RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es procedeix a la renovació dels consellers i conselleres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2019/1149]

(DOGV núm. 8481 de 07.02.2019) Ref. Base de dades 001240/2019El text refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, en la seua redacció vigent, regula el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana com el superior òrgan consultiu i de participació social de la programació general de l'ensenyament de la Comunitat Valenciana.

El Decret 164/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual es regula el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, estableix en l'article 3 la forma de designació i nomenament dels seus membres i, en l'article 4, determina que la duració del seu mandat serà de quatre anys.L'Ordre 20/2011, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova el Reglament de Funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana recull i desenvolupa l'anteriorment exposat. Transcorregut l'indicat període des de l'última constitució del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, el 17 de febrer de 2015, és procedent renovar la totalitat dels seus membres.

Vist el preceptiu dictamen de la presidència del Consell, amb audiència prèvia de les organitzacions interessades, sobre les qüestions de representativitat i pluralitat dels diferents sectors del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana per a la designació dels seus membres, i havent sigut proposats per les organitzacions, entitats i institucions els seus representants dins del termini establit, en virtut d'això i fent ús de les atribucions que tinc conferides per l'esmentat decret, resolc:

Primer

Acordar el cessament dels actuals membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana per haver finalitzat el període del seu mandat.Segon

Nomenar membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana les persones que s'assenyalen en l'annex d'aquesta resolució.Tercer

La present resolució tindrà efectes des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu haurà d'interposar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 5 de febrer de 2019. El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

ANNEXa) Representants del professorat

Titulars

Ignasi Amorós Galiana

Vicent Monroig i Climent

Sonia Ibáñez Abad

Beatriu Cardona i Prats

Carlos Tormo Signes

Laura Pastor Signes

Sergio Carbonell Peral

Eva María Juliá Tomás

Laureano Bárcena Ortiz

Consol Valls Gregori

Carmelo Romaguera Martínez

Suplents

Inmaculada Giner Fillol

Albert Caturla Cardona

Francesc Nicolau Galiano

Juan Tena Bachero

Carmen Nebot Rico

Juan Vicente Miralles Ortí

Pilar Naveda González

Alejandro Cob Gamborino

Paloma Martínez Penadés

Pau Díaz Boïls

Artemio Almonacid Pérezb) Representants dels pares i les mares de l'alumnat

Titulars

Lorenzo Tendero Villa

Domingo Angos Fuertes

Màrius Josep Fullana i Alonso

Gracia Vinagre Bonillo

Silvia Centelles Campillo

Julia María Llopis Noheda

Alejandro López Oliva

José Antonio Rodríguez Salinas

Suplents

Ramón López Cabrera

Mercedes Alabau Siurana

Marta Tomás Pérez

Juan Antonio Milanés Aparici

Michel Toumi Borges

Javier Miguel Rubio Jiménez

José Vicente Miralles Ahuir

José Miguel Manjón Montoyac) Representants de l'alumnat

Titulars

Sergio Alonso Vila

Enrique Martínez Quirós

Patricia Letterer Ramos

Benjamín Velasco Onrubia

Suplents

Adrián Adam Sanz

Lucía Esquer Bueno

Clara Ortega Ayuso

Miguel Vargas Rodríguezd) Representant del personal administratiu i de serveis dels centres docents no universitaris

Titular

Antonio Javier Calderón Benito

Suplent

José Vicente Garrigós Gallegoe) Representants dels Titulars de centres privats no universitaris

Titulars

Alberto Villanueva Ahícart

Vicenta Rodríguez Arroyo

Suplents

Ana Marín Medina

Miguel Ángel Coello Sánchezf) Representants de les organitzacions sindicals de treballadors i treballadores

Titulars

Ferran Vicent Garcia Ferrer

José Gil Castellano

Suplents

Elena Albert Roberto

Vicente Díaz Rodríguezg) Representants de les organitzacions empresarials més representatives

Titulars

Miguel Ángel Javaloyes del Río

Juan José López Marinas

Suplents

Domingo González Sanchis

Manuel Ortiz Millánh) Representant de les entitats locals

Titular

Vicent Gil Olmedo

Suplent

Manuel Alcaide Olmosi) Representants de les Universitats de la Comunitat Valenciana

Titulars

Francisco José Torres Alfosea

Isabel García Izquierdo

Gerardo Manuel Antón Fos

Suplents

Isabel Vázquez Navarro

Francisco Javier Moreno Hernández

Eva María Giner Larzaj) Personalitats de reconegut prestigi en el camp de l'educacióTitulares

Adela Costa Català

Luis García Trapiello

Encarna Salvador Muñoz

Suplents

Manuel Ávila Cañada

Laura Font Pérez

Alejandro Monzonís Marínk) Representants de l'administració educativa autonòmica

Titulars

Vicent Baggetto i Torres

Rosa Cañada Solaz

Jeremies Moragues Benavent

Encarna Cuenca Carrión

Inés Escoí Betoret

M. Ángeles Herranz Ábalos

Vicent Ripoll Català

Lluís Miquel Segrelles Martínez

Pedro Sigler Vizcaíno

Suplents

Antoni González Picornell

Vicent Mañes Bertolín

Pilar Martínez Coves

Núria Molons Puig

Lluïsa Martínez Gregori

Francisca Roger Montesinos

Montserrat Salas Sacristán

Inmaculada Sánchez Velasco

Lucía Arenas Pastor

l) Representants del personal que exercisca funcions de formació del professorat, dependent de l'administració educativa autonòmicaTitulars

M.ª Isabel Villaescusa Alejo

Antonio Pérez Sabater

Josefa Doménech Zaera

Suplents

José Vicente Galán Rodrigo

Isabel López Albors

José Valero Rodríguezm) El president o presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o persona en qui delegue

Titular

Ramon Ferrer Navarro

Suplent

Immaculada Cerdà Sanchisn) El defensor o la defensora de les persones amb discapacitat de la Conunitat Valenciana o persona en qui delegue

Titular

Ángel Luna González

Suplent

José Conrado Moyao) Representants dels directors i les directores de centres educatius dels diferents ensenyaments i etapes educatives no universitàriesTitulars

Jacinto Martínez Baldó

Ginés Pérez Gea

Immaculada López Primo

Suplents

M.ª del Mar Alcolado Fenoy

Belén Arques García

Amparo Hidalgo Estevep) Inspectors o inspectores d'educació

Titulars

José T. Blasco Alagarda

Remei Galiana Roig

David Vento Diéguez

Suplents

Vicent Doménech Querol

Miguel Martínez Agudo

Rosa Roig Oltraq) Representant designat pel Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

Titular

Raquel Sanahuja Bertomeu

Suplent

Xabier Triana Gómezr) Representant del personal amb funcions en la Unitat d'Educació per a la Salut

Titular

Ana María García García

Suplent

Inmaculada Clemente Paulinos) Representants del personal amb funcions vinculades amb la integració de l'alumnat procedent d'altres països

Titular

Inmaculada Carda Isach

Suplent

Marta Echevarría Llombart