RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dóna publicitat al Pla de formació del personal examinador de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a l'any 2018 i s'estableix el procediment que regula l'acreditació del personal examinador. [2018/2323]

(DOGV núm. 8248 de 06.03.2018) Ref. Base de dades 002359/2018

L'adaptació de les proves de certificat de nivell de valencià, que organitza anualment la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (en endavant, JQCV), va completar la primera etapa amb el Pla de formació del personal examinador de l'any 2017.

L'any 2018, la JQCV convocarà proves de certificat de nivell de valencià per als nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i totes estaran adaptades al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL), tant en el contingut de les proves com en l'elaboració de propostes d'examen. Això vol dir augmentar la quantitat de persones necessàries per a l'organització i administració de la prova en les 24 seus oficials.La necessitat de poder disposar cada vegada més de persones coneixedores del MECRL i poder actuar de forma més coordinada i objectiva, ens obliga a continuar la formació del personal examinador que col·labora habitualment en les proves de la JQCV.

El Decret 128/2016, de 7 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la JQCV, assenyala, en l'article 1, que la conselleria competent en matèria de política lingüística i gestió del multilingüisme té com a funció registrar, expedir, homologar i validar els certificats oficials administratius de coneixements de valencià, així com organitzar les proves per a obtindre'ls.

L'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la JQCV, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats, estableix, en l'article 2, que correspon a la direcció general amb competències en matèria de política lingüística i gestió del multilingüisme establir la formació i l'especialització del personal examinador.L'article 3 de l'ordre esmentada estableix que l'òrgan competent ha de vetlar perquè les proves siguen adequades a la funció social que compleixen, d'acord amb la realitat sociolingüística valenciana, els criteris pedagògics, els avanços de la lingüística, l'evolució del sistema educatiu, la normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, els criteris lingüístics d'aplicació a l'Administració de la Generalitat i els seus ens instrumentals, i els criteris d'avaluació que emanen del Marc Europeu Comú de Referència.

El capítol IV regula els requisits, l'acreditació i la formació del personal examinador, i el punt 4 de l'article 14 preveu que es done publicitat, mitjançant una resolució, del pla de formació del personal examinador aprovat anualment pel Ple de la JQCV.

En la reunió del Ple de la JQCV del dia 20 de febrer de 2018 es va adoptar l'acord d'aprovar el Pla de formació del personal examinador de les proves de la JQCV per a l'any 2018 i el procediment que regula l'acreditació del personal examinador.

En virtut de l'acord esmentat i de conformitat amb les competències que té atribuïdes la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme pel Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:

Primer. Publicitat del Pla

Donar publicitat al Pla de formació del personal examinador de les proves de la JQCV per a l'any 2018.Segon. Objectius del Pla

L'article 14 de l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la JQCV, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats, proposa els objectius següents:

a) Conéixer els plantejaments generals del MECRL i els nivells de referència.

b) Familiaritzar-se amb el contingut i el format de les proves de la JQCV.

c) Conéixer els protocols d'administració de les proves escrites i orals de la JQCV.

d) Conéixer els criteris d'avaluació de les àrees de cada nivell de les proves de la JQCV.

A més a més, aquest pla vol aconseguir que les persones que actuen directament en l'avaluació de les proves es familiaritzen amb les plantilles d'avaluació de l'àrea d'expressió i interacció orals de cada nivell de les proves de la JQCV.Tercer. Actuacions del Pla

1. L'article 14 de l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la JQCV, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats, classifica els cursos de la manera següent:1.1. Persones directament implicades en l'avaluació de l'àrea d'expressió i interacció orals:

a) Curs d'acreditació d'examinadors de la JQCV dels nivells A1 i A2 per a les àrees orals o escrites.

b) Curs d'acreditació d'examinadors de la JQCV dels nivells B1 i B2 per a les àrees orals o escrites.

c) Curs d'acreditació d'examinadors de la JQCV dels nivells C1 i C2 per a les àrees orals o escrites.

d) Altres cursos d'actualització.

1.2. Persones directament implicades en l'administració de la prova: curs d'organització de les proves en els diferents nivells.

1.3. Persones directament implicades en l'avaluació de l'àrea d'expressió escrita: curs de coordinació dels criteris d'avaluació de l'àrea d'expressió escrita.

2. Les accions formatives podran ser presencials, semipresencials o en línia.Quart. Procediment d'acreditació del personal examinador

1. L'article 13 de l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la JQCV, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats, especifica l'acreditació del personal examinador que col·laborarà amb la JQCV.

2. La realització dels cursos permet obtindre l'acreditació com a personal examinador de la JQCV per a totes les convocatòries en què participe.

3. Per a estar acreditat com a personal examinador d'un nivell de certificat cal haver assistit al curs de formació corresponent de forma íntegra, o haver-lo realitzat.

4. El personal examinador serà acreditat mitjançant un codi que l'identificarà en la base de dades de la JQCV, segons el punt 2 de l'article 13 de l'Ordre 7/2017. Aquest codi permetrà acreditar la seua tasca com a personal examinador en totes les convocatòries en què participe.

5. La validesa de l'acreditació anirà lligada a la vigència dels criteris d'avaluació de les proves, sense perjuí que en el futur puga regular-se l'actualització de l'acreditació.

6. El fet d'obtindre l'acreditació no suposa la convocatòria automàtica de la persona acreditada, ja que la quantitat de persones convocades estarà determinada per les necessitats de cada convocatòria.

7. Tot això sense perjuí del que puga determinar el Ple de la JQCV per a cada convocatòria.Cinqué. Estructura de les accions formatives

1. Els cursos per a les persones directament implicades en l'avaluació de l'àrea d'expressió i interacció orals tindran una durada de huit hores.

2. Els cursos per a les persones directament implicades en l'administració de la prova no tindran una durada determinada.

3. Els cursos per a la coordinació dels criteris d'avaluació de l'àrea d'expressió escrita no tindran una durada determinada.

4. Els cursos amb una durada de huit hores podran organitzar-se en dies no consecutius.Sisé. Temporalització del Pla

1. Nivells B1 i B2: una acció formativa en el primer trimestre de l'any i una altra acció formativa en el quart trimestre de l'any.

2. Nivells C1 i C2: una acció formativa en el primer semestre de l'any i una altra acció formativa en el quart trimestre de l'any.

3. En el mes de juliol s'organitzaran accions formatives per als diferents nivells dins dels cursos d'estiu que organitza la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

4. Les necessitats que l'organització de la JQCV puga detectar poden fer ampliar aquesta oferta.

5. Aquesta temporalització només és una proposta que pot experimentar canvis en les dates.

6. L'horari de les accions formatives serà de vesprada, de dilluns a divendres, o dissabte al matí.Seté. Destinataris del Pla

1. L'article 12 de l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la JQCV, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats, indica els requisits que han de complir les persones que actuen en les proves de certificació de nivell de la JQCV.2. Les accions formatives encaminades a l'avaluació de l'àrea d'expressió i interacció orals s'adrecen exclusivament a les persones que compleixen els requisits indicats en el punt anterior.

3. Les accions formatives per als administradors de la prova no s'adrecen exclusivament a les persones que compleixen els requisits indicats en el punt anterior.Huité. Organització del Pla

La geografia i distribució de les seus on es convoquen les proves és determinant a l'hora de la proposta d'actuacions formatives.

L'organització està dividida en quatre zones, i cada zona inclou els formadors que actuen en les seus que a continuació es detallen:

– Zona A: Castelló de la Plana, Borriana, Segorbe, la Vall d'Uixó i Vinaròs.

– Zona B: València, Buñol, Llíria, Paterna, Torrent i Sagunt.

– Zona C: Alzira, Dénia, Gandia, Ontinyent, Sueca i Xàtiva.

– Zona D: Alacant, Alcoi, Benidorm, Elda, Elx, Orihuela i Villena.Qualsevol de les ciutats que organitzen proves de la JQCV pot ser seu d'una acció formativa.Nové. Matriculació en el Pla

1. Les accions formatives s'oferiran en el web de la JQCV:

http://www.ceice.gva.es/va/web/jqcv/pla-de-formacio-del-personal-examinador.

2. Les persones que ocupen les secretaries de les diverses comissions examinadores, o la persona responsable de l'organització de les proves en les diferents seus, poden convocar les persones que consideren necessàries per a les accions formatives oferides.

3. Les persones interessades a formar part del personal examinador, que compleixen els requisits indicats en el punt sisé d'aquesta resolució i no hagen treballat mai per a la JQCV, hauran d'enviar prèviament un correu electrònic al Servei d'Acreditació: acreditació_dgplgm@gva.es.4. La matriculació en les accions formatives es farà únicament de manera telemàtica.Deu. Avaluació del Pla

Les accions formatives que finalment es realitzen hauran de ser avaluades per les persones que hi assistisquen. Aquesta avaluació es farà mitjançant un formulari en línia que formarà part de l'informe final d'avaluació d'aquest pla de formació del personal examinador.

Els formadors presentaran un informe de les diferents accions desenvolupades en acabar l'acció formativa corresponent.

Tota aquesta documentació formarà part de l'informe que es presentarà al Ple de la JQCV perquè el valore abans d'aprovar el pla de formació de l'any següent.València, 20 de febrer de 2018.– El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme: Rubén Trenzano Juan.