RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2018, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es disposen el registre i la publicació de l'acord del comité d'interpretació, aplicació i seguiment del VI Acord de solució autònoma de conflictes laborals de la Comunitat Valenciana, sobre la constitució del comité paritari d'aplicació i seguiment del VI Acord de solució autònoma de conflictes laborals de la Comunitat Valenciana de 12 de setembre de 2017 i el cos d'àrbitres. [2018/7473]

(DOGV núm. 8358 de 09.08.2018) Ref. Base de dades 007718/2018

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    Grup temàtic: Convenis col·lectius
    Descriptors:
      Temàtics: conveni col.lectiu , conveni de sectorVist l'acord del comité d'interpretació, aplicació i seguiment del VI Acord de solució autònoma de conflictes laborals de la Comunitat Valenciana, sobre la constitució del comité paritari d'aplicació i seguiment del VI Acord de solució autònoma de conflictes laborals de la Comunitat Valenciana de 12 de setembre de 2017 i el cos d'àrbitres, subscrit a València el dia 6 d'abril de 2018, d'una part, per la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), i d'una altra, per les organitzacions sindicals Unió General de Treballadors (UGT-PV) i la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO-PV), i de conformitat amb el que es disposa en l'article 90, apartats 2 i 3, del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors; l'article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball, i l'article 3 de l'Ordre 37/2010, de 24 de setembre, per la qual es crea el registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Col·lectius de Treball, aquesta Subdirecció General de Relacions Laborals, segons les competències transferides pel Reial decret 4105/82, de 29 de desembre, resol:

Primer

Ordenar la inscripció de l'acord en el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Col·lectius de Treball, amb notificació al comité negociador, i depositar-hi el text de l'acta.Segon

Disposar que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València a 11 de juny de 2018.– El subdirector general de Relacions Laborals: Juan Ignacio Soler Tormo.

Acta de la reunió del comité paritari d'interpretació, aplicació i seguiment del VI Acord de solució autònoma de conflictes laborals de la Comunitat Valenciana (ASAC-CV).Es reuneixen:Per CEV:

Miguel Ángel Javaloyes del Río

Inmaculada García Pardo

Teresa Luengo Aguilar

Arturo J. Cerveró DuatoPer UGT-PV:

Lola Ruiz Ladrón de GuevaraPer CCOO-PV:

Daniel Patiño Miñana

Alfonso Arnedo SánchezSecretari:

Ignacio A. Ruiz GranellA València, el 6 d'abril de 2018, a la seu del Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana, es reuneixen les persones esmentades al marge iACORDEN1. Constitució del comité paritari d'interpretació, aplicació i seguiment del VI Acord de solució autònoma de conflictes laborals de la Comunitat Valenciana de 12 de setembre de 2017

De conformitat amb el que es disposa en l'article 36 del VI Acord de solució autònoma de conflictes laborals de la Comunitat Valenciana de 12 de setembre de 2017, es constitueix el comité paritari d'interpretació, aplicació i seguiment. A aquests efectes, el comité estarà compost per les següents persones:Per la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià:

Daniel Patiño Miñana

Alfonso Arnedo SánchezPer la Unió General de Treballadors del País Valencià:

Lola Ruiz Ladrón de Guevara

Vicente Martínez TrencoPer la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana:

Miguel Ángel Javaloyes del Río

Inmaculada García Pardo

Teresa Luengo Aguilar

Arturo J. Cerveró DuatoEl comité d'interpretació, aplicació i seguiment té el domicili a la seu del Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana, situada al carrer d'Amadeu de Savoia, 2, 46010 València.2. Cos d'àrbitres

A l'efecte de dur a terme el procediment d'arbitratge, i de conformitat amb el que s'estableix en l'article 15 del VI ASAC-CV de 12 de setembre de 2017, el cos d'àrbitres del Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana, per designació unànime dels membres presents d'aquest comité paritari, estará compost per les persones d'experiència reconeguda en el camp de les relacions de treball que seguidament es relacionen:Rafael Cerdá Ferrer

Carmen Collado Rosique

Gemma Fabregat Monfort

Pilar Fuentes Llopico

Enrique Gálvez Cortés

José María Goerlich Peset

José Martínez Esparza

Ana Mejías García

Isabel Merenciano Gil

Javier Molina Vega

David Montoya Medina

Gabriel A. Moratalla Más

Manuel Nogueira Izquierdo

José Luis Noguera Calatayud

Eusebio Ortiz Font

Silvia Parra Núñez

Carmen Pleite Broseta

Juan Manuel Ramírez Martínez

Tomás Sala Franco

Nancy Sirvent HernándezCessen com a components del cos d'àrbitres: Carlos L. Alfonso Mellado, Ángel Blasco Pellicer, Román Ceballos Sancho, Concepción Collado Mateo, Luis Delgado de Molina Hernández, Jorge Eufrasio Requena González, Fernando Roncal Ena, José Ignacio Sacristán Enciso i Vicente Sampedro Guillamón. Els agraïm la dedicació i els serveis prestats al Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana.I en prova de conformitat amb els acords adoptats, signen aquesta resolució al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, i deleguen les facultats necessàries en el secretari del Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana, Ignacio A. Ruiz Granell, amb DNI 52730982, per a realitzar els tràmits oportuns de registre, depòsit i publicació d'aquests acords.Daniel Patiño Miñana

Alfonso Arnedo Sánchez

Lola Ruiz Ladrón de Guevara

Miguel Ángel Javaloyes del Río

Inmaculada García Pardo

Teresa Luengo Aguilar

Arturo J. Cerveró Duato

Ignacio A. Ruiz Granell