RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de Formació del Personal al Servei de la Generalitat per a 2018. [2018/5069]

(DOGV núm. 8302 de 24.05.2018) Ref. Base de dades 005179/2018

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
    Grup temàtic: Ocupació pública
    Descriptors:
      Temàtics: cursosL'Acord de formació per a l'ús de les administracions públiques de 9 de març de 2018 (BOE 74, 26 de març) defineix la formació per a l'ús de les administracions públiques com el conjunt d'instruments i accions que tenen per objecte impulsar i estendre entre les administracions públiques i els seus empleats i empleades una formació que responga a les seues necessitats.

En el marc de l'acord esmentat, la Direcció General de la Funció Pública, a través de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), segons el que disposa l'article 95 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i en l'article 11.2.3 del Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, és la competent per a promoure plans de formació en l'àmbit de la Comunitat.

El Pla de Formació per al Personal Empleat Públic al Servei de la Generalitat per a 2018 inclou els plans de formació de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES), de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (SAEI) i de les universitats públiques de la Comunitat.En virtut de les competències atribuïdes a la Direcció General de Funció Pública en matèria de formació, en l'article 11.1, del Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, resolc:Primer. Oferta d'activitats formatives

S'estableix l'oferta d'accions formatives que integren el Pla de Formació de la Generalitat per a 2018 (Pla IVAP, EVES, SAEI i universitats), que es gestionarà durant enguany i que es convoca en els annexos I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII d'aquesta resolució.Segon. Estructura del Pla de Formació

En el Pla de Formació es distingeixen els apartats següents:

2.1. Annex I. Les accions formatives convocades per la Subdirecció General de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP):Les accions formatives que integren el Pla de Formació 2018 de l'IVAP, amb una primera convocatòria publicada el mes de febrer, a la qual se suma aquesta segona convocatòria, s'han elaborat a partir d'una anàlisi prèvia de detecció de necessitats en la qual han participat les diferents conselleries i departaments de l'Administració de la Generalitat.

Els cursos de formació de l'IVAP per a enguany mantenen els perfils generals propis de la trajectòria de l'Institut, però a aqueixa continuïtat s'han incorporat diverses novetats que, substancialment, busquen una major concreció de l'oferta. Això s'aconsegueix a través d'una estructura nova, que articula un itinerari que va des de les accions més bàsiques i ineludibles, que totes les empleades i empleats públics han de conéixer, fins a les propostes més específiques i concretes.

La formació bàsica inclou les matèries següents: prevenció de riscos laborals, igualtat, valencià i transparència en l'Administració. Aquests cursos es duran a terme sota la modalitat d'autoformació en línia, cosa que en facilita la realització. Són cursos que poden realitzar-se durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. La matriculació es formalitza a través de la pàgina web de l'Institut Valencià d'Administració Pública.Un segon àmbit formatiu integra accions de caràcter general, i l'objectiu és preparar el personal empleat públic per a l'adequat exercici de les seues funcions. Es tracta de cursos de caràcter instrumental, per a la selecció dels quals s'ha donat prioritat al reforç de la formació en competències relacionades amb els canvis promoguts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, així com la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. A més, té un paper rellevant en l'actual oferta relativa a aquest apartat, la competència lingüística de valencià, així com el II Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat, i Transparència i Govern Obert. També s'ha tingut en compte el programa específic d'ofimàtica.El tercer àmbit es configura en les accions formatives específiques relacionades amb l'activitat i el lloc de treball concret de cada treballador o treballadora. Són acciones formatives oferides a petició de les diferents conselleries i organismes autònoms i estan dirigides preferentment al personal adscrit als seus departaments. En aquest cas l'objectiu consisteix a perfeccionar l'acció de govern que duen a terme els diferents organismes.

Finalment, un quart àmbit consisteix en accions formatives no configurades com a cursos, sinó com a jornades o seminaris dedicats a matèries molt concretes que, al mateix temps, siguen de l'interés del personal funcionari i laboral de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

Amb aquesta segona publicació es pretén cobrir les necessitats de formació del personal empleat públic amb la intenció que arribe al major nombre de persones, per a contribuir, així, a la millora dels serveis públics i l'atenció a la ciutadania.

L'IVAP podrà suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar-ne altres de diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.

2.2. Annex II.a), II.b) i II.c). Les accions formatives que integren el Pla de Formació 2018 de l'EVES amb una primera convocatòria publicada el mes de gener, a la qual se suma aquesta segona convocatòria, s'ha elaborat a partir d'una anàlisi prèvia de detecció de necessitats formatives en la qual han participat les diferents direccions generals, departaments de la salut i centres supradepartamentals i està dirigit, segons marca la Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana, al personal d'institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut, és a dir, aquell que depenga o estiga adscrit a aquestes mitjançant vincle d'ocupació amb l'Administració pública, bé siga de naturalesa estatutària, funcionarial o laboral. Integren el col·lectiu d'empleats públics del Sistema Valencià de Salut, a què fa referència l'apartat anterior:

a) El personal estatutari de la Generalitat que presta serveis en les institucions, òrgans, unitats o estructures del Sistema Valencià de Salut.b) El personal funcionari pertanyent als diferents cossos generals o especials, de l'Administració estatal o dels seus organismes autònoms, que preste serveis en les institucions, òrgans, unitats o estructures del Sistema Valencià de Salut.

c) El personal transferit, qualsevol que siga el règim jurídic de dependència, laboral, funcionari o estatutari d'altres administracions públiques en ocasió del traspàs o l'assumpció de les competències, mitjans i serveis en matèria d'assistència sanitària.

d) El personal que preste serveis en les entitats de titularitat pública amb personalitat jurídica pròpia que estiguen adscrites a la conselleria competent en matèria de sanitat.

e) El personal que s'incorpore al Sistema Valencià de Salut d'acord amb la legislació vigent.

En aquest Pla de Formació s'han estructurat les accions formatives alineades amb les estratègies del IV Pla de Salut vigent i amb la Cartera de Serveis de la CSUiSP, així com amb les necessitats especifiques de cada departament de salut.

L'EVES podrà suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar-ne altres de diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.

2.3. Annex III. Cursos de formació contínua convocats per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per al personal docent no universitari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.La Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació podrà suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar-ne altres de diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.2.4. Annex IV. Cursos de formació contínua convocats per la Universitat de València – Estudi General, dirigits al personal docent i investigador i al personal d'administració i serveis.

La Universitat podrà suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar-ne altres de diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.

2.5. Annex V. Cursos de formació contínua convocats per la Universitat Politècnica de València, dirigits al personal docent i investigador, al personal d'administració i serveis i al personal d'investigació.La Universitat podrà suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar-ne altres de diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.

2.6. Annex VI. Cursos de formació contínua convocats per la Universitat Jaume I, de Castelló, dirigits al personal docent i investigador i al personal d'administració i serveis.

La Universitat podrà suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar-ne altres de diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.

2.7. Annex VII. Cursos de formació contínua convocats per la Universitat d'Alacant, dirigits al personal docent i investigador i al personal d'administració i serveis.

La Universitat podrà suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar-ne altres de diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.

2.8. Annex VIII. Cursos de formació contínua convocats per la Universitat Miguel Hernández, d'Elx, dirigits al personal docent i investigador i al personal d'administració i serveis.

La Universitat podrà suprimir i convocar noves edicions de les programades o programar-ne altres de diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.Tercer. Assistents

3.1. Podrà participar en les activitats formatives indicades en l'annex I el personal al servei de l'Administració de la Generalitat gestionat per la Direcció General de Funció Pública, independentment de la seua relació jurídica, sempre que dispose dels requisits específics establits, si escau, per a cada curs.

3.2. Sobre la base del Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, podrà participar en els cursos indicats en l'annex II el personal d'institucions sanitàries i de qualsevol altre centre de caràcter assistencial o en el qual es realitzen funciones de salut pública, adscrit a la Conselleria de Sanitat, així com el personal sanitari de l'Administració de la Generalitat, independentment de la seua relació jurídica, sempre que dispose dels requisits específics establits, si escau, per a cada curs. També podrà participar en els cursos oferits per aquesta escola de formació el personal sociosanitari gestionat per la Direcció General de Funció Pública.3.3. Podrà participar en els cursos indicats en l'annex III el personal docent no universitari adscrit a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, independentment de la seua relació jurídica, sempre que dispose dels requisits específics establits, si escau, per a cada curs.3.4. Podrà participar en els cursos indicats en l'annex IV el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de la Universitat de València – Estudi General, independentment de la seua relació jurídica, sempre que dispose dels requisits específics establits, si escau, per a cada curs.

3.5. Podrà participar en els cursos indicats en l'annex V el personal docent i investigador (PDI), el personal d'administració i serveis (PAS) i el personal d'investigació (PI) de la Universitat Politècnica de València, independentment de la seua relació jurídica, sempre que dispose dels requisits específics establits, si escau, per a cada curs.3.6. Podrà participar en els cursos indicats en l'annex VI el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de la Universitat Jaume I, de Castelló, independentment de la seua relació jurídica, sempre que dispose dels requisits específics establits, si escau, per a cada curs.

3.7. Podrà participar en els cursos indicats en l'annex VII el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de la Universitat d'Alacant, independentment de la seua relació jurídica, sempre que dispose dels requisits específics establits, si escau, per a cada curs.

3.8. Podrà participar en els cursos indicats en l'annex VIII el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández, d'Elx, independentment de la seua relació jurídica, sempre que dispose dels requisits específics establits per a cada curs.Quart. Sol·licituds. Presentació i termini

Les persones interessades hauran d'emplenar la sol·licitud de cursos d'acord amb el model específic que figura en cada un dels annexos indicats anteriorment.4.1. Presentació

Les persones interessades hauran de presentar directament les sol·licituds per a tots els plans de formació, preferentment per mitjà de les pàgines d'internet, en les adreces que s'indiquen a continuació, o, si escau, en qualsevol de les oficines i formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.1.1. Respecte als cursos convocats per l'IVAP (annex I), es presentaran mitjançant l'adreça electrònica que s'indica a continuació:http://www.ivap.gva.es/va/sol·licitud-de-cursos

http://www.ivap.gva.es/solicitud-de-cursos

Cada empleada o empleat públic podrà sol·licitar un màxim de cinc accions formatives.

No computen, a aquest efecte de petició del màxim nombre d'accions formatives per a realitzar en el Pla de Formació 2018, els cursos d'autoformació.

Tampoc computen, a l'efecte de petició del màxim nombre d'accions formatives per a realitzar en el Pla de formació 2018, les jornades i seminaris.

El Pla de Formació 2018 per al personal al servei del a Administració de la Generalitat permet una visualització clara dels cursos per a facilitar-ne la recerca: la fitxa tècnica de cada curs es publica en la pàgina web de l'IVAP (http://www.ivap.gva.es) en l'apartat Pla de Formació 2018.

Les places vacants dels cursos seran anunciades en la pàgina web de l'IVAP (http://www.ivap.gva.es) al llarg de l'any perquè siguen cobertes.

Als cursos d'autoformació impartits en línia el termini de realització dels quals estiga obert durant tot l'any no serà aplicable la base 4.2.1 en relació amb el termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds per a aquests cursos es podran presentar durant les vint-i-quatre hores del dia els 365 dies de l'any.

La formació en prevenció de riscos laborals és un dret i un deure per a tots els treballadors i treballadores de la Administració de la Generalitat; per això, el seu incompliment pot donar lloc a la incoació dels corresponents expedients disciplinaris.

4.1.2. Respecte als cursos convocats per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES), hi haurà dues modalitats de presentació d'instàncies.

En el cas dels cursos convocats per l'EVES, es podran realitzar un màxim de sis accions formatives (màxim cinc de l'annex II.b) i una de l'annex II.c).

Per als cursos de l'annex II.b), les sol·licituds es presentaran mitjançant l'adreça d'internet http://www.eves.san.gva.es, on consten les instruccions oportunes.

Cada empleada o empleat públic podrà sol·licitar un màxim de cinc propostes d'accions formatives de l'annex II.b).

Respecte del curs d'anglés per als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2, segons el Marc Europeu Comú de Referència. Curs de preparació (en línia), en els diversos nivells de l'annex II.c), es podrà sol·licitar seguint les instruccions que s'hi especifiquen. Aquest curs no computa a aquest efecte de petició del màxim nombre de cinc accions formatives per a realitzar en el Pla de Formació 2018.

Els cursos de formació general en prevenció de riscos laborals tampoc computen a aquest efecte de petició d'un nombre màxim de 5 accions formatives a realitzar en el Pla de Formació 2018.

Les places vacants dels cursos seran anunciades oportunament als departaments de salut pertinents per a ser cobertes.

4.1.3. Respecte als cursos convocats per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (annex III), en la pàgina web del CEFIRE que s'indica en cada una de les accions formatives indicades en l'annex esmentat o en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació.

4.1.4. Respecte als cursos convocats per la Universitat de València (annex IV), en la pàgina d'internet http://www.uv.es/cfq.

4.1.5. Respecte dels cursos convocats per la Universitat Politècnica de València (annex V), les persones interessades a participar formalitzaran la sol·licitud a través del Portal de Formació Contínua i Permanent en la Intranet de la Universitat Politècnica de València per a tot el personal PDI, PAS i PI.

4.1.6. Respecte dels cursos convocats per la Universitat Jaume I, de Castelló (annex VI), les persones interessades a participar formalitzaran la sol·licitud en:

Personal d'administració i serveis. http://inscripcion.uji.es.

Personal docent i investigador contractat laboral: http://www.uji.es/serveis/use/formacio.

4.1.7. Respecte dels cursos convocats per la Universitat d'Alacant (annex VII), les persones interessades a participar formalitzaran la sol·licitud amb el model disponible en les pàgines webs següents:

Personal d'administració i serveis:

https://ssyf.ua.es/va

https://ssyf.ua.es/es/

Personal docent i investigador:

https://web.ua.es/va/ice/

https://web.ua.es/es/ice/

En el cas de l'ICE, les places vacants dels cursos seran anunciades oportunament per a ser cobertes.

4.1.8. Respecte dels cursos convocats per la Universitat Miguel Hernández d'Elx (annex VIII), mitjançant la Intranet de la Universitat Miguel Hernández, d'Elx, per a tot el personal PDI i PAS.

4.1.9. El personal amb discapacitat que sol·licite mesures d'adaptació haurà d'emplenar l'apartat corresponent de la sol·licitud assenyalant amb una ics (X) en les caselles corresponents el tipus d'adaptació que necessita d'acord amb la classificació següent:

1. Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.

2. Necessitat d'intèrpret a causa de sordesa.

3. Sistema Braille d'escriptura, per invident.

4. Uns altres, amb especificació de quins.4. 2. Terminis

4.2.1. El termini de presentació de sol·licituds respecte als cursos convocats per l'IVAP (annex I) serà de quinze dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.En els cursos de l'IVAP, al llarg de tot l'any s'informarà en la seua pàgina web de les places vacants que es produïsquen amb la finalitat d'optimitzar l'acció formativa oferida, i a partir d'aquest moment es podrà formalitzar la matrícula mitjançant la seua pàgina web, en l'apartat Sol·licitud places vacants. En qualsevol cas, és necessària la confirmació per part de l'IVAP de l'assistència al curs.

4.2.2. El termini de presentació de sol·licituds respecte als cursos convocats per l'EVES (annex II) serà de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.Les places vacants dels cursos de l'EVES que es produïsquen seran anunciades oportunament als departaments de salut pertinents perquè siguen cobertes, amb la finalitat d'optimitzar al màxim l'acció formativa.

4.2.3. Respecte als cursos convocats per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (annex III) les sol·licituds, juntament amb la documentació específica requerida per a cada curs, seran presentades en el CEFIRE corresponent. Si el curs no necessita documentació específica, les sol·licituds es realitzaran directament en la pàgina web del CEFIRE corresponent o en la pàgina web del Servei de Formació del Professorat de la Direcció General. El termini de sol·licituds finalitzarà, com a norma general, cinc dies abans de la data d'inici de cada activitat.En els cursos convocats per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (annex III), cada CEFIRE publicarà en la seua pàgina web la relació de persones admeses. Aquesta llista es farà pública, almenys, amb dos dies d'antelació a l'inici de cada activitat.

4.2.4. El termini de presentació de sol·licituds respecte als cursos convocats per la Universitat de València (annex IV) serà de 10 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.

En cas que es produïsquen places vacants dels cursos oferits per la Universitat de València, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, podrà establir-se un nou termini d'inscripció que finalitzarà, com a màxim, deu dies abans de la data d'inici de cada un dels cursos convocats.

4.2.5. Respecte dels cursos convocats per la Universitat Politècnica de València (annex V), les preinscripcions es realitzaran:

– En el cas del personal docent i investigador, el termini de preinscripció finalitzarà cinc dies hàbils abans de l'inici de cada activitat.

– En el cas del personal d'administració i serveis i del personal d'investigació, es disposarà de 10 dies naturals per a formalitzar la preinscripció, una vegada publicada aquesta resolució en el DOGV.

4.2.6. El termini de presentació de sol·licituds respecte dels cursos convocats per la Universitat Jaume I, de Castelló (annex VI), serà de 10 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.

En cas que es produïsquen places vacants dels cursos oferits per la Universitat Jaume I, de Castelló, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, podrà establir-se un nou termini d'inscripció que finalitzarà, com a màxim, deu dies abans de la data d'inici de cada un dels cursos convocats.

4.2.7. El termini de presentació de sol·licituds respecte dels cursos convocats per la Universitat d'Alacant (annex VII) serà de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.

4.2.8. Respecte als cursos convocats per la Universitat Miguel Hernández, d'Elx (annex VIII), les preinscripcions es realitzaran en dues convocatòries a l'any, i es disposarà de 10 dies hàbils en cada una d'aquestes per a formalitzar la preinscripció, en el cas del PAS; en el cas del PDI, finalitzarà el termini de preinscripció una setmana abans d'inici de cada activitat.Cinqué. Criteris de selecció a les accions formatives

5.1. Criteris de selecció a les accions formatives de l'IVAP i de l'EVES

S'haurà d'ajustar als criteris següents per ordre de prioritat:

5.1.1. Per a aquells cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones interessades els tenen.

5.1.2. L'IVAP atorgarà preferència a les peticions d'aquelles persones sol·licitants que no hagen realitzat cursos de formació en els anys 2015, 2016 i 2017.

5.1.3. L'EVES atorgarà preferència a qui no haja realitzat cursos de formació en els anys 2016 i 2017.

5.1.4. Tindran preferència durant un any les persones que s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Les persones afectades han de comunicar i acreditar aquesta circumstància.

5.1.5. S'haurà d'equilibrar percentualment en la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que disposa l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat de dones i homes.

5.1.6. En cas d'empat entre sol·licitants, en aplicació dels anteriors criteris, caldrà ajustar-se al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

En la selecció s'haurà de tindre en compte, d'una banda, la reserva del 3 % de places per a persones amb discapacitat establida en l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat, i, d'una altra banda, la reserva del 40 % de les places prevista en l'article 60 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, entre empleades públiques que disposen dels requisits.

5.2. La selecció, en el cas de les diferents universitats, es realitzarà d'acord als criteris establits en cada una d'aquestes.Sisé. Admissió a les accions formatives

6.1. Admissió a les accions formatives del cursos de l'IVAP i de l'EVES

A les persones participants seleccionades es notificarà personalment que han sigut admeses, si és possible amb un mínim de quinze dies d'antelació respecte de l'inici del curs, preferentment mitjançant el correu electrònic.

La renúncia o la conformitat a participar, una vegada seleccionades i notificades, hauran d'efectuar-la per escrit, preferentment mitjançant el correu electrònic, en un termini màxim de tres dies naturals comptadors des de la notificació. L'assistència als cursos no donarà lloc a indemnització ni cap gratificació.

6.2. L'admissió, en el cas de les diferents universitats, es realitzarà d'acord amb els criteris establits en cada una d'aquestes.Seté. Permisos

El temps d'assistència presencial del personal als cursos per als quals siguen seleccionats es considerarà temps de treball amb caràcter general quan aquestes accions siguen coincidents amb l'horari de treball de l'alumne o alumna. L'assistència estarà supeditada a l'adequada cobertura de les necessitats del servei quan s'impartisquen, en tot o en part, en horari de treball, i no serà objecte de recuperació. Les persones responsables dels corresponents centres directius hauran de facilitar l'assistència al curs.

La denegació del permís per part de la persona superior jeràrquica haurà de ser motivada i notificada per escrit.Huité. Expedició de certificats pels diversos promotors

8.1. Respecte dels cursos convocats per l'IVAP, a les persones assistents s'expedirà el certificat d'assistència o, si escau, d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85 %, com a mínim, de la durada total del curs, taller o seminari, així com, si escau, haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades per la persona tutora o professora.

L'assistència inferior al percentatge indicat impossibilita l'expedició de qualsevol certificat.

Els certificats d'assistència a les accions formatives convocades per l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) s'emetran en suport electrònic. Per a garantir l'autenticitat i la integritat dels certificats d'assistència, aquests seran signats electrònicament i, a més, se'ls aplicarà un segell de temps electrònic.

Els certificats electrònics seran posats a la disposició de l'alumnat i del professorat dels cursos mitjançant la pàgina web de l'IVAP http://www.ivap.gva.es, en la qual es requerirà que la persona interessada s'identifique amb un certificat digital d'identitat per a poder descarregar el certificat.

Els certificats digitals admesos per l'IVAP per a la identificació de l'alumnat són els emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana -ACCV– per a persones físiques o per a empleats i empleades públics, a més del DNI electrònic.

Per a l'obtenció dels certificats digitals d'identitat, l'alumnat podrà dirigir-se a qualsevol dels punts de Registre d'Usuari de l'ACCV, que es poden consultar en http://www.accv.es.

8.2. En el cas de l'EVES, s'haurà d'acreditar l'assistència del 80 %, com a mínim, de la durada total del curs, així com, si escau, haver superat les proves avaluatives fixades en la convocatòria; en els cursos semipresencials s'haurà d'acreditar l'assistència al 100 % de les sessions presencials, visualització del 85 % dels continguts en línia i superació de les proves d'avaluació fixades; en els cursos en línia, visualització del 85 % dels continguts i superació de les proves d'avaluació fixades.L'assistència inferior al percentatge assenyalat, la falta de compliment de les exigències mínimes per a cada curs i la falta de superació de les proves d'avaluació impossibiliten l'expedició del certificat d'aprofitament del curs.

Els certificats d'assistència dels cursos en línia convocats per l'EVES seran emesos en suport electrònic.

8.3. Respecte dels cursos convocats per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació i d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre 65/2012, a les persones assistents s'expedirà el certificat d'assistència sempre que s'acredite l'assistència a un 85 %, com a mínim, de la durada de les sessions presencials del curs, taller o jornada, així com, si escau, haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades per la persona tutora o professora per a les activitats semipresencials o a distància. L'assistència inferior al percentatge indicat o la no-realització de les tasques impossibilita l'expedició de qualsevol certificat.

8.4. Respecte de les accions formatives convocades per la Universitat de València, a les persones assistents s'expedirà un certificat d'assistència o, si escau, d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85 %, com a mínim, de la durada total de l'acció formativa, així com, si escau, s'hagen realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a. En els cursos semipresencials s'haurà d'acreditar l'assistència al 100 % de les sessions presencials, visualització del 85 % dels continguts en línia i superació de les proves d'avaluació fixades. En els cursos en línia, visualització del 100 % dels continguts i superació de les proves d'avaluació fixades.8.5. Respecte dels cursos convocats per la Universitat Politècnica de València:

– El personal docent i investigador obtindrà el certificat d'aprofitament en les activitats en les quals haja sigut acceptat, sempre que haja realitzat les tasques obligatòries proposades en l'acció de formació.– Als assistents que siguen personal d'administració i serveis o el personal d'investigació es podran expedir dos tipus de certificats: el d'assistència i el d'aprofitament. El certificat d'assistència s'expedirà per a aquells que hagen assistit, com a mínim, al 85 % del total d'hores lectives de l'acció de formació. El certificat d'aprofitament serà per a aquells que hagen assistit al 85 %, com a mínim, d'hores lectives de l'activitat i hagen superat el sistema d'avaluació proposat pel docent (realització de tasques obligatòries, superació de proves de coneixement, o qualsevol altra acció que permeta conéixer al docent que el participant ha aconseguit els objectius de l'activitat)En el cas dels cursos en modalitat en línia, només s'expediran certificats d'aprofitament.

En qualsevol cas, els certificats s'emetran en suport electrònic. Per a garantir l'autenticitat i la integritat dels certificats, aquests seran signats electrònicament.

8.6. Respecte als cursos convocats per la Universitat Jaume I, de Castelló, per al personal d'administració i serveis, als assistents s'expedirà el certificat d'aprofitament per a aquells que hagen assistit al 85 %, com a mínim, de les hores lectives del curs i hagen obtingut la qualificació d'apte/a en la prova final.

Al personal docent i investigador només s'expediran certificats d'aprofitament si han assistit al 85 %, com a mínim, de les hores lectives del curs i realitzat les tasques obligatòries proposades en el curs.8.7. Respecte dels cursos convocats per la Universitat d'Alacant, a les persones assistents s'expedirà el certificat d'assistència o, si escau, d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85 %, com a mínim, de la durada total del curs, taller o seminari, així com, si escau, haver realitzat les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel professorat.

En el cas dels cursos en modalitat en línia només s'expediran certificats d'aprofitament.

8.8. Respecte als cursos convocats per la Universitat Miguel Hernández, d'Elx, per al personal d'administració i serveis (annex VIII), als assistents es podran expedir dos tipus de certificats: el d'assistència i el d'aprofitament. El certificat d'aprofitament serà per a aquells que hagen assistit al 80 %, com a mínim, d'hores lectives del curs, hagen realitzat les tasques obligatòries proposades pel docent i, fins i tot, hagen superat una prova, o més, d'avaluació, si escau. El certificat d'assistència s'expedirà per a aquells que hagen assistit al 80 % del total d'hores lectives, com a mínim, i no hagen superat la prova d'avaluació o realitzat les tasques obligatòries de l'activitat.En el cas de personal docent i investigador, només s'expediran certificats d'aprofitament a aquells que hagen realitzat les tasques obligatòries proposades en el curs.Nové. Facultats dels organismes convocants

9.1. Els organismes convocants estan facultats per a incorporar noves accions formatives, així com cancel·lar o canviar la realització d'accions formatives incloses en els plans de formació, amb la finalitat d'imprimir la necessària flexibilitat a la gestió d'aquests.

9.2. Amb independència de la programació de les accions formatives del pla, es poden organitzar altres cursos, tallers, màsters, conferències, seminaris, jornades o cursos monogràfics, sols o en col·laboració amb institucions, que seran objecte de convocatòries específiques.

9.3. La Direcció General de Funció Pública, a través de l'IVAP, resoldrà aquelles incidències que puguen produir-se en el desenvolupament i la gestió de les activitats formatives del pla, i fins i tot suprimir-ne alguna; convocar noves edicions de les programades, o programar-ne altres de diferents, quan així ho exigisquen les disponibilitats pressupostàries o per circumstàncies que afecten l'organització o la impartició d'aquestes.València, 21 de maig de 2018.– La directora general de Funció Pública: Eva M. Coscollà Grau.