RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es fixen els preus màxims per a l'any 2018 dels serveis de la residència de temps lliure de la Generalitat, es determinen les dates de les temporades especials i es fixen els torns de la temporada alta d'estiu. [2018/5193]

(DOGV núm. 8311 de 06.06.2018) Ref. Base de dades 005607/2018

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Taxes i preus públics Turisme
  Descriptors:
    Temàtics: llista de preus, vacances, preu autoritzat, infraestructura turística

L'article 3 de l'Ordre de 8 d'abril de 1998, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s'estableix el règim de funcionament i estades de les residències de temps lliure de la Generalitat, disposa que els preus màxims dels serveis prestats per aquestes seran autoritzats amb caràcter anual per mitjà de la corresponent resolució.D'altra banda, l'article 12, relatiu al període de funcionament, fixa com a temporada especial la setmana de festes de Sant Josep en la residència d'El Puig de Santa Maria, afegint que per resolució del conseller competent podrà estendre's tal caràcter a altres dates. Així mateix disposa que les dates que comprén la temporada alta i els torns en què es dividisca podran ser modificats per resolució d'aquest.

La present resolució determina els preus màxims corresponents a la prestació de serveis, per a l'exercici 2018, a la vista de les dades publicades sobre la variació de preus al consum; i s'estableixen les dates de les temporades especials i es fixen els torns de la temporada alta d'estiu de la residència d'El Puig de Santa Maria.

Per allò que s'ha exposat, vist l'informe proposta de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, resolc:Primer

S'autoritza al concessionari de la residència de temps lliure de la Generalitat d'El Puig de Santa Maria a percebre pels serveis que preste a l'usuari l'any 2018 els preus màxims que es determinen en l'annex a la present resolució.Segon

Les dates en què han de regir les temporades especials corresponents a les festes de Sant Josep i Setmana Santa de 2018 són les següents:

– Setmana de Falles: del 12 al 20 de març.

– Setmana Santa: del 28 al 31 de març i de l'1 al 3 d'abril.Tercer

La temporada alta d'estiu de 2018 s'estableix per al període comprés entre el dia 1 de juny i el 30 de setembre.

Les estades durant aquesta temporada es distribueixen de dues formes atenent a l'estada amb duració dels torns:

– Per als períodes compresos entre l'1 i el 30 de juny, i entre l'11 i el 30 de setembre, s'estableix una estada amb duració mínima de 3 dies i màxima de 15.

– El període comprés entre l'1 de juliol i l'11 de setembre, es distribuirà en torns de 10 dies, segons la taula següent:

Torn 1. De l'1 de juliol a l'11 de juliol.

Torn 2. De l'11 de juliol al 21 de juliol.

Torn 3. Del 21 de juliol al 31 de juliol.

Torn 4. De l'1 d'agost a l'11 d'agost.

Torn 5. De l'11 d'agost al 21 d'agost.

Torn 6. Del 21 d'agost al 31 d'agost.

Torn 7. Del 31 d'agost a l'11 de setembre.Quart

La present resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 2 de maig de 2018.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.ANNEX

Preus màxims autoritzats que podrà percebre

el concessionari de la residència de temps lliure

d'El Puig de Santa Maria l'any 2018Preus per serveis d'estades en règim de pensió completa:

1) Preus que regiran en la temporada mitjana/baixa:

36,07 euros per persona i dia en habitació de dos o més places ocupades.

50,35 euros per persona i dia en habitació d'ocupació individual.

2) Preus que regiran en les temporades altes i especials establides en règim de pensió completa:

46,74 euros per persona i dia en habitació de dos o més places ocupades.

63,56 euros per persona i dia en habitació d'ocupació individual.

3) Preus pels altres serveis

Serveis de restauració a no residents

Abonament setmanal: 149,40 euros.

Abonament diari: 23,30 euros.

Desdejuni: 2,47 euros.

Menjar: 12,35 euros.

Sopar: 10,85 euros.

Servei de bugaderia: 6,71 euros.

Garatge: 5,00 euros.Els preus fixats segons la relació anterior, no inclouen les consumicions de cafeteria, serveis discrecionals d'animació, ni altres activitats d'oci en què participen voluntàriament els residents, organitzades per aquests, o concertades per ells amb el concessionari de la residència, o amb empreses turístiques.

A tots els preus se'ls repercutirà l'IVA vigent en el moment de la seua meritació.Descomptes a aplicar als preus anteriors:

En totes les temporades:

Xiquets menors de 2 anys complits, en habitació amb els seus responsables: exempts.

Xiquets de 2 fins a 12 anys en habitació amb els seus responsables: 50%.En temporada mitjana/baixa:

Grups de 25 o més persones, adultes o majors de 12 anys: 10%.

Persones majors de 60 anys, o amb diversitat funcional: 15%.Recàrrecs:

Serveis de restauració a no residents en diumenges i festius: 10%.

Estades de duració inferior a tres dies: 20%.