Extracte de la convocatòria i bases específiques per a proveir dues places d'oficial de policia local per torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició. [2018/76]

(DOGV núm. 8207 de 08.01.2018) Ref. Base de dades 000166/2018

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: BenicarlóExtracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, dues places d'oficial del cos de la policia local, escala administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, enquadrades en l'escala bàsica, grup C, subgrup C1 de titulació, vacants en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Benicarló.Les mencionades places seran proveïdes per torn de promoció interna, per mitjà del sistema de concurs oposició.

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 156, de data 30 de desembre de 2017, s'han publicat íntegrament les bases específiques que regeixen la convocatòria, i que van ser aprovades per la Junta de Govern Local el 27 de desembre de 2017.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria, quan siga procedent de conformitat amb les bases, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en el tauler d'anuncis i en la pàgina web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org.Benicarló, 3 de gener de 2018.– L'alcalde en funcions (DA 20.12.2017): Juan Domingo Roca Prats.