CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de juliol de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'indica el catàleg d'unitats i les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents, i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2019/10328]

(DOGV núm. 8673 de 08.11.2019) Ref. Base de dades 009570/2019En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb data de 24 de juliol de 2019, es va publicar la Resolució de 19 de juliol de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, en l'annex del qual s'arreplegaven el catàleg d'unitats i les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents, i es publicava la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.

Atés que s'han detectat errors en l'annex de l'esmentada resolució, s'ha revisat l'expedient i es considera necessari rectificar els errors observats en aplicació de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i introduir determinades modificacions en l'annex de la Resolució de 31 de juliol de 2018, que es corregeixen de la següent manera: