Informació pública de la declaració de caducitat del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament del sector Bovalar i de la resolució de l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador. [2018/3031]

(DOGV núm. 8276 de 18.04.2018) Ref. Base de dades 003871/2018

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Plans d'Urbanisme
  Descriptors:
    Temàtics: pla d'urbanisme, administració local
    Descriptors toponímics: RocafortEs fa públic l'acord extractat adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Rocafort, en sessió extraordinària de data 20 de març de 2018, i es fa constar que el text íntegre es troba a disposició dels interessats en les dependències d'Urbanisme i diu:

«Únic. Aprovació, si és el cas, de la declaració de caducitat del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament del sector Bovalar de Rocafort i resolució de l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador.

A) Alçar la suspensió del termini, establida en la resolució de l'Alcaldia de 12 de desembre de 2017, per a  resoldre el procediment i notificar l'acord per a declarar la caducitat del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament del sector Bovalar de Rocafort i la resolució de l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador de la mercantil Inmobiliaria Electra, SL.

B) Declarar la caducitat del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament del sector Bovalar de Rocafort i la resolució de l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador de la mercantil Inmobiliaria Electra, SL, així com la resolució del conveni subscrit per al desenvolupament del programa d'actuació integrada; tot això, atés l'incompliment per aquesta del termini total d'execució del programa, dels terminis parcials corresponents als requeriments efectuats per a donar lloc a la conclusió de les actuacions –d'acord amb les resolucions d'Alcaldia de 5 de juliol de 2017– i de les obligacions inherents a la condició d'agent urbanitzador, desestimant expressament les al·legacions presentades per aquella a la vista de tots els informes que s'han emés respecte d'això.C) Desestimar expressament les al·legacions presentades per A.A.R.; P.R.B.; J.O.M.; C.F.D. i J.V.M.S., en representació no acreditada d'M.D.B.C., M.L.A., I.LL.G.de B., per la mercantil Herseca Inmobiliaria, SL, i per C.C.A., que representa Haya Real Estate, SLU, que, al seu torn, representa Bankia, SA, de conformitat amb allò que s'ha exposat en el cos de la present proposta.

D) Optar per la gestió directa del programa d'actuació integrada, afectant els béns i recursos resultants de la programació cancel·lada a executar la que la substituïsca, de conformitat amb el dictamen emés pel Consell Jurídic Consultiu, amb la confiscació de l'aval número 00530559 per import de 54.243,30 euros, corresponent al 10 % de l'import de la totalitat dels avals depositats, tal com disposa el referit dictamen.

E) Iniciar els tràmits necessaris per a la liquidació del programa d'actuació integrada, ordenant a tals efectes que s'emeten els informes pertinents pels serveis tècnics municipals amb vista a valorar les obres i els treballs executats per l'urbanitzador en el desenvolupament del programa, així com el total de les obres i tasques pendents d'executar, que hagen de donar lloc a la futura exacció de les corresponents quotes d'urbanització; i demanar de l'urbanitzador que justifique els imports de les quotes girades als propietaris del sector i l'import percebut per aquest en tal concepte, així com tota la informació que resulte necessària amb vista a la referida liquidació del programa d'actuació integrada, tot això sense perjudici que, si dels referits informes es derivara l'existència de possibles danys i perjudicis per a l'Ajuntament, puguen exigir-se els rescabalaments oportuns per mitjà de l'oportú procediment contradictori.

[...]

H) Traslladar a l'agent urbanitzador aquest acord, i atorgar-li l'opció que presente un aval amb les mateixes garanties i que responga de les mateixes obligacions per l'import de 54.243,30 euros.»

Rocafort, 22 de març de 2018.– L'alcalde: Víctor Jiménez Bueso.