Extracte de la Resolució de 15 de març de 2018, del rector, per la qual es convoca el 14é concurs de pintura i fotografia de la Casa de l'Alumne. [2018/2995]

(DOGV núm. 8261 de 26.03.2018) Ref. Base de dades 003056/2018

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Universitat Politècnica de València
    Grup temàtic: PremisBDNS (identif.): 390887.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/indexPrimer. Beneficiaris

L'alumnat matriculat oficialment en qualsevol de les titulacions i els graus de la UPV, així com en màsters i postgraus, en el curs 2016-2017.

Segon. Finalitat

Presentació per part de l'alumnat d'obres pictòriques i fotogràfiques per a realitzar una exposició a la Casa de l'Alumne de la UPV.Tercer. Bases reguladores

Accessibles:

http://www.upv.es/entidades/VAED/index-es.html

http://casadelalumno.blogs.upv.esQuart. Import

L'import total dels premis (1.600,00 €).

Fotografia

S'atorguen els premis i les dotacions següents:

– Primer premi: 300 €.

– Segon premi: 200 €.

– Premi a la millor fotografia del Programa Viuelcampus: 100 €.Pintura

S'atorguen els premis i les dotacions següents:

– Primer premi: 600 €.

– Segon premi: 400 €.Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació s'inicia a partir de la publicació de l'extracte de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 11 de maig de 2018.València, 15 de març de 2018.– El rector: Francisco José Mora Mas.