RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2018, del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'efectua, en el marc del que s'estableix en el I Pla de suport i foment del cooperativisme a la Comunitat Valenciana, la convocatòria per a l'exercici 2018 de les ajudes regulades en l'article 16, Ajudes per a activitats de formació, foment i difusió no vinculades directament al foment de l'ocupació, de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció, el foment i la difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana. [2018/9193]

(DOGV núm. 8398 de 05.10.2018) Ref. Base de dades 009067/2018

  • Anàlisi jurídica

    Data d'entrada en vigor: 26.09.2018
  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    Grup temàtic: Ajudes
    Matèries: Ocupació i formació professional

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix en l'article 23 que el procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà sempre d'ofici, mitjançant una convocatòria aprovada per l'òrgan competent, i l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, sector públic instrumental i de subvencions, estableix que les persones titulars de les conselleries seran les competents en els seus respectius àmbits per a la convocatòria de subvencions.

L'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 7923, 23.11.2016), estableix les bases reguladores de les ajudes destinades a la promoció, el foment i la difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana.

En l'article 1.3 de l'ordre esmentada s'estableix que, en compliment del que es preveu en l'article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'article 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i d'acord amb el que establisca la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici corresponent, anualment es convocaran les ajudes regulades per aquesta ordre, i es faran públiques les línies de crèdit i l'import global màxim destinat en el corresponent exercici a la concessió de les ajudes previstes en aquesta.La Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, inclou dins de l'annex de transferències i subvencions corresponent al programa pressupostari 322.55, Promoció d'emprenedors, cooperativisme i economia social, en el capítol IV, la línia de subvenció S0377000, «Promoció i desenvolupament del cooperativisme (Pla biennal)», amb una dotació de fons propis de la Generalitat inicialment establida en 500.000 euros i que per Resolució de 20 d'abril de 2018, del conseller d'hisenda i model econòmic (DOGV 9295, 15.05.2018), que va autoritzar un reajustament entre les dotacions de les línies de subvenció incloses en l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 322.55, es va reduir en 50.000 euros, i va quedar fixada en 450.000 euros. D'aquests fons propis no condicionats de la Generalitat es finança la present convocatòria per un import global màxim de 80.000 euros.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 3 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, es fa constar que el règim d'ajudes de la present convocatòria no necessita notificar-se a la Comissió Europea, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que es tracta d'ajudes acollides al Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europa a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013). En conseqüència, les ajudes a què fa referència la present convocatòria no podran aplicar-se a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del reglament esmentat, tal com es recull en les bases reguladores, i hauran de complir la resta de requisits establits en el reglament esmentat, tal com es recull en l'Ordre 25/2016, esmentada.En la disposició final primera de la dita Ordre 25/2016, de 21 de novembre, es disposa que, per als exercicis 2016 i successius en què estiguen vigents les bases reguladores que en aquesta s'estableixen, es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria d'economia social la facultat de dictar la resolució de convocatòria anual de les ajudes corresponents.

En compliment del que s'estableix en els articles 9 i 17 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i fen ús de les facultats que confereixen a la persona titular de la conselleria competent l'article 28 de la Llei 5/1983, del Consell, i l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, sector públic instrumental i de subvencions, en relació amb l'article 8 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'articula l'Administració de la Generalitat; el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i la delegació continguda en la disposició final primera de l'Ordre 25/2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, resolc:

Primer. Objecte i condicions de la concessió de la subvenció

1. L'objecte de la present resolució és convocar ajudes per a la realització d'activitats de formació, foment i difusió del cooperativisme no vinculades directament al foment de l'ocupació, regulades en l'article 16 de les bases reguladores i incloses en el I Pla de suport i foment del cooperativisme a la Comunitat Valenciana 2018-2019.Aquestes ajudes es regularan pel que s'estableix en l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, esmentada, i es concediran, en règim de concurrència competitiva, en els termes assenyalats en aquesta, en concepte de subvencions per a fer front a les despeses en què incórreguen les beneficiàries per raó de la realització d'alguna de les actuacions següents:a) Elaboració d'estudis, informes o publicacions sobre el fons de formació i promoció cooperativa i guies de bones pràctiques per a la seua correcta dotació i utilització.

b) Promoció i foment del cooperativisme de serveis empresarials.c) Estudi i promoció de la intercooperació cooperativa en general i de les diferents formes de cooperació econòmica i de la integració jurídica entre cooperatives.

d) Foment de la implantació per les cooperatives d'unitats o serveis d'atenció a la persona cooperativista i de millora de la comunicació i relació amb les persones sòcies.

e) Foment del Cooperativisme d'habitatges, especialment en la seua modalitat d'habitatges en cessió d'ús, i de la seua participació en l'ús social del sòl públic, així com l'actualització i elaboració de documentació i materials, i formació per a facilitar la seua implantació a la Comunitat Valenciana.

f) Elaboració de manuals o altres materials per a la implantació per les cooperatives de memòries o auditories de responsabilitat social empresarial, balanços del bé comú, informes GRI (Global Report Initiative) o per a l'obtenció de la qualificació d'aquestes empreses com a entitats no lucratives, entitats d'utilitat pública, empreses socials o altres figures semblants, i també la realització de jornades o altres activitats de difusió o foment d'aquestes actuacions.

g) Programes de foment del cooperativisme, dirigits a persones joves o a dones, i també activitats encaminades a incentivar la major presència d'aquestes persones en les cooperatives, en els seus òrgans d'administració i en els quadres i estructures directives.

h) Actuacions i campanyes de comunicació i/o difusió pública del cooperativisme, de les empreses cooperatives o de les diverses classes d'aquestes, així com de la visibilitat i presència del cooperativisme en mitjans de comunicació.

i) Informes sobre les potencialitats del cooperativisme en relació amb el desenvolupament local, o sobre la creació de cooperatives municipals o comarcals amb participació d'entitats públiques locals.

j) Elaboració de manuals o materials didàctics sobre el cooperativisme en general, o sobre alguna de les seues classes d'empreses, o sobre les seues peculiars facetes jurídiques, laborals, econòmiques o fiscals, amb destinats a la ulterior posada a la disposició de la comunitat educativa sota fórmules no lucratives.

k) Elaboració de manuals i materials formatius per a membres dels consells rectors de les cooperatives.

l) Elaboració d'informes, estudis, jornades o concursos sobre les noves oportunitats, ocupacions, activitats, consums o demandes socials emergents i d'altres que tradicionalment no constitueixen objecte de l'activitat cooperativa, especialment sobre el cooperativisme en l'àmbit digital, per a l'aplicació a aquesta del model cooperatiu d'empresa i el foment de cooperatives en els dits àmbits.

m) Edició i difusió de manuals i models per a àrbitres i liquidadors.n) Realització de jornades o congressos sobre la responsabilitat social empresarial en les cooperatives.

o) Elaboració d'informes o estudis sobre la implantació de la marca COOP en les cooperatives.

p) Actuacions d'estudi i foment del cooperativisme en l'àmbit digital.

q) Actuacions sobre la intercooperació i la creació de xarxes en el cooperativisme d'ensenyament i d'aprofundiment en el model de cooperatives escolars.

r) Actuacions de comunicació i informació pública per a donar a conéixer a persones treballadores i empresàries, estant aquestes pròximes a la jubilació, la possibilitat de reconvertir les empreses en cooperativa de treball per a garantir la continuïtat de l'empresa i el manteniment dels llocs de treball.

s) Divulgació i informació de models d'actuació i bones pràctiques cooperatives, especialment relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat de la seua activitat empresarial.

2. Les condicions per a la sol·licitud, tramitació, resolució i notificació seran les establides en la present convocatòria i en les dites bases reguladores.

3. Les ajudes de què tracta la present convocatòria es concediran amb subjecció al que s'estableix en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013). En conseqüència, no podran aplicar-se a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del reglament esmentat, és a dir:a) Les ajudes concedides a empreses que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats en el Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.

b) Les ajudes concedides a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització dels productes agrícoles, en els casos següents:

i) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

ii) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d'aquesta es repercutisca als productors primaris.

d) Les ajudes a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.e) Les ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

4. De conformitat amb el que estableix l'article 3.2 del Reglament 1407/2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del TFUE a les ajudes de minimis:

L'import total de les ajudes de minimis concedides per un estat membre a una única empresa no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

L'import total d'ajudes de minimis concedides per un estat membre a una única empresa que realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera no excedirà 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes ajudes de minimis no podran utilitzar-se per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera.Segon. Finançament

Per a l'exercici 2018, i de conformitat amb el que s'estableix en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a aquest exercici, aquestes ajudes es finançaran a càrrec del capítol IV, del programa pressupostari 322.55, Promoció d'emprenedors, cooperativisme i economia social, codi línia S0377000, «Promoció i desenvolupament del cooperativisme (Pla biennal)», fins a un import global màxim de 80.000 euros procedents de fons propis de la Generalitat.Tercer. Beneficiàries

Les ajudes a què fa referència aquesta convocatòria podran ser sol·licitades, exclusivament, per les entitats compreses en l'apartat 1, lletres a i e de l'article 2 de les bases reguladores, sempre que aquestes últimes entitats tinguen com a objecte o finalitat única o principal la promoció, el foment o la difusió del cooperativisme.Quart. Sol·licituds i documentació

1. D'acord amb el que s'estableix en l'article 3 de les bases reguladores i en l'article 14 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes de la present convocatòria es presentaran, necessàriament, a través de mitjans electrònics, accedint a la seu de la Generalitat, https://sede.gva.es, o a la guia PROP. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.2. Tant la sol·licitud com la resta de documentació a presentar, l'haurà de signar electrònicament la sol·licitant, amb certificat de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats admeses pel portal electrònic de la Generalitat, o amb certificat digital del seu representant, que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de Representants de la Generalitat.

3. Tots els models de les memòries, formularis i declaracions responsables, i també dels certificats requerits en les bases reguladores, estaran disponibles en www.gva.es, accedint a la guia PROP, «tràmits i serveis», a partir de la publicació, en extracte, d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

4. En cas que la sol·licitant denegue expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga directament, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, haurà d'aportar, a través de la seu electrònica, els certificats que a continuació s'enumeren:

a) De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la sol·licitant està al corrent de les seues obligacions tributàries, als efectes d'obtenció de subvencions públiques.

b) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que la sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. En el cas de no comptar amb personal contractat, haurà d'aportar la declaració responsable que, a aquests efectes, trobarà entre els models disponibles per a aquestes ajudes en la seu electrònica de la Generalitat.

c) De la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, el certificat acreditatiu que la sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de l'expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament general de subvencions. L'òrgan gestor podrà requerir a la sol·licitant, si la informació obtinguda presenta alguna incidència.

5. La sol·licitud, degudament emplenada i, si escau, els certificats anteriors, hauran d'anar acompanyats de la documentació general exigida per l'article 3.2 de les bases reguladores, i també la documentació la presentació de la qual s'exigeix especialment en el capítol III de les bases reguladores per a la valoració de les sol·licituds corresponents a les ajudes de l'article 16 d'aquestes; documentació que s'haurà de presentar signada en les mateixes condicions indicades en l'apartat 3 i a través de la plataforma de tramitació telemàtica que en s'indica en l'apartat 4.

6. En el cas que se sol·licite subvenció per a diverses actuacions, s'haurà de presentar una memòria separada referida exclusivament a cadascuna d'aquestes, per a la seua valoració independent.

7. L'entitat sol·licitant haurà de demanar expressament que s'incloga com a despesa subvencionable l'import de l'IVA que grave les activitats subvencionades quan aquesta no puga recuperar-la totalment o parcialment i pretenga que aquest import s'incloga com a despesa subvencionable. En aquest cas, l'entitat haurà d'acompanyar a la seua sol·licitud la documentació que acredite la impossibilitat de recuperar totalment o parcialment l'IVA que abone a tercers.

7. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà en qualsevol moment requerir de l'entitat sol·licitant altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.Cinqué. Acumulació d'ajudes

1. Les ajudes de minimis que puguen concedir-se amb base en aquesta convocatòria podran acumular-se amb altres ajudes de minimis concedides fins al límit màxim de 200.000,00 euros, en les condicions que estableix l'article 3, apartat 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE el 24 de desembre de 2013. No obstant això, l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa que realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera no excedirà de 100.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes ajudes de minimis no podran utilitzar-se per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera, llevat del que es disposa en l'article 3.3 del reglament assenyalat.

2. Aquestes ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables, o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament del risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptada per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics, podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

3. A l'efecte d'assegurar el compliment de les indicades regles d'acumulació, les beneficiàries últimes de les subvencions hauran de presentar una declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament.Sisé. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds per a les ajudes convocades mitjançant la present convocatòria és de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació, en extracte, de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Seté. Criteris de valoració, resolució, notificació i recursos

1. Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que s'estableix en les bases reguladores, i la seua resolució i concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que aquestes estableixen.

2. Les sol·licituds presentades seran valorades per la comissió de valoració establida en l'article 5.4 de les bases reguladores, de conformitat amb els criteris que es fixen en l'article 20, capítol III, de les bases reguladores.

3. Cadascuna de les actuacions per a les quals se sol·licite subvenció serà objecte de valoració separada, d'acord amb el que s'ha consignat en la memòria corresponent a aquesta actuació i amb la documentació presentada per a la valoració d'aquesta.

4. La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es farà d'acord amb el que s'estableix en l'article 6 de les bases reguladores.

5. Contra la resolució a què fa referència l'apartat anterior, que posarà fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Huité. Actuacions subvencionables, justificació de les ajudes i termini de presentació de justificants

1. Es consideraran despeses subvencionables, sempre que s'hagen originat per la realització de l'actuació subvencionada i hagen sigut satisfetes per la beneficiària per raó d'aquesta en la data en què presente la corresponent justificació, les que s'indiquen a continuació:a) Despeses de personal, llevat de les indemnitzacions per acomiadament i jubilació anticipada. En tot cas, la subvenció per despeses de personal (comprensives de salaris, complements salarials i Seguretat Social) per cadascuna de les persones contractades a jornada completa no excedirà el producte resultant de multiplicar per cinc l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples) mensual de l'any de la convocatòria. Si la contractació és a temps parcial, es reduirà proporcionalment el dit import màxim d'aquesta ajuda.

b) Despeses de viatge, allotjament i manutenció, de conformitat amb les quanties i conceptes establits en el Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per serveis extraordinaris i per les quanties màximes establides en aquesta norma. En tot cas, els bitllets i títols de transport hauran de correspondre a classe econòmica o turista, o equivalents.

c) Arrendaments i cànons.

d) Serveis d'empreses i de professionals independents.

e) Primes d'assegurances.

f) Publicitat, propaganda i relacions públiques.

g) Material d'oficina, fotocòpies i impremta.

h) Comunicacions.

i) Subministraments.

j) Quotes de subscripció a publicacions i d'inscripció en activitats.2. En cap cas seran subvencionables les despeses previstes en l'article 15.3 de les bases reguladores.

3. D'acord amb el que s'estableix en l'article 15.4 de les bases reguladores, l'import d'aquestes ajudes podrà cobrir la totalitat o part de les despeses indicades; però no donar lloc a cap benefici per a l'entitat a la qual es concedisquen.

4. La justificació de les corresponents ajudes es realitzarà en la forma prevista en els articles 10 i 15 de les bases reguladores, i la concurrència de les circumstàncies previstes en els articles 11 i 12 d'aquestes podrà donar lloc a minoració, resolució o reintegrament. Se'n podrà presentar la corresponent justificació fins al dia 20 de novembre de 2018, inclusivament.Nové. Mitjà de notificació

Totes les resolucions dictades en el procediment, així com els actes de tràmit d'aquest, es notificaran electrònicament en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú.

Desé. Recursos

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se un recurs de reposició davant el mateix òrgan, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que es preveu en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.València, 26 de setembre 2018.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, p. d. (disposició final primera de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre; DOGV 7923), el director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, Francisco Álvarez Molina.