DECRET 236/2019, de 18 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019. [2019/10020]

(DOGV núm. 8663 de 24.10.2019) Ref. Base de dades 009187/2019Els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre de 2019, la Comunitat Valenciana s'ha vist afectada per una depressió aïllada en nivells alts (DANA), que va comportar un temporal de pluges d'una intensitat i abast inusitats, amb precipitacions superiors als 250 litres per metre quadrat en 24 hores en moltes localitats.

Aquest temporal ha afectat milers de ciutadans i ciutadanes en múltiples aspectes de la vida, entre ells, en una cosa tan fonamental com els seus habitatges, molts dels quals han sigut arrasats pel temporal o han quedat inhabitables.

Durant les setmanes posteriors s'ha dut a terme, mitjançant la Unitat d'Avaluació de Danys i Recuperació d'Edificacions, una avaluació de l'estat general dels habitatges.

Pel Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, i es declara zona afectada greument per una emergència de protecció civil les províncies d'Alacant i València, pels greus successos causats per una DANA.

Per Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell, es decreta l'inici de les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre els dies 11 i 14 de setembre de 2019, mitjançant el qual el Consell posa en marxa un pla de xoc per a la recuperació del Baix Segura i altres comarques afectades pel temporal, que contempla entre altres les ajudes per a pal·liar danys produïts en habitatges que s'hagen vist danyats pel temporal a què es refereix l'acord.

Aquest acord ha sigut desplegat en els seus aspectes relatius al lloguer d'habitatges, pel Decret 201/2019, de 4 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d'aquestes ajudes a les persones i unitats de convivència residents als municipis afectats pels danys produïts pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents, esdevinguts en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.Hi concorren, a més, circumstàncies singulars i raons d'interés públic, social, econòmic i humanitari, que dificulten la convocatòria pública d'ajudes i justifiquen el seu atorgament en règim de concessió directa, d'acord amb el que es preveu en l'article 22, apartat 2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. D'altra banda, l'article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, estableix el contingut mínim de les bases reguladores de les subvencions esmentades, així com alguns dels tràmits que han de seguir-se en el procediment d'elaboració.

D'acord amb el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Presidència l'impuls de l'acció interdepartamental del Consell; a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtiques les competències en matèria d'habitatge; i a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública les competències en matèria d'interior i de situacions d'emergència.

Per tot el que s'exposa, havent-se seguit els tràmits que es recullen en l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en virtut del que disposa l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i a proposta conjunta del president de la Generalitat, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, prèvia deliberació del Consell en la reunió de 18 d'octubre de 2019,

DECRETEArticle 1. Objecte

L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases reguladores i establir el procediment per a la concessió directa d'ajudes a les persones físiques i jurídiques propietàries d'habitatges situats en algun dels municipis que s'assenyalen en l'annex I, per a pal·liar els danys següents:a) Danys per destrucció total de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.

b) Danys que afecten l'estructura de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.

c) Danys que no afecten l'estructura de l'habitatge, distingint entre habitatge habitual i no habitual.

Article 2. Raons d'interés públic que concorren en la concessió i impossibilitat de la convocatòria pública

Aquestes subvencions es concedeixen de forma directa, en aplicació que es preveu en l'article 22.2.c en relació amb els apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en aplicació del que s'estableix en l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer raons d'interés econòmic, social i humanitari, en virtut de les circumstàncies de les quals s'ha deixat constància en l'Acord de 20 de setembre de 2019, del Consell, pel qual s'inicien les actuacions per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluja, fenòmens costaners i vent, ocorreguts en la Comunitat Valenciana els dies 11, 12, 13 i 14 de setembre de 2019.Article 3. Persones beneficiàries

Són persones beneficiàries d'aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques titulars del dret de propietat dels immobles situats als municipis que s'assenyalen en l'annex I, pels danys produïts als seus habitatges pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.

Article 4. Actuacions contemplades i quantia de les ajudes

1. Les ajudes que s'aproven en aquest decret es destinaran a cobrir els danys en els termes que a continuació s'indiquen, prèvia verificació que aquests no estan coberts pel sistema general d'assegurances, d'acord amb els següents conceptes i imports màxims:

a) Per destrucció total de l'habitatge, fins al 100 % dels danys valorats, sense superar 15.120 euros, si és habitatge habitual, i 12.118 euros, si és habitatge no habitual.

b) Per danys que afecten les estructures de l'habitatge, fins al 50 % dels danys valorats, sense superar 10.320 euros, si és habitatge habitual, i 8.974 euros, si és habitatge no habitual.

c) Per danys que no afecten les estructures de l'habitatge, fins al 50 % dels danys valorats, sense superar 5.160 euros, si és habitatge habitual, i 4.062 euros, si és habitatge no habitual.

2. Per habitatge habitual s'entendrà exclusivament el que constitueix el domicili de residència efectiva, continuada i permanent de la unitat familiar o de convivència.

3. En tots els casos haurà de constar en l'expedient la titularitat dels habitatges objecte de les ajudes, així com haurà d'acreditar-se la legalitat de les actuacions que se subvencionen en el marc d'aquest decret.4. Les ajudes hauran d'anar destinades exclusivament a actuacions de reparació dels danys en els habitatges d'acord amb les valoracions practicades d'ofici, així com a actuacions de demolició si escau, sense que puguen destinar-se a un altre fi diferent dels supòsits avantdits.

5. Les ajudes concedides tenen caràcter complementari i són compatibles en concurrència amb altres subvencions, indemnitzacions, ajudes, ingressos o recursos, procedents del sistema general d'assegurances, qualssevol sistemes públics o privats, nacionals o internacionals, o d'altres administracions públiques, fins al límit del valor del dany no cobert per aquests sistemes.Article 5. Finançament

1. L'import global màxim de les ajudes a concedir derivades d'aquest decret ascendeix a trenta milions d'euros amb el desglossament d'anualitats següent:

2019: 5.000.000 euros

2020: 25.000.000 euros

2. Les obligacions econòmiques que es deriven de la concessió d'aquestes ajudes s'atendran d'acord amb la previsió legal continguda en l'últim paràgraf de l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Article 6. Procediment de concessió

Les subvencions regulades en aquest decret tenen un caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic dels esdeveniments que motiven el procediment en qüestió. Atés l'objecte específic de les subvencions, es requereix concessió directa i no escau una convocatòria pública.En concret, les raons d'interés públic que justifiquen l'atorgament directe de les subvencions radiquen en la urgència d'atendre les necessitats de les persones físiques i jurídiques, l'habitatge de les quals s'haja vist afectat pel temporal, bé per haver quedat destruït o bé per haver patit danys.Article 7. Termini de presentació i requisits

1. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de trenta dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. Únicament es podrà presentar una sola sol·licitud d'ajuda per habitatge.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

2.1. Documentació acreditativa de la titularitat del dret de propietat sobre l'habitatge.

A més, en el supòsit d'habitatge habitual, haurà d'aportar-se documentació acreditativa d'aquesta condició.

2.2. Declaració responsable o sol·licitud de llicència d'obres, si escau.

2.3. Declaració de conformitat amb aquestes bases reguladores, tot això mitjançant l'emplenament del model que s'inclou en l'annex II d'aquest decret.

2.4. Model normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat, designant el compte en el qual es realitzarà l'ingrés de les ajudes.3. En aquells supòsits en els quals les persones sol·licitants, en aplicació del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, hauran d'aportar acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a més del NIF de la part sol·licitant així com qualsevol altra que resulte essencial per a la instrucció i tramitació del procediment.

4. Tota la documentació a incorporar a l'expedient haurà de ser original o còpia compulsada.Article 8. Lloc de presentació i procediment

1. La documentació, degudament emplenada i signada, haurà de presentar-se en les oficines de coordinació de la postemergència habilitades per la Generalitat o, si escau, en les oficines habilitades pels ajuntaments, preferentment en el de la localitat en la qual se situa l'habitatge.

Es verificarà, en primera instància, que l'habitatge afectat es troba en alguna de les zones afectades d'algun dels municipis recollits en l'annex I. En una segona fase de la instrucció es verificarà per part de l'Administració que aquest habitatge es troba en alguns dels supòsits previstos en l'article 1.

2. Si la sol·licitud i documentació presentada fora incompleta o defectuosa, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies, aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'advertiment que, si així no ho fera, se'l tindrà per desistida de la seua sol·licitud, prèvia notificació de la resolució en els termes de l'article 21 de la citada llei. Completada la documentació, s'elevarà a l'òrgan concedent a través de l'òrgan instructor, proposta sobre concessió o denegació de les ajudes.

3. Finalitzat el termini inicial del procediment d'instrucció, les unitats citades en l'apartat 1 d'aquest article donaran trasllat a la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la proposta de les persones que han de ser beneficiàries de la subvenció juntament amb les actuacions i verificacions que s'hagen realitzat.

Article 9. Òrgan instructor i òrgans competents per a l'atorgament de les subvencions

Correspon a la persona titular de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica la resolució en la qual es reconeix la condició de persona beneficiària de les subvencions regulades en el present decret, així com dictar les resolucions de proposta de pagament.Article 10. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries d'aquesta subvenció quedaran obligades a sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com a facilitar tota la informació requerida per l'òrgan gestor de la subvenció.

Igualment quedaran, en tot cas, subjectes a les obligacions i control imposats per l'article 14 i concordants de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Article 11. Bestreta i règim de garanties

1. D'acord amb el que es disposa en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, amb caràcter general, el pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació per la persona beneficiària de la realització de l'activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament per al qual es va concedir.

Sense perjudici de l'anterior, es podran establir abonaments a compte i pagaments anticipats de fins al 50 % de l'ajuda concedida amb caràcter previ a la justificació de l'ajuda.

2. Quant al règim de garanties, serà d'aplicació el que es disposa en l'article 171.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Sense perjudici de l'anterior, d'acord amb el que disposen les lleis de pressupostos de la Generalitat per a cada exercici, les persones beneficiàries de les subvencions previstes en aquest capítol podran quedar exemptes de l'obligació de prestar les garanties previstes per al pagament anticipat en l'article 171.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

3. No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció fins que la persona beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, o mentre tinga la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament. Sense perjudici de l'anterior, podrà realitzar-se el pagament de la subvenció des del moment en què, per òrgan competent de l'Administració de la Generalitat, s'haja notificat a la persona deutora del reintegrament, l'inici del corresponent expedient de compensació de deutes, amb vista a la seua completa extinció.Article 12. Justificació i pagament de les ajudes concedides

1. D'acord amb els articles 30 i següents de la Llei 38/2003 general de subvencions, per a l'abonament de la subvenció, la part beneficiària haurà d'emplenar sol·licitud de pagament abans de l'1 de setembre de 2020, acompanyant compte justificatiu que contindrà, amb caràcter general, la documentació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, incloent-hi, si escau, el pressupost desglossat d'obra.

b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i, si escau, data de pagament.

c) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada acompanyant el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic. En cas de pagament fraccionat, haurà d'aportar-se acreditació de la domiciliació bancària dels pagaments i acord de finançament subscrit per les parts.

d) Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, haja d'haver sol·licitat la beneficiària.

e) En el cas que amb la sol·licitud d'ajudes no s'hi haguera aportat el projecte corresponent i aquest fora exigible segons la legislació vigent atesa la naturalesa de la intervenció, s'aportarà en aquest moment de la tramitació. Així mateix, s'aportaran certificats d'inici i finalització de les obres.

f) Llicències o autoritzacions municipals que siguen precises per a la realització de les obres.

g) Testimoniatge fotogràfic de l'actuació realitzada.

2. En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial concedit, es recalcularà l'import de la subvenció, i aquesta podrà ser minorada si del cost efectiu total de l'actuació resultara un import d'ajuda inferior a l'inicialment previst.

3. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

4. Almenys un mes abans del termini límit per a la justificació de l'ajuda, la persona beneficiària podrà presentar sol·licitud de pròrroga davant les dependències de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, acompanyada d'una declaració responsable en la qual justifique que es mantenen les circumstàncies que van donar lloc a l'atorgament de la concessió i que aqueixa situació no obeeix a causes imputables a la persona beneficiària. L'estat de l'habitatge serà objecte de comprovació pel personal tècnic.Article 13. Control i revocació de les subvencions

1. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions, especialment la falta de presentació en termini de la documentació, o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient, donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, incrementades amb els interessos legals reportats des del moment de la seua percepció.

2. D'acord amb el que es disposa en l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, es perdrà el dret a la subvenció o se'n farà el reintegrament, quan la subvenció es destine a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la citada Llei 14/2017, de 10 de novembre.3. En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenció.Article 14. Règim jurídic aplicable

Aquestes subvencions es regiran, a més de pel que es disposa en aquest decret, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Reglament de l'esmentada llei, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, excepte en allò que afecte els principis de publicitat i concurrència, així com pel que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per la resta de normes de dret administratiu que siguen aplicables.Article 15. Compatibilitat amb la normativa europea sobre ajudes públiques

Aquest decret no precisa la notificació a la Comissió Europea, d'acord amb els articles 1.3 i 3.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, per tractar-se d'ajudes destinades a reparar els perjudicis causats per desastres naturals o per altres esdeveniments de caràcter excepcional, expressament declarades compatibles en l'article 107.2.b del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació per al desenvolupament del decret

Es faculta la persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a desplegar el que es disposa en aquest decret.Segona. Efectes

Aquest decret produirà efectes a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà potestativament, interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes des de la publicació del present decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l'esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.Alacant, 18 d'octubre de 2019El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,

RUBÉN MARTÍNEZ DALMAULa consellera de Justícia, Interior i Administració Pública,

GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

ANNEX I

Província d'AlacantComarca del Baix Segura

Albatera

Algorfa

Almoradí

Benejúzar

Benferri

Benijófar

Bigastro

Callosa de Segura

Catral

Cox

Daya Nueva

Daya Vieja

Dolores

Formentera del Segura

Granja de Rocamora

Guardamar del Segura

Jacarilla

Los Montesinos

Orihuela

Pilar de la Horadada

Rafal

Redován

Rojales

San Fulgencio

San Isidro

San Miguel de Salinas

TorreviejaComarca del Baix Vinalopó

Crevillent

Elx

Santa PolaComarca de l'Alt Vinalopó

VillenaComarca del Comtat

Alcocer de Planes

Alfafara

Agres

Almudaina

Beniarrés

Benillup

Gaianes

L'Orxa

Planes

Província de ValènciaComarca de la Costera

Canals

La Font de la Figuera

Moixent

ValladaComarca de la Vall d'Albaida

Agullent

Aielo de Malferit

Albaida

Atzeneta d'Albaida

Bèlgida

Bellús

Beniatjar

Benigànim

Benissoda

Bocairent

Carrícola

Castelló de Rugat

Fontanars dels Alforins

La Pobla del Duc

Llutxent

L'Olleria

Ontinyent

El Palomar

Sempere

ANNEX II

Model de sol·licitud de subvenció i declaració responsableAjudes a persones físiques i jurídiques per a pal·liar els danys produïts en habitatges dels municipis afectats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents, esdevinguts en la Comunitat Valenciana entre l'11 i el 14 de setembre de 2019.1. Dades de la persona beneficiària.

– Nom i cognoms:

– DNI:

– Adreça:

– Localitat:

– Província:

– Telèfon:

– Correu electrònic:

2. Dades de l'habitatge afectat:

– Província

– Municipi

– Localitat

– Codi postal

– Adreça exacta (ha d'indicar-se el nom del carrer/plaça/avinguda, el número de policia, l'escala, la planta, i el número de porta, o qualsevol altra precisió que es considere necessària per a individualitzar completament l'habitatge).

– Referència cadastral3. Documentació relativa a l'habitatge objecte de les ajudes en els termes previstos en l'article 7 d'aquest decret.4. En aquells supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, hauran d'aportar acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a més NIF o CIF de la part sol·licitant així com qualsevol altra que resulte essencial per a la instrucció i tramitació del procediment.5. Declaració responsable.

a) Declare, a la vista de les bases que regeixen aquesta convocatòria, que les accepte íntegrament i accepte la subvenció.

b) Declare que no incórrec en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que determina la prohibició d'obtindre la condició de beneficiària de subvencions, ressaltant especialment la de no ser deutora per reintegrament de subvencions.c) Declare que totes les dades que figuren en aquest document són certes.

d) Declare, sota la meua responsabilitat, que els documents que aporte són còpia fidel dels originals, els quals seran aportats a requeriment de l'Administració.

6. Informació i consentiment: als efectes previstos en l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, se l'informa que les dades consignades en aquest document seran incorporades a un fitxer del qual és titular la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Les seues dades seran emprades únicament per a la gestió d'ajudes i subvencions, i no seran cedides ni usades per a una altra finalitat diferent.

Respecte de les esmentades dades, podrà fer ús dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que preveu la citada Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, davant la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Sí NoEn virtut de tot el que antecedeix, i atés que l'habitatge del qual ostente la propietat ha sigut destruït totalment, ha patit danys que afecten l'estructura o ha patit danys pels efectes dels fenòmens costaners i vent produït per la DANA esdevinguda en la Comunitat Valenciana entre els dies 11 i 14 de setembre de 2019, sol·licite l'abonament de l'ajuda en els termes expressats.Data i signatura de la persona beneficiària de la subvenció