RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2018, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals s'atribueix a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/371]

(DOGV núm. 8214 de 17.01.2018) Ref. Base de dades 000516/2018

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
    Grup temàtic: Ocupació pública
    Descriptors:
      Temàtics: relació de llocs de treball, Conselleria de Sanitat Universal i Salut PúblicaLa Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública té atribuïda la gestió de diversos col·lectius de personal de naturalesa funcionarial. En concret, el personal de la Inspecció de Serveis Sanitaris, el personal de Salut Pública i el personal i llocs de treball amb requisit de llicenciatura o diplomatura sanitària adscrits a la mateixa Conselleria, tant als serveis centrals com a les direccions territorials.

Com que es tracta de llocs de naturalesa funcionarial, la normativa que se'ls aplica és la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (LOGFPV), que configura les relacions de llocs de treball (RLT) com un instrument tècnic a través del qual l'Administració organitza, racionalitza i ordena el seu personal per a una prestació eficaç del servei públic.

Mitjançant la Resolució de 14 de novembre de 2014, del conseller de Sanitat (DOGV 7411, 26.11.2014), es van aprovar les relacions de llocs de treball i es van adaptar al nou sistema d'ordenació i classificació dels llocs de treball regulat en la Llei 10/2010 anteriorment citada, i es va procedir, en conseqüència, a la integració del personal funcionari de carrera en els seus respectius cossos/escales. No obstant això, des de la data de la seua entrada en vigor, s'han produït diverses modificacions que afecten les RLT i que cal reflectir en aquestes. Així, mitjançant el Decret 37/2017, de 10 de març, del Consell, es va aprovar el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que adequa l'estructura de la Conselleria a les necessitats detectades, per a contribuir a una millora en la planificació, gestió i control de l'acció pública i a la seua eficàcia en el compliment dels objectius fixats.Per a poder dur a terme la planificació adequada de les necessitats de recursos humans i per a possibilitar l'execució dels processos de provisió de llocs, així com els processos selectius oportuns en l'oferta d'ocupació pública corresponent, es fa imprescindible l'actualització d'aquestes relacions, de manera que siguen un reflex fidel de la classificació dels llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió dels quals està atribuïda a aquesta Conselleria, així com de l'adscripció d'aquests a la seua estructura organitzativa vigent.

En el procediment seguit per a l'elaboració de les noves RLT, s'ha tingut en compte el següent:

– En la Resolució de 14 de novembre de 2014, a més d'aprovar les RLT, aquestes es van adaptar al nou sistema d'ordenació i classificació regulat en la Llei 10/2010. Per aquest motiu, es van incloure les funcions dels diversos llocs tipus, es van reproduir les que s'inclouen, per a cada cos i escala, en els annexos III i IV de la llei esmentada. Atés que es tractava d'una mera reproducció, amb la finalitat d'homogeneïtzar els criteris amb les RLT de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aquestes funcions no s'inclouen en les noves RTL.

– En les noves RLT s'indica el complement específic amb codi CES, aprovats per l'Acord de 9 de juny de 2017, del Consell, pel qual es modifiquen les taules retributives aplicables al personal funcionari gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8066, de 20 de juny de 2017.

– Els llocs que en les RLT aprovats en l'any 2014 apareixien adscrits a «Direcció General de Salut Pública d'Alacant», ara es troben adscrits a la Direcció General de Salut Pública a la localitat d'Alacant.– En les noves RLT s'ha modificat la manera de provisió, de lliure designació a concurs de trasllats, dels llocs de coordinador/a de Salut Pública, en execució de sentència judicial ferma.

– Des de la publicació de les anteriors RLT s'han tramitat diversos expedients de modificació de plantilles, com a conseqüència dels quals s'han produït amortitzacions de diversos llocs de treball, s'han creat nous llocs de treball, canvis en la denominació del lloc, en el municipi de destinació, en el sector, grup administració. Tots aquests expedients han quedat reflectits en els llistats actuals.

Les relacions de llocs que es publiquen contenen, tal com disposa la Llei 10/2010 esmentada, el nombre, la denominació de cada lloc, la seua classificació professional, les retribucions complementàries que els corresponen, la forma de provisió, adscripció orgànica, els requisits exigits per a la seua provisió i els mèrits preferents, si escau.

La Direcció General de Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha informat favorablement sobre l'existència de dotació pressupostària dels llocs de treball continguts en la aquesta resolució.

Les RLT han sigut negociades en la Mesa Sectorial de Sanitat, celebrada el dia 12 de desembre de 2017.

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, en virtut de les competències atribuïdes per l'article 9.2 de la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, resolc:Primer

Aprovar les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de les quals està atribuïda a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, contingudes en els annexos següents.Annex I: Salut Pública.

Annex II: Serveis centrals i direccions territorials.

Annex III: Inspecció de Serveis Sanitaris.Segon

Publicar les relacions citades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercer

Aquesta resolució tindrà efectes des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptat des de l'endemà de la seua notificació, davant del jutjat contenciós administratiu que corresponga, segons disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb els articles 8.2.a, 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es puga interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, o qualsevol altre recurs que es considere convenient per a la defensa dels seus interessos.València, 9 de gener de 2018.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.