 punts.

Segon exercici: De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en un exercici de preguntes concretes de resposta curta, relacionades amb la part II de l'annex I. La seua durada no podrà ser superior a 3 hores. Es valorarà de 0 a 10 punts.

Per a superar aquest exercici serà necessari aconseguir la puntuació que determine el tribunal i que en cap cas podrà ser inferior a 5 punts.

Tercer exercici: De caràcter obligatori i eliminatori. Exercici pràctic relacionat amb la part II de l'annex I, i que consistirà en proves pràctiques que podran ser realitzades per escrit o amb els mitjans informàtics o instrumentals que el tribunal decidisca, proporcionant el material, mitjans i instruccions que considere adequats per a dur a terme aquestes proves.

La realització de l'exercici no podrà tenir una durada superior a 3 hores. Es valorarà de 0 a 10 punts.

Per a superar aquest exercici serà necessari aconseguir la puntuació que determine el tribunal i que en cap cas podrà ser inferior a 5 punts.

Quart exercici. De caràcter obligatori i no eliminatori, consistirà en dues fases:

Primera fase: Realització d'una prova de traducció d'anglès a castellà, sense l'ajuda de diccionari. Es valorarà de 0 a 2 punts.

Segona fase: Realització d'una prova de traducció de valencià a castellà, sense l'ajuda de diccionari. Es valorarà de 0 a 4 punts.

1.4. Fase de Concurs: Es valoraran els mèrits acreditats per les o els aspirants que hagen superat la fase d'oposició. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins a la data que finalitze el termini de presentació de sol·licituds d'admissió a les proves selectives d'aquesta convocatòria.

El concurs, que no tindrà caràcter eliminatori, farà referència a aptituds, coneixements i experiència de les candidatures d'acord al següent barem:

Titulació: 1 punt per estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició d'alguna de les següents titulacions:

Llicenciatura o grau en Física

Llicenciatura/enginyeria en Informàtica o grau en Enginyeria informàtica

Enginyeria tècnica en Informàtica de Gestió

Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes

Altres graus els plans d'estudi dels quals puguen considerar-se equivalents a les anteriors titulacions

Experiència: fins a un màxim de 10 punts, a raó de 0,16 per cada mes complet de servei en llocs amb funcions afins en qualsevol administració pública o universitat pública.

La documentació expedida per l'òrgan competent, responsable de la gestió de personal de l'organisme corresponent, ha de contenir en relació amb els serveis prestats: la durada, per a quin organisme, en quin lloc i amb quines funcions.

Altres mèrits: 1 punt màxim. Es valorarà la formació i l'experiència no contemplada en l'apartat anterior i que estiga relacionada amb les funcions desenvolupades en el lloc de treball.

1.5. La qualificació resultant de la totalitat dels exercicis vindrà determinada per la suma de puntuacions obtingudes en cadascun d'ells.Amb el resultat de l'últim exercici de la fase d'oposició, el tribunal exposarà al públic la relació d'aspirants que, per haver superat tots els exercicis eliminatoris passen a la fase de concurs i els emplaçarà perquè, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de les qualificacions, presenten instància amb la relació de mèrits a valorar previstos en la base 1.4. i la documentació acreditativa d'aquests, bé mitjançant còpia simple si es tracta de documentació expedida per la Universitat d'Alacant, o bé mitjançant còpies autenticades notarialment o administrativament a través de l'acarament si es tracta de documentació expedida per un organisme diferent d'aquesta universitat, en el registre general de la Universitat d'Alacant o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 2 d'octubre).

No es valoraran aquells mèrits que no estiguen prou acreditats i no s'admetrà documentació presentada fora del termini dels deu dies hàbils establits en el paràgraf anterior.

1.6. Finalitzat el termini de presentació de documentació establit en la base anterior, el tribunal publicarà en la pàgina web del Servei de Selecció i Formació https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html la llista provisional de valoracions de la fase de concurs i concedirà un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació perquè les persones interessades formulen les reclamacions i esmenes que estimen pertinents en relació a la seua baremació.

1.7. Resoltes les possibles al·legacions i esmenes, el tribunal dictarà resolució fixant la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu i que seran proposats per al seu nomenament com a personal funcionari de carrera.

Per a la confecció d'aquesta relació se sumaran les qualificacions obtingudes per cada aspirant en la fase d'oposició i en la fase de concurs. A continuació, s'ordenaran per ordre de puntuació de major a menor, i s'interromprà la relació quan el nombre d'aspirants coincidisca amb el de nombre de places convocades, sense que en cap cas puga contenir un nombre superior al de places convocades.

No obstant el que s'ha dit més amunt, i amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les vacants convocades, sempre que els òrgans de selecció hagen proposat el nomenament d'igual nombre d'aspirants que el de vacants convocades, quan es produïsquen renúncies o concórrega alguna de les causes de pèrdua de la condició de personal funcionari en les persones proposades abans del seu nomenament o presa de possessió, l'òrgan convocant requerirà de l'òrgan de selecció la relació complementària d'aspirants aprovats que seguisquen a les persones proposades, per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera.

En cas d'empat, l'ordre s'establirà segons la major puntuació obtinguda per cada aspirant en el tercer exercici; en segon lloc, si es manté l'empat, s'atendrà a la major puntuació en el segon exercici; en tercer lloc, si es manté l'empat, s'atendrà a la major puntuació en el primer exercici. Si persistira aquest empat, s'atendrà a la major puntuació en la fase de concurs. En última instància, l'ordre d'aspirants s'establirà mitjançant sorteig públic.

En el cas que en la base 1.1 es fera constar infrarepresentació d'algun dels gèneres, per a dirimir els empats s'aplicaran les Instruccions per a resoldre empats en processos selectius, aprovades en Consell de Govern del 26 d'octubre de 2016 (BOUA del 28 d'octubre).En tot cas, per a dirimir els empats, s'estarà al que es disposa en l'article 18.6 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

En el cas que el nombre d'aspirants aprovats fóra inferior al de places convocades, les sobrants es declararan desertes.2. Requisits de les candidatures

2.1. Per a ser admès a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

2.1.1. Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional dels estats membre de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 54 de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. També podran participar el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membre de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.2.1.2. Tenir complits els setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

2.1.3. Estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de batxiller, tècnica o tècnic o equivalent o tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, sempre que es complisquen els requisits contemplats en l'article 4.3 de l'Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger caldrà tindre la credencial que n'acredite l'homologació.2.1.4. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques.

2.1.5. No haver estat separat, o que s'haja revocat el nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies de l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

2.2. Tots els requisits enumerats en la base 2.1. hauran de complir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.Tercera. Sol·licituds

3.1. Els qui desitgen prendre part en aquestes proves selectives hauran de fer-ho constar en una instància disponible en l'adreça de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html i en l'Oficina Principal del Registre General de la universitat (edifici de Rectorat i Serveis Generals), i que figura com a annex V a la present convocatòria.3.2. La presentació de sol·licituds es farà en l'Oficina Principal del Registre General de la universitat o en les Oficines Auxiliars, situades en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant, en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado, on apareixerà la data de publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Es podran emprar les vies establides en l'article 38.4 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació de l'últim paràgraf del punt 2 de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,). La sol·licitud que es presente a través de les oficines de correus haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de la certificació. Si no es fera d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'aquesta universitat.En cap cas s'admetrà la presentació de sol·licituds a través del Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant.

En el sobre s'haurà d'indicar la següent adreça: Universitat d'Alacant, Servei de Selecció i Formació, Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n, 03690 Sant Vicent del Raspeig.

3.2.1. Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de:

a) Fotocòpia del DNI. Els qui no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar hauran de presentar fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, hauran de presentar una declaració que deixe constància que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a les seues expenses o està al seu càrrec.

b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen, establits en 15 €, en el qual ha de constar el nom i cognoms i la referència de la convocatòria (C02/18). S'ingressaran en el compte 0081-3191-41-0001027704 (IBAN: ES97) del Banc Sabadell.3.2.2. D'acord amb l'article 18.1.2. de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, estan exempts del pagament de la taxa establida en el paràgraf anterior:

a) Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33 %. Per a gaudir d'aquesta exempció s'haurà d'adjuntar una certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o dels òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite la discapacitat igual o superior al 33 %.

b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per al gaudi de l'exempció s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la citada condició.

c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova prevists en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i així ho acredite l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

i) Així mateix, estaran exempts del pagament de la taxa establida en la base 3.2.1 b), les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de la convocatòria. Per al gaudi de l'exempció serà requisit que no hagueren rebutjat, en el termini referit, alguna oferta d'ocupació adequada ni s'hagueren negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la llei, se sol·licitarà en la corresponent oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Quant a l'acreditació de les rendes, s'acreditarà amb una declaració escrita de la persona sol·licitant en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional. Tots dos documents hauran d'adjuntar-se inexcusablement a la sol·licitud de participació en aquestes proves selectives (article 17 de la Llei 50/1998).

3.2.3. Conforme al que estableix l'article 18.1-6. de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, gaudiran d'una bonificació del 50 % de la taxa, els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general. Per al gaudi de la bonificació s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la citada condició.3.3. En cap cas el tràmit de pagament en l'oficina bancària serà substitutiu del tràmit indicat de presentació dins del termini i en la forma escaient de la sol·licitud.

3.4. No procedirà devolució alguna dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió per causa imputable a la persona interessada.

3.5. El personal aspirant tindrà en compte les següents puntualitzacions per a l'emplenament de la sol·licitud:

3.5.1. En els tres primers apartats de les dades de la convocatòria correspon indicar:

1. Cos/Escala o Categoria: Oficial-especialista.

2. Referència: C02/18.

3. Forma d'accés: L.

3.5.2. Les persones amb discapacitat que desitgen sol·licitar adaptació de temps i/o mitjans per a la realització dels exercicis, hauran d'indicar-ho en la sol·licitud en el requadre número 5. Serà requisit, en aquest cas, acompanyar la instància amb el corresponent certificat acreditatiu del grau de discapacitat i del dictamen tècnic facultatiu expedit per l'òrgan competent, a fi de fer efectiva, si escau, la citada petició.3.5.3. En l'apartat «19. Dades a consignar segons les bases de la convocatòria» es farà constar:

En el requadre A), en quin dels dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma, el valencià o el castellà, desitgen que se'ls proporcionen els textos dels exercicis del procés selectiu. Si no opten per cap dels dos, se'ls proporcionarà en un dels dos, a elecció del tribunal.En el requadre B), les persones que tinguen dret a l'exempció o a la bonificació establida en la base 3.2, el tipus d'exempció o bonificació que li correspon (3.2.2.a), 3.2.2.b), 3.2.2.c), 3.2.2.d), 3.2.2.e) o 3.2.3).3.6. Els mers errors de fet que de la sol·licitud pogueren col·legir-se com a tals, podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició dels interessats.

3.7. Les dades de caràcter personal aportades pel personal aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de personal d'aquesta universitat, amb el compromís de no fer-ne un ús diferent que els recollits en la resolució de la Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2002, per la qual es regulen els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal (DOGV 15.01.2003).

La Universitat d'Alacant informa, així mateix, sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, que preveu l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades; que han de ser exercits, per escrit, davant el gerent d'aquesta universitat.Quarta. Admissió d'aspirants

4.1. Expirat el termini de presentació d'instàncies, el gerent de la Universitat d'Alacant dictarà resolució, que es publicarà en la pàgina web del Servei de Selecció i Formació https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que contindrà la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.4.2. Els aspirants exclosos disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a poder esmenar el defecte que haja motivat l'exclusió.

En qualsevol cas, per a evitar errors i possibilitar l'esmena dins del termini, les o els aspirants comprovaran no solament que figuren en la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, sinó que a més els seus noms i DNI consten correctament en la relació esmentada.

4.3. Conclòs aquest termini, es publicarà una resolució en la qual, a més de declarar aprovada la relació definitiva de persones admeses i excloses, s'arreplegarà el lloc, data i hora de començament del primer exercici, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils. Aquesta resolució es publicarà en l'adreça de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.4.4. En qualsevol moment del procés selectiu, si el tribunal tinguera coneixement que alguna de les persones no posseeix la totalitat dels requisits exigits per la present convocatòria, prèvia audiència de la persona interessada, haurà de proposar-ne l'exclusió al rector de la universitat, comunicant-li, així mateix, les inexactituds o falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió a les proves selectives, als efectes procedents.

Contra l'exclusió de l'aspirant podrà interposar-se recurs d'alçada davant la mateixa autoritat indicada en el paràgraf anterior.Cinquena. Tribunals

5.1. Els membres del tribunal i els seus assessors se subjectaran en el seu règim i funcionament al que estableixen l'article 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, a les causes generals d'abstenció i recusació contingudes en l'esmentada llei i al que preveuen l'article 28 i següents del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

Els membres del tribunal hauran de reunir, a més, els requisits previstos en l'article 57 de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

5.2. Prèvia convocatòria de la presidència, es constituirà el tribunal que requerirà l'assistència de la presidència i la secretaria i la de la meitat, almenys, dels membres titulars o suplents.5.3. Durant el procés selectiu, el tribunal resoldrà tots els dubtes que pogueren sorgir en l'aplicació d'aquestes normes, així com el que s'haja de fer en els casos no previstos.

5.4. El tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs d'assessors especialistes per a les proves corresponents dels exercicis que estimen pertinents, els quals es limitaran a prestar la seua col·laboració en les seues especialitats tècniques. La designació haurà de comunicar-se al rector de la universitat i fer-se pública.

5.5. El tribunal qualificador adoptarà les mesures necessàries en aquells casos que calga, de manera que les persones amb discapacitat gaudisquen de condicions similars a la resta de les altres persones participants per a la realització dels exercicis. En aquest sentit, s'establiran les adaptacions possibles en temps i mitjans per a les persones amb discapacitat que ho sol·liciten. Si en qualsevol moment del procés selectiu es plantejaren dubtes al tribunal respecte a la capacitat d'un aspirant per a l'acompliment de les activitats habitualment desenvolupades pel personal funcionari de l'escala a la qual es refereixen aquestes proves, podrà recaptar el corresponent dictamen dels òrgans competents de la comunitat autònoma corresponent. En aquesta situació, podrà participar condicionalment en el procés selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió de les proves fins a la recepció del dictamen.

5.6. El tribunal qualificador de les proves adoptarà les mesures oportunes per a garantir que els exercicis de la fase d'oposició siguen corregits sense que es conega la identitat del personal aspirant. Seran excloses aquelles persones en els fulls d'examen de les quals figuren noms, trets, marques o signes que en permeten conèixer la identitat.5.7. El tribunal vetlarà perquè queden garantits els principis de mèrit, capacitat i igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes.5.8. A l'efecte de comunicació i altres incidències, el tribunal tindrà la seua seu en el Servei de Selecció i Formació de la universitat, campus de Sant Vicent, telèfon 965903939.

5.9. Els membres del tribunal percebran les gratificacions per assistències fixades en el Decret 24/1997 d'11 de febrer, del govern valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (DOGV 17.02.1997).

5.10. El tribunal, titular i suplent, el nomenament del qual es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb una antelació mínima d'un mes a la data de començament de les proves, estarà compost per: la presidència, la secretaria i 3 vocals.

Sisena. Desenvolupament dels exercicis

6.1. Els exercicis tindran lloc en les dependències de la Universitat d'Alacant, Campus de Sant Vicent. El primer exercici es realitzarà en el lloc, data i hora que s'establisca en la resolució al fet que es refereix la base 4.3.

6.2. Les o els aspirants seran convocats per a cada exercici en única crida, sent excloses de l'oposició aquelles persones que no compareguen i quedaran perdudes el dret quan es personen en els llocs de celebració una vegada iniciades les proves o per la inassistència a les mateixes, encara quan es dega a causes justificades.

6.3. En el cas de proves orals o unes altres de caràcter individual i successiu, l'ordre d'actuació del personal aspirant serà el determinat en la Resolució dictada per la Conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública, mitjançant la qual es determine l'ordre d'intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que es realitzen durant l'any.

6.4. En cada exercici, el personal aspirant de nacionalitat espanyola haurà d'acreditar la seua identitat exclusivament mitjançant la presentació del DNI, del passaport, o del permís de conduir. Les o els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar la seua identitat mitjançant el document original que en el país del que és nacional se li expedisca a aquest efecte. L'incompliment d'aquest requisit determinarà l'exclusió de les proves. En cap cas seran vàlides les còpies o fotocòpies d'aquests documents.

6.5. En qualsevol moment les o els aspirants podran ser requerits pels membres del tribunal amb la finalitat d'acreditar la seua identitat.6.6. El personal aspirant haurà d'observar en tot moment les instruccions dels membres del tribunal o del personal ajudant o assessor durant la celebració de les proves, amb vista a l'adequat desenvolupament de les mateixes.

6.7. Després de la realització de cadascuna de les proves, el tribunal farà pública en l'adreça de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html, la llista d'aspirants que les hagen superat.

6.8. El tribunal publicarà els successius anuncis de celebració del segon i dels altres exercicis en la pàgina web següent https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html amb almenys 2 dies d'antelació a la data assenyalada perquè s'inicien. Quan es tracte del mateix exercici, l'anunci de celebració s'efectuarà amb almenys vint-i-quatre hores d'antelació.

Setena. Llista d'aspirants aprovats

Finalitzat el procés selectiu, el tribunal remetrà al gerent la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu i que seran proposats per al seu nomenament com a personal funcionari de carrera, per ordre de puntuació aconseguida, confeccionada segons el previst en la base 1.7 de la present convocatòria i que en cap circumstància podrà ser superior al de places convocades, perquè es publique mitjançant una resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Huitena. Presentació de documents i nomenament de personal funcionari

8.1. En el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà que es van fer públiques les llistes definitives, les persones opositores hauran de presentar en el Registre General de la universitat els següents documents:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, o certificació de naixement expedida per l'organisme oficial corresponent. Per al personal aspirant que no posseïsca la nacionalitat espanyola, fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, hauran de presentar declaració jurada o promesa que no hi ha una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a les seues expenses o n'està al càrrec.

b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons la present convocatòria, o certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis per a obtindre'l i haver abonat els drets per a l'expedició del títol. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, haurà de presentar-se, a més del títol, la credencial que n'acredite l'homologació.c) Declaració de no haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies de l'escala objecte de la convocatòria i en el cas del personal laboral, no estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir segons el model que figura com a annex II. Les persones aspirants la nacionalitat de les quals no siga l'espanyola hauran d'efectuar, a més, una declaració de no estar inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública segons el model que figura com a annex III en aquesta convocatòria.d) Certificat mèdic que acredite posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions. A aquests efectes els reconeixements es realitzaran a través dels serveis mèdics existents en el servei de prevenció de la Universitat d'Alacant.

i) Les persones aprovades que tinguen alguna discapacitat hauran de presentar certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o òrgan competent d'altres administracions públiques que acredite tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions corresponents.

f) L'acreditació dels coneixements de valencià que disposa l'article 53.2 de la Llei 10/2010, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, es realitzarà aportant la declaració que figura com a annex IV d'aquesta convocatòria, acompanyada, si escau, del certificat expedit i homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Els qui no estiguen en possessió del nivell de coneixements exigit, tindran el compromís d'assistir als cursos de perfeccionament que a aquesta fi s'organitzen.

g) Acreditació de qualsevol altre requisit establit en la base 2.1 no contemplat en els apartats anteriors.

8.2. Els qui tinguen la condició de personal funcionari de carrera o de personal laboral de plantilla estaran exempts de justificar documentalment les condicions i altres requisits ja provats per a obtenir el seu anterior nomenament; hauran de presentar una certificació del ministeri o organisme del que depenguen per a acreditar tal condició, amb expressió del nombre i import del trienni, així com la data del compliment.

8.3. Els qui dins del termini fixat, i excepte els casos de força major, no presentaren la documentació o de l'examen se'n deduïra que falta algun dels requisits assenyalats en la base 2.1 no podran ser nomenats personal funcionari de carrera i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial. La plaça no ocupada per l'aspirant que incórrega en els supòsits detallats en aquesta base quedarà vacant.8.4. La presidència del tribunal enviarà una còpia certificada de la relació definitiva d'aspirants aprovats al rector de la universitat proposant el seu nomenament com a personal funcionari de carrera. Per resolució d'aquest òrgan es procedirà al nomenament com a personal funcionari de carrera i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

8.5. La presa de possessió dels aspirants aprovats serà efectuada en el termini d'un mes comptat des de la data de publicació del seu nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Novena. Borsa de treball

La borsa de treball es formarà, tal com estableix l'article 3 del Reglament de confecció de borses de treball de la Universitat d'Alacant, amb el personal aspirant que haja superat algun exercici dels que constitueixen el procés selectiu, segons l'ordre de prioritat que s'obtinga pel total de la puntuació obtinguda, inclosa la fase de concurs, en el cas dels qui arriben a ella, i amb preferència dels qui hagen aprovat més exercicis.

En cas d'empat en la puntuació global, i amb el mateix nombre d'exercicis superats, l'ordre s'establirà alfabèticament començant per la lletra que determine la Resolució de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció del personal aspirant a totes les proves selectives del conjunt de les administracions públiques valencianes i que s'haja aplicat al procés selectiu de què es derive la borsa.

Si encara així persistira l'empat, es resoldrà mitjançant sorteig.

En el cas que en la base 1.1 es fera constar la infrarepresentació d'algun dels gèneres, per a dirimir els empats s'aplicaran les instruccions per a resoldre empats en processos selectius, aprovades en Consell de Govern de 26 d'octubre de 2016 (BOUA de 28 d'octubre).

Deu. Notificacions al personal aspirant

D'acord amb el que preveu l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les publicacions detallades en aquestes bases, així com la informació d'altres actes que es deriven de la present convocatòria i que requerisquen publicació, inclosos els recursos en via administrativa, es realitzaran en la pàgina web del Servei de Selecció i Formació https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/actual/oposicions.html, en substitució de la notificació a les persones interessades i amb els mateixos efectes.

En aquesta mateixa adreça hi ha la resta d'informació general referent a la convocatòria i l'accés a tota la normativa i la legislació que s'hi esmenta.Onze. Norma final

Contra la present resolució i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que estableixen l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la present, davant del rector i de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015.Davant les actuacions del tribunal, es podrà interposar un recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs es podrà interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

Alacant, 27 de febrer de 2018.– El rector, p. d. (art. 64.l Estatuts de la Universitat d'Alacant), el gerent: Rafael Pla Penalva.

 ANNEX I

TemariPART I

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Títol preliminar i títol I (Dels drets i deures fonamentals).

Tema 2: L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: Títol I (La Comunitat Valenciana) i Títol III (La Generalitat).

Tema 3: Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià: Títol Preliminar (Principis generals), Títol I (De l'ús del valencià) i Títol IV (De l'actuació dels poders públics).Tema 4: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: Títol Preliminar (Disposicions Generals), Títol I (Dels interessats en el procediment), Títol II (De l'activitat de les administracions públiques), Títol III (Dels actes administratius), Títol IV (De les disposicions sobre el procediment administratiu comú) i Títol V (De la revisió dels actes en via administrativa).Tema 5: Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: Títol preliminar (Disposicions generals, principis d'actuació i funcionament del sector públic) i Títol III (Relacions interadministratives).

Tema 6: Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana: Títol I (Objecte, principis i àmbit d'aplicació de la llei), Títol III (Personal al servei de les administracions públiques), Capítol II (Ordenació dels llocs de treball) del Títol IV, Títol V (Naixement i extinció de la relació de servei) i Títol VI (Drets, deures i incompatibilitats del personal empleat públic).Tema 7. Incompatibilitats. La Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 8: Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: Títol preliminar (Objecte i àmbit de la llei), Títol I (El principi d'igualtat i la tutela contra la discriminació); Capítol I (Principis generals); articles 23, 24 i 25 del Capítol II (Acció administrativa per a la igualtat) del Títol II; Capítol I (Igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit laboral), Capítol II (Igualtat i conciliació); Capítol III (Els plans d'igualtat de les empreses i altres mesures de promoció de la igualtat) del Títol IV; Capítol I (Criteris d'actuació de les administracions públiques) del Títol V.Tema 9: Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: Títol I (Disposicions generals), Títol II (Principis de la protecció de dades) i Títol III (Drets de les persones).Tema 10: Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats: Títols: Preliminar (De les funcions i autonomia de les universitats), I (De la naturalesa, creació, reconeixement i règim jurídic de les universitats) i IV (Coordinació, cooperació i col·laboració universitària).Tema 11: Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat d'Alacant: Títol Preliminar (Naturalesa, principis i finalitats), Títol I (De l'estructura de la Universitat d'Alacant), Títol II (Del govern i representació de la universitat), Títol III (De les activitats de la universitat), Títol IV (De la comunitat universitària) i Títol V (Del règim econòmic i financer).Tema 12. Normativa que regula la jornada de treball, horaris, permisos, llicències i vacances del PAS de la Universitat d'Alacant.

PART II

Tema 13: Arquitectura i maquinari del PC.

Tema 14: Instal·lació, configuració i administració de sistemes operatius Windows.

Tema 15: Instal·lació, configuració i administració de sistemes operatius Linux.

Tema 16: Instal·lació, configuració i administració de sistemes operatius MacOS.

Tema 17: Clústers d'ordinadors: administració i manteniment.Tema 18: Sistema de cues SLURM.

Tema 19: Sistemes RAID.

Tema 20: Programació en paral·lel. Llibreries (MPI, Open MPI, SMP, Open MP).

Tema 21: Instal·lació de llibreries i compiladors: LAPACK, BLAS, Fortran, C++…

Tema 22: Gestió de xarxa.

Tema 23: Arquitectura TCP/IP.

Tema 24: Emmagatzematge de xarxa: SAN, NAS (protocol NFS) i iSCSI.

Tema 25: Servei de correu electrònic SMTP, POP, IMAP, passarel·les web.

Tema 26: Serveis Telnet, ssh, ftp/sftp.

Tema 27: Servei de resolució de noms: DSN.

Tema 28: Servei de directori: LDAP, Active directory.

Tema 29: Configuració de llocs de web: servidors Apache.

Tema 30: Programació web i servidors d'aplicacions: PHP i Javascript.

Tema 31: Seguretat Kerberos, SSL, IEEE 802.x.

Tema 32: Encaminadors, tallafocs, VPN i tunelització.

Tema 33: Adquisició de dades experimentals en física: programa LabView.

Tema 34: Ordinadors i instrumentació de laboratoris de física: interfície USB.

Tema 35: Ordinadors i computació per a models físics: Matlab i Mathematica.

Tema 36: Recursos informàtics del laboratori de física: automatització i presa de dades.

Tema 37: Adquisició de dades des d'imatges i pel·lícules: Tracker.

Tema 38: Anàlisi de dades de l'experimentació en física. Scidavis, Origin, Gnuplot.

Tema 39: Llenguatge de programació Python.

Tema 40: Python per a físics: Anaconda i Jupiter.

Tema 41: Informàtica aplicada a estudi de models. llibreries matemàtiques i físiques.

Tema 42: Interfícies electròniques programables: Arduino, Rasberry Pi.

Tema 43: Programació avançada per a Arduino: interrupcions, sensors i dades.

Nota: La normativa legal que empara el contingut d'aquests temes és la que es trobe en vigor en el moment de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

ANNEX II

Declaració a presentar per tot el personal aspirant aprovat(Nom i congnoms) ... amb domicili en (...) i document nacional d'identitat número (...) declara, a l'efecte de ser nomenada o nomenat personal funcionari de l'escala (...) que no ha sigut separada o separat ni s'ha revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni està en inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies de l'escala objecte de la convocatòria.En el cas del personal laboral declara no estar en inhabilitació per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir...., ... d ... de 20...

ANNEX III

Declaració que ha de presentar, a més, tot el personal aspirant aprovat la nacionalitat del qual no siga l'espanyola(Nom i congnoms) ... amb domicili en (...) i (document d'acreditació de nacionalitat) número (...) declara, a l'efecte de ser nomenada o nomenat personal funcionari de l'escala (...) que no està inhabilitada o inhabilitat o en situació equivalent ni està sotmesa o sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública...., ... d ... de 20...ANNEX IV

Declaració d'acreditació de coneixements de valencià(Nom i congnoms) ... amb domicili en (...) i document nacional d'identitat número (...) declara, a l'efecte de ser nomenada o nomenat personal funcionari de l'escala (...)Que compleix els requisits d'acreditació dels coneixements de valencià i que ha d'aportar:Certificat de Grau Elemental expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.que, en cas de no estar en possessió del nivell de coneixements exigit, es compromet a assistir als cursos de perfeccionament que a aquesta fi s'organitzen...., ... d ... de 20...