RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2018, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar programes d'ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre, de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles que tinguen per finalitat la millora de la qualitat de vida dels pacients. [2018/3710]

(DOGV núm. 8275 de 17.04.2018) Ref. Base de dades 003788/2018

  • Anàlisi jurídica

    Data d'entrada en vigor: 18.04.2018
  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
    Grup temàtic: Ajudes
    Matèries: Sanitat Assistència sanitàriaLa Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, contempla, entre altres, com un dels fins rectors del Sistema Valencià de Salut, el fet de vetlar per la participació social i l'enfortiment del grau de control dels ciutadans sobre la seua pròpia salut.

La finalitat de la present resolució és contribuir al compliment d'aquest fi, per mitjà de la convocatòria d'ajudes destinades a finançar programes d'ajuda i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, familiars d'aquests, de voluntariat sanitari o aquelles que tinguen entre els seus fins millorar la qualitat de vida dels pacients, i com a objecte la realització d'activitats d'atenció i suport psicològic de caràcter sanitari, o tendents a millorar l'estada en cas d'ingrés hospitalari.Mitjançant l'Ordre 2/2015, de 28 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 7608, 04.09.2015), s'aproven les bases reguladores de les ajudes destinades a finançar els programes d'ajuda mútua i autoajuda.

Per tot això, i en virtut de les facultats conferides per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i de conformitat amb el que estableixen els articles 160.4.b i 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, del Consell, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

La present resolució té per objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, ajudes a programes d'ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles que tinguen per finalitat millorar la qualitat de vida dels pacients, que continga alguna de les activitats previstes en la base tercera de l'Ordre 2/2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a desenvolupar durant l'any 2018 en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Finançament de les ajudes

Les ajudes per a programes d'ajuda mútua i autoajuda es finançaran amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a l'any 2018, línia de subvenció S3225000 del programa pressupostari 10.02.96.0000.411.60 de la Direcció General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, per un import total màxim de 2.500.000 €.Serà destinat un import de 2.000.000 € a les associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars i un import de 500.000 € a les associacions de voluntariat sanitari o aquelles que tinguen per finalitat millorar la qualitat de vida dels pacients que continguen alguna de les activitats de caràcter sanitari previstes en la base tercera de l'Ordre 2/2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. No obstant això, si hi ha crèdit sobrant en alguna de les partides anteriors l'import serà destinat a l'altra.Article 3. Requisits dels beneficiaris

Podran obtindre la condició de beneficiaris de l'ajuda les associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles que tinguen entre els seus fins millorar la qualitat de vida dels pacients, que desenvolupen programes d'ajuda mútua i autoajuda a malalts crònics en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i que complisquen els requisits establerts en la base primera de l'Ordre 2/2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Article 4. Despeses subvencionables

Les ajudes establertes en la present convocatòria es destinaran a cobrir les despeses que es detallen en el present article, que de manera directa responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris i es realitzen en el període subvencionable.1. Així, seran objecte de subvenció del programa aquestes despeses:a) En el cas de les associacions sense ànim de lucre de pacients o dels seus familiars:

– Despeses derivades de la contractació de professionals per al desenvolupament de les activitats de caràcter sanitari de suport al malalt i els seus familiars, així com activitats de caràcter sanitari dirigides a millorar l'atenció i la qualitat de vida dels malalts. En cap cas, l'ajuda podrà superar els preus de referència en el mercat d'aquestes activitats.– Despeses corrents. Es consideraran despeses corrents aquelles que reunisquen alguna de les següents característiques: ser béns fungibles, tindre una duració previsible inferior a l'exercici econòmic, no ser susceptibles d'incloure en inventari o ser despeses previsiblement reiteratives. Podran incloure's com a despeses corrents les següents: material d'oficina, despeses de correus, despeses de manteniment de la seu (aigua, llum, neteja, entre altres), que en cap concepte superaran el 20 % de la subvenció concedida. En cap cas, s'inclouran compres de material inventariable.

– Despeses de desplaçament quan les activitats objecte del programa deguen dur-se a terme en el domicili del pacient. Seran tingudes en compte les despeses de transport amb metro, autobús, trens de proximitat o els realitzats en vehicle propi, i en aquest cas, el quilometratge s'abonarà de conformitat amb el que preveu el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, sempre que discórreguen dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

– Despeses derivades de la formació d'associats o personal de l'estructura pròpia de l'entitat, sempre que aquesta formació estiga regulada per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES), en els seus diferents plans formatius.

b) En els supòsits de les entitats de voluntariat sanitari o aquelles activitats de caràcter sanitari que tinguen per finalitat millorar la qualitat de vida dels pacients, les despeses subvencionables seran:

– Despeses corrents. Es consideraran despeses corrents aquelles que complisquen alguna de les següents característiques: ser béns fungibles, tindre una duració previsible inferior a l'exercici econòmic, no ser susceptibles d'incloure's en inventari o ser despeses previsiblement reiteratives. Podran incloure's com a despeses corrents les següents: material d'oficina i despeses de correus entre altres. En cap cas s'inclouran compres de material inventariable.

– Despeses de desplaçament imprescindibles per al desenvolupament de les activitats objecte del programa i dutes a terme per voluntaris. Seran tingudes en compte les despeses de transport amb metro, autobús, trens de proximitat o les realitzades en vehicle propi, i en aquest cas, el quilometratge s'abonarà de conformitat amb el que estableix el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, sempre que discórreguen dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

– Despeses de manteniment de la seu de l'associació: lloguer, llum, aigua, assessoria, gestoria, telèfon, neteja, entre altres.

– Despeses del personal administratiu involucrat en el desenvolupament dels programes, sempre que la seua activitat s'exercisca en les dependències de l'entitat.

– Despeses derivades de la formació d'associats o personal de l'estructura pròpia de l'entitat, sempre que aquesta formació estiga regulada per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES), en els seus diferents plans formatius.2. No es consideraran objecte de subvenció les despeses següents:

a) En el cas de les activitats dutes a terme per associacions sense ànim de lucre de pacients o dels seus familiars:

– Despeses de material inventariable, com ara mobiliari, ordinadors, televisors, entre altres.

– Despeses derivades de l'organització, execució i desenvolupament de jornades, assistència a jornades, congressos, convivències, campaments, assessoria o gestoria, així com qualsevol altra que no estiga prevista en l'apartat 1.a de l'Ordre 2/2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

b) En el cas de les activitats dutes a terme per entitats de voluntariat sanitari o aquelles que tinguen per finalitat millorar la qualitat de vida dels pacients ingressats, les despeses següents:

– Despeses de material inventariable com ara mobiliari, ordinadors, televisors, entre altres.

– Despeses derivades de l'organització, execució i desenvolupament de jornades, assistència a jornades, congressos, convivències, campaments, i també qualsevol altra que no estiga establerta en l'apartat 1.b de l'Ordre 2/2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.3. En els supòsits en què el beneficiari de la subvenció subcontracte amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció, no podrà excedir el 50 per cent de l'import de l'activitat subvencionada. Es considerarà que el beneficiari de la subvenció subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aqueix concepte la contractació d'aquelles despeses en què haja d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada, de conformitat amb el que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.4. Es considerarà despesa realitzada la que ha sigut pagada efectivament, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de la documentació justificativa, determinada en la corresponent convocatòria.

5. En cap cas, la contractació del personal per part de les entitats sense ànim de lucre subvencionades segons el que disposa l'Ordre 2/2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, suposarà cap relació jurídica amb la Generalitat.

6. Amb caràcter general, no es tindran en compte com a justificants de despeses les possibles retribucions dels membres de les juntes directives de les entitats beneficiàries de subvencions, les indemnitzacions per assistència –dietes o viàtics– ni les despeses professionals, quan l'activitat siga duta a terme per un membre de la junta directiva.

7. En tot cas, les despeses s'ajustaran al que disposa l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Article 5. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

1. Les sol·licituds es presentaran per mitjà del model normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia PROP de la Generalitat, www.prop.gva.es, per part del mateix interessat o a través del que el represente legalment, en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.2. Els interessats podran presentar les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en el carrer de Misser Mascó, 31, de València 46010, així com en els seus serveis territorials, localitzats a Alacant (c/ Girona, 26. 03001), Castelló de la Plana (c/ Hort dels Corders, 12. 12001), i València (Gran Via Ferran el Catòlic, 74. 46008), o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la sol·licitud en l'oficina de correus corresponent, haurà de fer-se d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 31 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, en desplegament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis postals, en sobre obert, a fi que l'exemplar destinat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública siga datat i segellat abans de ser certificat.

En el cas que la sol·licitud no estiga datada i segellada per l'oficina de correus corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella que aparega en l'entrada de registre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Article 6. Documentació

1. Junt amb la sol·licitud, haurà de presentar-se la documentació que s'especifica en la base sisena de l'Ordre 2/2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'acord amb els models normalitzats que es troben disponibles en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, i en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, http://www.san.gva.es/inicio.

2. En els casos en què els documents estigueren en poder de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 53.d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què figuren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

3. Així mateix, es podrà requerir al sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, i també l'acreditació dels requisits a què es refereix la documentació administrativa.

4. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en la convocatòria o no s'adjunte la documentació exigida se li requerirà, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a la persona interessada, que en un termini de 10 dies esmene la falta o adjunte la documentació necessària amb l'advertència que, si no ho fa, s'arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. Les sol·licituds de documentació es publicaran en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, http://www.san.gva.es/inicio, d'acord amb el que estableix l'article 45.1.b de l'esmentada Llei 39/2015.

Article 7. Valoració i criteris de valoració

D'acord amb els continguts establerts en les bases setena i huitena de l'Ordre 2/2015, de 28 d'agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Article 8. Resolució

Correspon a la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dictar la resolució de concessió de les ajudes. El termini màxim per a resoldre i notificar serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tant la resolució provisional com la definitiva seran publicades en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, http://www.san.gva.es/inicio.

Contra les resolucions dictades en el procediment de concessió de subvenció, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjuí de la interposició del recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, si és el cas, per la legislació del procediment administratiu comú vigent en aqueix moment.Article 9. Justificació i pagament

El pagament de la subvenció es realitzarà amb la justificació prèvia de les ajudes concedides per part de l'entitat beneficiària, de conformitat amb el que estableix l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, D'hisenda pública, del sector públic instrumental i de instrumental i de subvencions, i en la base desena de l'Ordre 2/2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Per a la justificació de les despeses subvencionables haurà de tindre's en compte el que estableix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

1. El termini de presentació dels justificants de despesa requerits conclourà el 31 d'octubre de 2018.

2. Els justificants correspondran a despeses executades durant l'anualitat 2018, s'efectuaran a través d'un compte justificatiu, d'acord amb el model normalitzat disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https:// sede.gva.es, i en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, junt amb una relació numerada de les despeses justificades, de conformitat amb el que disposa l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els termes establerts en l'apartat 4 i 5 de la base desena de l'Ordre 2/2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

3. Els beneficiaris hauran de presentar abans del 31 de gener de 2019 la memòria detallada de les activitats realitzades d'acord amb el programa presentat objecte de subvenció, firmada i segellada pel representant legal de l'entitat.

4. Abans de cada pagament, serà necessària la certificació expedida per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'atenció al pacient, de la comprovació i aprovació de la documentació justificativa, i també acreditativa del compliment dels fins que justifiquen la concessió de la subvenció.Article 10. Pèrdua o minoració de l'ajuda

Es produirà la pèrdua o minoració de l'ajuda d'acord amb els continguts establerts en la base dotzena de l'Ordre 2/2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Article 11. Normativa aplicable

La present resolució es regirà pel que estableix l'Ordre 2/2015, de 28 d'agost, de l'Ordre 2/2015, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.Article 12. Recursos

Contra la present resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació. O bé, directament recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 13. Entrada en vigor

La present resolució produirà efectes a partir de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 6 d'abril de 2018.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.