ORDRE 28/2018, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 39/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional. [2018/6140]

(DOGV núm. 8326 de 27.06.2018) Ref. Base de dades 006301/2018Per Ordre de 39/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional.

L'objecte de les subvencions és promoure l'esport d'elit, concedint ajudes a clubs esportius que participen en competicions oficials estatals o internacionals per a finançar despeses derivades d'aqueixa participació com desplaçaments, manutenció, o despeses de la mateixa activitat esportiva.

Entre els clubs que tradicionalment s'han beneficiat d'aquestes ajudes hi ha els clubs esportius universitaris, la qual cosa ha permés a més a la universitat mantindre el seu compromís amb l'esport en general i amb el de competició en particular.

La Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera va modificar la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, modificació que va suposar un canvi en el règim dels clubs esportius universitaris, la conseqüència dels quals va ser la desaparició d'aquestes entitats com a clubs i la constitució com a seccions esportives. Amb aquesta modificació es permetia, sense necessitat que les universitats hagueren de constituir una entitat esportiva, la participació d'aquestes en competicions esportives federades.

En coherència amb l'objectiu d'aquesta modificació d'agilitar i afavorir la participació de les universitats en l'esport federat, i que l'efecte d'aquesta mesura no supose un perjudici per a aquestes, es considera procedent la seua inclusió com a beneficiaris d'aquestes subvencions, considerant que les seccions esportives de les universitats poden complir els requisits fixats en les bases reguladores,

De conformitat amb l'article 164.a de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per Resolució de 30 d'agost de 2016, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'aprova el Pla estratègic de subvencions 2016-2019 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que inclou la línia de subvenció objecte d'aquestes bases.En l'elaboració de la present ordre s'han seguit els principis de bona regulació de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència recollits en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les ajudes que s'atorguen a l'empara de les presents bases no s'han de notificar a la Comunitat Europea, ja que no compleixen els requisits de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, segons disposa el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, i la comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal (DOUE C 262, 19.07.2016), atés que aquestes ajudes no tenen caràcter selectiu per tramitar-se en règim de concurrència competitiva, es consideren únicament criteris objectius per a la seua concessió, s'exclou l'esport professional i no tenen cap efecte sobre el comerç dels estats membres.Per això, en virtut de les facultats que em confereix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, l'article 160.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com el Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, vistos els informes preceptius de l'Advocacia General de la Generalitat i de la Intervenció Delegada, el resultat del tràmit d'audiència i conformement amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana,

ORDENEArticle únic. Modificació de l'ordre

1. Aprovar la modificació de l'Ordre 39/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional, per a incloure en l'article 2.1, com a entitats beneficiàries, les seccions esportives de les universitats que estiguen inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana i que complisquen els requisits que s'assenyalen en aquest article, la redacció del qual es recull en l'annex.

2. En aquells articles de l'Ordre 39/2017, on es fa referència a clubs esportius en la seua condició d'entitats sol·licitants o beneficiàries d'aquestes subvencions, es considera que inclouen les seccions esportives de les universitats.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

La present ordre no suposa l'increment de la despesa, per tant la seua aprovació no ocasiona cap incidència pressupostària.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

La present ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 21 de juny de 2018El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,

VICENT MARZÀ IBÁÑEZANNEX

Nou article 2.1 de l'Ordre 39/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials internacionals o lligues de màxima categoria estatal d'esport no professional

Article 2. Entitats beneficiàries i requisits

1. La present ordre s'ha d'aplicar als clubs esportius i a les seccions esportives de les universitats valencianes que estiguen inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, que puguen obtindre la condició d'entitat beneficiària per no concórrer cap de les circumstàncies que ho impedisquen, les quals es detallen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que complisquen els següents requisits:

Els requisits no es modifiquen.