Licitació número 18/016. Esmena de faltes trobades per inspecció d'OCA en les estacions subterrànies de la xarxa de Metrovalencia. [2018/2266]

(DOGV núm. 8249 de 07.03.2018) Ref. Base de dades 002465/2018Resolució de l'entitat pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) per la qual s'anuncia la licitació del següent contracte per procediment obert:1. Expedient: 18/016.2. Objecte: esmena de faltes trobades per inspecció d'OCA en les estacions subterrànies de la xarxa de Metrovalencia.3. Tramitació, procediment i criteris d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa.4. Lots: no.5. Pressupost de licitació: cent vint-i-cinc mil huit-cents tretze euros amb cinquanta cèntims (125.813,50 €), IVA exclòs.6. Tipus: obres-instal·lacions.7. CPV: 45317000-2, 45232200-4.8. Duració: cinc mesos.9. Criteris de valoració

– Proposició econòmica: 40 punts.

– Proposició tècnica: 60 punts.

Criteri 1. Memòria tècnica: 27 punts.

Criteri 2. Termini i programa de treball: 15 punts.

Criteri 3. Gestió RAMS. Qualitat. Medi ambient. Seguretat i salut: 18 punts.10. Informació: el plec de clàusules administratives particulars i la resta de documentació podran ser examinats per les empreses interessades de 09.00 a 14.00 hores, els dies laborables, en la seu social d'FGV, Unitat d'Adquisicions, sítia en partida de Xirivelleta, s/n, 46014 València. Telèfon 961 924 137. Així mateix aquesta mateixa documentació pot ser consultada en la pàgina web

https://www.contrataciondelestado.es11. Proposicions i documentació: les proposicions dels licitadors, d'acord amb el que estableix el corresponent plec de clàusules administratives particulars, constaran de tres sobres:

Sobre número 1. Documentació general.

Sobre número 2. Proposició tècnica.

Sobre número 3. Proposició econòmica.

Els sobres hauran de presentar-se tancats i firmats, i caldrà fer constar-hi, a la coberta, el contingut respectiu, el títol de l'expedient a la licitació del qual es concorre, número de l'expedient i identificació de licitador. Les ofertes es formularan, així mateix, d'acord amb els model previstos en el plec esmentat.12. Lloc i termini de recepció: les proposicions, acompanyades per triplicat del document annex VI al plec de clàusules administratives particulars, hauran de ser entregades en mà, bé personalment, bé mitjançant un enviament per missatgeria, tancades i firmades pel licitador o persona que el represente, al domicili social d'FGV –Registre General– siti a València, partida de Xirivelleta, s/n, de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, excepte festius, a efectes laborals en FGV, fins a les 12.00 hores del dia 10 d'abril de 2018.13. Lloc i data d'obertura del sobre núm. 2: l'acte públic de l'obertura dels sobres núm. 2 se celebrarà en el domicili social d'FGV a les 12.45 hores del dia 12 d'abril de 2018.

14. Lloc i data d'obertura del sobre núm. 3: l'acte públic de l'obertura dels sobres núm. 3 se celebrarà en el domicili social d'FGV a les 12.30 hores del dia 10 de maig de 2018.15. Les despeses de publicació d'aquest anunci i totes les que origine el contracte seran a càrrec de l'adjudicatari.València, 2 de març de 2018.– El director gerent: Juan Andrés Sán­chez Jordán.