ORDRE 3/2018, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a millorar la formació i ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de l'R+D a través de la seua contractació laboral per entitats públiques d'investigació, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil. [2018/2477]

(DOGV núm. 8251 de 09.03.2018) Ref. Base de dades 002537/2018

Preàmbul

Article 1. Objecte i característiques de la subvenció

Article 2. Persones beneficiàries

Article 3. Obligacions de les persones beneficiàries

Article 4. Destinataris finals

Article 5. Condicions de la contractació

Article 6. Incompatibilitats

Article 7. Òrgans competents

Article 8. Procediment de concessió

Article 9. Presentació de sol·licituds

Article 10. Instrucció del procediment

Article 11. Avaluació i selecció

Article 12. Criteris de valoració de sol·licituds

Article 13. Proposta de resolució

Article 14. Resolució

Article 15. Modificació de la resolució

Article 16. Justificació i pagament de les subvencions

Article 17. Seguiment i control de les actuacions

Disposició addicional primera. Normativa d'aplicació

Disposició addicional segona. Incidència pressupostària

Disposició addicional tercera. Abast plurianual de les subvencionsDisposició addicional quarta. Caràcter econòmic de les activitats d'investigació

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposició final primera. Facultats de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'investigació i política científicaDisposició final segona. Entrada en vigor

PreàmbulUn dels efectes més negatius de l'anterior cicle recessiu que va viure Espanya va ser la limitació de les oportunitats laborals de la població, que va produir una elevació generalitzada dels nivells de desocupació, i que va afectar especialment un dels col·lectius que tradicionalment s'enfronten a més obstacles per a la seua inserció laboral: els joves.Si bé en els dos últims anys el panorama laboral ha mostrat símptomes de millora, els nivells d'ocupació de la població més jove es mantenen estancats en els últims trimestres i la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu continua sent molt preocupant -per damunt del 45 % en la Comunitat en el primer trimestre de 2017.

Junt amb això, la necessitat d'establir un nou model de creixement, basat en el coneixement i en la consecució de majors nivells de productivitat i competitivitat empresarial, exigeix concentrar els recursos cap als millors projectes d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I).

En aquest sentit, el compliment dels nivells d'excel·lència i exigència de les diferents convocatòries públiques per a finançar aquests projectes, requereix disposar de personal qualificat de suport tècnic per a la gestió econòmica administrativa dels diferents projectes d'R+D+I en les seues diferents fases d'execució, des de la planificació i redacció de propostes fins a la justificació econòmica i científica de les subvencions.Aquesta ordre pretén oferir una resposta a aquesta situació. D'una banda, oferir una oportunitat laboral a la població qualificada més jove. I, d'una altra, canalitzar aquests recursos humans com a suport tècnic a les entitats públiques d'investigació de la Comunitat per al millor servei dels projectes d'R+D+I que desenvolupen.

Aquestes subvencions podran finançar-se amb càrrec al Programa operatiu d'ocupació juvenil, aprovat per decisió d'execució de la Comissió de 12 de desembre de 2014, per la qual s'aproven determinats elements del Programa operatiu d'ocupació juvenil, per al qual se sol·liciten ajudes del Fons Social Europeu i l'assignació específica per a la Iniciativa d'ocupació juvenil en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació destinades a Espanya.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, determina en l'article 52.2 que la Generalitat establirà el seu propi sistema de ciència i tecnologia, i promourà la seua articulació i la cooperació entre els seus agents a fi de fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació per a donar a suport al progrés i la competitivitat empresarial de la Comunitat.

La Llei 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de coordinació del sistema valencià d'investigació científica i desenvolupament tecnològic (LCSVICDT), està orientada perquè es creen les condicions adequades per a aconseguir nous i ambiciosos objectius d'investigació que contribuïsquen al progrés científic, industrial, econòmic i social de la Comunitat.

La Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, és l'òrgan directiu a què el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, assigna les funcions en matèria de proposta i d'execució de política científica i investigació, gestió del finançament dels centres universitaris i dels recursos d'investigació.En consonància, el Programa 542.50, investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, inclou en els pressupostos de la Generalitat una línia de subvenció específica destinada a la formació tècnica i de Gestió d'R+D+I, la finalitat de la qual és facilitar als joves titulats superiors amb més dificultats l'accés al primer treball per mitjà de l'adquisició de capacitats i l'aprenentatge permanent, al mateix temps que es proporcionen recursos humans qualificats de suport a la gestió de projectes d'R+D+I.

Les subvencions previstes en aquesta ordre coadjuvaran a la consecució de l'objectiu estratègic 6 de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència del Pla estratègic de subvencions 2016-2019 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport aprovat per la Resolució de 30 d'agost de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

En aplicació del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, les ajudes que es regulen en la present ordre no estan subjectes a l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que es tracta del foment d'activitats de formació i especialització dels recursos humans dedicats a la gestió de la investigació en entitats públiques d'investigació.Per tot això, d'acord amb el que estableixen els articles 160 i 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (LHPSPIS); de conformitat amb la proposta de la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència de 15 de febrer de 2018, emés un informe per l'Advocacia de la Generalitat, per la Intervenció Delegada i oït el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana; en virtut de les facultats que em confereixen l'article 160.2.b de la LHPSPIS i el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,ORDENEArticle 1. Objecte i característiques de la subvenció

1. L'objecte d'aquesta ordre és establir les bases reguladores de la concessió de subvencions, destinades a millorar la formació i ocupabilitat del personal tècnic i de gestió de l'R+D, jove i qualificat, inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, a través de la seua contractació laboral en entitats públiques d'investigació de la Comunitat Valenciana per a reforçar les activitats d'investigació d'aquelles i el rendiment d'infraestructures, equipaments cientificotècnics, laboratoris o qualsevol altra instal·lació o servei de caràcter general o d'ús comú de l'entitat, de caràcter cientificotècnic, o de gestió de la investigació.2. La duració de les subvencions serà d'un any (12 mesos), i es podrà prorrogar fins a dos anys (24 mesos) d'acord amb l'aprovació del període d'elegibilitat del cofinançament del Programa operatiu d'ocupació juvenil. La data d'inici dels contractes vindrà determinada en la resolució de concessió.

3. La determinació de l'import de la subvenció s'establirà en la convocatòria respectiva basant-se en imports a un tant alçat, d'acord amb el que preveuen l'article 67.1.c i 5.c del Reglament (UE) número 1303/2013.Article 2. Persones beneficiàries

Als efectes d'aquesta ordre podran tindre la condició de beneficiaris de les corresponents convocatòries les persones jurídiques següents:1. Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i els seus instituts d'investigació.

2. Els parcs científics de la Comunitat Valenciana.

3. Els ens del sector públic instrumental de la Generalitat dedicats a la investigació.

4. Les institucions d'investigació de la administració general de l'Estat o d'altres administracions ubicades a la Comunitat Valenciana.

Article 3. Obligacions de les persones beneficiàries

1. Les persones beneficiàries estan subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que fa referència l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS). Així mateix serà requisit necessari el compliment de les mesures previstes en els articles 45 i següents de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

2. Les persones beneficiàries estan obligades a realitzar les activitats subvencionades en els termes de la resolució de concessió i a justificar la seua realització en els terminis establits.

3. En particular, les persones beneficiàries estan obligades a:

a) Comunicar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que s'introduïsca en les condicions de realització de l'activitat per a la seua autorització o denegació, si és procedent.

b) Acreditar, davant de l'òrgan instructor, la realització de l'activitat o l'adopció del comportament, i també el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.c) Facilitar les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat i altres òrgans de control de les institucions autonòmiques, en relació amb les subvencions concedides.d) Comunicar a l'òrgan instructor l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat de qualsevol nacionalitat, així com la utilització de fons propis, als efectes del que disposa l'article 30.4 de la LGS.e) Aportar una declaració responsable acreditativa del compliment de les obligacions establides en la LGS.

f) Reintegrar, quan corresponga segons el que preveu l'article 37 de la LGS, i en el termini legalment establit, els imports corresponents a les subvencions concedides, i remetre una còpia del document acreditatiu del reintegrament a l'òrgan instructor. En aquest últim cas el reintegrament identificarà necessàriament, amb claredat, l'entitat beneficiària i la denominació de la infraestructura o projecte per al qual es va atorgar la subvenció. De conformitat amb el que disposa l'article 13.2.g de la LGS, no podran obtindre la condició de persones beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats que no es troben al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

g) Als efectes de difusió pública, per estar les ajudes cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre les dites normes cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions que es publicarà de forma electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix haurà de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i, si és el cas, per la Iniciativa d'ocupació juvenil. Així mateix el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i de publicitat recollides en el Reglament d'execució (UE) 821/2014, de 28 de juliol de 2014, de la Comissió, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de contribucions del programa, la presentació d'informació sobre instruments financers, les característiques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.h) Contractar laboralment, en el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió, el personal tècnic o de gestió de l'R+D, d'acord amb la legislació laboral vigent i amb la duració dels contractes i la retribució que corresponga de conformitat amb el que estableix la corresponent resolució de convocatòria. Per a això hauran de presentar oferta d'ocupació al centre SERVEF d'ocupació corresponent, que efectuarà una preselecció entre les persones que reunisquen els requisits de l'article 4. Per a selecció definitiva del personal a contractar, l'entitat beneficiària realitzarà el procés de selecció i contractació, d'acord amb les normes que en aquest àmbit siguen d'aplicació, i hauran de certificar que en el dit procés s'ha prioritzat les persones que no han rebut prèviament atenció per part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que es troben més pròximes a complir l'edat màxima prevista en el sistema.i) Posar a disposició del personal contractat les instal·lacions i mitjans materials i formatius necessaris per a l'adequat desenvolupament del seu treball, així com garantir-los els drets i prestacions dels quals gaudeix el personal de l'entitat de semblant categoria.

j) Comunicar a l'òrgan concedent les renúncies, interrupcions i la resta d'incidències dels contractes finançats amb càrrec a les ajudes en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data en què es produïsquen.

k) Com aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil, la documentació justificativa (incloent-hi els documents electrònics) haurà de conservar-se durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) número 1303/2013, del Parlament Europeu, i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (el qual s'estima que puga tindre lloc al voltant de l'any 2025).l) Qualsevol altra dimanant de la normativa estatal i comunitària que siga directament aplicable.Article 4. Destinataris finals

1. Els destinataris finals d'aquestes ajudes són les persones joves majors de 18 anys que, comptant amb una qualificació professional reconeguda pel Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació o del sistema educatiu, siguen beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en els termes establits en el Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

2. S'entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional en els termes establits en l'apartat anterior quan, en la data de contractació, es trobe en possessió d'alguna de les titulacions següents:a) Titulacions universitàries: llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

b) Titulacions en el marc de la formació professional del sistema: tècnic/a o tècnic/a superior.Article 5. Condicions de la contractació

1. La contractació de cada persona haurà d'efectuar-se després de la publicació de la convocatòria d'aquestes subvencions per a l'exercici econòmic corresponent. En tot cas, la resolució d'adjudicació establirà les dates en què la contractació subvencionada siga possible.2. Queden exclosos d'aquestes ajudes tant els contractes a temps parcial de menys de 30 hores setmanals com la contractació de treballadors que hagen finalitzat la seua relació laboral per mutu acord amb l'entitat ocupadora en els tres mesos previs a la contractació.Article 6. Incompatibilitats

1. Els contractes finançats amb càrrec a les ajudes objecte d'aquesta ordre seran incompatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte laboral del personal contractat.

2. Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria seran compatibles amb la percepció d'altres ajudes o ingressos, provinents d'entitats públiques o privades, destinades a la mateixa finalitat, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import de les ajudes concedides en cap cas puga ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres, supere el cost de l'activitat subvencionada. No obstant això, aquestes ajudes són incompatibles amb l'obtenció per a la mateixa actuació d'altres ajudes finançades per un altre instrument comunitari, incloent-hi els Fons Estructurals de la Unió Europea.

3. Els beneficiaris de les ajudes hauran de comunicar a l'òrgan concedent qualsevol causa d'incompatibilitat o l'obtenció d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades, una vegada tinguen coneixement de la seua existència, i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts, la qual cosa podrà originar les corresponents minoracions en l'import de l'ajuda concedida.Article 7. Òrgans competents

1. La persona titular de la conselleria competent en matèria política científica i investigació, a qui correspon l'aprovació d'aquestes bases reguladores, és la competent per a l'aprovació de la despesa, la convocatòria de les subvencions i les resolucions de concessió d'aquestes.2. L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.Article 8. Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta ordre serà el de concurrència competitiva, previst en la secció 1a del capítol II de la LHPSPIS i en la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat, d'acord amb els principis de publicitat i concurrència i s'iniciarà d'ofici per la conselleria de la Generalitat competent en matèria de política científica i investigació, per mitjà d'un o més procediments de convocatòria pública.Article 9. Presentació de sol·licituds

1. Els models d'impresos normalitzats (sol·licituds i la resta de documentació) estaran disponibles en el servidor de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació (http://www.ceice.gva.es).

2. Les sol·licituds s'adequaran als models normalitzats i s'ompliran utilitzant els mitjans telemàtics facilitats pels servidors d'informació de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació.3. La sol·licitud amb firma electrònica avançada es remetrà telemàticament junt amb la resta de la documentació requerida en la forma i el termini que establisca la convocatòria.

4. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a comprovar les dades d'identitat, domicili, residència i titulació segons el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic i demanar els certificats a emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la Tresoreria General de la Seguretat Social i per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic que acrediten el compliment per la persona sol·licitant de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els termes establits en l'article 22.4 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. No obstant això, els que sol·liciten aquestes subvencions podran acreditar directament el compliment de les esmentades obligacions per mitjà de l'aportació de les certificacions corresponents. Estan exonerades d'aquesta obligació les universitats públiques d'acord amb el que estableix la disposició addicional cinquena 2.a de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de coordinació del sistema universitari valencià.5. A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació exigida en la convocatòria firmada electrònicament. En tot cas s'adjuntarà la declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS.

6. Les sol·licituds hauran de comptar amb la firma electrònica de la persona que exercisca la representació legal de l'entitat, així com de la declaració responsable de l'entitat de no trobar-se incurs en causa d'incompatibilitat amb el mercat comú arreplegat en l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.Article 10. Instrucció del procediment

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que siguen procedents en la seua execució.

2. Si la documentació aportada està incompleta, es requerirà, a través del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per l'interessat, a les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de 10 dies esmenen la falta o adjunten els documents preceptius, amb advertència que si no ho fan així es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i amb els efectes previstos en l'article 21 de l'esmentada llei. Addicionalment, també podrà comunicar-se la dita incidència per correu electrònic.

3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.

4. Les notificacions es realitzaran per mitjà de publicació en la pàgina web de conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació i tindrà tots els efectes de notificació realitzada.

Article 11. Avaluació i selecció

1. D'acord amb l'article 22 de la LGS, una comissió avaluadora elevarà la corresponent proposta de resolució, amb indicació del resultat de l'avaluació i de la quantia de la subvenció, a la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, la qual tindrà la composició següent:

Presidència: la persona titular de la subdirecció general de la Generalitat competent en matèria de política científica i investigació.

Vicepresidència: la persona titular del servei competent en matèria de política científica i investigació de la Generalitat.

Vocals: un a tres funcionaris del grup A1 de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, un dels quals actuarà com a secretari o secretària, amb veu i vot.

2. Les comissions que es constituïsquen a l'empara d'aquesta ordre s'ajustaran als principis de composició i presència equilibrada entre homes i dones, establits per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

3. El funcionament de la comissió d'avaluació s'ajustarà als mitjans humans i recursos pressupostaris de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, per la qual cosa no suposarà un increment de despesa en l'exercici pressupostari present ni futur.4. El que no preveu aquesta ordre es completarà amb el que disposa la secció tercera, «Òrgans col·legiats de les distintes administracions públiques, del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5. La comissió avaluadora podrà demanar l'assessorament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) o, si és el cas, de persones expertes designades per la persona titular de la direcció general en matèria de política científica i investigació entre investigadors d'universitats i altres centres públics d'investigació.Article 12. Criteris de valoració de sol·licituds

1. Les sol·licituds seran avaluades d'acord amb els criteris següents:a) Necessitat i impacte en l'entitat beneficiària de l'activitat que haja de desenvolupar el personal contractat. Puntuació, de 0 a 4 punts.b) Millora de l'ocupabilitat del personal contractat. Es podran valorar aspectes com ara l'experiència que puga adquirir el personal contractat en l'activitat que duga a terme, l'interés i projecció de futur de la dita activitat, i el reconeixement que posseïsca el centre on es desenvolupe aquesta. Puntuació, de 0 a 4 punts.

c) Qualitat i contingut del pla de formació. Puntuació, de 0 a 2 punts.

Addicionalment, podran atorgar-se 2 punts més si el pla de formació inclou estades formatives del personal contractat en altres centres d'investigació estrangers.

Perquè puga proposar-se el finançament d'una sol·licitud, aquesta haurà d'haver aconseguit una puntuació total igual o superior a 6 punts.

2. En el cas que diverses sol·licituds obtingueren la mateixa puntuació total, prevaldrà la que haja obtingut una puntuació major en l'anterior punt b.Article 13. Proposta de resolució

1. La comissió avaluadora, d'acord amb els criteris establits per a l'avaluació, elevarà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació una proposta de resolució definitiva, amb indicació del resultat de l'avaluació efectuada per mitjà d'una relació prioritzada de les sol·licituds per puntuació obtinguda i de la quantia de la subvenció. No serà necessari establir l'esmentat ordre de prelació quan el crèdit consignat siga prou per a atendre totes les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits.2. La resolució provisional serà notificada, si és el cas, segons el que estableix la corresponent convocatòria de subvencions perquè en el termini de deu dies des de la seua publicació les entitats beneficiàries manifesten la seua acceptació. Així mateix, podrà requerir-se, junt amb el document d'acceptació i sempre que la convocatòria així ho preveja, la presentació addicional d'altres documents.

La falta de presentació de la dita documentació en el termini establit s'entendrà com a desistiment de la seua sol·licitud.

3. Els desistiments i renúncies que es produïsquen en l'esmentat termini podran ser coberts per les sol·licituds que figuren en la llista de reserva, per l'ordre establit en la resolució provisional.

4. La comissió avaluadora, vistos els possibles desistiments i noves incorporacions de la llista de reserva, emetrà un informe per a la proposta de resolució definitiva que elevarà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació.

Article 14. Resolució

1. Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació dictarà la corresponent resolució definitiva del procediment, acte que posarà fi a la via administrativa i que serà notificada als interessats.2. La resolució de concessió serà motivada i contindrà els aspectes següents:

a) La relació de sol·licituds a què es concedeix la subvenció, amb indicació de la puntuació obtinguda en el procés d'avaluació; així com, si és el cas, una llista de reserva amb la puntuació obtinguda. I relació de sol·licituds amb desestimació expressa.

b) Actuacions a finançar per les subvencions.

c) Import de la subvenció per a cada una de les anualitats de vigència de la subvenció d'acord amb el que estableix aquesta ordre i en la convocatòria respectiva, així com també en funció del crèdit disponible i del resultat de l'avaluació.

d) La forma de pagament.

e) Les condicions generals i les condicions particulars establides per a cada subvenció.

f) El règim de recursos.

g) Quan siga procedent, es farà menció del finançament amb fons estructurals.

h) Termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció.

3. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que preveu l'article 40 i següents de la LPAC i amb la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, per mitjà de la publicació en la pàgina web abans mencionada. Aquesta publicació substituirà la notificació de conformitat amb el que preveu l'article 43 de la LPAC. A efectes del que disposa l'article 18 de la LGS, la resolució es publicarà també en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions que s'estableixen en la present ordre serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte quan en la convocatòria corresponent s'especifique un altre. El còmput d'aquest termini podrà suspendre'l l'òrgan instructor, pel temps que transcórrega entre la notificació del requeriment d'esmena i el seu compliment efectiu per part del destinatari, o, si no n'hi ha, pel del termini concedit; tot això sense perjudici del que preveu l'article 68 de la LPAC. Transcorregut el dit termini sense que hi haja recaigut una resolució, la sol·licitud de concessió de subvenció podrà entendre's desestimada, en els termes que preveu l'article 25 de la LPAC.Article 15. Modificació de la resolució

1. Les actuacions hauran d'executar-se en el temps i forma que es determine en les resolucions de concessió. No obstant això, quan sorgisquen circumstàncies concretes que alteren les condicions tècniques o econòmiques essencials tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, la persona beneficiària podrà sol·licitar la modificació de la resolució de concessió.

Qualsevol canvi en el contingut de la resolució requerirà simultàniament:

a) Que el canvi siga sol·licitat abans que finalitze el termini d'execució del projecte i siga autoritzat expressament per l'òrgan concedent.b) Que el canvi no afecte els objectius perseguits amb la subvenció, als seus aspectes fonamentals, al beneficiari, ni danye drets de tercers.c) Que les modificacions obeïsquen a causes sobrevingudes que no van poder preveure's en el moment de la sol·licitud.

2. La sol·licitud de modificació anirà acompanyada d'una memòria en què s'exposaran els motius dels canvis i es justificarà la impossibilitat de complir les condicions imposades en la resolució de concessió i el compliment dels requisits establits en la corresponent subvenció.3. Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, o de risc durant la lactància i paternitat, suspendran el còmput de la duració del contracte laboral objecte de la subvenció.

4. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió o, si és el cas, l'obtenció després de la presentació de la sol·licitud d'altres subvencions públiques o privades que en el seu conjunt superen el cost de l'activitat, podran donar lloc a la modificació de la resolució de concessió o minoració de la subvenció concedida.Article 16. Justificació i pagament de les subvencions

1. Les persones beneficiàries d'aquestes subvencions, de conformitat amb allò que disposa l'article 14.b de la LGS, hauran d'acreditar la realització de l'activitat d'investigació i el compliment de la finalitat que determine la concessió i gaudi de la subvenció.

2. Sense perjudici del que disposen les convocatòries, així com de les instruccions que puga dictar la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, les entitats beneficiàries estaran obligades a presentar, en el termini que establisca la resolució de concessió de la subvenció, la següent documentació com a justificació del pagament de les subvencions rebudes:

– Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

– Còpies dels contractes i de les nòmines, acompanyades dels butlletins de cotització TC1 i TC2 del personal contractat.

3. Addicionalment, l'òrgan instructor efectuarà un seguiment de la tasca realitzada del personal contractat durant les anualitats posteriors a la contractació, per a la qual cosa en el mes de novembre de cada anualitat les entitats beneficiàries hauran de presentar una memòria que incloga un detall de la tasca realitzada per part del personal contractat.4. Les subvencions s'abonaran a les persones beneficiàries en els termes que s'establisquen en la resolució de concessió, i es podran realitzar pagament anticipat si la Llei de pressupostos de la Generalitat o una altra norma ho estableix. Totes les entitats hauran de presentar la documentació justificativa com a màxim en el mes de novembre de l'anualitat d'execució de la subvenció. Igualment, la resolució de concessió de la subvenció establirà les dates concretes per a la seua presentació.

5. Quan les entitats beneficiàries hagen d'aportar garanties, d'acord amb allò que s'ha establit per l'article 171 de la LHPSPIS, per a la bestreta de subvencions, la garantia consistirà en aval bancari per import igual a la quantitat anticipada, incrementada en l'1 % d'aquesta.6. El pagament de la subvenció corresponent a la primera anualitat pressupostària del finançament dels contractes es tramitarà després de la presentació dels contractes. Els pagaments de les següents anualitats del finançament dels contractes estaran condicionades al fet que s'hagen presentat prèviament els informes de seguiment a què es refereix l'apartat tercer i s'haja valorat positivament la labor del personal contractat.7. Si com a resultat del seguiment assenyalat en l'apartat tercer, o en el transcurs de l'anualitat de vigència de la subvenció, hi ha una valoració negativa del rendiment de la persona contractada, amb el corresponent expedient previ amb audiència a la persona interessada, que determine l'incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió, es deixarà sense efecte aquesta i es reduirà, si escau i proporcionalment a l'incompliment, la quantia corresponent a la part gaudida de l'anualitat vigent. Si prèviament a la qualificació negativa de l'activitat investigadora s'ha abonat la quantia corresponent a un any de contracte, serà procedent el seu reintegrament des de la data en què es produïsca la resolució de la revocació de l'ajuda.8. De conformitat amb el que estableix l'article 73 del Reglament de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, els justificants originals presentats es marcaran amb una estampilla, en la qual s'indicarà la subvenció per a la justificació de la qual han sigut presentats i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció.Article 17. Seguiment i control de les actuacions

1. L'òrgan instructor comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, la realització de l'activitat o el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. La comprovació administrativa de la justificació documental s'efectuarà per mitjà de la revisió de la documentació presentada, d'acord amb el que estableix aquesta ordre, així com en la respectiva convocatòria.

2. La persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació aprovarà un pla de control per a garantir la realització material de l'activitat subvencionada, que serà executat pel servei competent en matèria de política científica i investigació. Addicionalment, l'òrgan concedent podrà designar, si és el cas, els òrgans, comissions o persones expertes que estime necessaris per a realitzar les oportunes actuacions de seguiment i comprovació de l'aplicació de la subvenció.

3. El beneficiari estarà sotmés a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan condecent, així com a les de control per la Intervenció General de la Generalitat i per la Sindicatura de Comptes.4. L'incompliment total o parcial dels requisits i obligacions establides en la present ordre i la resta de normes aplicables, així com de les condicions que si és el cas s'establisquen en la corresponent resolució de concessió comportarà, amb audiència prèvia a la persona interessada:a) Deixar sense efecte la subvenció concedida o minorar-la, en cas d'incompliment parcial de l'actuació o justificació per quanties inferiors.

b) En el cas que s'haja produït el cobrament anticipat, reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, junt amb els interessos de demora corresponents, d'acord amb el que disposa l'article 37 de LGS.En particular, seran causes d'incompliment les següents:

a) No justificar la subvenció en els termes establits o presentar-ne una justificació insuficient.

b) Destinar la subvenció a una finalitat distinta per a la qual va ser concedida.

c) No adequar la despesa efectivament realitzada a allò que s'havia proposat i s'havia adjudicat.

d) No difondre els resultats de les investigacions objecte de subvenció.

e) Ometre que l'activitat rep finançament per la Generalitat, del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'ocupació juvenil.

f) No presentar en el termini establit per la convocatòria les memòries de seguiment.

5. En tot el que fa referència a infraccions i sancions serà aplicable el règim sancionador previst en els articles 173 a 177 de la LHPSPIS.DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Normativa d'aplicació

1. Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, i la resta de normativa concordant, i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (LHPSPIS).

2. Per estar cofinançades pel Fons Social Europeu i per la Iniciativa d'ocupació juvenil se subjecten igualment al Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell; així mateix es subjecten al Reglament (UE) 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1083/2006, del Consell.

Segona. Incidència pressupostària

L'execució d'aquesta ordre no comporta increment de la despesa pública més enllà dels crèdits consignats a aquest efecte en els pressupostos anuals de la Generalitat, dins del corresponent programa i línia pressupostària, per a finançar les seues corresponents convocatòries.Tercera. Abast plurianual de les subvencions

D'acord amb el que estableix l'article 16 de la LCSVICDT aquestes subvencions tenen abast plurianual. La seua resolució establirà l'import per a cada una de les anualitats de vigència de la subvenció respectiva, i estarà condicionat als crèdits que amb aquest fi es consignen en cada una de les dites anualitats en el pressupost de la Generalitat.Quarta. Caràcter econòmic de les activitats d'investigació

1. D'acord amb el Marc sobre ajudes estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (2014/C198/01) les activitats de transferència de coneixements desenvolupades pels centres d'investigació no tindran naturalesa econòmica quan tots els beneficis generats per aquestes tornen a invertir-se en activitats primàries del dit centre.

2. En el cas que un centre d'investigació exercisca activitats tant de caràcter econòmic com no econòmic, a fi d'evitar la subvenció indirecta de l'activitat econòmica, s'haurà de distingir amb claredat entre ambdós tipus d'activitats i entre els seus respectius costos i finançament, per a la qual cosa els estats financers anuals de les universitats i centres d'investigació reflectiran la correcta imputació d'aquests a cada una de les activitats.

Disposició derogatòriaÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present ordre.

Disposicions finalsPrimera. Facultats de la persona titular de la direcció general competent en matèria d'investigació i política científica

Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria d'investigació i política científica perquè dicte les resolucions i instruccions necessàries per a l'aplicació d'aquesta ordre. I es delega en ella la facultat per a resoldre la concessió o la denegació de les subvencions a què es refereix aquesta ordre, i també l'autorització, la disposició del crèdit i l'ordenació del pagament, i altres actes de gestió comptable necessaris per a l'execució de la resolució.Segona. Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 7 de març de 2018El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,

VICENT MARZÀ IBÁÑEZ