Extracte de la Resolució de 27 de setembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua, en el marc del I Pla biennal de suport i foment del cooperativisme, la convocatòria per a l'exercici 2018, de determinades ajudes regulades en el article 16 de l'Ordre 23/2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball. [2018/9219]

(DOGV núm. 8398 de 05.10.2018) Ref. Base de dades 009070/2018

  • Anàlisi jurídica

    Data d'entrada en vigor: 05.10.2018
  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    Grup temàtic: Ajudes
    Matèries: Ocupació i formació professionalBDNS (identif.): 417861.

De conformitat amb el que s'estableix en els articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstransPrimer. Objecte de la convocatòria

Realitzar la convocatòria, per a l'exercici 2018, en el marc del primer Pla de suport i foment del cooperativisme, de determinades ajudes en matèria d'economia social, regulades per l'Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en DOGV 7907 de 31 d'octubre de 2016, article 16, subvencions a la inversió.Segon. Ajudes i finançament

Les ajudes que es convoquen, per a l'exercici 2018, emmarcades en el I Pla biennal de suport i foment del cooperativisme, són les que se citen a continuació pel seu import global màxim:

Subvenciones destinades a la realització, por empreses cooperatives, de las inversions regulades en l'article 16, de les bases reguladores, destinades a l'adquisició del següents actius:

– Vehicles industrials no matriculats amb anterioritat, exceptuant-ne els vehicles tot terreny, que no seran subvencionables, sempre que estiguen ja fabricats.

– Equips per a la producció, consistents en maquinària, utillatge i ferramentes prèviament fabricats i que no necessiten obres o instal·lacions tècniques.

– Immobilitzats materials i immaterials vinculats a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, sempre que s'adquirisquen prèviament fabricats i no precisen obres per a la seua posada en servei.– Mobiliari, només en el cas de les empreses no industrials, dedicades al comerç o a la prestació de serveis, sempre que estiga ja construït i que no necessite obres o instal·lacions tècniques.

Per un import global màxim de 130.000 euros, procedents de fons propis de la Generalitat.Tercer. Bases reguladores

Ordre 23/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada en DOGV 7907, de 31 d'octubre de 2016.Quart. Beneficiàries

Podran acollir-se a les ajudes que es convoquen les empreses beneficiàries que detallen les bases reguladores per a les ajudes esmentades en el punt precedent, sempre que siguen empreses cooperatives i complisquen amb els requisits establits en les bases reguladores per a accedir-hi.

Les ajudes a què es refereix la present convocatòria no poden pas aplicar-se a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, tal com s'arreplega en l'article 14.2 de les bases reguladores.Cinqué. Presentació de sol·licituds i documents

1. La presentació de sol·licituds i de la documentació annexa per a l'obtenció de les ajudes regulades en la present convocatòria s'ha de fer, no cal dir-ho, de forma electrònica, conformement amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

2. La interessada ha de formalitzar com cal, en línia, l'imprés de sol·licitud i la documentació annexa que s'exigix en les bases reguladores d'aquestes ajudes, en atenció a l'ajuda sol·licitada, així com la documentació requerida específicament en aquestes per a cada modalitat d'ajuda, que hom les ha de fer disponibles en el Catàleg de serveis públics interactius de la Generalitat a través de https://sede.gva.es a l'apartat «serveis en línia», tot accedint al tràmit de sol·licitud de l'ajuda disposat a aquest efecte.

3. Tant la sol·licitud com la resta de documentació a presentar, l'ha de firmar electrònicament la sol·licitant, amb certificació de persona jurídica, emesa per qualssevol de les entitats admeses per portal electrònic de la Generalitat, o amb certificació digital del seu representant, que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de representants de la Generalitat.Sisé. Terme de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds per a les ajudes convocades mitjançant la present convocatòria és de 10 dies hàbils, comptats des del endemà de la publicació, en extracte, de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Seté. Criteris de valoració, resolució, notificació i recursos

1. Les sol·licituds, s'han de tramitar així com estableixen les bases reguladores i la seua resolució i concessió, s'han de fer en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que estableixen aquelles.

2. Les sol·licituds presentades, s'han de valorar, per les comissions de valoració establides en l'article 6.4 de les bases reguladores, d'acord amb els criteris de valoració que s'estableixen en el capítol III de les bases reguladores en funció del tipus de beneficiari i de l'ajuda sol·licitada.

3. La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació, s'ha de fer d'acord amb el que estableix l'article 7 de les bases reguladores.

4. Contra la resolució a què es refereix l'apartat anterior, que exhaureix la via administrativa, hom pot interposar el recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, o un recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Huité. Termini de presentació de justificants

La corresponent justificació, de conformitat amb les bases reguladores, es podrà presentar fins al dia 9 de novembre de 2018, aquest inclòs.

Nové. Compatibilitat i acumulació de les ajudes

Les ajudes que es concedisquen a l'empara de la convocatòria, són compatibles amb qualssevol altres de les obtingudes per la beneficiària per al mateix propòsit, sempre amb les limitacions establides en l'article 11 de les bases reguladores i, quan convinga, amb subjecció a allò que s'ha establit per a les ajudes de minimis.Desé. Mitjà de notificació

Les resolucions i els actes de tràmit, s'han de notificar electrònicament, en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú.València, 27 de setembre de 2018.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.