RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, d'extinció de l'autorització per cessament d'activitats del centre docent estranger The Lady Elizabeth School, codi de centre 03016365, de Llíber. [2019/10331]

(DOGV núm. 8673 de 08.11.2019) Ref. Base de dades 009573/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
    Grup temàtic: Autoritzacions administratives
    Descriptors:
      Temàtics: centre d'ensenyamentEl centre docent estranger The Lady Elizabeth School, amb codi de centre 03016365, de Llíber, té concedida, per la Resolució de 28 de juny de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, l'autorització per a la impartició dels següents ensenyaments de l'English National Currículum: des del curs Year 7 (11-12 anys) al curs Year 13 (17-18 anys), amb una capacitat de 525 llocs escolars per a alumnat espanyol i estranger.

A instàncies del titular del centre, se sol·licita el 3 d'octubre de 2019 l'extinció de l'autorització per cessament d'activitats.

Vist que el cessament d'activitats docents d'aquest centre no comporta cap greu perjudici per a l'interés públic.

Vista la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa; el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres estrangers a Espanya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Vista la proposta del director general de Centres Docents i de conformitat amb aquesta, en exercici de les atribucions conferides per Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:

L'extinció de l'autorització en la totalitat dels seus ensenyaments del centre docent privat següent:

Codi: 03016365.

Denominació genèrica del centre: centre privat estranger.

Denominació específica del centre: The Lady Elizabeth School.

Titularitat: Colegios Laude, SL.

Domicili: carretera Xaló-Benissa, s/n.

Localitat: Llíber (03729).

Província: Alacant.

La present resolució tindrà efectes a partir de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, els seus efectes acadèmics s'entenen referits a l'inici del curs escolar 2020-2021.

De conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant el conseller amb competències en matèria educativa en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 28 d'octubre de 2019.– El secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional: Miguel Soler Gracia.