RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2019, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es concedeixen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de comerç en les dependències de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i dels serveis territorials de Comerç i Consum. [2019/11423]

(DOGV núm. 8688 de 29.11.2019) Ref. Base de dades 010173/2019

Per Ordre 22/2017, de 13 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en els centres directius de la mencionada conselleria (DOGV núm. 8191, de 15.12.2017).

Mitjançant la Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball es van convocar quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de comerç en les dependències de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i dels serveis territorials de Comerç i Consum, dos a València, una a Alacant i una a Castelló de la Plana.En aquesta Resolució de convocatòria el desglossament per anualitats dels imports màxims de subvenció per a l'any 2019, es va calcular tenint en compte que la previsió de l'inici del començament de l'exercici de les pràctiques professionals era per a l'1 de setembre de 2019 i es van estimar uns imports de 18.000 euros per a l'any 2019 i 37.000 euros per a l'any 2020, condicionat en aquest cas a l'existència de crèdit adequat i suficient en els Pressupostos de l'exercici corresponent. Tanmateix, el retard en la tramitació administrativa del procediment de concessió de les beques, ha retardat, el començament d'aquestes fins al dia 1 de desembre de 2019 i, en conseqüència, s'han hagut de reajustar les anualitats previstes en l'esmentada Resolució de 30 de juliol de 2019.Per al procés d'avaluació i selecció, es constitueix la comissió avaluadora segons el que preveu l'article 7 de l'Ordre 22/2017 i en l'apartat 9 de la Resolució de 30 de juliol de 2019.

La comissió avaluadora, després de l'estudi de totes les sol·licituds presentades i de l'aplicació del barem establit en l'article 8 de l'Ordre 22/2017 abans citada i en l'apartat 8 de la meritada Resolució de convocatòria de 30 de juliol de 2019, ha analitzat totes les al·legacions formulades, que han sigut raonadament estimades o desestimades, segons procedia al llarg del procediment i, efectuades les entrevistes personals, en la sessió de 25 d'octubre de 2019 efectua la corresponent proposta motivada de resolució, en els termes establits en l'article 12.5 de l'Ordre 22/2017.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 9 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula concessió de beques, i d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 9.3 de la Resolució de 30 de juliol de 2019, de convocatòria de les beques, resolc:

Primer

1. Adjudicar les quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de comerç en les dependències de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i dels serveis territorials de Comerç i Consum, que es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11.02.05.761.10.4, línia de subvenció S0651000, de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, i el seu equivalent en el pressupost de la Generalitat per a 2020, en aquest últim cas, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, segons el següent desglossament d'anualitats:– Import any 2019: 4.462,00 euros.

– Import any 2020: 49.082,00 euros.2. Adjudicar-les a favor de les persones candidates que han obtingut majors puntuacions en cada modalitat de beques, de les quals han resultat beneficiàries les següents:Modalitat Cognoms i nom NIF/NIE Puntuació final

València MIALDEA SOBRINO, MARIA DEL PILAR ***7740** 17,83

TORIBIO GARAY, TERESA ***9911** 15,81

Alacant NAVARRO HERNÁNDEZ, ANDRÉS ***4130** 15,69

Castelló de la Plana TRUJILLO RUZAFA, VICTORIA ***1543** 16, 41

Segon

Constituir una borsa de reserva, per a cada una de les ciutats en què es realitzaran les pràctiques, prioritzada per ordre decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que es puguen produir, durant el període de gaudi d'aquestes, amb les següents persones candidates admeses que no han resultat beneficiàries:Ciutat dŽAlacantCognoms i nom NIF/NIE Puntuació final

VICENTE TENDERO, MARINA ***2490** 12,45

BARCELÓ FERRÉ, IRIS ***9881** 10,49

GIRÓN JUÁREZ, IRINA ***2261** 9,39

HORTAL MARÍN, SILVIA ***9904** 8,62

LÓPEZ GARCÍA ROBERTO ***0054** 8,00

SANCHIS BONIFACIO, NEUS ***0556** 7,57

Ciutat de Castelló de la PlanaCognoms i nom NIF/NIE Puntuació final

SALVADOR ROMERO, CARMEN MARIA ***8130** 13,30

SANCHIS BONIFACIO, NEUS ***0556** 7,57

Ciutat de ValènciaCognoms i nom NIF/NIE Puntuació final

MARTÍN VILLALBA, SANDRA ***9790** 15,72

HERRERAS HIGÓN, ANA ***2770** 15,32

COLOMER CUIXERES, JULIA ***0751** 15,02

GARCÍA GARCÍA, AINOA ***0670** 14,75

SENDRA I MORENO, MARÍA ***1629** 14,09

GARCÍA ORTIZ, ANDREA ***1299** 13,69

BELLÉS MENDOZA, PAULA ***6100** 11,62

LEÓN TORRES, ELISA ***9688** 11,13

GÓNZALEZ GIL, ANTONIO JOSÉ ***0402** 10,27

PELLICER ROCHER, FERNANDO ***8658** 10,22

SAIZ MARÍ, NAOMI ***3427** 10,21

SOLAZ MORENO, GEORGINA ***1664** 9,50

VICENTE TENDERO, MARINA ***2490** 9,30

GALÁN RUBIO, FRANCISCO RAFAEL ***7184** 9,02

NAVASQUILLO CALLEJA, ALEJANDRO SALVADOR ***9265** 8,91

SOLER IBÁÑEZ, ALEXANDRE ***8666** 8,86

ORTEGA MARTÍNEZ, NEUS ***2123** 8,80

BRISA IBAÑEZ, MARTA ***8194** 8,64

CABALLERO CASTELLOTE, ANA ***1591** 8,64

CAYO LÓPEZ, MARINA ***1166** 8,62

SALVADOR ROMERO, CARMEN MARIA ***8130** 8,55

OLMO RUBIO, MARTA ***2926** 8,54

LÓPEZ DE HAEDO, RAQUEL ***9854** 8,49

CANO MARTÍNEZ, ALEJANDRO ***5267** 8,40

PEREZ GARCÍA, ELISA ***5820** 8,37

GEA MARTÍNEZ, JESSICA ***9142** 8,24

GUILLÁN DOPAZO, ANDREA ***8802** 8,12

LÓPEZ GARCÍA, ROBERTO ***0054** 8,00

GALLART PÉREZ, MIGUEL ***2477** 7,99

SANCHIS BONIFACIO, NEUS ***0556** 7,57

CUÑAT GÓMEZ, AZUCENA ***8733** 7,51

BRIA MOLINA, LAURA ***5090** 7,26

MIRA GENOVÉS, IRENE ***1231** 7,12

HORTAL MARÍN, LAURA ***1252** 7,08

COMPANY VALCÁRCEL, ALEJANDRO ***0558** 7,06

DÍAZ GONZÁLEZ, JAVIER ***8338** 7,03

MARÍ GARCÍA, MARÍA ABIGAIL ***5678** 6,90

MERINO HERRERO, RUBÉN ***5035** 6,79

ROIG SEGURA, HÉCTOR ESTEBAN ***8372** 6,64

Tercer

Desestimar les sol·licituds de beques que s'indiquen a continuació pels motius que s'hi especifiquen:Exclòs o exclosa NIF/NIE Motiu d'exclusió

BUCHARDO PARRA, ANNA ***9604** Haver transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels estudis exigits (art. 3.1.c Ordre 22/2017, de 13 de desembre).Quart

Considerar desistides les sol·licituds de beques que s'hi indiquen:Modalitat Cognoms i nom NIF/NIE Data del desestiment

València SALINAS SANJUAN LAURA ***9797** 27 de setembre de 2019

Cinqué

El període de duració de les quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de comerç serà de 12 mesos, que començarà el dia 1 de desembre de 2019 i finalitzarà el 30 de novembre de 2020. El període inicial de les beques podrà prorrogar-se, sense necessitat d'una nova convocatòria, per un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària adequada i suficient i el desenvolupament de l'activitat que s'efectua així ho requerisca o aconselle.Sisé

Les pràctiques professionals corresponents a les ciutats d'Alacant i Castelló de la Plana s'exerciran en els serveis territorials de Comerç i Consum i les corresponents a la ciutat de València, una en les distintes unitats administratives de la direcció general de Comerç, Artesania i Consum i l'altra en els serveis territorials, unitats que assumiran la direcció tècnica, la supervisió i la tutoria de les persones beneficiàries, juntament amb la sotsdirecció general de Comerç i Consum, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 14 de l'Ordre 22/2017.Seté

La publicitat d'aquesta resolució produirà els efectes de notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació, o bé un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de València o davant el jutjat contenciós administratiu en la circumscripció del qual tinga el demandant el seu domicili, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació. Tot això, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i en els articles 8,14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.València, 28 de novembre de 2019.– La directora general de Comerç, Artesania i Consum: Rosa Ana Seguí Sanmateu.