ORDRE 7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d'ingrés i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional. [2019/2095]

(DOGV núm. 8498 de 04.03.2019) Ref. Base de dades 002052/2019

ÍndexPreàmbul

Títol I. Procediment selectiu d'ingrés

Capítol 1. Bases generals

1. Normes generals

1.1. Places convocades

1.2. Distribució de persones aspirants

1.3. Distribució de places

1.4. Acumulació de places del torn de persones amb diversitat funcional

1.5. Normativa d'aplicació

2. Requisits de les persones candidates

2.1. Requisits d'admissió

2.2. Termini de compliment dels requisits

3. Sol·licituds

3.1. Forma

3.2. Termini de presentació

3.3. Pagament per drets d'examen

3.4. Devolució dels drets d'examen

3. 5. Instruccions per a emplenar la sol·licitud telemàtica

4. Admissió de persones aspirants

4.1. Llistes provisionals de persones admeses i excloses

4.2. Reclamacions a les llistes provisionals

4.3. Llistes definitives de persones admeses i excloses

4.4. Recursos a les llistes definitives

4.5. Requisits i llista de persones admeses

5. Òrgans de selecció

5.1. Nomenament dels òrgans de selecció

5.2. Tribunals

5.3. Comissions de selecció

5.4. Comissions de baremació de mèrits

5.5. Obligatorietat de la participació

5.6. Abstenció

5.7. Termini per a manifestar l'abstenció

5.8. Recusació

5.9. Constitució dels òrgans de selecció

5.10. Nomenament de nous membres dels òrgans de selecció5.11. Personal assessor especialista i ajudant tècnic

5.12. Procediment d'actuació dels òrgans de selecció

5.13. Adaptacions per a les persones aspirants amb diversitat funcional

5.14. Nombre de persones aspirants seleccionades

5.15. Indemnitzacions i dietes

5.16 Comissió de Coordinació Tècnica de les Comissions de selecció

6. Començament i desenvolupament dels procediments selectius

6.1. Començament

6.2. Desenvolupament

6.3. Publicitat dels criteris d'avaluació

6.4. Embaràs i part

7. Sistema de selecció

7.1. Acreditació d'idiomes oficials

7.2. Fase d'oposició

7.3. Fase de concurs

7.4. Fase de pràctiques

8. Qualificació

8.1. Qualificació de la fase d'oposició

8.2. Reclamacions i recursos

8.3. Valoració de la fase de concurs

8.4. Possible expulsió de les persones aspirants

9. Superació de les fases d'oposició i concurs

9.1. Agregació de puntuacions

9.2. Criteris de desempat

9.3. Declaració de persones aspirants seleccionades

9.4. Publicació de la llista de persones aspirants seleccionades

9.5. Recursos contra la llista de persones aspirants seleccionades

9.6. Persones aspirants que aproven per diferents administracions educatives

9.7. Inalterabilitat de les places assignades

10. Presentació de documents per les persones aspirants seleccionades

10.1. Termini i forma de presentació

10.2. Documentació a presentar pel personal funcionari de carrera10.3. Nul·litat d'actuacions

11. Nomenament de personal funcionari en pràctiques

12. Fase de pràctiques

12.1. Objecte

12.2. Duració i regulació

12.3. Efectes de la no superació

12.4. Pròrrogues

12.5. Règim jurídic administratiu

13. Nomenament de personal funcionari de carrera

13.1. Aprovació de l'expedient

13.2. Destinació amb caràcter definitiu

14. Acompliment de llocs en règim d'interinitat

Capítol 2. Bases específiques

15. Cos de professors d'Ensenyament Secundari

15.1. Distribució de places per sistemes d'accés

15.2. Titulacions exigides

15.3. Formació pedagògica i didàctica

15.4. Temaris

16. Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

16.1. Distribució de places per sistemes d'accés

16.2. Titulacions exigides

16.3. Formació pedagògica i didàctica

16.4. Temaris

17. Cos de professors de Música i Arts Escèniques

17.1. Distribució de places per sistemes d'accés

17.2. Titulacions exigides

17.3. Formació pedagògica i didàctica

17.4. Temaris

18. Cos de professors tècnics de Formació Professional

18.1. Distribució de places per sistemes d'accés

18.2. Titulacions exigides

18.3. Formació pedagògica i didàctica

18.4. Temaris

19. Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny

19.1. Distribució de places per sistemes d'accés

19.2. Titulacions exigides

19.3. Formació pedagògica i didàctica

19.4. Temaris

Títol II. Convocatòria de procediment per a l'adquisició de noves especialitats

20. Normes generals

21. Sistema d'habilitació

22. Requisits de les persones candidates

23. Sol·licituds

23.1. Forma

23.2. Termini de presentació

24. Admissió de persones aspirants

25. Tribunals

26. Començament i desenvolupament de les proves

27. Qualificació

27.1. Valoració de la prova

27.2. Publicació i recursos

Normes finals

Annex I. Barem per a la valoració de mèrits

Annex II. Programació didàctica/ Guia docent

Annex III. Característiques de la prova de contingut pràcticPREÀMBULLa Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en la seua disposició addicional dotzena i el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, modificat pel Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, estableixen que el sistema d'ingrés en la funció pública docent serà el de concurs oposició, que inclourà una fase de pràctiques que també constituirà part del procés selectiu.

Aquest procediment selectiu, establit en el títol III, Del sistema d'ingrés, de l'esmentat reglament, ha de permetre comprovar la idoneïtat de les persones aspirants per a l'exercici de la docència. Per a això, no es comprovarà solament que es posseeixen els coneixements específics, científics i tècnics de l'especialitat a la qual s'opta, sinó també l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent.

L'article 3 del mateix reglament estableix que l'òrgan competent de la comunitat autònoma convocant, una vegada aprovada la seua respectiva oferta d'ocupació, procedirà a realitzar les convocatòries per a la provisió de les places autoritzades en les ofertes d'ocupació, amb subjecció en tot cas a les normes de funció pública que els siguen aplicable.D'altra banda, el títol V del mateix reglament regula el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, i estableix en l'article 54 que el personal funcionari dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escola oficial d'idiomes, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional podran adquirir noves especialitats dins del mateix cos mitjançant la realització d'una prova.

El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari, especifica que per a exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes, serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de màster que acredite la formació pedagògica i didàctica d'acord amb l'exigit en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L'ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, del Ministeri d'Educació, estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a l'efecte de docència, no poden realitzar els estudis de màster. Aquesta ordre determina que les administracions educatives concretaran les institucions educatives que poden oferir aquests estudis.

En desenvolupament d'aquest mandat, es dicta l'ordre 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen, en la Comunitat Valenciana, les institucions educatives que poden oferir els estudis conduents a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida en l'art. 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster, i per la qual es modifica parcialment l'ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'estableixen orientacions per al desenvolupament del pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

L'Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els serveis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat. Aquesta ordre queda afectada per l'ordre 35/2018, de 22 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Aprovada l'oferta d'ocupació pública docent en l'àmbit de gestió de la Generalitat pel Decret 235/2018, de 21 de desembre, del Consell, complit el que es preveu en l'article 37.1.c del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, i d'acord amb el que es disposa en els articles 3 i 52 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i els articles 153 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana; vista la proposta del director general de Centres i Personal Docent de data 16 de desembre de 2018, i de conformitat amb aquesta, en ús de les competències atribuïdes, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport acorda convocar procediment selectiu d'ingrés i procediment d'adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, d'acord amb les següents bases.TÍTOL I

Procediment selectiu d'ingrésCAPÍTOL 1

Bases generals1. Normes generals

1.1. Places convocades

Es convoquen procediments selectius per a cobrir, en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, 3.730 places del cos de professors d'Ensenyament Secundari (subgrup A1); 165 places del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes (subgrup A1); 67 places del cos de professors de Música i Arts Escèniques (subgrup A1); 69 places del cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny (subgrup A1) i 585 places del cos de professors tècnics de Formació Professional (subgrup A2), que es distribueixen en la forma que a continuació es detalla:Cos docent Accés lliure Reserva diversitat funcional Nombre de places

Intel·lectual

(DF I) Un altre tipus

(DF II)

Professors d'Ensenyament Secundari 3.468 6 256 3.730

Professors Tècnics de Formació Professional 544 1 40 585

Professors escoles oficials d'idiomes 153 1 11 165

Professors de Música i Arts Escèniques 62 1 4 67

Professors d'Arts Plàstiques i Disseny 64 1 4 69

Total 4.291 10 315 4.616De conformitat amb l'article 55 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, en la seua redacció donada per la Llei 11/2017, de 19 de maig, s'estableix la reserva d'una quota del set per cent de les vacants d'ingrés per a ser cobertes entre persones amb un grau de diversitat funcional igual o superior al trenta-tres per cent, sempre que superen les proves selectives. L'esmentada reserva es realitza de manera que el dos per cent de les places oferides ho és per a ser cobertes per persones que acrediten diversitat funcional intel·lectual, i la resta de les places oferides ho siga per a persones que acrediten qualsevol altre tipus de diversitat funcional.1.2. Distribució de persones aspirants

La Direcció General de Centres i Personal Docent realitzarà la distribució del personal aspirant de cada especialitat en proporció al nombre de tribunals i respectarà, sempre que siga possible, la província que el citat personal haja consignat en la sol·licitud de participació.

Les persones que participen pel torn de reserva per diversitat funcional seran assignades al tribunal de l'especialitat corresponent que tinga aquest tipus de places, amb independència que quan siga possible es respecte la província triada.

1.3. Distribució de places

1.3.1. Assignació provisional de places per tribunal.

Les places que siguen objecte d'aquesta convocatòria es distribuiran per especialitats entre els tribunals, proporcionalment al número de les persones aspirants que hagen realitzat la part A de la primera prova. A aquest efecte, els tribunals remetran un certificat a la Direcció General de Centres i Personal Docent fent constar tal extrem, especificant els que ho facen pel torn general o pel de reserva de diversitat funcional. Per resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent, es publicarà l'assignació provisional del nombre de places que li corresponga a cada tribunal.

1.3.2. Assignació definitiva de places per tribunal.

Una vegada realitzada l'assignació provisional de places per tribunal, aquelles que queden sense adjudicar, tant del torn de reserva de diversitat funcional com del torn general, es distribuiran entre els tribunals de la mateixa especialitat que tinguen opositors que hagen aprovat els dos exàmens i no hagen obtingut plaça. El procediment serà el següent:

Partint de l'assignació provisional de places per tribunal, es calcularà una nova ràtio dividint el número de les persones aspirants que hagen realitzat la part A del primer exercici pel nombre de places assignades inicialment.

S'assignarà una plaça més al tribunal amb major ràtio i es recalcularà la nova ràtio del tribunal, i es repetirà aquesta operació fins a haver consumit totes les places sobrants.

Per resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent, s'establirà l'assignació definitiva del nombre de places que li corresponga a cada tribunal. Aquesta resolució es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).1.4. Acumulació de places del torn de persones amb diversitat funcional

Les places convocades per a ser cobertes per les persones que tinguen la condició legal de persones amb diversitat funcional intel·lectual que queden sense adjudicar per falta de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu, s'acumularan a les restants places convocades pel sistema de reserva de diversitat funcional d'un altre tipus de la mateixa especialitat.

Les places convocades per a ser cobertes per les persones que tinguen la condició legal de persones amb diversitat funcional que queden sense adjudicar per falta de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu, s'acumularan a les restants places convocades pel sistema d'ingrés lliure, de la mateixa especialitat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 10.2.a del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

1.5. Normativa d'aplicació

– Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE 106, 04.05.2006).

– Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE 295, 10.12.2013).

– Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (BOE 15, 17.01.1996), en la seua redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE 180, 29.07.2015).

– Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 298, 14.12.1999).

– Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, d'ordenació de centres superiors d'ensenyaments artístics i de la creació de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (DOGV 5466, 08.03.2007).

– Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 236, 02.10.2015).

– Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic (BOE 236, 02.10.2015).

– Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana (DOGV 6310, 14.07.2010).

– Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (BOE 261, 31.10.2015).

– Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats parteix en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, modificat pel Reial decret 1710/2011, de 18 de novembre. (BOE 51, 28.02.2012).

– Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE 53, 02.03.2007) modificat pel Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE 49, 24.02.2018).

– Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari (BOE 287, 28.11.2008).

– Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l'Educació Secundària Obligatòria (BOE 182, 30.07.2011), així com els Reials decrets 1834/2008, de 8 de novembre i 860/2010, de 2 de juliol, afectats per aquestes modificacions.

– Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 18, 20.01.2007).

– Reial decret 85/2007, de 26 de gener, que regula els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 38, 13.02.2007).

– Reial decret 428/2013, de 14 de juny, pel qual s'estableixen les especialitats docents del Cos de Música i Arts Escèniques vinculades als ensenyaments de Música i Dansa (BOE 143, 15.06.2013).

– Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen les especialitats dels Cossos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny i Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny, s'adscriuen a elles els professors d'aquests Cossos i es determinen els mòduls, assignatures i matèries que hauran d'impartir (BOE 304, 20.12.2002).

– Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny (BOE 125, 25.05.2007).

– Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació (BOE 259, 27.10.2009).

– Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Disseny establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 137, 05.06.2010).– Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulades en diversos plans d'estudis i les d'aquest reial decret (BOE 311, 23.12.2017).

– Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu (BOE 182, 30.07.2011).

– Decret 62/2002, de 25 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de llocs en la funció pública docent no universitària en la Comunitat Valenciana (DOGV 4240, 02.05.2002).

– Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOGV 7425, 17.12.2014).

– Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOGV 8212, 15.01.2017).

– Ordre ECD/826/2004, de 22 de març, per la qual s'aproven els temaris que han de regir els procediments selectius per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny (BOE 78, 31.03.2004).

– Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a l'efecte de docència no poden realitzar els estudis de màster (BOE 240, 05.10.2011).

– Ordre 26/2011, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'estableixen i autoritzen els plans d'estudis dels centres d'ensenyaments artístics superiors de disseny dependents de l'ISEACV, conduents a l'obtenció del títol Superior en Disseny (DOGV 6648, 10.11.2011).

– Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana (DOGV 7006, 18.04.2013).

– Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres públics i en els serveis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat (DOGV 7148, 08.11.2013).– Ordre 35/2018, de 22 d'agost, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics que imparteixen els ensenyaments de règim especial i altres ensenyaments (DOGV 8368, 24.08.2018).

– Les altres disposicions de general aplicació, així com el que es disposa en la present convocatòria.2. Requisits de les persones candidates

2.1. Requisits d'admissió

Per a l'admissió en la realització del procediment selectiu, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits:

2.1.1 Requisits generals.

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat al qual siguen d'aplicació els tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals siguen d'aplicació la lliure circulació de treballadors i treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.

Així mateix, podran participar el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant de les persones amb nacionalitat espanyola com de nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels Estats en els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores quan així ho preveja el corresponent tractat, siga com siga la seua nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguen separats de dret, i respecte a descendents, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquen a càrrec dels seus progenitors.

b) Tindre complits els setze anys i no haver aconseguit l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.

c) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del respectiu cos, no patint malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a la qual s'opte.

d) No haver sigut separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala del funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en situació d'inhabilitació o equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual es pretenga ingressar, llevat que es concórrega al procediment per a l'adquisició de noves especialitats regulat en la present convocatòria.

f) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb l'exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

2.1.2 Requisits específics.

a) Estar en possessió, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de les titulacions que per a cada cos docent es detallen en les bases específiques de la present convocatòria.

En el cas d'estudis estrangers d'educació superior, haurà d'estar en possessió del certificat d'equivalència a titulació i a escala acadèmica universitari oficial, de conformitat amb el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

b) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els termes que es descriuen en les bases específiques de la present convocatòria.

c) Les persones aspirants nacionals d'estats l'idioma oficial dels quals no siga el castellà, hauran de posseir un coneixement adequat d'aquesta llengua. Si no poden acreditar alguna de les titulacions enumerades en la base 7.1.1, hauran de realitzar la prova descrita en aquesta.

d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana de la manera indicada en la base 7 d'aquesta convocatòria.

2.1.3 Requisits per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional.

A més de reunir els requisits generals i específics, s'haurà de tindre reconeguda pels òrgans competents de la Generalitat, de l'Estat o de la resta de les Comunitats Autònomes, una diversitat funcional el grau de la qual siga igual o superior al 33 %, sempre que això no siga incompatible amb l'exercici de la docència en l'especialitat a la qual s'opte.L'opció per aquesta reserva haurà de formular-se en la sol·licitud de participació amb declaració expressa de reunir la condició exigida sobre aquest tema, que s'acreditarà, si obtinguera plaça, mitjançant certificació dels òrgans competents.

No obstant això, si en la realització de les proves se suscitaren dubtes al tribunal respecte de la capacitat de la persona aspirant per a l'acompliment de les activitats habitualment desenvolupades pel personal funcionari del cos docent al qual aspira a ingressar, podrà recaptar el corresponent dictamen dels òrgans competents conforme al que es preveu en la base 7. En aquest cas, i fins que s'emeta el dictamen, es podrà continuar participant condicionalment en el procés selectiu, quedant en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió del procés fins a la recepció d'aquest.

El procés selectiu es realitzarà en condicions d'igualtat amb les persones aspirants d'ingrés lliure, sense perjudici de les adaptacions previstes en la base 5.1.2 d'aquesta convocatòria.

Els qui participen per la reserva de diversitat, siga intel·lectual o d'un altre tipus, no podran concórrer a la mateixa especialitat pel procediment d'ingrés lliure o per un altre tipus de diversitat.2.2. Termini de compliment dels requisits

Tots els requisits enumerats anteriorment hauran de posseir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera, a excepció del requisit específic establit en la base 2.1.2 d, i d'acord amb la base 7 d'aquesta convocatòria.3. Sol·licituds

3.1. Forma

3.1.1 Aspirants que disposen de DNI o NIE.

Les persones que desitgen prendre part en aquest procés selectiu hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones)

Les sol·licituds hauran d'emplenar-se seguint les instruccions que s'indiquen, sent necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica.

La presentació per aquesta via permetrà:

– La inscripció en línia del model oficial.

– Annexar documents a la sol·licitud, quan siga necessari.

– El pagament electrònic de les taxes.

– El registre electrònic de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic i les persones aspirants hauran de guardar el justificant generat de registre i pagament, si escau, com a confirmació de la presentació telemàtica.Aquelles sol·licituds emplenades o registrades per altres mitjans diferents de la via telemàtica indicada en la base 3.1 d'aquesta ordre, es tindran per no presentades en termini.

La falta de pagament de la taxa per la via indicada en aquesta ordre o el deute fora de termini determinarà l'exclusió de la persona aspirant; cal tindre en compte que, en els casos esmentats i els qui així hagen procedit, no tindran dret a participar en el procediment selectiu d'ingrés als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

No podrà presentar-se més d'una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una especialitat. En aquest cas, s'hauran de presentar tantes sol·licituds com nombre d'especialitats a les quals s'opte. No obstant això, l'opció a més d'una especialitat no implica que es puga assistir a les proves de tots els tribunals on ha sigut assignat.

En cas que es presente més d'una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l'última.

La sol·licitud s'emplenarà d'acord amb les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases de la present ordre.

3.1.2. Aspirants estrangers que no disposen de NIE.

Les persones estrangeres que, complint els requisits generals i específics, no disposen de NIE i desitgen participar en aquest procés selectiu, hauran d'emplenar una instància conforme al model oficial que els serà facilitat per la Direcció General de Centres i Personal Docent. Per a això hauran de sol·licitar-ho al correu electrònic seleccion_edu@difusio.gva.es.

Aquesta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu, havent d'utilitzar cada participant necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d'internet, de manera que no es podran fer fotocòpies, ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.

Una vegada emplenada la instància, aquesta s'imprimirà per triplicat.

La sol·licitud impresa per triplicat haurà de presentar-se, si escau, en alguna de les entitats financeres col·laboradores a l'efecte de l'abonament de la taxa corresponent.

Així mateix, una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, les persones aspirants presentaran la sol·licitud a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran seguidament a l'organisme competent. S'adjuntarà a la sol·licitud la següent documentació:

– El comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.

– Els documents establits en la base 3.3, si escau.

3.2. Termini de presentació

El termini de presentació de la sol·licitud serà del 5 al 29 de març de 2019. La no presentació de la mateixa dins del termini i en la forma escaient suposarà l'exclusió de la persona aspirant.3.3. Pagament per drets d'examen

L'ingrés de l'import es realitzarà mitjançant targeta bancària o càrrec en compte dins del termini de presentació de sol·licituds.

La falta del pagament o el pagament fora de termini determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 14.4.2, 14.4.5 i 14.4-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes, els drets d'examen són els següents:Personal d'ingrés als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, d'escoles oficials d'idiomes, de Música i Arts Escèniques i d'Arts Plàstiques i Disseny 28,10 €

Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general 12,50 €

Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial exempt

Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33 % 3,40 €

Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona 3,40 €

Personal d'ingrés al cos de professors tècnics de Formació Professional 20,00 €

Famílies nombroses i monoparentals de caràcter general 9,00 €

Famílies nombroses i monoparentals de caràcter especial exempt

Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33 % 3,40 €

Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona 3,40 €

Les persones aspirants que estiguen exemptes del pagament de la taxa o tinguen dret a la reducció d'aquesta, hauran d'acompanyar a la sol·licitud la documentació acreditativa del dret a l'exempció o reducció.

Aquesta acreditació es realitzarà adjuntant a la sol·licitud la següent documentació:

a) Els documents que acrediten la condició de membre de família nombrosa o família monoparental de categoria general o especial, en cas d'haver-ho al·legat.

b) La certificació expedida per l'òrgan competent que acredite la condició d'aspirant amb diversitat funcional igual o superior al 33 %.c) En el cas d'haver-se al·legat ser víctima d'actes de violència sobre la dona, haurà d'acreditar-se aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.

En els casos a i b, no farà falta presentar els documents acreditatius quan hagen sigut elaborats per l'administració de la Generalitat Valenciana si expressen la seua autorització perquè siguen consultats o recaptats les dades corresponents.

El simple pagament electrònic de la taxa dins del termini no equival a la inscripció en el procés selectiu, ja que hauran d'efectuar-se tots els passos fins a finalitzar el registre electrònic.

3.4. Devolució dels drets d'examen

De conformitat amb el que estableix l'article 1.2-6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, no es procedirà a la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les persones aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a elles.

3.5. Instruccions per a emplenar la sol·licitud telemàtica

En emplenar la sol·licitud, a més de les instruccions que s'indiquen en el tràmit corresponent en la seu electrònica, es tindran en compte les següents:

a) Es farà constar el cos, el codi, el nom de l'especialitat i el torn pel qual es participa. Així mateix s'indicarà la província en què preferentment es vulguen realitzar les proves.

b) Les persones aspirants que, per reunir les condicions establides, desitgen acollir-se a la reserva de diversitat funcional física o intel·lectual hauran d'indicar-ho en la sol·licitud i adjuntaran a la instància la certificació corresponent. No farà falta presentar aquest document si ha sigut elaborat per l'administració de la Generalitat Valenciana i si expressen la seua autorització perquè siguen consultats o recaptats les dades corresponents.

c) Amb independència del torn pel qual accedisquen, les persones amb diversitat funcional que necessiten adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis hauran d'indicar-ho en la sol·licitud, i adjuntar a la sol·licitud una certificació de les adaptacions requerides expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.d) Les persones aspirants estrangeres hauran de consignar en la instància la titulació al·legada, si escau, per a l'exempció de la prova prèvia prevista en la base 7.1.1, i adjuntaran a la instància la justificació corresponent.

Així mateix, les persones aspirants no nacionals d'algun estat de la Unió Europea hauran d'adjuntar la documentació que justifique que reuneixen el requisit per a poder participar conforme al que es preveu en la base 2.1.1.a.

e) Totes les persones aspirants hauran d'indicar la titulació al·legada per al compliment del requisit de coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la base 7.1.2.

f) Les persones aspirants declararan, si escau, i d'acord amb la base 14 de la present convocatòria, que no desitgen ser incloses en les llistes de les persones aspirants a exercir llocs en règim d'interinitat.

4. Admissió de persones aspirants

4.1. Llistes provisionals de persones admeses i excloses

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Direcció General de Centres i Personal Docent dictarà una resolució que haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. Els llistats s'exposaran en els taulers d'anuncis de la s Direccions Territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, així com en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones). En aquesta llesta hauran de constar els cognoms, el nom, els quatre últims dígits del DNI, o, si escau, document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol d'acord amb la disposició addicional 7a de la Llei orgànica 3/2018, a més figurarà el cos, l'especialitat i el torn pels quals participa, província preferent d'examen, així com, si escau, la causa d'exclusió.

Les persones que no hagen realitzat la inscripció en la forma indicada en la base 3.1, no apareixeran en el llistat de persones admeses i excloses, no obstant això podran presentar reclamació d'acord amb el que s'estableix en la base 4.2.

4.2. Reclamacions a les llistes provisionals

Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la resolució, per a poder esmenar els defectes de la seua sol·licitud.

Tots els errors corregibles comeses en emplenar les dades en la sol·licitud hauran de corregir-se en el mateix termini, excepte el de canvi de província d'examen, que no es podrà modificar.

Les reclamacions i correccions d'errors es presentaran per via telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

En el cas que la persona interessada no esmene el defecte que haja motivat la seua exclusió en el termini indicat, se li tindrà per desistida de la seua sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.3. Llistes definitives de persones admeses i excloses

Les reclamacions presentades seran acceptades o denegades per resolució expressa del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declararà aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els llistats s'exposaran en els taulers d'anuncis de les Direccions Territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, així com en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).4.4. Recursos a les llistes definitives

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones); o bé, interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.4.5. Requisits i llista de persones admeses

El fet de figurar en la relació de persones admeses no pressuposa que es reconega la possessió dels requisits exigits en els procediments que es convoquen mitjançant la present ordre. Quan de l'examen de la documentació que, d'acord amb la base 10 d'aquesta convocatòria, han de presentar les persones seleccionades, es desprenga que no posseeixen algun dels requisits, decauran en tots els drets que pogueren derivar-se de la participació en aquests procediments, sense perjudici de la responsabilitat en la qual hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud.

5. Òrgans de selecció i coordinació

5.1. Nomenament dels òrgans de selecció

La selecció de participants serà realitzada per les Comissions de selecció i pels tribunals, que seran nomenats a aquest efecte per la Direcció General de Centres i Personal Docent. El nomenament es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

5.2. Tribunals

5.2.1. Composició dels tribunals i forma d'elecció

D'acord amb el que disposa l'article 7 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els tribunals estaran compostos pel personal funcionari de carrera en actiu i al servei de l'Administració educativa, que pertanguen a un grup de classificació igual o superior dins del cos les places del qual es convoquen o del cos d'inspectors, en nombre imparell, no inferior a cinc. Per als presents procediments, es fixa la composició de tots els tribunals en cinc membres.

De conformitat amb el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, en la designació dels tribunals que hagen de jutjar cadascuna de les especialitats convocades, es vetlarà pel compliment del principi d'especialitat, per la qual cosa d'acord amb aquest principi, la majoria dels seus membres haurà de ser titular de l'especialitat objecte del procés selectiu. Així mateix, conforme al que s'estableix en el citat reglament, es tendirà a la paritat entre homes i dones, llevat que raons fundades i objectives ho impedisquen.Els tribunals estaran integrats per:

– Un president o presidenta que es designarà directament per la Direcció General de Centres i Personal Docent.

– Quatre vocals, la designació de les quals es realitzarà per sorteig públic, entre personal funcionari de carrera en actiu d'igual o superior grup de classificació del cos corresponent, titulars de l'especialitat assignada al tribunal, que est prestant serveis en l'especialitat corresponent durant els dos últims cursos com a mínim i preferentment adscrit a l'àmbit de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport on actuarà el tribunal. En el cas de no ser possible la realització del sorteig entre el personal funcionari amb destinació en un determinat àmbit territorial, aquest es realitzarà entre els qui, reunint les condicions enumerades, tinguen la seua destinació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. El sorteig públic s'anunciarà, a efectes informatius, en la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Esport i Cultura.

Excepcionalment, quan no hi haja personal funcionari en servei actiu en número suficient, el director general de Centres i Personal Docent podrà fer la designació directament, de conformitat amb el que s'estableix en aquesta base.

Actuarà en les funcions de secretaria la persona de menor antiguitat en el cos, llevat que el tribunal acorde determinar-lo d'una altra manera.5.2.2. Nombre de tribunals

Podran nomenar-se tants tribunals com es jutgen necessaris per a cada especialitat i per a cada província. Es designarà, per igual procediment, un tribunal suplent per a cada tribunal, excepte en aquells casos en què no siga possible comptar amb vocals suficients que reunisquen els requisits exigits en la present base.

5.2.3. Acumulació d'especialitats en un mateix tribunal.

Es podran acumular en un únic tribunal les especialitats de clarinet, flauta travessera i saxofon, i en un altre les especialitats de viola, violí i violoncel.

5.2.4. Funcions dels tribunals.

Correspon als tribunals l'exercici de les següents funcions:

– El desenvolupament del concurs oposició, conforme al que es disposa en la present convocatòria.

– La qualificació de les diferents proves de la fase d'oposició.

– L'agregació de les puntuacions corresponents de la fase de concurs a les obtingudes en la fase d'oposició, l'ordenació de les persones aspirants, l'elaboració de les llistes resultants i de la llista de les persones aspirants seleccionades en cada tribunal, així com l'elevació d'aquestes a la comissió de selecció.

– La custòdia dels exàmens, d'acord amb les instruccions de l'òrgan que els nomene.

5.3. Comissions de selecció

5.3.1. Composició.

Quan en funció del número de les persones aspirants i places convocades siga necessari nomenar més d'un tribunal per a alguna de les especialitats, es constituirà una comissió de selecció per cadascuna d'aquestes especialitats, que assumirà les funcions establides en la base 5.3.2 d'aquesta convocatòria.

Aquestes comissions estaran formades per un nombre imparell de membres no inferior a cinc, que hauran de reunir els requisits enumerats en l'apartat 5.2.1 per als qui integren els tribunals. Les persones que formen part de les comissions seran designades per la Direcció General de Centres i Personal Docent, podent formar part d'aquestes els presidents dels tribunals.

En aquelles especialitats en les quals es nomene tribunal únic, aquest actuarà a més com a comissió de selecció, per la qual cosa assumiran també les funcions indicades en la base 5.3.2.

Per al nomenament de la persona que exercisca les funcions de secretaria de la comissió de selecció s'estarà al que es disposa en l'últim paràgraf de la base 5.2.1.

5.3.2. Funcions.

Correspon a les Comissions de selecció l'exercici de les següents funcions:

– Vetlar pel bon funcionament del procediment tal com marca la normativa.

– La determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seua homogeneïtzació.

– L'elaboració dels criteris d'avaluació de les diferents parts de la prova de la fase d'oposició.

– La coordinació dels tribunals i l'elaboració de la prova pràctica.– L'elaboració del llistat únic de persones que hagen superat el procés selectiu respecte de cada especialitat.

– L'elevació de les llistes de persones aspirants seleccionades en cada especialitat a l'òrgan convocant per a la seua publicació.

5.4. Comissions de baremació de mèrits

Es constituirà una comissió de baremació de mèrits per cada especialitat.

5.4.1 Composició.

Aquestes comissions estaran formades per tots els membres de la comissió de selecció de cada especialitat i els presidents de tots els tribunals de cada especialitat.

En el cas d'aquelles especialitats en les quals existisca un únic tribunal, aquest assumirà les funcions de la comissió de baremació de mèrits.

Exercirà les funcions corresponents a la presidència d'aquest òrgan la persona que ostente el càrrec de president o presidenta en la comissió de selecció de cada especialitat.

Per al nomenament de la persona que exercisca les funcions de secretaria de la comissió de selecció s'estarà al que es disposa en l'últim paràgraf de la base 5.2.1.

5.4.2. Funcions

Correspon a les comissions de baremació l'exercici de les següents funcions:

– La determinació dels criteris de baremació de mèrits de la fase de concurs.

– La valoració dels mèrits de la fase de concurs.

– Resoldre les al·legacions presentades a la fase de concurs i publicar les llistes definitives de baremació de mèrits.

5.4.3. Lloc d'actuació.

El lloc d'actuació de cada comissió de baremació de mèrits s'anunciarà mitjançant resolució del director general de Centres i Personal Docent, en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

5.5. Obligatorietat de la participació

De conformitat amb l'article 8.3 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, la participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori.

Només seran admissibles com a causes de dispensa, a més de les situacions d'abstenció i recusació que s'especifiquen en els següents apartats, els següents motius:

a) La situació de permís per maternitat biològica, paternitat, adopció o acolliment i reducció de jornada de treball.

b) Les situacions d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs, degudament acreditades.

c) Els permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol del present curs a l'empara de l'article 48.h, 48.i, 49.e i 49.f de Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i de l'article 24.1 del Decret 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació.

d) El personal que ocupa els càrrecs de direcció, direcció d'estudis o secretaria, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo pel personal suplent.

5.6. Abstenció

Les persones que integren els òrgans de selecció per a cada especialitat hauran d'abstindre's d'intervindre, quan concórreguen en elles circumstàncies de les previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, o si hagueren fet tasques de preparació de les persones aspirants a proves selectives d'accés per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

El president o la presidenta sol·licitarà als qui integren els òrgans de selecció declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior, notificant a la Direcció General de Centres i Personal Docent les abstencions al fet que pertoque entre els seus membres.

5.7. Termini per a manifestar l'abstenció

El termini per a manifestar l'abstenció serà de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del nomenament dels òrgans de selecció.5.8. Recusació

Així mateix, les persones que participen en el procés, podran recusar a les persones que integren els òrgans de selecció quan concórrega en elles alguna de les circumstàncies a les quals es refereix l'apartat 5.5 d'aquesta mateixa base i d'acord amb el que s'estableix en l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, presentant el corresponent escrit davant la Direcció General de Centres i Personal Docent. Una vegada enregistrat, s'enviarà escanejat a la següent adreça de correu electrònic: seleccion_edu@gva.es.

5.9. Constitució dels òrgans de selecció

Prèvia convocatòria del president o de la presidenta, que es farà arribar al centre de destinació dels seus i de les seues vocals i en la qual assenyalarà el lloc, dia i hora de la reunió, tindrà lloc la sessió constitutiva dels tribunals i de les comissions de selecció, a la qual hauran d'assistir tots els seus i les seues components, tant titulars com suplents. Els òrgans de selecció es constituiran amb l'assistència de, almenys, la meitat dels seus components, sempre que entre ells estiguen les persones titulars de la presidència i de la secretaria o, si escau, les persones que les substituïsquen.

En aquesta sessió, l'òrgan de selecció, a més de constituir-se com a tal, acordarà totes les decisions que li corresponguen amb vista al correcte desenvolupament del concurs oposició.

La suplència del president o presidenta de l'òrgan de selecció s'autoritzarà per la Direcció General de Centres i Personal Docent, i la dels seus vocals, en la mateixa sessió constitutiva, pel president o presidenta que haja d'actuar. L'ordre d'actuació del personal suplent serà aquell en el qual figuren disposats en la resolució de nomenament. Una vegada constituït l'òrgan de selecció per a la vàlida actuació d'aquest, es requerirà la presència de les persones titulars de la presidència i de la secretaria o, si escau, dels qui les substituïsquen, i la de la meitat, almenys, dels seus components.

La inassistència injustificada de les persones integrants de l'òrgan de selecció a les diferents sessions i actes del procediment, inclosa la de constitució, donarà lloc a l'exigència de la responsabilitat que corresponga.

No obstant això, si en el moment del començament de les proves algun òrgan selectiu no ha pogut constituir-se, malgrat haver-se realitzat el procediment previst, la Direcció General de Centres i Personal Docent adoptarà les mesures procedents per a garantir el dret de les persones aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.10. Nomenament de nous membres dels òrgans de seleccióLa Direcció General de Centres i Personal Docent dictarà una resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per la qual es farà públic el nom dels nous membres dels òrgans de selecció que hagen de substituir els que hagen perdut la seua condició per alguna de les causes previstes en els apartats 5.4, 5.5 i 5.7 d'aquesta base.

5.11. Personal assessor especialista i ajudant tècnic

Els tribunals, com a mesura de caràcter excepcional, podran proposar a la Direcció General de Centres i Personal Docent la incorporació de personal assessor especialista i ajudant tècnic per als seus treballs. Seran funcions dels primers, l'assessorament a l'òrgan de selecció en l'avaluació dels coneixements i mèrits objecte de la seua especialitat. Els ajudants tècnics col·laboraran amb aquests òrgans mitjançant la realització de les tasques tècniques de suport que aquests els assignen. En la seua activitat, els uns i els altres es limitaran a l'exercici de les seues respectives competències. La seua designació correspon a la Direcció General de Centres i Personal Docent.

5.12 Procediment d'actuació dels òrgans de selecció

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ajustarà en tot moment a allò que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, i en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.13 Adaptacions per a les persones aspirants amb diversitat funcional

Els òrgans de selecció adoptaran les mesures necessàries en aquells casos que siga necessari, de manera que les persones amb diversitat funcional gaudisquen de semblants oportunitats per a la realització dels exercicis que la resta de participants. En aquest sentit, s'establiran, per a les persones amb diversitat funcional que el sol·liciten en la forma prevista en la base 3.5.c d'aquesta convocatòria, les adaptacions possibles en temps i mitjans per a la seua realització, d'acord amb la certificació expedida pels òrgans competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat, de l'Estat o d'altres comunitats autònomes.

5.14 Nombre de persones aspirants seleccionades

En cap cas, les comissions de selecció i els tribunals podran declarar que ha superat el concurs oposició un nombre de persones aspirants superior al de places assignades. Qualsevol proposta de persones seleccionades que contravinga l'anteriorment establit serà nul·la de ple dret.5.15 Indemnitzacions i dietes

Els òrgans de selecció que actuen en aquestes proves selectives tindran dret a la indemnització per raó del servei prevista en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pel Decret 64/2011, de 27 de maig, i pel Decret 95/2014, de 13 de juny.El personal docent, el lloc de treball del qual estiga situat fora del terme municipal del lloc o seu d'actuació del tribunal, quedarà acollit a l'excepció prevista en l'article 4.4 del decret davants esmentat.5.16 Comissió de coordinació tècnica de les comissions de seleccióLa Direcció General de Centres i Personal Docent podrà decidir la creació de la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció, si així ho estimara necessari, en funció del nombre d'òrgans de selecció nomenats.

5.16.1 Composició

Aquesta comissió estarà integrada per:

– Un president o presidenta

– Set vocals

Les persones que formen part d'aquesta comissió seran designades per la Direcció General de Centres i Personal Docent mitjançant una resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per al nomenament de la persona que exercisca les funcions de secretaria de la comissió de coordinació tècnica s'estarà al que es disposa en l'últim paràgraf de la base 5.2.1.

5.16.2 Funcions

1. Coordinar i assessorar l'actuació de les comissions de selecció quant a:

– unificació de criteris d'actuació de les diferents comissions de selecció.

– fer d'interlocutor entre les comissions de selecció i la Direcció General de Centres i Personal Docent.

2. Cooperar amb la Direcció general de Personal i Centres Docents quant al desenvolupament d'aquest procediment selectiu i vetlar pel bon funcionament d'aquest.

5.16.3 Funcionament

El procediment d'actuació d'aquest òrgan s'ajustarà al que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, i en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El personal docent, el lloc de treball del qual estiga situat fora del terme municipal del lloc o seu d'actuació del tribunal, quedarà acollit a l'excepció prevista en l'article 4.4 del decret davants esmentat.Els membres d'aquest òrgan de coordinació tindran dret a la indemnització per raó del servei prevista en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pel Decret 64/2011, de 27 de maig, i pel Decret 95/2014, de 13 de juny.

El personal docent, el lloc de treball del qual estiga situat fora del terme municipal del lloc o seu d'actuació del tribunal, quedarà acollit a l'excepció prevista en l'article 4.4 del decret davants esmentat.

6. Començament i desenvolupament dels procediments selectius

6.1. Començament

a) La realització de la primera prova de la fase d'oposició per a les persones aspirants en els procediments d'ingrés lliure i de reserva de persones amb diversitat funcional tindrà lloc a partir del dia 26 de juny de 2019, a excepció de les persones afectades per la base 6.4. L'hora i el lloc on haja de realitzar-se la primera part de la prova, així com la distribució de les persones aspirants per tribunal, es determinarà en la resolució per la qual es declare aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses.

b) Les persones aspirants hauran d'anar proveïdes del document nacional d'identitat, o document equivalent del país d'origen, passaport o permís de conducció en què aparega la fotografia de la persona titular, acompanyat, si escau, del document acreditatiu de la identitat de les persones estrangeres residents en territori espanyol, expedit per les autoritats espanyoles.

c) Les persones aspirants seran convocades per a les seues actuacions davant el tribunal en única crida, a excepció del supòsit establit en l'apartat 6.4. A aquest efecte, en la convocatòria a una crida col·lectiva única hauran de fer la seua presentació davant el tribunal en l'hora i data fixades en les crides, sent exclosos del procediment selectiu els qui no compareguen. En el cas d'actuacions individuals, les persones aspirants convocades per a cada dia hauran d'estar presents a l'hora fixada pel tribunal com a hora d'inici de les actuacions, que es realitzaran en dues crides diàries si escau (matí i vesprada).d) Quedaran perdudes el dret les persones que es personen en els llocs de celebració una vegada iniciades les proves, encara que es dega a causes justificades. No obstant això, en el supòsit de concórrer una causa de força major, el tribunal podrà apreciar les circumstàncies al·legades i admetre a la persona aspirant, sempre que no haja finalitzat l'exercici corresponent i que aquesta admissió no menyscabe el principi d'igualtat amb la resta del personal.

e) Una vegada començades les actuacions davant el tribunal, les successives crides hauran de fer-se públics pels tribunals en els locals on s'estiguen celebrant les proves amb catorze hores, almenys, d'antelació al començament d'aquestes, a excepció de les crides.

6.2. Desenvolupament

L'ordre d'actuació de les persones aspirants s'iniciarà alfabèticament per la primera d'aquelles el primer cognom de les quals comence per la lletra F, segons Resolució de 21 de gener de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció de les persones aspirants i, si escau, dirimir els empats en tots els processos selectius que es convoquen durant l'any 2019 en el conjunt de les administracions públiques valencianes (DOGV 8473, 28 de gener).

Aquells tribunals que no compten amb persones aspirants el primer cognom de les quals comence per aquesta lletra, iniciaran l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents en ordre alfabètic.

En qualsevol moment els tribunals podran requerir a les persones aspirants perquè acrediten la seua identitat mitjançant la presentació del document identificatiu que corresponga.

Així mateix, si els tribunals tingueren coneixement que alguna de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits per la present convocatòria, prèvia audiència, hauran de proposar la seua exclusió al director general de Centres i Personal Docent, comunicant-li així mateix les inexactituds o falsedats formulades en la sol·licitud d'admissió al procediment selectiu als efectes procedents.

Contra la resolució d'exclusió, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, o interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

6.3. Publicitat dels criteris d'avaluació

Les Comissions de selecció faran públics els criteris d'avaluació de les diferents proves de la fase d'oposició en els taulers d'anuncis on se celebre el procés selectiu, així com en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones) amb anterioritat a l'inici de les proves.En aquests criteris d'avaluació s'especificarà el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb què els tribunals avaluaran cadascuna de les proves. Els esmentats criteris d'avaluació tindran com a objectiu comprovar en forma diferenciada dues dimensions:

a) Els coneixements suficients sobre l'especialitat docent, tant tècnics com metodològics, com són, entre altres, els que permeten valorar aspectes d'organització de l'aprenentatge de l'alumnat, aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries o crèdits de formació professional propis de l'especialitat a la qual opten.

b) Les habilitats i competències necessàries per a aplicar aquests coneixements en el context on haja de desenvolupar la seua funció docent, com són entre altres, les habilitats de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l'alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges.6.4. Embaràs i part

Si alguna de les aspirants no poguera iniciar o completar el procés selectiu a causa de part, degudament acreditat, la seua situació quedarà condicionada a la finalització del mateix i a la superació de les fases que hagen quedat ajornades, no podent demorar-se aquestes de manera que es menyscabe el dret de la resta dels aspirants a una resolució del procés ajustada als temps previstos en el procés selectiu, la qual cosa haurà de ser valorat pel tribunal en primera instància o, si escau, per la comissió. En tot cas la realització de les mateixes tindrà lloc abans de la publicació de la llista de les persones aspirants que hagen superat el procés selectiu.7. Sistema de selecció

De conformitat amb el que es preveu en l'article 17 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema de selecció ha de permetre avaluar la idoneïtat de les persones aspirants per a l'exercici de la docència. Per a això, els procediments de selecció han de comprovar no només els coneixements específics, científics i tècnics de l'especialitat docent a la qual s'opta, sinó també l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Així, de conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional dotzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, el sistema d'ingrés en la Funció Pública Docent serà el de concurs oposició convocat per les respectives administracions educatives, i a més existirà una fase de pràctiques que constituirà part del procés selectiu.7.1. Acreditació d'idiomes oficials

7.1.1. Aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola

Aquelles persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen per tractar-se d'estats l'idioma oficial dels quals no siga el castellà, amb caràcter previ a la realització de la fase d'oposició, hauran d'acreditar el coneixement del castellà mitjançant la realització d'una prova, en la qual es comprovarà que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Direcció General de Centres i Personal Docent dictarà una resolució en la qual es regularà aquesta prova i s'anunciarà el lloc, data i hora de celebració, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El tribunal per a la realització d'aquesta prova estarà constituït preferentment per catedràtics o catedràtiques o professorat d'espanyol d'escoles oficials d'idiomes.

La prova es qualificarà d'apte o no apte, i caldrà obtindre la valoració d'apte per a passar a realitzar la fase d'oposició.

Gaudeixen d'exempció d'aquesta prova de coneixement del castellà:

– Les persones que estiguen en possessió del diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell B2, C1 o C2) establit pel Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, o del certificat d'espanyol per a estrangers de nivell intermedi (B2) o avançat(C1/C2) expedit per les escoles oficials d'idiomes.

– Les persones que posseïsquen el títol de llicenciat o grau corresponent en Filologia Hispànica o Romànica.

– Les persones que hagen realitzat en l'Estat espanyol tots els estudis conduents a la titulació al·legada per a l'ingrés en el cos que s'opte.– Les persones que van participar en els procediments selectius convocats a partir de la convocatòria de l'any 2002 i van obtindre la qualificació d'apte en la prova de coneixement del castellà.

En tots els casos, haurà de consignar-se en l'apartat corresponent de la instància de participació com exigeix la base 3.1.

Les persones que no acrediten aquest requisit en data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, o no superen a aquest efecte la prova prevista en aquesta base, no seran admeses a participar en cap de les proves que constitueixen la fase d'oposició.

7.1.2. Acreditació del coneixement dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

De conformitat amb el que estableix el Decret 62/2002, de 25 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de places en la funció pública docent no universitària en la Comunitat Valenciana, les persones que participen en els procediments d'ingrés i accessos hauran d'acreditar els coneixements, tant en expressió oral com escrita, dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

7.1.2.1. Castellà.

Acrediten el coneixement d'aquesta llengua les persones que estiguen en possessió d'alguna de les següents titulacions:

– Titulació universitària expedida per una universitat espanyola.

– Títol de Batxillerat expedit per l'Estat espanyol.

– Títol de Tècnic superior o Tècnic especialista (FP2) expedit per l'Estat espanyol.

– Diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE nivell B2, C1 o C2) expedit per l'Institut Cervantes o Certificat d'Aptitud d'Espanyol per a estrangers (B2, C1 o C2) expedit per les escoles oficials d'idiomes.

– Haver obtingut la qualificació d'apte en la prova corresponent a aquest efecte en les oposicions convocades a partir de l'any 2002.

7.1.2.2. Valencià.

Acrediten el coneixement del valencià les persones que estiguen en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià que, conforme al que es preveu en l'article 3 de l'ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, facultarà al professorat que l'obtinga, i alhora serà el requisit mínim, per a l'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en tots els ensenyaments no universitàries regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Així mateix, també ho acrediten les persones que estiguen en possessió del Diploma de Mestre de Valencià, el qual faculta al professorat que l'obtinga per a impartir l'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en la totalitat dels ensenyaments no universitaris regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, conforme al que es preveu en l'article 5 de l'ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. En aquest cas, les persones que al·leguen el Diploma de Mestre de Valencià per a acreditar el coneixement de la llengua no podran presentar el mateix títol com a mèrit en la fase de concurs.

Igualment, acrediten el coneixement del valencià les persones que estiguen en possessió de la llicenciatura o el grau en Filologia Catalana o equivalent.

No obstant això, els qui a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds no estigueren en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, es podran presentar al procediment selectiu en les següents condicions:

a) Les persones que no puguen acreditar la competència lingüística mínima d'un nivell C1 en valencià a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds hauran de participar, presentant justificant del pagament de les taxes previstes en la base 3.3, en única convocatòria, en una prova de coneixements de valencià nivell C1. La Direcció General de Centres i Personal Docent dictarà resolució que anuncie el dia, el lloc i l'hora de celebració de la prova i la composició del tribunal examinador, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Solament a les persones que superen aquesta prova se'ls expedirà el certificat administratiu corresponent de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

Aquells aspirants que a data de celebració d'aquesta prova tinguen la titulació corresponent al C1, hauran de presentar-se a la prova i entregar document acreditatiu (original i còpia) al tribunal, quedant exonerats de la realització de la prova.

b) Les persones que acrediten la competència lingüística mínima en valencià d'un nivell C1 o hagen superat la prova de nivell C1 prevista en l'apartat a, hauran de participar, presentant justificant del pagament de les taxes previstes en la base 3.3, en la prova que convoque el Servei de Formació del Professorat per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. La Direcció General de Centres i Personal Docent dictarà una resolució anunciant el dia, el lloc i l'hora de celebració de la prova i la composició del tribunal examinador, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Aquells aspirants que a data de celebració d'aquesta prova, tinguen la titulació corresponent a la Capacitació, hauran de presentar-se a la prova i entregar document acreditatiu (original i còpia) al tribunal, quedant exonerats de la realització de la prova.

A aquest efecte, acrediten el nivell C1 de coneixements de valencià els qui estiguen en possessió d'algun dels certificats previstos en l'article 7.3 de la citada ordre 17/2013, de 15 d'abril (certificat oficial expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per les escoles oficials d'idiomes autoritzades per a impartir aquests ensenyaments o per les universitats de la Comunitat Valenciana), o dels certificats equivalents a aquest nivell recollits en l'annex II de l'ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

En cas que les persones aspirants acrediten el coneixement del valencià amb el certificat del nivell C2, no podran al·legar aquest certificat com a mèrit en la fase de concurs de mèrits.

c) Aquelles persones que es troben realitzant el curs convocat mitjançant resolució de 28 de desembre de 2018, de la Secretaria d'Educació i Investigació per la qual s'ofereix un curs de formació per a obtindre el requisit lingüístic, una vegada finalitzat el mateix i registrats els resultats, les que l'hagen superat tindran acreditat que estan en possessió de la capacitació de valencià abans de l'inici del primer exercici de la fase d'oposició.

En tot cas, abans de l'inici de les proves de la fase d'oposició, els tribunals disposaran de la relació de les persones aspirants que reuneixen el requisit de la base 2.1.1.d. Les persones que no reunisquen aquest requisit en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, no obtinguen el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià en la prova prevista en el paràgraf anterior o no hagen entregat la documentació justificativa segons el que s'estableix en la base 7.1.2.2, no seran admeses a participar en cap de les proves que constitueixen la fase d'oposició.

7.2. Fase d'oposició

7.2.1. Contingut de les proves i temaris

En aquesta fase es valoraran els coneixements específics, científics i tècnics necessaris per a impartir la docència de l'especialitat docent al fet que s'opta, així com la seua aptitud pedagògica i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent.

De conformitat amb el que es preveu en l'ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, seran aplicable els temaris vigents que corresponguen a cada cos i especialitat d'acord amb el que s'assenyala en les bases específiques de la present convocatòria.

La fase d'oposició constarà de dues proves que tindran caràcter eliminatori i es desenvoluparan en l'ordre que s'especifica a continuació.7.2.1.1. Primera prova.

Tindrà per objecte la demostració dels coneixements específics de l'especialitat a la qual s'opte i constarà de dues parts que seran valorades conjuntament.

Part A. Consistirà en el desenvolupament, per escrit, d'un tema triat per la persona aspirant dels trets a l'atzar pel tribunal de forma proporcional al nombre de temes del temari de cada especialitat, atesos els següents criteris:

a) En aquelles especialitats que tinguen un número no superior a 25 temes, haurà de triar-se entre tres temes.

b) En aquelles especialitats que tinguen un número superior a 25 temes i inferior a 51, haurà de triar-se entre quatre temes.

c) En aquelles especialitats que tinguen un número superior a 50 temes, haurà de triar-se entre cinc temes.

Per a la realització d'aquesta part A de la prova es disposarà de dues hores.

Els exercicis han de ser llegits pels mateixos tribunals i en la seua correcció s'ha de garantir l'anonimat de les persones aspirants. En conseqüència, cal d'invalidar l'exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar l'aspirant, així com aquell exercici que resulte il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d'aquestes proves escrites s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donen els tribunals.

Part B. Consistirà en la realització d'una prova pràctica que permetrà comprovar que es posseeix una formació científica i un domini de les habilitats tècniques corresponents a l'especialitat a la qual s'opte, així com, en el cas del cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny, la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics superiors.

El temps de què es disposarà per a la realització serà el que determine la comissió de selecció o, si escau, el tribunal, si aquest fóra únic, d'acord amb el que es disposa en l'annex III d'aquesta ordre, en el qual també s'estableixen les especificacions, pautes i criteris sobre les quals elaborar aquesta prova per a cada especialitat convocada.

Si les característiques d'aquesta prova ho permeten, els exercicis seran llegits pels mateixos tribunals i en la seua correcció s'haurà de garantir l'anonimat de les persones aspirants. En conseqüència, s'invalidarà l'exercici escrit que incloga noms, marques o qualsevol senyal que puga identificar a la persona aspirant, així com aquell exercici que resulte il·legible. Per aquest motiu, per a la realització d'aquestes proves escrites s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donen els tribunals.

En aquelles especialitats en què la naturalesa d'aquesta prova faça necessària la intervenció personal de l'opositor, serà aplicable el que s'estableix en la base 6.1 apartats b, c, d i e.

7.2.1.2 Segona prova

Tindrà per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent.

En les especialitats corresponents als cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials, professors de Música i Arts Escèniques i professors de Formació Professional, consistirà en la presentació i defensa oral d'una programació didàctica i l'exposició oral d'una unitat didàctica de la programació presentada.En el cas de les especialitats corresponents al cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny, consistirà en la presentació i defensa oral d'una programació didàctica o d'una guia docent, a triar per la persona aspirant, i en l'exposició oral d'una unitat didàctica en el cas d'haver triat la programació, o d'un bloc temàtic en el cas d'haver presentat una guia docent.

Es disposarà d'un màxim d'una hora per a la defensa oral de la programació didàctica o de la guia docent presentada i l'exposició oral de la unitat didàctica o del bloc temàtic, iniciant la seua exposició amb la defensa de la programació didàctica o de la guia docent, que no podrà excedir de trenta minuts, i a continuació es realitzarà l'exposició de la unitat didàctica o del bloc temàtic. Una vegada finalitzat el desenvolupament de la defensa i l'exposició, el tribunal podrà plantejar a la persona aspirant les qüestions que estime oportunes en relació amb el contingut d'aquelles.

Tots els exercicis de les especialitats corresponents a idiomes estrangers es desenvoluparan en els respectius idiomes.

a) Presentació i defensa d'una programació didàctica o d'una guia docent.

a.1. Presentació i defensa d'una programació didàctica.

La programació didàctica farà referència al currículum vigent en el present curs escolar en la Comunitat Valenciana d'una o diverses àrees, matèria, mòdul o assignatura relacionats amb l'especialitat per la qual es participe, i en la qual hauran d'especificar-se cadascun dels elements que s'indiquen en l'annex II d'aquesta convocatòria.

Aquesta programació es correspondrà amb un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives en el qual el professorat d'aquella especialitat tinga atribuïda competència docent per a impartir-lo.

En el cas de les persones aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'Ensenyament Secundari, la programació didàctica podrà estar referida bé a l'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria, bé al Batxillerat o bé als cicles formatius de Formació Professional.

En el cas de les persones aspirants a l'ingrés en el cos de professors tècnics de Formació Professional, la programació didàctica estarà referida als cicles formatius de Formació Professional.

En el cas de les persones aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, la programació didàctica estarà referida a un curs acadèmic d'un dels diferents nivells dels idiomes convocats.

En el cas de les persones aspirants a l'ingrés en el cos de professors de Música i Arts Escèniques, la programació didàctica estarà referida als ensenyaments professionals de l'especialitat convocada.

En el cas de les persones aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny, la programació estarà referida als cicles formatius corresponents als ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.

a.2. Presentació i defensa d'una guia docent.

La guia docent farà referència a una assignatura o càrrega lectiva del currículum, així com a les ordres vigents en el present curs acadèmic per als ensenyaments artístics superiors d'Arts Plàstiques i Disseny, depenent de l'especialitat per la qual es participa, i per a qualsevol de les escoles superiors de Disseny i Ceràmica de la Comunitat Valenciana. Estarà referida a qualsevol dels quatre cursos de les diferents especialitats impartides en els citats centres. Haurà d'especificar-se cadascun dels elements i les característiques que s'indiquen en l'annex II d'aquesta convocatòria.

b) Procediment per a la presentació telemàtica de la programació didàctica o de la guia docent per a la seua aportació al tribunal.

La programació didàctica o la guia docent, que tindrà caràcter personal i haurà de ser elaborada de forma individual per cada aspirant, haurà de presentar-se telemàticament al tribunal de la següent forma:

1. Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs d'alçada pendent de resolució, hauran de presentar telemàticament la programació didàctica o la guia docent, l'elaboració de la qual s'ajustarà al que es disposa per a cada cos en l'annex II, a partir de l'endemà a la publicació dels llistats definitius d'admesos i exclosos i fins al 30 de juny de 2019.2. Les programacions didàctiques o les guies docents es presentaran de forma telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), sent necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica. El lliurament de les programacions didàctiques s'haurà d'efectuar en un únic document amb format PDF que no supere els 20 MB.

3. Una vegada que es presente la programació didàctica o la guia docent, s'haurà d'imprimir el resguard, que serà el document que justifique aquest lliurament.

4. En cas que es presentara més d'una programació didàctica o guia docent per a una mateixa especialitat, serà vàlida i es tindrà en compte, únicament, l'última presentada, en funció de la data i hora de lliurament registrat.

5. Finalitzat el termini indicat, la Direcció General de Centres i Personal Docent publicarà en la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones) el llistat de les persones que hagen presentat les programacions didàctiques o les guies docents.

c) Els òrgans de selecció no tindran accés als continguts de les programacions didàctiques o de les guies docents fins al cap de la qualificació definitiva de la primera prova.

Les persones que no hagueren presentat la programació didàctica o la guia docent en el termini establit, s'entendrà que renuncien a continuar el procés selectiu i perdran tots els drets derivats d'aquest.En el moment de la defensa, les persones aspirants podran utilitzar un exemplar de la programació o de la guia aportada per elles mateixes, que haurà de ser la mateixa que figura en la seu electrònica, podent utilitzar el material que considere oportú.

En tot cas la utilització de material estarà supeditada al fet que la comissió de selecció valore que amb això no es posa en perill ni la discrecionalitat ni la imparcialitat del procés. Així mateix podran utilitzar un guió que no excedirà d'un foli i que s'entregarà al tribunal a la seua finalització.

En cas que el tribunal detecte que la programació didàctica o la guia docent no compleix amb el requisit d'elaboració pròpia, prèvia audiència a l'interessat, la puntuació que s'atorgarà en la part A de la segona prova serà de 0 punts. Les Comissions de selecció determinaran les penalitzacions que hagen d'aplicar-se a la programació didàctica o la guia docent que no s'ajuste a allò que estableix l'annex II d'aquesta ordre, indicant-ho en els criteris d'avaluació d'acord amb el que es preveu en la base 6.3 d'aquesta ordre.

B) Preparació i exposició d'una unitat didàctica o d'un bloc temàtic.La preparació i exposició oral davant el tribunal d'una unitat didàctica o d'un bloc temàtic, podrà estar relacionada amb la programació didàctica o la guia docent presentada, o podrà estar elaborada a partir del temari oficial de l'especialitat. En el primer cas, la persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica o del bloc temàtic de tres extretes a l'atzar per ella mateixa de la seua pròpia programació o guia. En el segon cas, triarà el contingut de la unitat didàctica o del bloc temàtic d'un tema de tres extrets a l'atzar per ella mateixa, del temari oficial de l'especialitat.

En l'elaboració de la unitat didàctica hauran de concretar-se els elements indicats en l'annex II.

En les especialitats de Formació Professional Inicial, tant del cos d'Ensenyament Secundari com del cos de professors tècnics de Formació Professional, la unitat didàctica podrà referir-se a unitats de treball, havent de relacionar-se amb els criteris de realització associats a les corresponents unitats de competències pròpies del perfil professional de què es tracte. Així mateix, en les especialitats d'Orientació Educativa i Serveis a la Comunitat, es podrà optar per desenvolupar un programa d'intervenció en un centre escolar o en un equip d'orientació educativa i psicopedagògica.

La persona aspirant disposarà d'una hora per a la preparació de la unitat didàctica o el bloc temàtic, podent utilitzar el material que considere oportú. Per a la seua exposició, que serà pública, podrà utilitzar un exemplar de la unitat didàctica o del bloc temàtic i el material auxiliar que considere adequat, que haurà d'aportar ella mateixa, així com un guió o equivalent que no excedirà d'un foli i que s'entregarà al tribunal al final d'aquella.

En tot cas, la utilització de material estarà supeditada al fet que la comissió de selecció valore que amb això no es posa en perill ni la discrecionalitat ni la imparcialitat del procés.

7.3. Fase de concurs

7.3.1. Forma d'acreditació de mèrits

En aquesta fase només es tindran en compte els mèrits perfeccionats fins al dia anterior a l'inici de la primera prova, acreditats documentalment com s'indica en l'annex I. A aquest efecte, els tribunals hauran d'acarar els documents que s'aporten per a la valoració de mèrits.L'acte de lliurament d'aquests documents té caràcter personal, per la qual cosa no podran admetre's acreditacions ni poders de representació.

Les persones aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, decauran en el dret a la participació en la present convocatòria, amb independència de la responsabilitat al fet que pertocara.

L'Administració es reserva el dret a requerir en qualsevol moment del desenvolupament del procediment l'acreditació de la documentació que es considere necessària.

7.3.2 Presentació de mèrits

Per a la valoració dels mèrits, les persones que superen la fase d'oposició, presentaran davant el corresponent tribunal, en una única crida, que serà l'endemà hàbil al de la publicació de la qualificació definitiva de la fase d'oposició, ordenats segons els tres blocs que conformen el barem de l'annex I d'aquesta convocatòria, adjuntant una declaració de mèrits segons el model que figurarà en la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

7.4. Fase de pràctiques

Les persones que resulten seleccionades d'acord amb allò que disposa la base 9, i no estiguen exemptes, hauran de realitzar un període de pràctiques tutelades que formarà part del procés selectiu i que tindrà per objecte comprovar la seua aptitud per a la docència.

El personal funcionari en pràctiques serà sotmés a un examen de vigilància de la salut en compliment del que estableix l'article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, a l'efecte de determinar la seua aptitud medicolaboral per a l'acompliment de les funcions habitualment desenvolupades en els cossos docents respectius. A aquest efecte, el servei de prevenció del sector docent no universitari citarà al personal funcionari en pràctiques.

Les persones que no obtinguen l'aptitud medique-laboral com a conseqüència de l'examen de vigilància de la salut o es neguen a la seua realització, decauran de tots els drets adquirits fins a aquest moment, no podent ser nomenades personal funcionari de carrera.8. Qualificació

8.1. Qualificació de la fase d'oposició

La qualificació corresponent a la fase d'oposició serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves integrants d'aquesta fase, quan totes elles hagen sigut superades:

8.1.1. Primera prova.

a) Valoració.

Els tribunals valoraran aquesta prova de la fase d'oposició de 0 a 10 punts.

En el cas dels cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, cada una de les dues parts de què consta aquesta prova suposarà cinc punts dels deu que comprendrà la valoració total d'aquesta. Per al cas del cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny, la part A suposarà 4 punts i la part B suposarà 6 punts dels deu que comprendrà la valoració total d'aquesta prova.

En tots els casos, per a la seua superació, s'haurà d'aconseguir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts, que serà el resultat de sumar les puntuacions corresponents a les dues parts.

A aquest efecte, la puntuació obtinguda en cadascuna de les parts haurà de ser igual o superior al 25 % de la puntuació assignada a aquestes.

La puntuació de cada aspirant en cada part de la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Quan entre les puntuacions atorgades existisca una diferència de tres o més sencers, seran automàticament excloses les qualificacions màxima i mínima, trobant-se la puntuació mitjana entre les qualificacions restants.

Finalitzada la prova, els tribunals faran públiques en els taulers d'anuncis dels locals on actuen, les llistes provisionals amb les puntuacions parcials i totals obtingudes per totes les persones participants, i haurà de figurar separadament la d'aquelles que l'hagen superada.Les persones que no hagen realitzat les dues parts de què consta la primera prova seran qualificades de no presentades.

b) Al·legacions

Publicades les llistes provisionals, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l'endemà de la seua publicació.Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals. Aquelles persones que hagen superat aquesta prova podran realitzar la següent.

Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les puntuacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu.

8.1.2 Segona prova.

a) Valoració

Aquesta prova es valorarà globalment de 0 a 10 punts, havent-se d'aconseguir per a la seua superació una puntuació mínima igual o superior a cinc punts.

La puntuació de cada aspirant en cada part de la prova serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres presents en el tribunal. Quan entre les puntuacions atorgades per cada membre del tribunal existisca una diferència de tres o més sencers, seran automàticament excloses les qualificacions màxima i mínima, trobant-se la puntuació mitjana entre les qualificacions restants.

Finalitzada aquesta prova, els tribunals publicaran en els taulers d'anuncis dels locals on actuen, les llistes provisionals de les puntuacions obtingudes per totes les persones participants havent de figurar separadament les d'aquelles que l'hagen superada.

b) Al·legacions

Publicades les llistes provisionals, les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions davant el tribunal corresponent des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l'endemà de la seua publicació.

Conclòs aquest termini i revisades les al·legacions, el tribunal procedirà a la publicació de les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals.

Les al·legacions presentades es consideraran estimades o no amb la modificació, si escau, de les puntuacions, mitjançant la publicació del llistat definitiu.

Aquelles persones que hagen superat la fase d'oposició seran convocades per al següent dia hàbil, en la seu del tribunal, per a la presentació dels mèrits de la fase de concurs.

8.2. Reclamacions i recursos

Contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, els interessats podran presentar recurs d'alçada davant la Direcció General de Personal i centres Docents en el termini d'un mes, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

8.3. Valoració de la fase de concurs

L'assignació de la puntuació que corresponga a les persones aspirants en aquesta fase, segons el barem recollit en l'annex I, es portarà a efecte per la comissió de baremació.

Les persones aspirants es responsabilitzaran expressament de la veracitat de la documentació aportada. En cas de falsedat o manipulació en algun document, decauran en el dret a la participació en la present convocatòria, amb independència de la responsabilitat penal que es poguera imputar per falsedat documental.

Únicament als qui hagen superat les proves corresponents a la fase d'oposició se'ls sumarà la puntuació obtinguda en la fase de concurs a fi d'obtindre la puntuació global a què es refereix la base 9 de la present ordre.

La llista amb la puntuació provisional aconseguida en la fase de concurs pels qui hagen superat la fase d'oposició es farà pública en els taulers d'anuncis dels llocs d'actuació dels corresponents tribunals.Les persones interessades podran presentar les al·legacions que estimen oportunes, mitjançant escrit dirigit a la comissió de baremació i seran recollides pel tribunal corresponent en la seua seu d'actuació des de les 09.00 hores fins a les 14.00 hores de l'endemà de la seua publicació.

Una vegada estimades o desestimades les al·legacions, les comissions de baremació faran públics els resultats de la baremació definitiva dels mèrits. Aquesta publicació es durà a terme en els taulers d'anuncis dels llocs d'actuació dels corresponents tribunals.

Contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres i Personal Docent, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en els taulers d'anuncis, d'acord amb el que preveuen els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

La documentació presentada no serà retornada a les persones que hagen participat, quedant al poder de l'administració convocant, sense perjudici del que disposa l'article 13 de la Llei 39/2015.

8.4. Possible expulsió de les persones aspirants

Per a garantir que el concurs oposició es realitze conforme als principis d'igualtat, mèrit i capacitat, els tribunals per resolució motivada podran determinar, prèvia audiència de la persona interessada, l'expulsió d'un opositor o opositora, i en aquest cas passarà a formar part de la llista de persones aspirants excloses i no figurarà en la llista d'interinitat ni tindrà dret a la devolució de les taxes.

La persona expulsada podrà reclamar la resolució d'expulsió en el termini de 24 hores davant la comissió de selecció, havent de resoldre aquesta en el termini màxim de 24 hores.9. Superació de les fases d'oposició i concurs

Resultaran seleccionades per a passar a la fase de pràctiques aquelles persones aspirants que, una vegada ordenades segons la puntuació global de les fases d'oposició i concurs, tinguen un número d'ordre igual o menor al nombre de places assignades al seu tribunal.

Per a l'obtenció de la puntuació global, els tribunals ponderaran en un 60 % la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un 40 % la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global resultarà de la suma de totes dues fases una vegada realitzades les ponderacions esmentades.

De conformitat amb el que estableix la base 5.2.3 de la present convocatòria, correspon als tribunals l'agregació de les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments selectius, l'ordenació de les persones aspirants d'acord amb les puntuacions totals aconseguides i la declaració d'haver superat les esmentades fases. A aquest efecte, s'atindran al que es disposa en els següents subapartats.9.1. Agregació de puntuacions

Els tribunals agregaran, una vegada ponderades, les puntuacions de la fase de concurs als qui hagen aconseguit les puntuacions mínimes exigides en la fase d'oposició, els ordenaran segons les puntuacions totals obtingudes i determinaran les persones aspirants que hagen superat el procés.

9.2. Criteris de desempat

En cas que a la conducta a l'ordenació de les persones aspirants es produïren empats, aquests es resoldran atenent successivament els següents criteris:

1. Major puntuació en la fase d'oposició.

2. Major puntuació en cadascun dels exercicis de l'oposició, per l'ordre en què apareixen en la base 7.3.1 d'aquesta convocatòria.

3. Major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l'ordre en què aquests apareixen en l'annex I de la convocatòria.

4. Major puntuació en els subapartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests apareixen en l'annex I de la convocatòria.

En cas que amb l'aplicació dels criteris anteriors subsistiren empats en la qualificació per a determinar les persones seleccionades, aquests es resoldran mitjançant una prova complementària davant el tribunal o la Comissió de selecció, consistent en el desenvolupament d'un tema extret a l'atzar dels que formen part del temari oficial de l'especialitat, durant un temps màxim de 30 minuts.

9.3. Declaració de persones aspirants seleccionades

La comissió de selecció, una vegada determinades les persones aspirants que han superat el concurs oposició, confeccionarà una llista única ordenada per la puntuació obtinguda, en què figuraran totes les persones aspirants seleccionades d'acord amb la puntuació global obtinguda, independentment que el sistema pel qual hagen participat siga el d'ingrés lliure o el de reserva de diversitat funcional.

En cap cas podrà declarar-se que ha superat el concurs oposició un número major de les persones aspirants que el nombre de places convocades. Qualsevol proposta que contravinga el que s'estableix anteriorment serà nul·la de ple dret.

9.4. Publicació de la llista de persones aspirants seleccionades

Aquesta llista s'elevarà a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i es publicarà en la pàgina web de la Conselleria (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

S'establirà un termini de tres dies per a la presentació de reclamacions i correccions de possibles errors materials, de fet o aritmètics, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

9.5. Recursos contra la llista de persones aspirants seleccionades

Contra la llista de persones aspirants seleccionades podrà interposar-se recurs d'alçada davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a la data de publicació de les llistes en el tauler d'anuncis corresponent, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

9.6. Persones aspirants que aproven per diferents administracions educatives

Aquelles persones que concórreguen i superen el concurs oposició per a l'ingrés en dos o més cossos, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes de persones seleccionades, hauran d'optar per un d'aquests i renunciar a tots els drets que podrien correspondre'ls per la seua participació en els restants. De no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament com a personal funcionari en pràctiques s'entendrà com a renúncia tàcita als restants.

9.7. Inalterabilitat de les places assignades

Publicades les llistes del personal seleccionat, si algú renunciara a la plaça obtinguda, o per motius degudament justificats perdera tots els drets derivats del procediment, en cap cas podrà considerar-se seleccionada la persona que, per ordre de puntuació, ocupe el lloc immediat posterior al de l'última que figure en la llista de l'especialitat corresponent. Així mateix, la declaració de pròrroga en la fase de pràctiques tampoc suposarà modificació en les places assignades a la resta de les persones aspirants.10. Presentació de documents per les persones aspirants seleccionades

10.1. Termini i forma de presentació

En el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà del dia en què es va fer pública la llista de persones aspirants seleccionades, aquestes hauran de presentar la documentació que a continuació es relaciona en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es).

a) Còpia digital del document nacional d'identitat (DNI), llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l'òrgan convocant.

En el cas dels qui no posseïsquen la nacionalitat espanyola, còpia autèntica bé del passaport o bé del document d'identitat del país d'origen, juntament amb la seua traducció jurada si està redactat en un idioma diferent dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, i acompanyat del NIE, si escau.

b) Còpia digital del títol al·legat, excepte si expressen la seua autorització perquè aquesta dada siga consultada per l'òrgan convocant. A falta del títol, certificació supletòria provisional, expedida per la universitat de conformitat amb allò que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació.

En el cas que la data del títol o de la certificació provisional siga posterior al dia en què va expirar el termini de presentació de sol·licituds fixat en la convocatòria, haurà de fer-se constar la data de finalització dels estudis.

Si el títol al·legat s'ha obtingut a l'estranger, s'haurà de presentar, a més de la còpia del títol amb la seua traducció realitzada per intèrpret jurat, l'homologació corresponent al títol, d'acord amb el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre o, si escau, la credencial de reconeixement professional previst en la normativa comunitària per als ciutadans de la Unió Europea.

c) Còpia digital del certificat o títol que acredite la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si escau, del títol que acredite l'exempció d'aquest requisit, conforme al que estableixen les bases específiques per a cada cos docent, llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l'òrgan convocant.

Conforme a aquest apartat, quan s'al·legue en substitució d'aquesta formació, docència efectiva, s'acreditarà, si es tracta d'un centre públic, mitjançant full de serveis personal i, si es tracta d'un centre privat, amb certificació del director o de la directora del centre amb el vistiplau de la Inspecció Educativa.

d) Còpia digital del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià, segons s'haja al·legat en la sol·licitud de participació.

e) La persona que haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional haurà de presentar certificat original dels òrgans competents acreditatius de la compatibilitat amb l'exercici de les funcions corresponents al cos docent i a l'especialitat per la qual ha sigut seleccionada.

f) Còpia digital del Certificat mèdic que ha emés un professional col·legiat i que pertany a l'especialitat de Metge de Família, que indique amb claredat que la persona aspirant no pateix cap malaltia, ni està afectada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat per la qual ha sigut seleccionada, excepte les que presenten la certificació requerida en l'apartat e. Aquest document en cap cas podrà ser substituït per la còpia de l'historial mèdic del pacient.

g) Certificat de no haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb el que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, excepte si expressen la seua autorització perquè siguen consultats o recaptats les dades corresponents.

Les persones aspirants d'origen estranger o que tingueren doble nacionalitat, deuran a més, aportar certificació que acredite l'absència de condemnes penals al seu país d'origen o del qual és nacional, respecte dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals.

A més, hauran d'assenyalar en la casella corresponent:

– Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat.– En el cas de ser nacional d'un altre estat, la declaració jurada o promesa de no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en aquests termes, l'accés a l'ocupació pública.

10.2. Documentació a presentar pel personal funcionari de carreraLes persones que tingueren la condició de personal funcionari públic de carrera estaran exempts de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats per a obtindre el seu anterior nomenament, havent de presentar en aquest cas un certificat o full de serveis de l'organisme de què depenga, per a acreditar tal condició, en la qual es consignen de manera expressa les següents dades:

a) Indicació del cos al qual pertanyen, número de registre de personal i si es troben en servei actiu.

b) Nombre d'anys com a funcionari o funcionària de carrera, llevat que expressen la seua autorització perquè les seues dades siguen consultades per l'òrgan convocant.

Si en el certificat no poden fer-se constar algunes de les dades exigides per no obrar en els seus expedients personals, hauran d'adjuntar la documentació que els acrediten.

Així mateix aportaran certificat negatiu subscrit pel Registre Central de Delinqüents Sexuals. No farà falta presentar aquest document si expressen la seua autorització perquè siguen consultades o recaptades les dades corresponents.

Les persones aspirants d'origen estranger o que tingueren doble nacionalitat, deuran, a més, aportar certificació que acredite l'absència de condemnes penals als seus països d'origen o del qual és nacional respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals o per tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia.

10.3. Nul·litat d'actuacions

Les persones que dins del termini fixat, i excepte els casos de força major, no presentaren la documentació, o de l'examen d'aquesta es deduïra que manquen d'algun dels requisits assenyalats en la base 2, no podran ser nomenades funcionàries de carrera i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.11. Nomenament de personal funcionari en pràctiques

La Direcció General de Centres i Personal Docent nomenarà personal funcionari en pràctiques, al llarg del curs escolar, a les persones aspirants seleccionades, bé en vacants o bé en substitucions de caràcter temporal, d'acord amb les necessitats del servei, en centres dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i hauran de realitzar les pràctiques en les destinacions adjudicades.

Les destinacions que se'ls adjudiquen per a la realització del període de pràctiques tindran caràcter provisional i, en funció de les necessitats del servei, es correspondran amb places de l'especialitat per la qual han superat el procediment selectiu.

12. Fase de pràctiques

12.1. Objecte

La fase de pràctiques tutelades, que inclourà un període de docència directa i que forma part del procés selectiu, tindrà per objecte comprovar l'aptitud per a la docència de les persones aspirants seleccionades.En cas de no incorporar-se a les destinacions assignades, s'entendrà que renuncien a tots els drets que pogueren correspondre'ls per la seua participació en el procediment selectiu, excepte causa justa degudament acreditada.

12.2 Duració i regulació

La fase de pràctiques es realitzarà en un curs escolar, sent la seua duració mínima d'un trimestre i la seua duració màxima de sis mesos de serveis efectius. El seu desenvolupament serà regulat mitjançant resolució de la Direcció General de Centres i Personal Docent.

Es designaran comissions qualificadores de la fase de pràctiques que coordinaran les activitats d'inserció en el centre i de formació que hauran de fer les persones candidates. La seua composició es determinarà en la resolució que regule la fase de pràctiques.

La persona candidata serà tutelada, en aquesta fase, per una persona funcionària de carrera experimentada, designada per la direcció del centre on desenvolupe les pràctiques.

Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores seran les encarregades, d'acord amb els criteris que establisca la citada resolució, de l'avaluació final, amb la qualificació d'apte/a o no apte/a.

En l'avaluació de la fase de pràctiques es garantirà que les persones aspirants que superen aquesta fase posseïsquen les capacitats didàctiques necessàries per a la docència. En aquesta avaluació, el tutor o tutora i el funcionari o funcionària en pràctiques compartiran la responsabilitat sobre la programació dels ensenyaments de l'alumnat. Així mateix, es tindrà en compte la valoració dels cursos de formació que s'hagen realitzat.

12.3. Efectes de la no superació

Les persones que no superen la fase de pràctiques per haver sigut declarades no aptes, podran incorporar-se amb les persones aspirants seleccionades de la següent promoció que es convoque, per a repetir, per una sola vegada, la realització de la fase de pràctiques, en aquest cas el número d'ordre que ocuparà serà l'immediatament següent al qual corresponga a l'última de les persones aspirants seleccionades de la seua especialitat de la promoció a la qual s'incorpora. En el cas de no poder incorporar-se a la promoció següent per no haver-se convocat aquest any procediment d'ingrés al mateix cos i especialitat, realitzaran la fase de pràctiques durant el curs següent a aquell en què es va qualificar de no apte.

Les persones que no s'incorporen per a repetir la fase de pràctiques o que siguen declarades no aptes per segona vegada, perdran tots els drets al seu nomenament com a personal funcionari de carrera, mitjançant resolució motivada de la Direcció General de Centres i Personal Docent, d'acord amb el que es disposa en l'article 31 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

12.4. Pròrrogues

Les persones aspirants que no pogueren completar el període de durada de la fase de pràctiques, conforme al que estableix l'apartat 2 d'aquesta base, durant el curs corresponent, per causes degudament justificades i apreciades per la Direcció General de Centres i Personal Docent, hauran de presentar una sol·licitud de pròrroga per a la realització de les pràctiques. Si s'estima la seua sol·licitud, no seran qualificades per la comissió de valoració i s'incorporaran a aquesta fase en el procediment següent, o si escau, en el curs següent per a repetir aquesta fase de pràctiques. No obstant això, la sol·licitud de pròrroga podrà ser autoritzada per una sola vegada.

12.5 Règim jurídic administratiu

Des del moment del nomenament de personal funcionari en pràctiques fins al nomenament com a personal funcionari de carrera, el seu règim jurídic administratiu serà el de personal funcionari en pràctiques, sempre que exercisquen un lloc docent.13. Nomenament de personal funcionari de carrera

13.1. Aprovació de l'expedient

Conclosa la fase de pràctiques i comprovat que totes les persones aspirants declarades aptes en la mateixa reuneixen els requisits generals i específics de participació establits en la present convocatòria, la Direcció General de Centres i Personal Docent aprovarà l'expedient del procés selectiu, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i es remetran les llistes de persones seleccionades al Ministeri d'Educació i Formació Professional. Aquest procedirà al seu nomenament com a personal funcionari de carrera del cos al fet que haja optat i a l'expedició dels corresponents títols de personal funcionari de carrera al personal aspirant seleccionat en el procediment selectiu dut a terme per la present convocatòria, i això amb efectes del dia un de setembre del curs acadèmic següent a aquell en què van ser declarats aptes en la fase de pràctiques.

Així mateix, per a l'adquisició de la condició de personal funcionari de carrera hauran de prestar acatament a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a la resta de l'ordenament jurídic.

13.2. Destinació amb caràcter definitiu

D'acord amb el que es preveu en l'article 10.1 d) del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els qui hagen superat aquest procés selectiu hauran d'obtindre la seua primera destinació definitiva en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, acudint amb caràcter forçós al concurs, segons disposa l'article 13 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'Educació, i altres procediments de provisió de places a cobrir per aquests.

14. Acompliment de llocs en règim d'interinitat

A les persones participants en el procediment selectiu que no siguen seleccionades, els serà aplicable allò que disposa l'acord pel qual s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat, que van subscriure el 23 de novembre de 2010, la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial d'Educació i van publicar, per Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de personal (DOGV 1408, 30 de novembre), vigent en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria, que determina les condicions i els criteris que han de regir la constitució i l'ordre de les llistes de personal docent que ha d'ocupar els llocs vacants i atendre les substitucions en els centres públics docents no universitaris dependents de la Conselleria. Formaran part d'aquestes llistes els qui hagen participat en els procediments selectius d'ingrés en la funció pública docent convocats a la Comunitat Valenciana que no s'hagen seleccionat. A aquest efecte, els qui no hagen realitzat les dues parts de què consta la primera prova, i per això s'hagen qualificat com a no presentats d'acord amb el que s'estableix en la base 8.1.a, es considerarà que no han participat en els procediments selectius.En tot cas, aquestes persones es comprometen a justificar trobar-se en possessió dels requisits generals i específics per a l'exercici del lloc pel qual s'han presentat al procediment selectiu en el moment en què, per a això, les requerisca l'Administració, tenint en compte la data de compliment dels requisits de la convocatòria corresponent. Les persones que no hagen superat almenys la primera prova (parts A i B) de la fase d'oposició hauran d'acreditar la seua idoneïtat per a poder accedir a formar part de les citades llistes mitjançant l'acreditació de posseir els títols específics requerits en les corresponents bosses extraordinàries i, si és el cas, superar la corresponent prova d'aptitud. El procediment es convocarà, si és necessari, després de finalitzar el procés selectiu d'ingrés.

Aquelles persones que no desitgen formar part de les llistes esmentades hauran de fer-ho constar en la sol·licitud de participació en el procés selectiu en el moment de la seua presentació.

CAPÍTOL 2

Bases específiques15. Cos de professors d'Ensenyament Secundari

15.1 Distribució de places per sistemes d'accésCodi Especialitat Ingrés

lliure Reserva diversitat funcional Total

Intel·lectual

(DF I) Un altre tipus

(DF II)

201 Filosofia 107 – 8 115

203 Llatí 23 – 2 25

204 Llengua castellana i Literatura 311 1 23 335

205 Geografia i Història 279 1 20 300

206 Matemàtiques 428 1 31 460

207 Física i Química 223 – 17 240

208 Biologia i Geologia 214 – 16 230

209 Dibuix 93 – 7 100

210 Francés 65 – 5 70

211 Anglés 428 1 31

460

216 Música 70 – 5 75

217 Educació Física 149 – 11 160

218 Orientació Educativa 232 1 17 250

219 Tecnologia 93 – 7 100

222 Formació i Orientació Laboral 56 – 4 60

242 Intervenció Sociocomunitària 56 – 4 60

243 Hostaleria i Turisme 23 – 2 25

245 Processos i Mitjans de comunicació 14 – 1 15

254 Informàtica 140 – 10 150

256 Llengua i Literatura Valenciana 279 1 20 300

261 Economia 102 – 8 110

263 Administració d'Empreses 37 – 3 40

265 Organització i Gestió comercial 32 – 3 35

271 Processos Sanitaris 14 – 1 15

Total 3.468 6 256 3.730

15.2 Titulacions exigides

Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de docència.

En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de l'equivalència corresponent a titulació i a escala acadèmica universitari oficial, que tindrà efectes des de la data en què siga concedisca i expedisca el ministeri competent en matèria d'educació el certificat corresponent, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional única i l'annex V del reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència per al cos de professors d'Ensenyament Secundari les titulacions que es detallen a continuació.

1. Tecnologia

– Enginyeria Tècnica.

– Arquitectura tècnica.

– Diplomatura en Màquines Navals.

– Diplomatura en Navegació Marítima

– Diplomatura en Radioelectrònica Naval.

2. Formació i Orientació Laboral

– Diplomatura en Ciències Empresarials

– Diplomatura en Relacions Laborals

– Diplomatura en Treball Social

– Diplomatura en Educació Social

– Diplomatura en Gestió i Administració pública

3. Intervenció Sociocomunitària

– Mestre, en totes les especialitats que té

– Diplomatura en Treball Social

– Diplomatura en Educació Social

4. Hostaleria i Turisme

– Diplomatura en Turisme

5. Informàtica

– Diplomatura en Estadística

– Enginyeria Tècnica en Informàtica Gestió

– Enginyeria Tècnica en Informàtica Sistemes

– Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat Telemàtica

6. Administració d'Empreses

– Diplomatura en Ciències Empresarials

– Diplomatura en Gestió i Administració Pública

7. Organització i Gestió comercial

– Diplomatura en ciències empresarials.

8. Processos Sanitaris

– Diplomatura en Infermeria

15.3 Formació pedagògica i didàctica

Les persones aspirants hauran d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

En virtut del que s'estableix en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, acrediten aquesta formació els qui es troben en possessió del títol de Màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, d'acord amb el que es preveu en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i en l'ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d'idiomes.

No obstant això, d'acord amb la Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, es podrà acreditar la formació pedagògica i didàctica si es compleix algun dels requisits següents:

1r. Estar en possessió d'un títol professional d'especialització didàctica, el Certificat de Qualificació Pedagògica o el Certificat d'Aptitud Pedagògica, obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009.

2n. Estar en possessió d'un títol universitari oficial, obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009, de:

· Diplomatura de Magisteri.

· Llicenciatura en Pedagogia.

· Llicenciatura en Psicopedagogia.

· Títol Superior de Música de l'especialitat de Pedagogia del Llenguatge Musical i l'Educació Musical.

· Títol Superior de Música de l'especialitat de Pedagogia de les diferents especialitats instrumentals.

· Títol Superior de Dansa de l'especialitat de Pedagogia de la Dansa.3r. Acreditar la superació de 180 crèdits, abans de l'1 d'octubre de 2009, de pedagogia o psicopedagogia, en el cas de les persones llicenciades en pedagogia o psicopedagogia amb titulació amb data posterior a l'1 d'octubre de 2009. Aquesta acreditació haurà de ser expedida per la universitat corresponent.

4t. Estar en possessió, des d'abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o una titulació equivalent que incloga formació pedagògica i didàctica, la qual s'acreditarà amb un certificat expedit per la universitat on haja obtingut el títol. En aquest certificat haurà de constar:

– Que la data en la qual es va obtindre el títol és anterior a l'1 d'octubre de 2009.

– Que l'interessat o la interessada ha superat un mínim de 60 crèdits relacionats amb la formació pedagògica i didàctica que li aporten les competències i coneixements requerits per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

5é. Haver impartit docència, abans del terme del curs 2008-2009, durant un mínim de dos cursos acadèmics complets o, mancant això, dotze mesos en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional o escoles oficials d'idiomes.

En el cas que la titulació s'haja obtingut a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de l'homologació corresponent per a accedir a una professió regulada a Espanya, que tindrà efectes des de la data en què siga concedida i expedida pel ministeri competent en matèria d'educació la credencial corresponent, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre; o del reconeixement professional, a l'empara del que estableix el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, i el que resulte aplicable del derogat Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre.15.4 Temaris

De conformitat amb el que es preveu en l'ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, seran aplicable:

a) Els temaris establits en l'annex III de l'ordre de 9 de setembre de 1993 per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels Cossos de Mestres, Professors d'Ensenyament Secundari i Professors d'escoles oficials d'idiomes (BOE 226, 21.09.1993).

b) Els temaris establits en els annexos I i II de l'ordre d'1 de febrer de 1996, per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels Cossos de Professors d'Ensenyament Secundari i Professors Tècnics de Formació Professional (BOE 38, 13.02.1996).16. Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

16.1. Distribució de places per sistemes d'accésCodi Especialitat Ingrés

Lliure Reserva diversitat funcional Total

Intel·lectual

(DF I) Un altre tipus

(DF II)

401 Alemany 18 – 2 20

408 Francés 18 – 2 20

411 Anglés 95 1 4 100

418 Valencià 22 – 3 25

Total 153 1 11 165

16.2. Titulacions exigides

Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de docència.

En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de l'equivalència corresponent a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial, que tindrà efectes des de la data en què siga concedida i expedida pel ministeri competent en matèria d'educació el certificat corresponent, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

16.3. Formació pedagògica i didàctica

Les persones aspirants hauran d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

En virtut del que estableix el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, acrediten aquesta formació els qui es troben en possessió del títol de màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.

No obstant això, d'acord amb la Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, es podrà acreditar la formació pedagògica i didàctica si es compleix algun dels requisits següents:

1r. Estar en possessió d'un títol professional d'especialització didàctica, el Certificat de Qualificació Pedagògica, el Certificat d'Aptitud Pedagògica, obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009.

2n. Estar en possessió d'un títol universitari oficial, obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009, de:

· Diplomatura de Magisteri.

· Llicenciatura en Pedagogia.

· Llicenciatura en Psicopedagogia.

· Títol Superior de Música de l'especialitat de Pedagogia del Llenguatge Musical i l'Educació Musical.

· Títol Superior de Música de l'especialitat de Pedagogia de les diferents especialitats instrumentals.

· Títol Superior de Dansa de l'especialitat de Pedagogia de la Dansa.3r. Acreditar la superació de 180 crèdits, abans de l'1 d'octubre de 2009, de pedagogia o psicopedagogia, en el cas de les persones llicenciades en pedagogia o psicopedagogia amb titulació amb data posterior a l'1 d'octubre de 2009. Aquesta acreditació haurà de ser expedida per la universitat corresponent.

4t. Estar en possessió, des d'abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o una titulació equivalent que incloga formació pedagògica i didàctica, la qual s'acreditarà amb un certificat expedit per la universitat on haja obtingut el títol. En aquest certificat haurà de constar:– Que la data en la qual es va obtindre el títol és anterior a l'1 d'octubre de 2009.

– Que l'interessat o la interessada ha superat un mínim de 60 crèdits relacionats amb la formació pedagògica i didàctica que li aporten les competències i coneixements requerits per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

5é. Haver impartit docència, abans del terme del curs 2008-2009, durant un mínim de dos cursos acadèmics complets o, mancant això, dotze mesos en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional o escoles oficials d'idiomes.

En el cas que la titulació s'haja obtingut a l'estranger s'haurà d'estar en possessió bé de l'homologació corresponent per a accedir a una professió regulada a Espanya, la qual té efectes des de la data en què siga concedida i expedida la credencial corresponent pel ministeri competent en matèria d'educació, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre; o bé del reconeixement professional, a l'empara del que s'estableix en el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, i en el que resulte aplicable del derogat Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre.16.4. Temaris

De conformitat amb el que preveu l'Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els procediments selectius d'ingrés, accessos, i adquisició de noves especialitats en el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, es podran aplicar per a les especialitats d'Alemany, Francés i Anglés els temaris previstos en l'annex VI de l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (BOE 260, 30 d'octubre). Per a l'especialitat de Valencià del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes es podran aplicar els temaris que preveu l'Ordre ECD/2606/2003, de 28 de juliol, per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de nova especialitat i mobilitat per a les especialitats de Català i Gallec dels professors d'escoles oficials d'idiomes, que regula el Reial decret 850/1993, de 4 de juny (BOE 228, 23 de setembre).

17. Cos de professors de Música i Arts Escèniques

17.1. Distribució de places per sistemes d'accésCodi Especialitat Ingrés

Lliure Reserva diversitat funcional Total

Intel·lectual

(DF I) Un altre tipus

(DF II)

6A3 Clarinet 5 – – 5

6A9 Flauta travessera 4 – – 4

6C3 Saxòfon 5 – – 5

6B1 Fonaments de composició 6 – – 6

6C2 Piano 30 1 4 35

6C9 Viola 3 – – 3

6D1 Violí 5 – – 5

6D2 Violoncel 4 – – 4

Total 62 1 4 67

17.2. Titulacions exigides

Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de docència.

En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de l'equivalència corresponent a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial, la qual té efectes des de la data en què és concedit i expedit el certificat corresponent pel ministeri competent en matèria d'educació, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

De conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional única i en l'annex VII del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència les titulacions que es detallen a continuació:

Per a les especialitats de Música:

– Títol de professor expedit a l'empara del Decret 2618/1966, de 10 de setembre.

– Diploma de Cantant d'Òpera, expedit a l'empara del Decret 313/1970, de 29 de gener.

17.3 Formació pedagògica i didàctica

De conformitat amb el que s'estableix en la disposició transitòria única del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007 de 23 de febrer, en tant no es regule per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la citada Llei orgànica, queda diferida, en la present convocatòria, l'exigència d'aquesta formació als aspirants a l'ingrés en el cos de professors de Música i Arts Escèniques.

17.4 Temaris

En els procediments d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en el cos de professors de Música i Arts Escèniques seran aplicable els temaris establits en l'ordre ECD/1753/2015, de 25 d'agost, per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en el cos de professors de Música i Arts Escèniques en les especialitats vinculades als ensenyaments de música i de dansa.

18. Cos de professors tècnics de Formació Professional

18.1 Distribució de places per sistemes d'accésCodi Especialitat Ingrés

Lliure Reserva diversitat funcional Total

Intel·lectual

(DF I) Un altre tipus

(DF II)

330 Cuina i Pastisseria 33 – 2 35

331 Equips electrònics 23 – 2 25

332 Estètica 19 – 1 20

334 Instal·lació i Manteniment d'equips

tèrmics i de fluids 19 – 1 20

335 Instal·lacions electrotècniques 37 – 3 40

338 Manteniment de Vehicles 37 – 3 40

340 Mecanitzat i Manteniment de Màquines 33 – 2 35

345 Operacions i Equips de Producció Agrària 51 – 4 55

347 Perruqueria 28 – 2 30

349 Procediments Sanitaris i Assistencials 51 – 4 55

350 Processos comercials 33 – 2 35

351 Processos de Gestió Administrativa 60 – 5 65

354 Serveis a la Comunitat 47 – 3 50

355 Serveis de Restauració 14 – 1 15

356 Sistemes i Aplicacions Informàtiques 59 1 5 65

Total 544 1 40 585

18.2 Titulacions exigides

Estar en possessió del títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de docència.

En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de l'equivalència corresponent a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial, la qual té efectes des de la data en què és concedit i expedit el certificat corresponent pel ministeri competent en matèria d'educació, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

De conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional única i en l'annex VI del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a l'efecte de docència les titulacions que es detallen a continuació:

1. Cuina i Pastisseria

– Tècnic superior en Direcció de Cuina

– Tècnic superior en Direcció de Serveis de Restauració

– Tècnic superior en Restauració

– Tècnic especialista en Hostaleria

2. Estètica

– Tècnic superior en Estètica

– Tècnic superior en Estètica Integral i Benestar

– Tècnic especialista en Estètica

3. Manteniment de vehicles

– Tècnic superior en Automoció

– Tècnic especialista en Mecànica i Electricitat de l'Automòbil

– Tècnic especialista en Automoció

– Tècnic especialista en Manteniment de Màquines i Equips de construcció i Obres.

4. Mecanitzat i Manteniment de Màquines

– Tècnic superior en Producció per Mecanitzat

– Tècnic superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

– Tècnic especialista en Muntatge i construcció de Maquinària

– Tècnic especialista en Micromecànica de Màquines Eines

– Tècnic especialista en Micromecànica d'Instruments

– Tècnic especialista Instrumentista en Sistemes de Mitjana

– Tècnic especialista en Utillatges i Muntatges Mecànics

– Tècnic especialista Mecànic d'Armes

– Tècnic especialista en Fabricació Mecànica

– Tècnic especialista en Màquines-Eines

– Tècnic especialista en Matriceria i Motles

– Tècnic especialista en Control de Qualitat

– Tècnic especialista en Micromecànica i Rellotgeria

5. Perruqueria

– Tècnic superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa

– Tècnic superior en Assessoria d'Imatge Personal

– Tècnic especialista en Perruqueria

6. Serveis de Restauració

– Tècnic superior en Direcció de Cuina

– Tècnic superior en Direcció de Serveis de Restauració

– Tècnic superior en Restauració

– Tècnic especialista en Hostaleria

Així mateix, d'acord amb el que s'estableix en el punt 6 de la disposició addicional esmentada, per a les especialitats d'Equips Electrònics i Processos Comercials es declaren equivalents a les exigides per a l'accés al cos de professors tècnics de Formació Professional, les titulacions de tècnic superior i tècnic especialista, quan s'haja exercit com a professor interí durant un període de, almenys, dos anys abans del 31 d'agost de 2007, en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i en una especialitat de formació professional que pertanga a la família professional corresponent a l'especialitat a la qual pretenga accedir.

18.3. Formació pedagògica i didàctica

Les persones aspirants hauran d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

En virtut del que s'estableix en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, acrediten aquesta formació els qui es troben en possessió del títol de Màster que habilita per a l'exercici de les professions de professor d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i ensenyaments d'idiomes.

No obstant això, d'acord amb la Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, es podrà acreditar la formació pedagògica i didàctica si es compleix algun dels requisits següents:

1r. Estar en possessió d'un títol professional d'especialització didàctica, el Certificat de Qualificació Pedagògica, el Certificat d'Aptitud Pedagògica, obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009.

2n. Estar en possessió d'un títol universitari oficial, obtingut abans de l'1 d'octubre de 2009, de:

· Diplomatura de Magisteri.

· Llicenciatura en Pedagogia.

· Llicenciatura en Psicopedagogia.

· Títol superior de Música de l'especialitat de Pedagogia del Llenguatge Musical i l'Educació Musical.

· Títol superior de Música de l'especialitat de Pedagogia de les diferents especialitats instrumentals.

· Títol superior de Dansa de l'especialitat de Pedagogia de la Dansa.3r. Acreditar la superació de 180 crèdits, abans de l'1 d'octubre de 2009, de pedagogia o psicopedagogia, en el cas de les persones llicenciades en pedagogia o psicopedagogia amb titulació amb data posterior a l'1 d'octubre de 2009. Aquesta acreditació haurà de ser expedida per la universitat corresponent.

4t. Estar en possessió, des d'abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o una titulació equivalent que incloga formació pedagògica i didàctica, la qual s'acreditarà amb un certificat expedit per la universitat on haja obtingut el títol. En aquest certificat haurà de constar:– Que la data en la qual es va obtindre el títol és anterior a l'1 d'octubre de 2009.

– Que l'interessat o la interessada ha superat un mínim de 60 crèdits relacionats amb la formació pedagògica i didàctica que li aporten les competències i coneixements requerits per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

5é. Haver impartit docència, abans del terme del curs 2008-2009, durant un mínim de dos cursos acadèmics complets o, mancant això, 12 mesos en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional o escoles oficials d'idiomes.

En el cas que la titulació s'haja obtingut a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió o bé de l'homologació corresponent per a accedir a una professió regulada a Espanya, la qual té efectes des de la data en què siga concedida i expedida la credencial corresponent pel ministeri competent en matèria d'educació, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre; o bé del reconeixement professional, a l'empara del que s'estableix en el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, i en el que resulte aplicable del derogat Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre.18.4. Temaris

De conformitat amb el que es preveu en l'Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents establits en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, seran aplicable els temaris establits en l'annex II de l'ordre d'1 de febrer de 1996 (Suplement del BOE núm. 38, 13 de febrer), per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari i Professors Tècnics de Formació Professional.

19. Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny

19.1. Distribució de places per sistemes d'accésCodi Especialitat Ingrés lliure Reserva diversitat funcional Total

Intel·lectual

(DF I) Un altre tipus

(DF II)

7A9 Disseny de Moda 9 – 1 9

7B0 Disseny de Producte 7 – – 7

7B1 Disseny Gràfic 16 – 1 18

7B5 Història de l'Art 7 – – 7

7B8 Materials i Tecnologia: Disseny 8 – 1 8

7C1 Mitjans Informàtics 17 1 1 20

Total 64 1 4 69

19.2 Titulacions exigides

Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o del títol de grau corresponent, del títol superior d'ensenyaments artístics equivalent a llicenciatura o grau, o d'un altre títol equivalent a l'efecte de la docència.

En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de l'equivalència corresponent a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial, la qual té efectes des de la data en què és concedit i expedit el certificat corresponent pel ministeri competent en matèria d'educació, segons el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

De conformitat amb el que estableixen la disposició addicional única i l'annex VIII del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents a aquest efecte les titulacions que es detallen a continuació:

1. Disseny de moda: Títol de Disseny, especialitat Disseny de Moda

2. Disseny de producte: Títol de Disseny, especialitat Disseny de Productes

3. Disseny gràfic: Títol de Disseny, especialitat Disseny Gràfic

19.3 De conformitat amb el que s'estableix en la disposició transitòria única del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007 de 23 de febrer, en tant no es regule per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la citada Llei orgànica, queda diferida, en la present convocatòria, l'exigència d'aquesta formació als aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny.

19.4 Temaris

De conformitat amb el que es preveu en l'Ordre ECD/826/2004, de 22 de març, per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments selectius per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, seran aplicables els temaris vigents que corresponguen a cada especialitat convocada, indicats en l'annex únic de l'ordre esmentada.

TÍTOL II

Convocatòria de procediment per a l'adquisició de noves especialitatsEs convoca un procediment selectiu perquè les persones funcionàries de carrera dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, directament dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, puguen adquirir, d'acord amb el títol V del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, una nova especialitat, dins del mateix cos, de conformitat amb el que estableixen les següents bases:

20. Normes generals

Les especialitats que podran adquirir-se mitjançant aquest procediment seran les mateixes que les convocades pel procediment d'ingrés lliure.

A aquest procediment, en tot el que no preveu aquesta convocatòria, li serà aplicable el que disposa la convocatòria del procediment selectiu d'ingrés, que es duu a terme conjuntament per aquesta ordre.

El nombre de sol·licituds condicionarà els llocs d'actuació dels tribunals.21. Sistema d'habilitació

D'acord amb el que estableix l'article 54 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema d'habilitació consistirà en la realització d'una prova, que constarà de l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la qual s'opta, elegit per la persona candidata d'entre els extrets a l'atzar pel tribunal, segons la proporció següent:

a) En les especialitats que tinguen un número no superior a 25 temes, s'haurà de triar entre tres temes.

b) En les especialitats que tinguen un número superior a 25 temes i inferior a 51, s'haurà de triar entre quatre temes.

c) En les especialitats que tinguen un número superior a 50 temes, s'haurà de triar entre cinc temes.

L'exposició tindrà dues parts: la primera versarà sobre els aspectes científics del tema; en la segona, s'haurà de fer referència a la relació del tema amb el currículum oficial actualment vigent en el present curs escolar a la Comunitat Valenciana, i es desenvoluparà un aspecte didàctic d'aquest aplicat a un determinat nivell prèviament establit per la persona aspirant. Finalitzada l'exposició, el tribunal podrà realitzar un debat amb la persona candidata sobre el contingut de la seua intervenció.

L'exposició i debat referits en el paràgraf anterior, que seran públics, tindran una duració màxima, respectivament, de quaranta-cinc i quinze minuts. La persona aspirant disposarà, almenys, d'una hora per a la seua preparació, i podrà utilitzar en ella el material que estime oportú.22. Requisits de les persones candidates

Per a la seua admissió al procediment d'habilitació, les persones aspirants hauran de reunir els següents requisits:

a) Ser personal funcionari de carrera dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny o professors tècnics de Formació Professional, directament dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.En cas de situació d'excedència voluntària, d'adscripció a llocs de funció inspectora i d'adscripció a places en l'exterior o anàlegs, el compliment del requisit de la destinació s'entendrà referit a l'últim centre de destinació immediatament anterior.

b) Posseir el nivell de titulació i els altres requisits que s'exigeixen per a l'ingrés lliure en l'especialitat que es pretenga adquirir, a excepció de l'acreditació dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.Aquests requisits hauran de posseir-se en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.23. Sol·licituds

23.1. Forma

Les persones que desitgen participar en aquest procés selectiu hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

En la sol·licitud haurà de consignar-se que es participa pel procediment d'adquisició de noves especialitats, fent constar el codi i nom de l'especialitat per la qual es vol participar.

Les sol·licituds hauran d'emplenar-se seguint les instruccions que s'indiquen, sent necessari identificar-se mitjançant el certificat digital o el sistema cl@ve en qualsevol de les seues modalitats.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l'administració en el moment que siga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants hauran de guardar els justificants generats, com a confirmació de la presentació telemàtica.

La sol·licitud s'omplirà d'acord amb les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en les bases de la present ordre.

Aquelles sol·licituds emplenades o registrades per altres mitjans diferents de la via telemàtica indicada en la base 3.1 d'aquesta ordre, es tindran per no presentades en termini.

No podrà presentar-se més d'una sol·licitud, llevat que s'opte a més d'una especialitat. En aquest cas, s'hauran de presentar tantes sol·licituds com nombre d'especialitats a les quals s'opta. No obstant això, l'opció a més d'una especialitat no implica que es puga assistir a les proves de tots els tribunals on ha sigut assignat.

En cas que es presente més d'una sol·licitud per especialitat, serà vàlida l'última.

Les persones que participen en aquest procediment no abonaran cap quantitat pels drets d'examen.

23.2. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 al 29 de març de 2019.24. Admissió de persones aspirants

Referent a això és aplicable a aquesta convocatòria d'adquisició de noves especialitats la base 4 del títol I de la convocatòria del procediment selectiu per a ingrés en el cos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, que, conjuntament, es duu a terme per la present ordre.25. Tribunals

Els tribunals per a aquest procediment seran els mateixos que actuen en els procediments regulats en el títol I i tindran les funcions indicades.Correspon als tribunals:

– La valoració dels coneixements propis i específics de l'àmbit cultural, científic o artístic de l'especialitat a què es refereix l'article 53 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

– L'elaboració de les llistes de les persones aspirants que han sigut declarades aptes.

– L'elevació de les llistes a què es refereix el paràgraf anterior a l'òrgan convocant.

En el desenvolupament del procediment, els tribunals resoldran tots els dubtes que pogueren sorgir en aplicació d'aquestes normes, així com el que s'ha de fer en els casos no previstos.26. Començament i desenvolupament de les proves

El començament i desenvolupament de les proves es realitzarà de conformitat amb el que es disposa en la base 6 del títol I de la convocatòria del procediment selectiu per a ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.27. Qualificació

27.1. Valoració de la prova

Els tribunals valoraran la prova d'apta o de no apta, i obtindran la nova o les noves especialitats únicament les persones aspirants qualificades d'aptes.

27.2. Publicació i recursos

La Direcció General de Centres i Personal Docent, una vegada comprovat que les persones aspirants qualificades d'aptes reuneixen els requisits exigits en la base 17 del títol II d'aquesta convocatòria, publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució, ordenarà la publicació de les llistes úniques de les persones aspirants que han aconseguit una nova especialitat i indicarà el lloc en què es troben exposades al públic.Contra aquesta llista de persones aspirants que han superat el procés podrà interposar-se recurs d'alçada davant el director general de Centres i Personal Docent en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a la data de publicació de les llistes en el tauler d'anuncis corresponent, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

NORMES FINALSPrimera

De conformitat amb el que es disposa en l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la falta d'una resolució expressa a les sol·licituds o les reclamacions regulades en aquesta ordre té efectes desestimatoris de la sol·licitud o la reclamació, sense perjudici de l'obligació de resoldre de l'Administració.Segona

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta ordre, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament un recurs de reposició davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o bé cal plantejar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de publicar-se.

València, 28 febrer de 2019.– El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

ANNEX I

Barem per a la valoració de mèritsA) Cossos docents de professors d'ensenyament secundari, Formació Professional, escoles oficials d'idiomes i Música i Arts EscèniquesLes persones aspirants no podran aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.I. EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA (fins a un màxim de set punts)

1.1. Experiència en centres públics:

1.1.a Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual s'opta en centres públics: 0,7000 punts.

Per cada mes: 0,0583 punts

1.1.b Per cada any d'experiència docent en especialitats de cossos diferents d'aquell al qual s'opta en centres públics: 0,3500 punts

Per cada mes: 0,0292 punts

L'experiència docent prèvia en centres públics es baremarà d'ofici pel tribunal corresponent d'acord amb les dades que consten en la base de dades d'aquesta administració.

Les persones aspirants que són o hagen sigut personal docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, podran consultar les dades relatives a la seua antiguitat a través de la plataforma OVIDOC, a partir de la publicació de les llistes definitives de persones admeses.

En cas que les persones aspirants al·leguen experiència docent prèvia en centres públics d'altres administracions educatives i aquesta no figure en OVIDOC, podran aportar la documentació acreditativa emesa per l'òrgan competent en l'acte de presentació de mèrits establit en el punt 7.3.2 de la convocatòria.

En cas de l'experiència docent en universitats, haurà d'aportar-se certificació de l'òrgan corresponent en l'acte de presentació de mèrits establit en el punt 7.3.2 de la convocatòria.

1.2. Experiència en altres centres

1.2.a Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l'impartit pel cos a què s'opta en altres centres: 0,150 punts

Per cada mes: 0,0125 punts

Documentació acreditativa:

Certificat del director o de la directora amb el vistiplau de la Inspecció d'educació, que faça constar la durada real dels serveis. Per a l'experiència en centres de la Comunitat Valenciana, hi ha un model disponible d'aquesta certificació a la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (https://www.ceice.gva.es/va/)

1.2.b Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos a què s'opta en altres centres: 0,100 punts

Per cada mes: 0,0083 punts

Documentació acreditativa:

Certificat del director o de la directora amb el vistiplau de la Inspecció d'Educació, que faça constar la durada real dels serveis. Per a l'experiència en centres de la Comunitat Valenciana, hi ha un model disponible d'aquesta certificació a la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (https://www.ceice.gva.es/va).

Les persones aspirants que al·leguen experiència docent prèvia en centres privats o concertats, o universitats privades, aportaran la certificació acreditativa, emesa per l'òrgan competent, en l'acte de presentació juntament amb la resta dels mèrits d'acord amb allò que es preveu en el barem de mèrits de l'annex I.

Notes a l'apartat I:

a) A l'efecte d'aquest apartat es tindrà en compte un màxim de 10 anys, cada un dels quals haurà de ser valorat només en un dels subapartats anteriors.

b) S'entén per centres públics els centres a què es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, integrats en la xarxa pública de centres creats i mantinguts per les administracions educatives.

c) No podran acumular-se les puntuacions corresponents als diferents apartats quan els serveis s'hagen prestat simultàniament en més d'un centre docent.

d) En el cas de centres que no estiguen actualment en funcionament, l'experiència podrà justificar-se a falta del certificat del director o de la directora amb el vistiplau de la inspecció d'educació, mitjançant certificat expedit per aquesta inspecció d'educació, de conformitat amb les dades que consten en aquesta unitat.e) Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran per mitjà de certificacions expedides pels òrgans competents dels respectius països, en què haurà de constar la durada exacta dels serveis, el caràcter de centre (públic o privat), així com l'especialitat o matèria i el nivell educatiu. Tant si es tracta d'un document original, com d'una còpia certificada pel mateix organisme que va expedir el document original, haurà de ser prèviament legalitzat per via diplomàtica (en el cas dels estats parteix del Conveni de la Haia de 1961, estarà rubricat amb la postil·la de la Haia, excepte en els supòsits concrets en què hi haja conveni que establisca exempció de legalització per a determinats documents). Aquestes certificacions, si escau, hauran d'estar traduïdes oficialment al castellà per un traductor jurat, i es presentaran amb la resta de mèrits en l'acte de presentació.

Els serveis prestats a l'estranger es valoraran pel subapartat que corresponga segons les dades que continga el certificat.

L'experiència docent com a professor del programa de professors visitants del Ministeri d'Educació es computarà com a serveis docents, sempre que s'acredite a través de certificació de l'òrgan competent en què conste el tipus de centre, l'especialitat, el nivell educatiu i la durada exacta dels serveis prestats i es presentarà amb la resta de mèrits en l'acte de presentació.

f) Només es valoraran els serveis prestats en ensenyaments reglats, i, per tant, no es valorarà com a experiència docent a l'efecte d'aquest apartat:

– L'experiència com a educador o educadora o monitor o monitora en escoles infantils, públiques o privades (cicle de 0 a 3 anys).

– Les activitats fetes com a auxiliar de conversa.

– L'experiència com a monitor, educador, auxiliar de conversa o en altres activitats fetes en centres docents.

– L'experiència en escoles municipals de música o escoles municipals de dansa si no s'imparteixen ensenyaments reglats.II. FORMACIÓ ACADÈMICA (fins a un màxim de cinc punts)2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat (fins a un màxim d'1,5000 punts).

En aquest apartat es valorarà exclusivament, de la manera en què s'indica a continuació, la nota mitjana que s'obtinga de l'expedient acadèmic del títol al·legat sempre que es corresponga amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a ingrés en el cos.Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4 Puntuació

De 5,00 a 5,99 D'1,000 a 1,499 0,1000 punts

De 6 a 6,99 D'1,500 a 1,999 0,3000 punts

De 7,00 a 7,99 De 2,000 a 2,499 0,5000 punts

De 8,00 a 8,99 De 2,500 a 2,999 1,0000 punts

De 9,00 a 10 De 3,000 a 4,000 1,5000 punts

El càlcul de la nota mitjana s'efectuarà sumant les puntuacions de totes les assignatures i dividint el resultat pel nombre d'assignatures.Per a l'obtenció de la nota mitjana en els casos en què no figure l'expressió numèrica concreta s'aplicaran les equivalències següents:Qualificació Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4

Aprovat 5,0000 1

Bé 6,0000 1,5

Notable 7,0000 2

Excel·lent 9,0000 3

Matrícula d'honor 10,0000 4

Si el certificat acadèmic conté alguna qualificació donada, al seu torn, en forma literal i numèrica, haurà d'utilitzar-se per al càlcul de la mitjana l'expressió numèrica d'aquesta qualificació.

Les qualificacions que no apareguen en el certificat acadèmic, ni en forma literal ni en forma numèrica per constar com a apte o convalidades, seran computades com a 5,0000. En cas de les “convalidades”, quan s'aporte certificació que acredite la qualificació que va donar origen a la convalidació, es tindrà en compte la qualificació originària.En cap cas s'adoptarà com a puntuació mitjana de l'expedient acadèmic la nota mitjana d'aquest si apareix en el certificat, tant si ve donada en forma numèrica com en forma literal.

Tampoc es tindran en compte per a la seua obtenció les qualificacions corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis. A aquest efecte, si això no consta en la certificació acadèmica personal de qualificacions, hauran d'aportar certificació universitària que acredite els ensenyaments que conformen el pla d'estudis del títol al·legat.

Documentació acreditativa:

La persona candidata haurà d'aportar certificació acadèmica personal de qualificacions, original o fotocòpia compulsada, en què consten les puntuacions corresponents a totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat, juntament amb la certificació universitària que acredite els ensenyaments que conformen el pla d'estudis del títol al·legat.

A aquest efecte, les persones aspirants que hagen obtingut el títol a l'estranger hauran d'aportar certificació expedida per la universitat o l'administració competent en matèria educativa del país en què es va obtindre, on s'indique la nota mitjana deduïda de les qualificacions obtingudes en tota la carrera i expresse, a més, la qualificació màxima obtenible d'acord amb el sistema acadèmic corresponent, a l'efecte de determinar la seua equivalència amb les qualificacions espanyoles.

2.2. Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1. Per cada certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats o la suficiència investigadora (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre) o qualsevol altre títol equivalent, sempre que no siga requisit per a ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.

No es baremaran en aquest apartat els màsters que siguen expedits per les universitats en ús de la seua autonomia (títols propis), d'acord amb la disposició onzena del Reial decret 1393/2007, de 20 d'octubre.Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol de màster, suficiència investigadora, estudis avançats o equivalent o, si no és possible, fotocòpia compulsada de la certificació supletòria provisional, expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació.

2.2.2. Per posseir el títol de doctor: 1,0000 punt

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si no és possible, fotocòpia compulsada de certificació supletòria provisional, expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació.2.2.3. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts

Documentació acreditativa:

Document justificatiu.

2.3. Altres titulacions universitàries. En aquest apartat es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial, en cas que no hagen sigut al·legades com a requisit per a ingrés en la funció pública docent, tenint en compte que no es consideren com a títols diferents les diferents especialitats o esments que s'anoten en una mateixa titulació.2.3.1. Titulacions de primer cicle:

Pels estudis corresponents a una diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o titulacions declarades legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,0000 punt.

Documentació acreditativa:

Certificació acadèmica de qualificacions i fotocòpia compulsada tant del títol al·legat per a ingrés en el cos, com d'aquells presentats com a mèrit, a l'efecte d'acreditar haver cursat completament la titulació al·legada com a mèrit respecte de l'al·legada com a titulació per a ingrés al cos.

A falta de títol, a la certificació de qualificacions s'adjuntarà la certificació supletòria provisional, expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, d'expedició de títols universitaris oficials, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació.

En el cas d'estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, certificació acadèmica en què s'acredite la superació d'aquests.2.3.2. Titulacions de segon cicle:

Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures, graus o títols declarats legalment equivalents: 1,0000 punt.

Documentació acreditativa:

Certificació acadèmica de qualificacions i fotocòpia compulsada tant del títol al·legat per a ingrés en el cos, com d'aquells presentats com a mèrit, a l'efecte d'acreditar haver cursat completament la titulació al·legada com a mèrit respecte de l'al·legada com a titulació per a ingrés al cos.

A falta de títol, a la certificació de qualificacions s'acompanyarà la certificació supletòria provisional, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació, expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, d'expedició de títols universitaris oficials.En cas d'estudis corresponents al segon cicle, certificació acadèmica en què s'acredite la superació d'aquests. La presentació de la fotocòpia del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau sense la certificació de qualificacions donarà lloc, exclusivament, al reconeixement de la puntuació corresponent a la titulació del segon cicle.Als efectes d'aquest apartat, les persones que al·leguen un títol que haja sigut obtingut a l'estranger hauran d'aportar la corresponent homologació o certificació acadèmica en què s'acredite la superació dels estudis corresponents al primer o segon cicle, tenint en compte que la presentació de la fotocòpia del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau donarà lloc, exclusivament, al reconeixement de la puntuació corresponent a la titulació del segon cicle.No es consideraran com a títols diferents les diferents especialitats o esments al fet que s'anoten en una mateixa titulació. Així mateix, tampoc es consideraran com a títols diferents els títols de grau obtinguts a través de la realització d'un curs d'adaptació orientat a qui posseïsca una titulació universitària (diplomatura o llicenciatures) referida a aquests ensenyaments.

2.4. Titulacions d'ensenyament de règim especial i de la Formació Professional inicial. En aquest apartat es valoraran les titulacions dels ensenyaments de règim especial atorgats per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de Formació Professional inicial, en cas de no haver sigut al·legades com a requisit per a ingrés en la funció pública docent o, si escau, no hagen sigut necessàries per a l'obtenció del títol al·legat, de la manera següent:

2.4.1. Per cada títol professional de Música o Dansa: 0,5000 punts

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, a falta d'aquest, de la certificació acadèmica oficial en què conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets d'expedició.2.4.2. Per cada certificat de nivell intermedi B2 o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts.

Este nivell s'acredita igualment amb els certificats de C1 i C2 de les Escoles Oficials d'Idiomes, puntuant-se amb un sol certificat per idioma amb 0,5000 punts.

La denominació dels certificats es correspon amb l'establida en el Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE 311, 23 de desembre), per la qual cosa hauran d'aplicar-se les equivalències previstes en l'annex II d'aquest.

En el cas dels certificats de valencià, només es baremarà pel nivell C2 de les escoles oficials d'idiomes, atés que la competència lingüística mínima que és requisit és el nivell C1 (base 2.1.1.d). No es valorarà el nivell C2 si s'ha al·legat el Diploma de Mestre en Valencià per a acreditar el coneixement del valencià com a requisit, i només es puntuarà en l'apartat 3.1.

En cap cas es valoraran per este apartat els certificats del mateix idioma que aquell de l'especialitat per la que es participa.

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol de l'Escola Oficial d'Idiomes al·legat o, si no és possible, de la certificació acadèmica oficial en què conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets d'expedició.

2.4.3. Per cada títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny: 0,2000 punts.

El títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny no es puntuarà per aquest apartat si es va accedir amb aquest a la universitat per a l'obtenció de la titulació al·legada per al requisit.

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, a falta d'aquest, de la certificació acadèmica oficial en què conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets d'expedició. A més, es presentarà certificació emesa per l'autoritat universitària competent en la qual es faça constar que l'interessat o la interessada no va accedir a la universitat a través del títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

2.4.4. Per cada títol de tècnic superior de Formació Professional: 0,2000 punts

El títol de tècnic superior de Formació Professional no es puntuarà en aquest apartat si es va accedir amb aquest a la universitat per a l'obtenció de la titulació al·legada per al requisit.

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, a falta d'aquest, de la certificació acadèmica oficial en què conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets d'expedició. A més, es presentarà certificació emesa per l'autoritat universitària competent en la qual es faça constar que l'interessat o la interessada no va accedir a la universitat a través del títol de tècnic superior de Formació Professional.2.4.5. Per cada títol de tècnic superior Esportiu: 0,2000 punts.

El títol de tècnic superior Esportiu no es puntuarà en aquest apartat si es va accedir amb aquest a la universitat per a l'obtenció de la titulació al·legada per al requisit.

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, a falta d'aquest, de la certificació acadèmica oficial en què conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets d'expedició. A més, es presentarà certificació emesa per l'autoritat universitària competent en la qual es faça constar que l'interessat o la interessada no va accedir a la universitat a través del títol de Tècnic Superior Esportiu.

III. ALTRES MÈRITS (fins a un màxim de dos punts)

3.1. Coneixement dels idiomes establits en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.

– Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell B2, del Marc europeu comú de referència: 0,5000 punts.– Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell C1, del Marc europeu comú de referència: 0,7500 punts– Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell C2, del Marc europeu comú de referència: 1,0000 punts– Pel certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: 1,7500 punts.

– Per l'acreditació del domini del valencià corresponent al nivell C2, sempre que no haja sigut al·legat el Diploma de Mestre de Valencià, com a requisit per a accedir al procés selectiu: 2,0000 punts– Pel Diploma de Mestre de Valencià, sempre que no haja sigut al·legat com a requisit per a accedir al procés selectiu: 2,0000 punts.En cap cas es valoraran en aquest apartat els certificats del mateix idioma que el de l'especialitat perquè es participa.

D'acord amb el que es preveu en la nota tercera d'aquest barem, quan una persona aspirant al·legue un títol emés per les escoles oficials d'idiomes es puntuarà una única vegada, en aquest apartat o en el 2.4.2, segons ho haja al·legat la persona aspirant en la declaració de mèrits que presente al tribunal.

Així mateix, un mateix nivell acreditat per diferents entitats reconegudes en el Decret 63/2013 sols es puntuarà una única vegada.

En cas d'acreditar diferents nivells del mateix idioma dels establits, només es puntuarà el de nivell superior.

Per tant, cada idioma s'acredita una única vegada en aquest apartat o en l'apartat 2.4.2, a elecció de la persona aspirant.

En cas d'acreditar la Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, no puntuaran els certificats de nivell B2 de la llengua estrangera corresponent al certificat de Capacitació.

Documentació acreditativa:

Certificats i diplomes relacionats en l'annex del Decret 61/2013, del Consell, de 17 de maig (DOGV 7027, 20 de maig), modificat per l'Ordre 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 7151, 13 de novembre), així com les entitats reconegudes per les resolucions posteriors.

Certificats i diplomes relacionats en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 7006, 18 d'abril), per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.Certificats i diplomes oficials relacionats en l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7993, 6 de març), per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

3.2. Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris (fins a un màxim d'1 punt).

3.2.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris (fins a un màxim de 0,75 punts).

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, o ensenyament en valencià, o per activitats incloses en el pla de formació permanent, i per la participació o coordinació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora, projectes de formació en centres, seminaris i activitats anàlogues; que hagen estat convocats o autoritzats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel Ministeri d'Educació o per les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o per institucions sense ànim de lucre a què hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions esmentades, així com els que hagen estat convocats per les universitats.

3.2.1.1. Cursos de formació.

– Durada no inferior a trenta hores: 0,1000 punts

– Durada no inferior a cent hores: 0,2000 punts

A aquest efecte seran acumulables els cursos no inferiors a 20 hores que complisquen els requisits que s'especifiquen en aquest subapartat.

Documentació acreditativa:

Certificació d'aquests expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre a què hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions precitades, així com de les universitats, en què conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, si escau, la col·laboració o el reconeixement de l'administració educativa corresponent; si no s'aporta aquesta certificació, no s'obtindrà puntuació en aquest apartat.3.2.1.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la coordinació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una durada global no inferior a 30 hores: 0,2000 punts.

En aquest apartat només es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.

Documentació acreditativa:

Certificació d'aquests expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre a què hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions precitades, així com de les universitats, en què conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, si escau, la col·laboració o el reconeixement de l'administració educativa; si no s'aporta aquesta certificació, no s'obtindrà puntuació en aquest apartat.3.2.2. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris relacionat amb les noves tecnologies aplicades a l'educació (fins a un màxim 0,2500 punts).

3.2.2.1. Cursos de formació.

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb les noves tecnologies aplicades a l'educació, convocats per les administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses en el pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb les administracions educatives, o activitats reconegudes per l'administració educativa corresponent:

Els cursos rebuts es baremaran de manera acumulativa; es computaran 0,0500 punts per cada 10 hores acreditades.

Documentació acreditativa:

Certificació d'aquests expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre a què hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions precitades, així com de les universitats, en què conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, si escau, la col·laboració o el reconeixement de l'administració educativa corresponent; si no s'aporta aquesta certificació, no s'obtindrà puntuació en aquest apartat.3.2.2.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la coordinació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una durada global no inferior a 30 hores: 0,2000 punts.

En aquest apartat només es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.

Documentació acreditativa:

Certificació d'aquests expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre a què hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions precitades, així com de les universitats, en què conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, en el seu cas, la col·laboració o el reconeixement de l'administració educativa; si no s'aporta l'esmentada certificació, no s'obtindrà puntuació en aquest apartat.3.2.3. Cursos impartits. Per participar en qualitat de ponent/professor o per tutoritzar cursos de formació permanent, relacionats amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l'educació i la didàctica, psicopedagogia o sociologia de l'educació, o l'ensenyament en valencià, i convocats per les administracions educatives o per les universitats públiques o privades: 0,2500 punts per cada 10 hores de curs impartit.

A aquest efecte se sumaran les hores de tots els cursos i no es puntuaran la resta del nombre d'hores inferiors a 10 hores.

Documentació acreditativa:

Original o fotocòpia compulsada del certificat expedit per l'entitat organitzadora d'aquests en què conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs.

3.3. Exclusivament per a l'especialitat d'Educació Física:

Per figurar o haver figurat en la relació d'esportistes d'alt nivell segons el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, o en la d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de nivell A segons la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, o per complir les condicions establides en la disposició transitòria del Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana dels esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana: 1,0000 punts.

Per figurar o haver figurat en la relació d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana de nivell B segons la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, o per complir les condicions establides en la disposició transitòria del Decret 13/2006, de 20 de gener (DOGV 24 de gener), del Consell de la Generalitat Valenciana dels esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana: 0,50000 punts.

Documentació acreditativa:

Certificat de l'organisme competent en què conste expressament la qualificació o fotocòpia del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o del Boletín Oficial del Estado en què aparega relacionat.Notes:

Primera. En cap cas seran valorats en l'apartat 3.2 els cursos o assignatures que tinguen com a finalitat l'obtenció d'un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau.

Tampoc seran valorats els cursos o activitats que tinguen com a finalitat l'obtenció del títol d'Especialització Didàctica o de Certificat d'Aptitud Pedagògica, o del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.

Així mateix no podran considerar-se a l'efecte de la seua valoració els mèrits indicats en l'apartat 3.2 que hagen sigut realitzats amb anterioritat a l'obtenció del títol al·legat per al seu ingrés en el cos.

Segona. Els documents redactats en llengües d'altres comunitats autònomes hauran de traduir-se oficialment a una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a la seua validesa, de conformitat amb el que preveu l'article 15 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En cas de llengües estrangeres haurà de traduir-se oficialment per un traductor jurat.

Tercera. Un mateix mèrit només podrà ser baremat en un dels apartats o subapartats del present barem, i sempre en el que resulte més favorable a la persona opositora. Tampoc podrà ser baremat com a mèrit qualsevol títol que s'haja utilitzat per a justificar el compliment d'un requisit.

Quarta. En cas d'aportar com a documentació justificativa d'acreditació d'un mèrit una certificació acadèmica provisional en què conste la superació dels estudis al·legats en substitució del títol al·legat, aquesta haurà de tindre una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació.

B) Cos docent de professors d'Arts Plàstiques i Disseny

Les persones aspirants no podran aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.I. EXPERIÈNCIA DOCENT PRÈVIA (fins a un màxim de set punts)

1.1. Experiència en centres públics:

1.1.a Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos a què s'opta en centres públics: 0,7000 punts.

Per cada mes: 0583 punts

1.1.b Per cada any d'experiència docent en especialitats de cossos diferents d'aquell al qual s'opta en centres públics: 0, 3500 punts

Per cada mes: 0,0292 punts

L'experiència docent prèvia en centres públics es baremarà d'ofici pel tribunal corresponent d'acord amb les dades que consten en la base de dades d'aquesta administració.

Les persones aspirants que són o hagen sigut personal docent de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Ciència, podran consultar les dades relatives a la seua antiguitat a través de la plataforma OVIDOC, a partir de la publicació de les llistes definitives d'admesos.

En cas que Les persones aspirants al·leguen experiència docent prèvia en centres públics d'altres administracions educatives i aquesta no figure en OVIDOC, podran aportar la documentació acreditativa emesa per l'òrgan competent en l'acte de presentació juntament amb la resta dels mèrits d'acord amb el que es preveu en el barem de mèrits de l'annex I.

En cas de l'experiència docent en universitats, haurà d'aportar-se certificació de l'òrgan corresponent en l'acte de presentació juntament amb la resta dels mèrits d'acord amb el que es preveu en el barem de mèrits de l'annex I.

1.2. Experiència en altres centres

1.2.a Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell educatiu que l'impartit pel cos a què s'opta en altres centres: 0,1500 punts

Per cada mes: 0,0 125 punts

Documentació acreditativa:

Certificat del director o directora amb el vistiplau de la Inspecció d'educació, que faça constar la durada real dels serveis. Per a l'experiència en centres de la Comunitat Valenciana, hi ha un model disponible d'aquesta certificació a la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (https://www.ceice.gva.es/va/). També es pot acreditar amb la vida laboral, acompanyada del contracte corresponent, en què s'especifique el nivell o etapa educativa del treball desenvolupat.1.2.b Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos a què s'opta en altres centres: 0,100 punts

Per cada mes: 0,0083 punts

Documentació acreditativa:

Certificat del director o directora amb el vistiplau de la Inspecció d'educació, que faça constar la durada real dels serveis. Per a l'experiència en centres de la Comunitat Valenciana, hi ha un model disponible d'aquesta certificació a la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (https://www.ceice.gva.es/va/). També es pot acreditar amb la vida laboral, acompanyada del contracte corresponent, en què s'especifique el nivell o etapa educativa del treball desenvolupat.Les persones aspirants que al·leguen experiència docent prèvia en centres privats o concertats, o universitats privades, aportaran la certificació acreditativa, emesa per l'òrgan competent, en l'acte de presentació juntament amb la resta dels mèrits d'acord amb el que es preveu en el barem de mèrits de l'annex I, també mitjançant la presentació de la vida laboral, acompanyada del contracte corresponent, en què s'especifique el nivell o etapa educativa del treball desenvolupat.

Notes a l'apartat I:

a) A l'efecte d'aquest apartat es tindrà en compte un màxim de 10 anys, cada un dels quals haurà de ser valorat només en un dels subapartats anteriors.

b) S'entén per centres públics els centres a què es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, integrats en la xarxa pública de centres creats i mantinguts per les administracions educatives.

c) No podran acumular-se les puntuacions corresponents als diferents apartats quan els serveis s'hagen prestat simultàniament en més d'un centre docent.

d) En cas de centres que no estiguen actualment en funcionament, l'experiència podrà justificar-se a falta del certificat del director o directora amb el vistiplau de la inspecció d'educació, per mitjà del certificat expedit per aquesta inspecció d'educació, segons les dades que hi haja en aquesta unitat.e) Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran per mitjà de certificacions expedides pels òrgans competents dels respectius països, en què haurà de constar la durada exacta dels serveis, el caràcter de centre (públic o privat), així com l'especialitat o matèria i el nivell educatiu. Ha de tractar-se d'un document original o d'una còpia certificada pel mateix organisme que va expedir el document original i haurà de ser prèviament legalitzat per via diplomàtica o, en cas dels Estats que formen part del Conveni de la Haia de 1961, rubricat amb la postil·la de la Haia, excepte en els supòsits concrets en què hi haja conveni que establisca exempció de legalització per a determinats documents. Aquestes certificacions, si és el cas, hauran d'estar traduïdes oficialment al castellà per un traductor jurat, i es presentaran amb la resta de mèrits en l'acte de presentació.

Els serveis prestats a l'estranger es valoraran pel subapartat que corresponga segons les dades que continga el certificat.

L'experiència docent com a professor del programa de professors visitants del Ministeri d'Educació es computarà com a serveis docents, sempre que s'acredite a través de certificació de l'òrgan competent en què conste el tipus de centre, l'especialitat, el nivell educatiu i la durada exacta dels serveis prestats i es presentarà amb la resta de mèrits en l'acte de presentació.

f) Només es valoraran els serveis prestats en ensenyaments reglats i per tant no es valorarà com experiència docent a l'efecte d'aquest apartat:

– L'experiència com a educador o educadora o monitor o monitora en escoles infantils, públiques o privades (cicle de 0 a 3 anys).

– Les activitats fetes com a auxiliar de conversa.

– L'experiència com a monitor, educador, auxiliar de conversa o en altres activitats fetes en centres docents.

– L'experiència en escoles municipals de música o escoles municipals de dansa si no s'imparteixen ensenyaments reglats.II. FORMACIÓ ACADÈMICA (fins a un màxim de cinc punts)2.1. Expedient acadèmic en el títol al·legat (fins a un màxim d'1,5000 punts).

En aquest apartat es valorarà exclusivament, de la manera en què s'indica a continuació, la nota mitjana que s'obtinga de l'expedient acadèmic del títol al·legat sempre que es corresponga amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a ingrés en el cos.Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4 Puntuació

De 5,00 a 5,99 D'1,000 a 1,499 0,1000 punts

De 6 a 6,99 D'1,500 a 1,999 0,3000 punts

De 7,00 a 7,99 De 2,000 a 2,499 0,5000 punts

De 8,00 a 8,99 De 2,500 a 2,999 1,0000 punts

De 9,00 a 10 De 3,000 a 4,000 1,5000 punts

El càlcul de la nota mitjana s'efectuarà sumant les puntuacions de totes les assignatures i dividint el resultat pel nombre d'assignatures.Per a l'obtenció de la nota mitjana en els casos en què no figure l'expressió numèrica concreta s'aplicaran les equivalències següents:Qualificació Escala de 0 a 10 Escala de 0 a 4

Aprovat 5,0000 1

Bé 6,0000 1,5

Notable 7,0000 2

Excel·lent 9,0000 3

Matrícula d'honor 10,0000 4

Si el certificat acadèmic conté alguna qualificació donada, al seu torn, en forma literal i numèrica, haurà d'utilitzar-se per al càlcul de la mitjana l'expressió numèrica d'aquesta qualificació.

Les qualificacions que no apareguen en el certificat acadèmic, ni en forma literal ni en forma numèrica per constar com a apte o convalidades, seran computades com a 5,0000. En cas de les “convalidades”, quan s'aporte certificació que acredite la qualificació que va donar origen a la convalidació, es tindrà en compte la qualificació originària.En cap cas, s'adoptarà com a puntuació mitjana de l'expedient acadèmic la nota mitjana d'aquest si apareix en el certificat, tant si ve donada en forma numèrica com en forma literal.

Tampoc es tindran en compte per a aquesta obtenció les qualificacions corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis. A aquest efecte, si no hi consta en la certificació acadèmica personal de qualificacions, hauran d'aportar certificació universitària que acredite els ensenyaments que conformen el pla d'estudis del títol al·legat.

Documentació acreditativa:

La persona candidata haurà d'aportar certificació acadèmica personal de qualificacions, original o fotocòpia compulsada, en què consten les puntuacions corresponents a totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat, juntament amb la certificació universitària que acredite els ensenyaments que conformen el pla d'estudis del títol al·legat.

A aquest efecte, les persones aspirants que hagen obtingut el títol a l'estranger hauran d'aportar la certificació expedida per la universitat o l'administració competent en matèria educativa del país en què es va obtindre, en què s'indique la nota mitjana deduïda de les qualificacions obtingudes en tota la carrera i expresse, a més, la qualificació màxima obtenible d'acord amb el sistema acadèmic corresponent, a l'efecte de determinar la seua equivalència amb les qualificacions espanyoles.2.2. Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

2.2.1. Per cada certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats o la suficiència investigadora (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre) o qualsevol altre títol equivalent, sempre que no siga requisit per a ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.

No es baremaran en aquest apartat els màsters que siguen expedits per les universitats en ús de la seua autonomia (títols propis), d'acord amb la disposició onze del Reial decret 1393/2007, de 20 d'octubre.Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol de màster, suficiència investigadora, estudis avançats o equivalent o, si no és possible, fotocòpia compulsada de la certificació supletòria provisional, expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació.

2.2.2. Per posseir el títol de doctor: 1,0000 punt

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si no és possible, fotocòpia compulsada de certificació supletòria provisional, expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació.2.2.3. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts

Documentació acreditativa:

Document justificatiu.

2.3. Altres titulacions universitàries. En aquest apartat es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial, en cas que no hagueren sigut al·legades com a requisit per a ingrés en la funció pública docent, tenint en compte que no es consideren com a títols diferents les diferents especialitats o esments que s'anoten en una mateixa titulació.2.3.1. Titulacions de primer cicle:

Pels estudis corresponents a una diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o titulacions declarades legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,0000 punt.

Documentació acreditativa:

Certificació acadèmica de qualificacions i fotocòpia compulsada tant del títol al·legat per a ingrés en el cos, com dels títols presentats com a mèrit, a l'efecte d'acreditar haver cursat completament la titulació al·legada com a mèrit pel que fa a l'al·legada com a titulació per a ingrés al cos.

A falta de títol, a la certificació de qualificacions s'adjuntarà la certificació supletòria provisional, expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, d'expedició de títols universitaris oficials, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació.

En cas d'estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, certificació acadèmica en què s'acredite la superació d'aquests.2.3.2. Titulacions de segon cicle:

Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures, graus o títols declarats legalment equivalents: 1,0000 punt

Documentació acreditativa:

Certificació acadèmica de qualificacions i fotocòpia compulsada tant del títol al·legat per a ingrés en el cos com de tots els títols que presente com a mèrit, a l'efecte d'acreditar haver cursat completament la titulació al·legada com a mèrit pel que fa a l'al·legada com a titulació per a ingrés al cos.

A falta de títol, a la certificació de qualificacions s'acompanyarà la certificació supletòria provisional, amb una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació, expedida per la universitat de conformitat amb el que preveu el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, d'expedició de títols universitaris oficials.En cas d'estudis corresponents al segon cicle, certificació acadèmica en què s'acredite la superació d'aquests. La presentació de la fotocòpia del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau sense la certificació de qualificacions donarà lloc, exclusivament, al reconeixement de la puntuació corresponent a la titulació del segon cicle.A l'efecte d'aquest apartat, les persones que al·leguen un títol que haja sigut obtingut a l'estranger hauran d'aportar la corresponent homologació o certificació acadèmica en què s'acredite la superació dels estudis corresponents al primer o segon cicle, tenint en compte que la presentació de la fotocòpia del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau donarà lloc, exclusivament, al reconeixement de la puntuació corresponent a la titulació del segon cicle.No es consideraran com a títols diferents les diferents especialitats o esments al fet que s'anoten en una mateixa titulació. Així mateix, tampoc es consideraran com a títols diferents els títols de grau obtinguts a través de la realització d'un curs d'adaptació orientat a qui posseïsca una titulació universitària (diplomatura o llicenciatures) referida a aquests ensenyaments.

2.4. Titulacions d'ensenyament de règim especial i de la Formació Professional inicial. En aquest apartat es valoraran les titulacions a ensenyaments de règim especial atorgats per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de Formació Professional inicial, en cas de no haver sigut al·legades com a requisit per a ingrés en la funció pública docent o, si escau, no hagen sigut necessàries per a l'obtenció del títol al·legat, de la manera següent:

2.4.1. Per cada títol professional de Música o Dansa: 0,5000 punts

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, a falta d'aquest, de la certificació acadèmica oficial en què conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets d'expedició.2.4.2. Per cada certificat de nivell intermedi B2 o equivalent d'escoles oficials d'idiomes: 0,5000 punts.

Este nivell s'acredita igualment amb els certificats de C1 i C2 de les Escoles Oficials d'Idiomes, puntuant-se amb un sol certificat per idioma amb 0,5000 punts.

La denominació dels certificats es correspon amb l'establida en el Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE 311, 23 de desembre), per la qual cosa hauran d'aplicar-se les equivalències previstes en l'annex II d'aquest.

En el cas dels certificats de valencià, només es baremarà pel nivell C2 de les escoles oficials d'idiomes, atés que la competència lingüística mínima que és requisit és el nivell C1 (base 2.1.1.d). No es valorarà el nivell C2 si s'ha al·legat el Diploma de Mestre en Valencià per a acreditar el coneixement del valencià com a requisit, i només es puntuarà en l'apartat 3.1.

En cap cas es valoraran per este apartat els certificats del mateix idioma que aquell de l'especialitat per la que es participa.

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol de l'Escola Oficial d'Idiomes al·legat o, si no és possible, de la certificació acadèmica oficial en què conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets d'expedició.

2.4.3. Per cada títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, a falta d'aquest, de la certificació acadèmica oficial en què conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets d'expedició.2.4.4. Per cada títol de tècnic superior de Formació Professional: 0,2000 punts

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, a falta d'aquest, de la certificació acadèmica oficial en què conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets d'expedició.2.4.5. Per cada títol de tècnic superior Esportiu: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada del títol al·legat o, a falta d'aquest, de la certificació acadèmica oficial en què conste la superació dels estudis conduents a la seua obtenció i el pagament dels drets d'expedició.

III. ALTRES MÈRITS (fins a un màxim de dos punts)

3.1. Coneixement dels idiomes establits en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.

– Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell B2, del Marc europeu comú de referència: 0,5000 punts.– Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell C1, del Marc europeu comú de referència: 0,7500 punts– Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell C2, del Marc europeu comú de referència: 1,0000 punts– Pel certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: 1,7500 punts.

– Per l'acreditació del domini del valencià corresponent al nivell C2, sempre que no haja sigut al·legat el Diploma de Mestre de Valencià, com a requisit per a accedir al procés selectiu: 2,0000 punts– Pel Diploma de Mestre de Valencià, sempre que no haja sigut al·legat com a requisit per a accedir al procés selectiu: 2,0000 punts.En cap cas es valoraran en aquest apartat els certificats del mateix idioma que el de l'especialitat perquè es participa.

D'acord amb el que es preveu en la nota tercera d'aquest barem, quan una persona aspirant al·legue un títol emés per les escoles oficials d'idiomes es puntuarà una única vegada, en aquest apartat o en el 2.4.2, segons ho haja al·legat la persona aspirant en la declaració de mèrits que presente al tribunal.

Així mateix, un mateix nivell acreditat per diferents entitats reconegudes en el Decret 63/2013 sols es puntuarà una única vegada.

En cas d'acreditar diferents nivells del mateix idioma dels establits, només es puntuarà el de nivell superior.

Per tant, cada idioma s'acredita una única vegada en aquest apartat o en l'apartat 2.4.2, a elecció de la persona aspirant.

En cas d'acreditar la Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera, no puntuaran els certificats de nivell B2 de la llengua estrangera corresponent al certificat de Capacitació.

Documentació acreditativa:

Certificats i diplomes relacionats en l'annex del Decret 61/2013, del Consell, de 17 de maig (DOGV 7027, 20 de maig), modificat per l'Ordre 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 7151, 13 de novembre), així com les entitats reconegudes per les resolucions posteriors.

Certificats i diplomes relacionats en l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 7006, 18 d'abril), per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.Certificats i diplomes oficials relacionats en l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 7993, 6 de març), per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

3.2. Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris (fins a un màxim d'1 punt).

3.2.1. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris (fins a un màxim de 0,75 punts).

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, o ensenyament en valencià, o per activitats incloses en el pla de formació permanent, i per la participació o coordinació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora, projectes de formació en centres, seminaris i activitats anàlogues; que hagen estat convocats o autoritzats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, pel Ministeri d'Educació o per les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o per institucions sense ànim de lucre a què hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions esmentades, així com els que hagen estat convocats per les universitats.

3.2.1.1 Cursos de formació.

– Durada no inferior a trenta hores: 0,1000 punts

– Durada no inferior a cent hores: 0,2000 punts

A aquest efecte seran acumulables els cursos no inferiors a 20 hores que complisquen els requisits que s'especifiquen en aquest subapartat.

Documentació acreditativa:

Certificació d'aquests expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre a què hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions precitades, així com de les universitats, en què conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, si escau, la col·laboració o el reconeixement de l'administració educativa corresponent; si no s'aporta aquesta certificació, no s'obtindrà puntuació en aquest apartat.3.2.1.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la coordinació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una durada global no inferior a 30 hores: 0,2000 punts.

En aquest apartat només es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.

Documentació acreditativa:

Certificació d'aquests expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre a què hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions precitades, així com de les universitats, en què conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, si escau, la col·laboració o el reconeixement de l'administració educativa; si no s'aporta aquesta certificació, no s'obtindrà puntuació en aquest apartat.3.2.2. Cursos de formació permanent i perfeccionament, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris relacionat amb les noves tecnologies aplicades a l'educació (fins a un màxim 0,2500 punts).

3.2.2.1. Cursos de formació.

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb les noves tecnologies aplicades a l'educació, convocats per les administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses en el pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb les administracions educatives, o activitats reconegudes per l'administració educativa corresponent:

Els cursos rebuts es baremaran de manera acumulativa; es computaran 0,0500 punts per cada 10 hores acreditades.

Documentació acreditativa:

Certificació d'aquests expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre a què hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions precitades, així com de les universitats, en què conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, si escau, la col·laboració o el reconeixement de l'administració educativa corresponent; si no s'aporta aquesta certificació, no s'obtindrà puntuació en aquest apartat.3.2.2.2. Participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la coordinació en grups de treball, projectes d'investigació i innovació educativa, plans de millora o projectes de formació en centres: 0,2000 punts.

– Per cada curs escolar en què s'acredite la participació en seminaris i activitats anàlogues amb una durada global no inferior a 30 hores: 0,2000 punts.

En aquest apartat només es podrà obtindre puntuació en un dels subapartats per cada curs escolar.

Documentació acreditativa:

Certificació d'aquests expedida per l'òrgan o autoritat competent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, del Ministeri d'Educació o de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria educativa, o de les institucions sense ànim de lucre a què hagen sigut homologats o reconeguts per les administracions precitades, així com de les universitats, en què conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs, i, si escau, la col·laboració o el reconeixement de l'administració educativa corresponent; si no s'aporta aquesta certificació, no s'obtindrà puntuació en aquest apartat. Per als seminaris o grups de treball propis dels estudis superiors fets en el present curs acadèmic, s'acceptaran les resolucions emeses a aquest efecte, acompanyades d'un certificat del director de l'ISEACV.3.2.3. Cursos impartits. Per participar en qualitat de ponent/professor o per tutoritzar cursos de formació permanent, relacionats amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l'educació i la didàctica, psicopedagogia o sociologia de l'educació, o l'ensenyament en valencià, i convocats per les administracions educatives o per les universitats públiques o privades: 0,2500 punts per cada 10 hores de curs impartit.

A aquest efecte se sumaran les hores de tots els cursos i no es puntuaran la resta del nombre d'hores inferiors a 10 hores.

Documentació acreditativa:

Original o fotocòpia compulsada del certificat expedit per l'entitat organitzadora d'aquests en què conste de manera expressa el nombre d'hores de durada del curs.

3.3. Publicacions, participació en projectes educatius, premis i mèrits artístics (màxim 1,5000)

3.3.1. Per publicacions de caràcter didàctic, artístic o científic sobre les disciplines objecte de la convocatòria relacionades amb l'organització del centre o amb les tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia i la sociologia de l'educació, la investigació, la creació artística, temes transversals, salut laboral i prevenció de riscos laborals.

a) Llibres en diferents formats:

Autor (0,3000)

Coautor (0,1500)

3 autors (0,1000)

4 autors (0,0800)

5 autors (0,0600)

6 autors o més (0,0500)

b) Revistes en diferents formats:

Autor (0,0700)

Coautor (0,0600)

3 o més autors (0,0500)

c) Altres publicacions, actes de congressos, jornades i seminaris:

Ponència individual (0,0700)

Ponència conjunta (0,0500)

Els exemplars corresponents, en què conste l'ISBN, l'ISNN, el depòsit legal, el copyright, els programes, les crítiques, i si escau, l'acreditació d'haver obtingut premis.

d) Membre de comités de redacció o equips editorials (0,0250)

Documentació acreditativa:

Els exemplars corresponents, en què conste l'ISBN, l'ISNN, el depòsit legal, el copyright, els programes, les crítiques, i si escau, l'acreditació d'haver obtingut premis.

3.3.2. Per la participació en projectes relacionats amb l'actualització científica de l'especialitat a què s'opta, didàctica en general, o projectes d'investigació finançats per organismes públics. 0,1000/projecte.Documentació acreditativa:

Certificat original o còpia degudament compulsada del director del projecte o autoritat convocant.

3.3.3. Per la participació com a docent en programes de mobilitat a la Unió Europea.

0,1000/ staff mobility for trainning

0,5000/ staff mobility for teaching

Documentació acreditativa:

Certificat original o còpia degudament compulsada del centre de destinació de realització del programa Mobility agreement corresponent omplit degudament.

3.3.4. Per la participació com a membre de comités científics en congressos

Jornades o semblants.0,1000/participació.

Documentació acreditativa:

Certificat original o còpia degudament compulsada de l'entitat organitzadora.

3.3.5. Per la participació com a tutor o avaluador de tesi doctoral. 0,1000/tesi.

Documentació acreditativa:

Certificat original o còpia degudament compulsada de l'entitat organitzadora.

3.3.6. Per la participació com a tutor o avaluador de treballs de fi de màster. 0,0500/treball.

Documentació acreditativa:

Certificat original o còpia degudament compulsada de l'entitat organitzadora.

3.3.7. Per premis artístics, d'investigació o docents de reconegut prestigi en concursos o certàmens d'àmbits autonòmic, estatal o internacional. 0,3000/premi.

Documentació acreditativa:

Acreditació de l'òrgan convocant de l'obtenció d'aquest.

3.3.8. Per haver obtingut un premi extraordinari en el màster, llicenciatura, ensenyaments artístics superiors, grau o equivalent. 0,2000/premi.

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa d'aquest

3.3.9. Per la menció honorífica en grau superior en cas de les titulacions atorgades per les escoles d'Arts Plàstiques i Disseny.0,0400/menció.

Documentació acreditativa:

Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa d'aquest

3.3.10. Registres gràfics i/o audiovisuals, amb depòsit legal.

0,0300/registre en l'àmbit professional.

0,0150/registre en altres àmbits.

Documentació acreditativa:

Presentació de l'original o certificat del depòsit legal.

3.3.11. Direcció de projectes en l'àmbit del Disseny i les Arts Plàstiques.

0,0500/participació en l'àmbit professional.

0,0150/participació en altres àmbits.

Documentació acreditativa:

Vida laboral, nòmina o certificat de l'empresa/institució que acredite aquesta activitat, o qualsevol altre document que acredite la participació.

3.3.12. Per obres i/o dissenys realitzats com a autor o coautor en l'àmbit del Disseny i les Arts Plàstiques.

0,0500/participació en l'àmbit professional.

0,0150/participació en altres àmbits.

Documentació acreditativa:

Vida laboral, nòmina o certificat de l'empresa/institució que acredite aquesta activitat, o qualsevol altre document que acredite la participació.

3.3.13. Per experiència professional en l'àmbit laboral de l'especialitat a què s'opta i/o vinculat a l'àmbit professional del Disseny.

0,1000/per cada any d'experiència laboral

0,0080/per cada mes

Documentació acreditativa:

Vida laboral, nòmina o certificat de l'empresa/institució que acredite aquesta activitat, o qualsevol altre document que acredite la participació.

3.3.14. Per actuar com a comissari en exposicions individuals o col·lectives.

0,0100/participació en l'àmbit professional

0,0050/participació en altres àmbits.

Documentació acreditativa:

Certificat de l'entitat organitzadora o qualsevol altre document que l'acredite

3.3.15. Per la participació com a membre de jurat en concursos de disseny i/o les arts plàstiques.

0,0100/participació en l'àmbit públic

0,0050/participació en altres àmbits.

3.3.16. Per exposicions individuals o col·lectives.

0,0100/participació en l'àmbit professional

0,0050/participació en altres àmbits.

Documentació acreditativa:

Certificat de l'entitat organitzadora o qualsevol altre document que l'acredite.

3.3.17. Per patents nacionals o internacionals, que han de portar el número de registre d'aquesta.

0,0300/patent.

Documentació acreditativa:

Certificació en què conste

3.3.18. Per creacions registrades com a propietat industrial o intel·lectual.

0,0300/creació

Documentació acreditativa:

Certificació en què consteNotes:

Primera. En cap cas seran valorats en l'apartat 3.2 els cursos o assignatures que tinguen com a finalitat l'obtenció d'un títol acadèmic, màster o una altra titulació de postgrau.

Tampoc seran valorats els cursos o activitats que tinguen com a finalitat l'obtenció del títol d'Especialització Didàctica o de Certificat d'Aptitud Pedagògica, o del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.

Així mateix no podran considerar-se a l'efecte de la seua valoració els mèrits indicats en l'apartat 3.2 que hagen sigut realitzats amb anterioritat a l'obtenció del títol al·legat per al seu ingrés en el cos.

Segona. Els documents redactats en llengües d'altres comunitats autònomes hauran de traduir-se oficialment a una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a la seua validesa, de conformitat amb el que preveu l'article 15 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En cas de llengües estrangeres haurà de traduir-se oficialment per un traductor jurat.

Tercera. Un mateix mèrit només podrà ser baremat en un dels apartats o subapartats del present barem, i sempre en el que resulte més favorable a la persona opositora. Tampoc podrà ser baremat com a mèrit qualsevol títol que s'haja utilitzat per a justificar el compliment d'un requisit.

Quarta. En cas d'aportar com a documentació justificativa d'acreditació d'un mèrit una certificació acadèmica provisional en què conste la superació dels estudis al·legats en substitució del títol al·legat, aquesta haurà de tindre una antiguitat màxima d'un any des de la data d'emissió de la certificació.ANNEX II

Programacions didàctiquesCOSSOS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI I PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

1. La programació didàctica es correspondrà amb les característiques següents:

En les especialitats de Filosofia, Llatí, Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Història, Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Dibuix, Francés, Anglés, Música, Educació Física, Economia, Informàtica, Llengua i Literatura Valenciana i Tecnologia, la programació estarà referida al desenvolupament del currículum vigent en l'actual curs escolar en la Comunitat Valenciana d'una o diverses àrees, matèria, mòdul o assignatura relacionats amb l'especialitat per la qual es participa i haurà d'organitzar-se en un mínim de 10 i un màxim de 15 unitats didàctiques que hauran d'estar numerades.

La programació didàctica de les especialitats de Llengua Castellana i Literatura, de Llengua i Literatura Valenciana, d'Anglés i de Francés, haurà de redactar-se en l'idioma corresponent.

En l'especialitat d'Orientació Educativa, la persona aspirant triarà entre presentar la programació del departament d'orientació d'un Institut d'Educació Secundària o el pla general d'actuació d'un centre docent des d'un Servei Psicopedagògic Escolar. En tot cas, haurà d'organitzar-se en un mínim de 10 i un màxim de 15 unitats d'intervenció o programes d'orientació, degudament numerades.En les especialitats referides a la Formació Professional, la programació haurà de versar sobre el desenvolupament del currículum en un mòdul de Formació Professional i haurà d'organitzar-se en un mínim de 10 i un màxim de 15 unitats didàctiques, degudament numerades.

La programació didàctica, que tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant, i tindre una extensió màxima de 60 pàgines, en format DIN-A4, escrites a doble espai, amb lletra "Arial" (no s'admetrà cap altra tipologia d'Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d'identificació de la persona aspirant i el cos i l'especialitat per la qual es presenta (no es comptabilitzarà en les 60 pàgines). No podrà contindre hipervincles. Els annexos no podran superar les 15 pàgines (que no es computaran en les 60 inicials establides). En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir. La presentació haurà d'efectuar-se en document en format PDF que no superarà els 20 MB.2. Les programacions didàctiques hauran de contindre, com a mínim, els següents apartats:

2.1. Per a les especialitats referides a la formació professional:

Resultats d'aprenentatge

Competències professionals, personals i socials

Continguts

Metodologia: orientacions didàctiques

Criteris d'avaluació

Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques

Recursos materials

Unitats didàctiques:

a) Organització de les unitats didàctiques

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques

2.2. Per a l'especialitat d'Orientació Educativa, la programació del departament d'orientació o el pla d'actuació de centre des del servei psicopedagògic escolar, haurà de concretar, almenys, els apartats següents:1. Introducció

1.1. Justificació

1.2. Contextualització

2. Organització i funcionament del departament d'Orientació o del Servei Psicopedagògic Escolar

3. Metodologia general

4. Àmbits d'actuació (de manera orientativa: atenció a la diversitat des del currículum, igualtat i convivència, acció tutorial, orientació acadèmica i professional…). En cadascun dels àmbits, caldrà especificar:4.1. Competències i elements transversals

4.2. Objectius

5. Programes d'orientació i unitats d'intervenció

5.1. Àmbit d'actuació

5.2. Metodologia específica

5.3. Competències i elements transversals

5.4. Objectius

5.5. Seqüència d'activitats temporalitzada

5.6. Recursos materials

5.7. Criteris i instruments d'avaluació

5.8. Coordinació amb agents externs

6. Avaluació de la pràctica orientadora a través dels indicadors d'èxit

2.3. Per a la resta d'especialitats

Les programacions didàctiques en l'Educació Secundària Obligatòria i en el Batxillerat hauran de concretar, almenys, els apartats següents:1. Introducció

1.1. Justificació de la programació

1.2. Contextualització

2. Objectius de l'etapa respectiva vinculats amb la matèria o l'àmbit3. Competències

4. Continguts

5. Criteris d'avaluació

6. Instruments d'avaluació (i la seua relació amb els criteris d'avaluació)

7. Criteris de qualificació

8. Metodologia. Orientacions didàctiques

9. Mesures de resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu o amb alumnat que requerisca actuacions per a la compensació de les desigualtats (mesures de Nivell III i Nivell IV)

10. Unitats didàctiques:

10.1. Organització de les unitats didàctiques (objectius de la unitat, continguts, criteris d'avaluació, competències, activitats d'ensenyament-aprenentatge, recursos didàctics, activitats d'avaluació i activitats de reforç i ampliació)

10.2. Distribució temporal de les unitats didàctiques

11. Elements transversals

12. Activitats complementàries

13. Avaluació de la pràctica docent a través d'indicadors d'èxitCOS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMESA) La programació didàctica contindrà un mínim de 10 i un màxim de 15 unitats didàctiques, i s'organitzarà en un dels següents formats:1. Es correspondrà amb un curs acadèmic d'un dels nivells corresponents als currículums oficials dels idiomes impartits a les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana, o bé,

2. S'organitzà en tres blocs de 5 unitats cadascun d'ells. En el cas de contindre menys de 15 unitats, es repartiran proporcionalment el nombre d'unitats didàctiques de cada nivell. Cada bloc es correspondrà amb un dels nivells impartits a les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana.

La programació didàctica es redactarà en l'idioma corresponent.La programació didàctica, que tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant, i tindre una extensió màxima de 60 pàgines, en format DIN-A4, escrites a doble espai, amb lletra "Arial" (no s'admetrà cap altra tipologia d'Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d'identificació de la persona aspirant, el cos i l'especialitat per la qual es presenta (no es comptabilitzarà en les 60 pàgines). No podrà contindre hipervincles. Els annexos no podran superar les 15 pàgines (que no es computaran en les 60 inicials establides). En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir. La presentació haurà d'efectuar-se en un únic document en format PDF que no superarà els 20 MB.B) Les programacions didàctiques hauran de contenir, com a mínim, els apartats següents:

1. Introducció

2. Perfil de l'alumnat

3. Orientacions metodològiques per al desenvolupament de les competències lingüístiques, sociolingüístiques i pragmàtiques

4. Aprenentatge per mitjà de tasques

5. Desenvolupament de la competència estratègica que fomente l'autonomia de l'alumnat.

6. Importància de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

7. De cada unitat:

7.1. Nivell i curs al qual va dirigit essencialment

7.2. Objectius generals i específics que es pretenen aconseguir en cada competència comunicativa

7.3. Continguts: lingüístic, lèxic, fonètic, sociolingüístic o cultural i pragmàtic

7.4. Tasques organitzades per objectius per a desenvolupar a l'aula

7.5. Activitats per a fomentar l'autonomia de l'alumnat

7.6. Temps aproximat de desenvolupament

7.7. Altres tasques per a desenvolupar fora de l'aula que reforcen l'aprenentatge

7.8. Mesures i activitats per a l'avaluació (de diagnòstic, formativa i sumativa), l'autoavaluació i la coavaluació.

COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUESA) Presentació de la programació didàctica

A.1) La programació didàctica es correspondrà amb un dels sis cursos dels ensenyaments professionals de Música, segons l'especialitat convocada. Tenint en compte les diferents especialitats, a continuació es detalla sobre quina assignatura s'haurà de fer el disseny de la prova:– Clarinet, Flauta travessera, Saxòfon, Piano, Viola, Violí, Violoncel: de l'assignatura pròpia de l'instrument que presenten.

– Fonaments de composició: de l'assignatura d'Anàlisi, Harmonia o Fonaments de composició.

A.2) En l'esmentada programació s'especificaran els objectius, continguts, criteris d'avaluació i metodologia, i haurà d'organitzar-se en un mínim de 10 i un màxim de 15 unitats didàctiques, que hauran d'estar numerades.

La programació didàctica, que tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant, i tindre una extensió màxima de 60 pàgines, en format DIN-A4, escrites a doble espai, amb lletra "Arial" (no s'admetrà cap altra tipologia d'Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d'identificació de la persona aspirant, el cos i l'especialitat per la qual es presenta (no es comptabilitzarà en les 60 pàgines). No podrà contindre hipervincles. Els annexos no podran superar les 15 pàgines (que no es computaran en les 60 inicials establides). En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir. La presentació haurà d'efectuar-se en un únic document en format PDF que no superarà els 20 MB.B) Els elements que es tindran en compte per a l'elaboració de la programació didàctica, seran els següents:

1. Introducció

1.1. Justificació

1.2. Contextualització

2. Objectius didàctics del curs per al qual es programa d'acord amb els objectius generals i específics del currículum vigent.

3. Metodologia: orientacions didàctiques.

a) Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius.

b) Activitats i estratègies d'ensenyament i aprenentatge. Activitats complementàries.

4. Seqüenciació de continguts.

5. Avaluació.

5.1. Criteris d'avaluació.

5.2. Instruments d'avaluació.

6. Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

7. Recursos materials.

8. Unitats didàctiques (mínim deu).

a) Organització de les unitats didàctiques (objectiu de la unitat, continguts, recursos didàctics i activitats d'avaluació)

b) Distribució temporal de les unitats didàctiques.

COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

La programació didàctica, que tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant, i tindre una extensió màxima de 60 pàgines, en format DIN-A4, escrites a doble espai, amb lletra "Arial" (no s'admetrà cap altra tipologia d'Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d'identificació de la persona aspirant, el cos i l'especialitat per la qual es presenta (no es comptabilitzarà en les 60 pàgines). No podrà contindre hipervincles. Els annexos no podran superar les 15 pàgines (que no es computaran en les 60 inicials establides). En el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir. La presentació haurà d'efectuar-se en un únic document en format PDF que no superarà els 20 MB.A) PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

Les programacions didàctiques hauran d'organitzar-se en un mínim de 10 i un màxim de 15 unitats didàctiques, que hauran d'estar numerades, i hauran de contindre com a mínim els següents apartats:

1. Introducció

1.1. Justificació

1.2. Contextualització

2. Objectius

3. Coneixements i capacitats a adquirir per part de l'alumnat (disponibles en els suplements europeus als títols de tècnic i tècnic superior http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/europass.html)

4. Metodologia: orientacions didàctiques

4.1. Metodologia general i específica. Recursos didàctics i organitzatius

4.2. Activitats i estratègies d'ensenyament i aprenentatge. Activitats complementàries

5. Avaluació

5.1. Criteris d'avaluació

5.2. Instruments d'avaluació

6. Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials

7. Recursos materials

8. Unitats didàctiques

8.1. Organització de les unitats didàctiques

8.2. Distribució temporal de les unitats didàctiquesB) GUIA DOCENT

La guia docent correspondrà a una de les assignatures dels plans d'estudi dels ensenyaments superiors d'arts plàstiques i disseny.

La guia docent, que tindrà caràcter personal, haurà de ser elaborada de forma individual per la persona aspirant i tindre una extensió màxima de 20 pàgines, en format DIN-A4, escrites a doble espai, amb lletra Arial (no s'admetrà cap altra tipologia d'Arial) i amb un cos de lletra de 12 punts, sense comprimir. La portada contindrà les dades d'identificació de la persona aspirant, el cos i l'especialitat per la qual es presenta (no es comptabilitzarà en les 10 pàgines). No podrà contindre hipervincles. Els annexos no poden superar les 10 pàgines (que no es computaren en les 20 inicials establides), en el cas d'utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir. La presentació haurà d'efectuar-se en document en format PDF que no superarà els 20 MB.

L'esmentada guia docent contindrà els següents elements mínims:• Dades d'identificació de l'assignatura

• Objectius generals i contribució de l'assignatura al perfil professional de la titulació

• Coneixements previs, coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació

• Competències de l'assignatura

• Resultats d'aprenentatge

• Un mínim de cinc unitats didàctiques o blocs temàtics on es desenvoluparan els continguts de l'assignatura i l'organització temporal del seu aprenentatge

• Metodologia i activitats formatives

• Adequació del procés d'ensenyament aprenentatge a les aptituds de l'alumnat

• Sistema d'avaluació i qualificació: instruments i criteris d'avaluacióANNEX III

Característiques de les proves de contingut pràcticCos docent d'Ensenyament Secundari201 Filosofia

La prova de contingut pràctic constarà de tres parts:

1. Anàlisi històrica-semàntica d'un terme filosòfic.

2. Comentari d'un text filosòfic.

3. Resolució d'un problema ètic o lògic.La qualificació final d'aquesta prova serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascuna de les seues parts.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.203 Llatí

La prova de contingut pràctic partirà d'un text en prosa per a la seua traducció amb o sense diccionari (segons el parer de la Comissió de Selecció) i el seu comentari fonètic-morfològic, sintàctic-estilístic, sociocultural o històric, segons les característiques de l'autoria.

El text proposat serà d'un dels autors o de les autores que figuren en el temari que regeix el concurs oposició.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.204 Llengua Castellana i Literatura

La prova de contingut pràctic constarà de dues parts:

1. Comentari filològic i literari d'un text anterior al segle XVIII.

2. Anàlisi d'un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la importància d'aquests per al significat global del text.

La qualificació final d'aquesta prova serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascuna de les seues parts.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.205 Geografia i Història

La prova de contingut pràctic constarà de tres parts:

1. Interpretació i comentari d'un mapa geogràfic, d'una gràfica o d'una estadística que supose l'ús de diverses variables espacials i/o temporals.

2. Interpretació i comentari d'un text històric o historiogràfic. No interessa el reconeixement sinó la seua situació al voltant d'una època i una societat determinades.

3. Anàlisi i comentari d'una diapositiva o imatge en color de tres que han d'identificar-se. Cadascuna d'aquestes correspondrà a un dels àmbits artístics tradicionals: Arquitectura, Escultura i Pintura.La qualificació final d'aquesta prova serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascuna de les seues parts.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.206 Matemàtiques

La prova de contingut pràctic es basarà en la resolució de problemes que versaran sobre els continguts marcats en els temaris oficials vigents que regeixen en els procediments d'ingrés en l'especialitat de matemàtiques del cos de professors d'Ensenyament Secundari: àlgebra, geometria, anàlisi matemàtica, càlcul numèric, probabilitat i estadística., amb l'objecte que es demostre la destresa de la persona aspirant en almenys quatre dels sis blocs abans exposats.En el cas que la prova conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.207 Física i Química

La prova de contingut pràctic constarà de les següents parts:

1. Resolució de problemes relatius als conceptes, lleis i teories científiques de la Física que configuren el contingut del temari d'aquesta matèria en l'especialitat.

2. Resolució de problemes relatius als conceptes, lleis i teories científiques de la Química, que configuren el temari d'aquesta matèria en l'especialitat.

3. Resolució de qüestions relatives a la utilització de procediments del treball científic i descripció de tècniques experimentals de les matèries que constitueixen l'especialitat.

4. Resolució de qüestions científiques, metodològiques i didàctiques relacionades amb els continguts del temari oficial o amb el currículum de les matèries que configuren l'especialitat.

El nombre de problemes i qüestions proposades haurà de ser el mateix per a cadascuna de les dues matèries de l'especialitat.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.208 Biologia i Geologia

La prova de contingut pràctic constarà de tres parts:

1. Identificació visual d'espècies animals i vegetals mediterranis i de minerals i roques (un 20 % de la qualificació total).

2. Anàlisi i interpretació de mapes o talls geològics. Identificació de la influència dels factors climàtics, tectònics i litològics en la gènesi d'un paisatge (mitjançant fotografies o diapositives) i/o anàlisi i interpretació d'imatges citològiques (mitjançant fotografies, diapositives o preparacions microscòpiques) (un 30 % de la qualificació total).3. Resolució de problemes oberts en els quals es plantejaran qüestions sobre l'aplicació de conceptes, lleis i teories científiques i la utilització de procediments de treball científic. Aquestes qüestions podran exigir el disseny d'una experiència, realitzable amb els recursos habituals d'un centre docent, destinada a posar a prova una hipòtesi prèviament plantejada per la Comissió de Selecció (un 50 % de la qualificació total).

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.209 Dibuix

La prova de contingut pràctic constarà de dues parts:

a) Resolució de tres exercicis de diferents sistemes de representació.b) Realització d'una composició plana d'expressió plàstica o color sobre suport paper, en relació amb la impartició del currículum de les matèries assignades a l'especialitat en l'Educació Secundària.

Les persones aspirants hauran d'anar proveïdes dels instruments de dibuix i mesura que consideren adequats, tenint en compte que el procediment pictòric de la composició podrà ser: llapis, ceres, tintes o qualsevol altre, exclosos els aglutinants líquids o viscosos (pintura a l'aigua, a l'oli, etc.)

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.210 Francés

La prova de contingut pràctic constarà de dues parts:

1. Traducció al francés sense diccionari d'un text d'una extensió aproximada de 300 a 400 paraules.

2. Resposta en francés a qüestions d'acord amb els procediments de l'àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d'anàlisi del discurs, a partir d'un text d'un autor o d'una autora rellevant.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.211 Anglés

La prova de contingut pràctic constarà de dues parts:

1. Traducció a l'anglés sense diccionari d'un text d'una extensió aproximada de 300 a 400 paraules.

2. Resposta en anglés a qüestions d'acord amb els procediments de l'àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d'anàlisi del discurs, a partir d'un text d'un autor o d'una autora rellevant.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.216 Música

La prova de contingut pràctic constarà de dues parts:

1. Audició i anàlisi d'una peça musical (melòdic, agògic-dinàmic, tímbric, harmònic-contrapuntístic, formal i estilístic) i la seua aplicació pedagògica. L'obra serà proposada per la Comissió de Selecció.2. Interpretació d'un temps o fragment d'una obra musical, elegida per la Comissió de Selecció d'entre cinc proposades per la persona aspirant, bé amb l'instrument que aporte o bé al piano. En el cas de les persones aspirants que trien cant, interpretaran l'obra a capella o acompanyant-se a si mateixes d'instrument. Es valorarà el nivell de dificultat de la partitura, de la tècnica de l'instrument i de la qualitat de la interpretació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada part.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.217 Educació Física

La prova de contingut pràctic constarà de tres parts:

1. Disseny i explicació d'una sessió de treball o demostració pràctica d'escalfament o similar.

2. Preparació i exposició de dues modalitats esportives triades per la persona aspirant d'una llista elaborada i proposada per la Comissió de Selecció, que haurà d'incloure l'execució pràctica de les tècniques bàsiques o exercicis específics d'aquestes modalitats esportives.3. A partir d'un motiu musical, triat a l'atzar per la Comissió de Selecció, elaboració d'un muntatge d'expressió corporal i la representació d'aquest.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores (i es reservaran almenys 30 minuts per a la preparació i l'exposició de la tercera part).218 Orientació Educativa

La prova de contingut pràctic constarà de la resolució d'un supòsit pràctic sobre algun dels següents temes:

a) Realització d'una proposta curricular específica consistent a analitzar un supòsit pràctic referit a un grup d'alumnes amb retards d'aprenentatge, la proposta d'actuacions conduents a proporcionar la resposta educativa adequada, prenent com a referència el currículum de l'etapa i concretant-hi les seues possibles adaptacions o modificacions curriculars.

b) Justificació i elaboració d'un dictamen d'escolarització sobre l'alumnat amb necessitats educatives especials a partir de la informació proporcionada.

c) Establiment i justificació, a partir d'un supòsit concret, del programa de suport a un pla d'acció tutorial.

d) Disseny d'un pla d'activitats del departament d'orientació referent a les possibilitats d'orientació acadèmica i professional per a un grup d'alumnat determinat.

La persona aspirant triarà una opció d'entre les tres que proposarà la Comissió de Selecció.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.219 Tecnologia

La prova de contingut pràctic constarà de dues parts:

1. Resolució de problemes i/o exercicis d'aplicació en relació amb la part A del temari. La Comissió de Selecció decidirà sobre l'execució d'exercicis a l'aula-taller o a l'aula d'informàtica.

2. Explotació didàctica d'un projecte (com a resposta a un problema) o de l'anàlisi d'un objecte o sistema tècnic plantejat per la Comissió de Selecció. El seu desenvolupament haurà de contindre, entre altres aspectes, els objectius didàctics que es pretenen, els continguts que s'estudiaran, el mètode de treball i les activitats d'aula mitjançant les quals es desenvolupen aquests continguts i la manera d'avaluar l'aprenentatge de l'alumnat.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.

222 Formació i Orientació Laboral

La Comissió de Selecció triarà dues o més opcions de prova pràctica. Cadascuna d'aquestes opcions consistirà en el plantejament i/o en l'anàlisi d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o en la resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:• Drets i deures laborals i normativa que s'hi relaciona. Interpretació dels diferents tipus de contractació i les seues característiques. Modificacions del contracte de treball i les seues conseqüències.

• El rebut de salaris: salari base, complements salarials i prestacions extrasalarials. Determinació de la base de cotització de la Seguretat Social i de la base subjecta a l'IRPF. Liquidació d'havers.

• L'extinció del contracte de treball. Liquidació, saldo i quitança. Càlcul d'indemnitzacions i la seua documentació.

• Participació de les persones treballadores i de les treballadores en l'empresa. Representacions unitària i sindical de les persones treballadores i de les treballadores. Òrgans de representació. Seccions sindicals. Convenis col·lectius. El conflicte col·lectiu i el conflicte individual en les relacions laborals.

• Prestacions en matèria de Seguretat Social. Afiliació, altes i baixes. Cotització.

• Innovació empresarial. Actituds i habilitats de les persones emprenedores. Realització i valoració del projecte empresarial.

• Anàlisi i característiques de les diferents formes jurídiques de les empreses. Elaboració i interpretació dels comptes anuals.

• Prevenció de riscos laborals. Factors de risc. Anàlisi i avaluació de riscos. Plans d'emergència i evacuació. Gestió de la prevenció.• Orientació sociolaboral. Identificació d'itineraris formatius. Procés d'inserció laboral. Tècniques utilitzades en el procés de cerca d'ocupació.

• Habilitats de treball en equip i negociació de conflictes.

La persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova pràctica conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores per prova.242 Intervenció Sociocomunitària

La Comissió de Selecció triarà dues o més opcions de prova pràctica. Cadascuna d'aquestes opcions consistiran en el plantejament i/o en l'anàlisi d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o en la resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:• Elaboració d'un programa d'animació cultural i/o de desenvolupament comunitari, a partir d'un supòsit.

• Plantejament d'un projecte de dinamització d'un espai d'oci, prèviament definit, tenint en compte la perspectiva de gènere.

• Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit.

• Simulació de tècniques per al desenvolupament d'habilitats bàsiques necessàries per a l'autonomia personal i social.

• Elaboració d'un programa d'intervenció social, i/o de desenvolupament i d'adquisició d'hàbits d'autonomia personal a partir d'un supòsit.

• Elaboració d'un projecte de col·laboració entre les famílies i l'escola infantil.

• Plantejament d'un projecte educatiu per a un centre d'educació formal o d'educació no formal, dirigit a xiquets i a xiquetes.

• Elaboració d'una programació d'intervenció educativa referida a la pràctica psicomotora.

• Elaboració d'un projecte d'animació turística, amb la gestió dels recursos pertinents, a partir d'un supòsit.

• Plantejament d'un projecte de dinamització per al foment de la participació social de les dones.

• Disseny d'una campanya de sensibilització amb perspectiva de gènere.

• Elaboració d'un programa d'inclusió social de persones amb dificultats de comunicació, de llenguatge i de parla.

La persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i als instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova pràctica conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores per prova.243 Hostaleria i Turisme

La Comissió de Selecció triarà dues o més opcions de prova pràctica. Cadascuna de les opcions de la prova consistirà en el plantejament i/o en l'anàlisi d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o en la resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:• Pla de màrqueting del pròxim any d'un producte turístic (objectius, estratègies associades als objectius, calendari d'accions, accions associades a objectius, control de les accions per a la consecució d'objectius).

• Ubicació en mapa turístic mut de destinacions turístiques nacionals i/o internacionals.

A partir d'un supòsit pràctic aportat d'hostaleria i/o de turisme, realitzar una anàlisi del mercat amb vista a la creació d'un nou producte turístic (anàlisi de la persona consumidora, tendències de la persona consumidora turística, públic objectiu seleccionat i justificació, tendències de les persones consumidores). Passos a seguir.

• Supòsit pràctic de tendències en el sector turístic de la Comunitat Valenciana: oferta i demanda.

• A partir de la documentació aportada, elaboració d'una DAFO del sector turístic de la Comunitat Valenciana

• A partir d'un supòsit pràctic, presentar eines de gestió, anàlisi i viabilitat econòmica i administrativa d'establiments de restauració, d'allotjament o d'agències de viatges.

• Supòsit pràctic de processos d'aprovisionament i de control de consum de productes gastronòmics per a l'organització d'un esdeveniment proposat: food cost, menú engineering, llei d'Oms, mètode ABC, gestió de documentació, identificació dels APPCC, etc.

• Organització d'un esdeveniment concret: fases, recursos materials, recursos humans, càlculs de viabilitat econòmica (preu total i per pax), justificació de la proposta, etc.

• Confecció de menú amb la seua identificació dels productes DOP, IGP i Productes de la Terra europeus utilitzats en el menú, escandall, etc.

• Elaboració d'un manual per a la persona guia de turisme d'una ciutat de la Comunitat Valenciana: inventari i avaluació de recursos turístics, itinerari proposat, tècniques de comunicació als grups turístics, elements normatius aplicables, etc.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova pràctica conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores per prova.245 Processos i Mitjans de comunicació

La Comissió de Selecció triarà dues o més opcions de prova pràctica. Cadascuna de les opcions de la prova consistirà en el plantejament i/o en l'anàlisi d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o en la resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:• Ajustos de sistemes de sonorització.

• Instal·lacions elèctriques.

• Control i manipulació d'equips d'il·luminació.

• Ajust d'equips de captació d'imatge en fotografia, cinema, vídeo o televisió.

• Guions audiovisuals.

• Propietat intel·lectual. Creative Commons.

• Gestió de projectes d'espectacles i d'esdeveniments.

• Disseny i creació de personatges per a animació.

• Animació d'elements 3D.

• Llenguatge musical.

• Programació de sessions d'animació músico-visual.

La persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova pràctica conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores per prova.254. Informàtica

La Comissió de Selecció triarà dues o més opcions de prova pràctica. Cadascuna de les opcions de la prova consistirà en el plantejament i/o en l'anàlisi d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o en la resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:• Anàlisi i disseny d'aplicacions informàtiques que complisquen certs requisits donats sobre: Estructures de dades, descripció de programes, interfícies de E/S, comportament i procediments d'ús.

• Desenvolupament, manteniment i / o verificació de programes en llenguatges estructurats i orientats a objectes. Programació de serveis i processos. Desenvolupament web en entorns client/servidor.

• Desenvolupament, implementació i/o manteniment d'aplicacions multiplataforma en entorns client/servidor.

• Utilització de llenguatges i utilitats de sistemes gestors de base de dades relacionals per a la definició, manipulació i/o administració de dades.

• Sistemes informàtics multiusuaris i en xarxa.

• Disseny de sistemes en xarxa. Serveis de xarxa i internet.

• Programari lliure i/o propietari.

• Realització de funcions d'explotació i/o administració en un sistema de xarxa local.

En el cas que la prova pràctica conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.256 Llengua i Literatura Valenciana

La prova de contingut pràctic constarà de dues parts:

1. Comentari filològic i literari d'un text anterior al segle XVIII.2. Anàlisi d'un text contemporani en els diferents nivells (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la importància d'aquests per al significat global del text.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.261 Economia

L'exercici pràctic constarà de dos o més exercicis, a triar d'entre els següents:

– Un comentari d'un text relacionat amb el temari de l'especialitat, a partir del qual s'hauran d'emmarcar els diferents conceptes que s'identifiquen i elaborar un escrit en el qual es relacionen aquests conceptes. És aquesta part, el tribunal valorarà la correcció en la identificació de conceptes, la justificació del marc en el qual aquests se situen, així com la capacitat de relacionar-los.

– Un supòsit pràctic de comptabilitat. En aquest cas, es valorarà la correcció i el procediment seguit per al desenvolupament el supòsit pràctic.

– Un conjunt no superior a quinze qüestions pràctiques relacionades amb el temari de l'especialitat. En aquesta part de l'exercici pràctic, s'haurà de demostrar la competència suficient en l'aplicació de tècniques i la utilització dels mitjans necessaris per a resoldre aquestes qüestions. Es valorarà el domini de procediments i tècniques aplicables a cada cas.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores.263 Administració d'Empreses

La Comissió de Selecció triarà dues o més opcions de prova pràctica. Cadascuna de les opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i / o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:• Procés comptable de les operacions econòmiques i financeres, confecció de llibres i registres de comptabilitat, i elaboració dels comptes anuals, aplicant el Pla General-Comptable. Tractament informàtic del procés comptable.

• Anàlisi econòmica i financera. Càlcul de costos i de punt mort.• Formalització de les obligacions fiscals.

• Previsions de tresoreria, control de plans pressupostaris i gestió i control de tresoreria. Càlcul d'operacions financeres, i gestió de pagaments i cobraments.

• Mitjans de finançament amb clients i clientes, persones proveïdores i institucions financeres.

• Anàlisi i contractació de serveis i/o de productes financers i/o d'assegurances, i formalització de documentació. Selecció d'inversions.• Anàlisi econòmica i financera de valors mobiliaris.

• Selecció de personal, formalització i registre de documents de contractació, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, gestió de la documentació de personal en els organismes públics, i planificació d'activitats de formació.

• Tramitació d'assumptes, expedients o reclamacions en l'Administració pública i formalització de documentació.

• Atenció al públic i protocol. Gestió de les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, de l'empresa.

• Organització d'entrevistes, de reunions, d'esdeveniments corporatius i de viatges nacionals i internacionals. Càlcul de costos d'actes i reunions i control del temps.

• Elaboració i/o valoració d'un projecte empresarial. Innovació empresarial. Actituds i habilitats emprenedores.

La persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores per prova.265 Organització i Gestió comercial

La Comissió de Selecció triarà dues o més opcions de prova pràctica. Cadascuna de les opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o la resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:• Tècniques de venda dels productes i/o dels serveis. Realització de les operacions de venda i d'atenció a la clientela. Negociació de la venda, del control, de la formació i del perfeccionament de l'equip de vendes. Plans d'atenció a la persona consumidora/usuària de béns i serveis: defensa i servei d'atenció a la persona consumidora.• Selecció i negociació de personal proveïdor i gestió de compres.• Obtenció, procés i organització de la informació en la investigació comercial. Tractament informàtic de la informació obtinguda i anàlisi estadística.

• Establiment de polítiques de màrqueting i control de l'acció publicitària. Màrqueting digital, de gestió de webs i de sistemes de comunicació digitals.

• Relacions públiques i organització d'esdeveniments. Tècniques de comunicació publicitària. Mitjans i suports de comunicació.

• Administració i gestió econòmica i financera d'una empresa comercial.

• Planificació d'una investigació comercial, selecció del canal de distribució, i promoció del producte en operacions de comerç internacional. Negociació d'operacions de compra i venda de mercaderies en l'àmbit internacional.

• Gestió administrativa en les operacions d'importació i exportació, introducció i expedició de mercaderies i formalització de la documentació corresponent. Selecció del mitjà de finançament i del pagament més adequats per a transaccions internacionals. Determinació de riscos financers de les operacions internacionals i la seua cobertura.• Organització del servei de trànsit d'una empresa de transport i de control de mercaderies i vehicles. Planificació del servei de línies regulars i transports discrecional en el servei de transport de persones viatgeres.

• Control d'establiment, d'indústries, d'activitats, de productes i de serveis en l'àmbit del consum: les inspeccions de consum. Organització i gestió dels plans formatius i campanyes d'informació en matèria de consum.

La persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores per prova.271 Processos Sanitaris

La Comissió de Selecció triarà dues o més opcions de prova pràctica. Cadascuna de les opcions de la prova consisteix en el plantejament i/o en l'anàlisi d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:• Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat.

• Descripció i realització de tècniques d'educació per a la salut i de vigilància epidemiològica adaptades a casos simulats. Estudis epidemiològics.

• Identificació de diferents preparacions de mostres tissulars i citològiques aplicant les tècniques de microscòpia adequades.

• Identificació, descripció i maneig de materials, equips bàsics i reactius químics, seguint els procediments normalitzats de treball per a la realització de tècniques generals de laboratori.

• Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.

• Realització de protocol de seguiment de dietes prescrites i interpretació de la prescripció dietètica establida.

• Identificació i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.

• Identificació i relació dels diferents documents amb els serveis o institucions sanitàries.

• Determinació de paràmetres necessaris per a exploració, detecció i enregistrament de l'estat de salut/malaltia bucodental.

• Identificació d'alteracions i patologies de la cavitat oral.

• Realització d'operacions en situacions d'atenció sanitària especial (administració de medicació, suport viral avançat, una altra atenció en situacions especials) i suport psicològic a víctimes i equips d'intervenció.

• Desenvolupament d'un suposat pla d'emergències o d'un dispositiu de riscos previsibles descrivint-ne les característiques, els requeriments i els protocols d'elaboració.

La persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, a la gestió del temps, a l'adaptació a les característiques de l'alumnat, a la resolució de problemes, a la iniciativa i a la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de quatre hores per prova.

Cos docent de Formació Professional330. Cuina i Pastisseria

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Reconeixement de matèries primeres presentades, diferents usos i aplicacions culinàries, conservació, tècniques culinàries aplicables en cadascuna d'aquestes.

• Elaboració culinària a partir d'una matèria primera proporcionada (ocells, caça o altres tipus de carns; peixos; ous; verdures ...): diferents fraccionats de les peces o productes entregats, tècniques aplicables a cadascun d'aquests, terminació, presentació i degustació.

• Preelaboració de carns, especejament, fraccionat, tècniques de preelaboració d'aquests gèneres per a la seua posterior aplicació culinària.

• Preelaboració de peix, desespinat, eviscerament, fraccionat segons la posterior tècnica culinària, tècniques de preelaboració d'aquests gèneres per a la seua posterior aplicació culinària.

• Tècniques de preelaboració de verdures i hortalisses en la seua posterior aplicació culinària.

• Elaboració de postres a partir d'una matèria primera o d'una elaboració base de múltiples aplicacions proporcionada: tècniques aplicables i desenvolupament de l'elaboració culinària.

• Elaboració d'un o més productes de fleca aplicant tècniques de fermentat (peces de brioixeria i pa).

• Aplicació de noves tècniques culinàries en la cuina actual: espumes, nitrogen, esferificacions, liofilitzats, gels, tècniques de cuinat amb buit, cuinat a baixa temperatura, etc.

• Aplicació de noves tècniques culinàries en la pastisseria actual: espumes, nitrogen, esferificacions, liofilitzats, gels, tècniques de cuinat amb buit, cuinat a baixa temperatura, etc.

• Supòsit pràctic d'organització d'un esdeveniment en els quals es presenten adequadament els següents elements o altres: diferents càlculs aplicables sobre les matèries primeres necessàries, càlcul de desaprofitaments, documentació associada a la gestió de l'estoc i de la producció, confecció d'escandall i menú engineering, recepció i conservació de matèries primeres, tall i fraccionat d'aquestes, recursos humans necessaris i organització d'aquests, etc.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.331. Equips electrònics

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Disseny i desenvolupament de productes electrònics analògics

• Disseny i desenvolupament de productes electrònics digitals i microprogramables

• Disseny, implantació i manteniment de sistemes telemàtics.

• Càlcul i disseny d'instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions, segons la normativa i la reglamentació vigents a partir de propostes de dades d'un projecte.

• Configuració de sistemes de producció i emissió de senyals de televisió i de ràdio, recepció de senyals de televisió i de ràdio, telefonia.• Elaboració de programes per al control de dispositius en llenguatges de baix i d'alt nivell i de programes informàtics d'aplicació general.• Comunicacions industrials.

• Configuració i manteniment de sistemes de xarxes sense fils locals i d'àrea extensa. Operació del sistema operatiu i dels programes d'un equip informàtic. Disseny, implantació i manteniment de sistemes informàtics monousuari, multiusuari, així com diagnòstic i localització d'avaries en aquests sistemes.

• Configuració d'instal·lacions automatitzades i xicotetes instal·lacions d'automatisme, analitzant el funcionament, les característiques i la normativa d'aplicació. Muntar els circuits de maniobra, de control i de protecció, a partir d'esquemes o d'especificacions del funcionament de la instal·lació. Execució. Així com diagnosi i reparació d'avaries en instal·lacions automatitzades i automatismes elèctrics.• Muntatge, manteniment i posada en funcionament dels sistemes d'electromedicina i d'instal·lacions associades, resolent les contingències i complint els objectius programats amb les condicions de qualitat i de seguretat establides, d'acord amb la documentació tècnica i la normativa aplicable. Així com diagnòstic d'avaries o de disfuncions d'equips i d'instal·lacions.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, a la gestió del temps, a l'adaptació a les característiques de l'alumnat, a la resolució de problemes, a la iniciativa i a la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.332. Estètica

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Elaboració i aplicació de pròtesi per a la caracterització d'un personatge.

• Realització de maquillatges de fantasia corporal i/o facial.

• Aplicació de tècniques de maquillatge social i/o per a mitjans audiovisuals.

• Aplicació de tècniques de manicura, pedicura i escultura d'ungles.

• Elaboració de propostes tècniques de canvi sobre la imatge física amb la utilització de mitjans informàtics de tractament de la imatge.• Aplicació de tècniques d'higiene i de tractaments estètics facials i corporals integrant tècniques d'aparatologia, cosmètiques i manuals, segons diagnòstic previ.

• Realització de tècniques manuals facials i corporals.

• Aplicació de tècniques de depilació.

• Realització de microimplantació de pigments.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, a l'adaptació a les característiques de l'alumnat, a la resolució de problemes, a la iniciativa i a la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.334. Instal·lació i Manteniment d'equips tèrmics i de fluids

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Muntatge de canonades metàl·liques i/o plàstiques. Realització, sota mesures, d'un entramat de tubs, amb realització de figures i la inclusió d'elements típics d'instal·lacions, emprant les tècniques d'unió necessàries.

• Recollida i/o recuperació de fluid refrigerant. Operacions de càrrega. Posada en marxa. Regulació d'elements d'una instal·lació frigorífica.

• Diagnosi i reparació d'una instal·lació tèrmica i/o de fluids.

• Disseny i/o interpretació i/o muntatge d'un quadre elèctric relatiu a una instal·lació frigorífica senzilla.

• Presa de mesures/dades rellevants d'una instal·lació frigorífica per a fer tasques com ara: representar el seu cicle de funcionament corresponent en un diagrama de Molguera, calcular els rendiments energètics, diagnosticar/avaluar el seu funcionament, efectuar manteniment preventiu, etc.

• Càlcul de la potència frigorífica necessària en la instal·lació d'una cambra frigorífica proposada. Dimensionament i selecció dels components principals del circuit frigorífic.

• Càlcul de càrregues per a una instal·lació de calefacció o de climatització. Càlcul de la potència instantània d'un equip de climatització.• Dimensionament i/o muntatge d'una xarxa de canalitzacions de fluids tèrmics i/o combustibles (aigua, aire, refrigerant, gas, etc.)

• Representació en el diagrama psicromètric d'un procés de tractament d'aire determinat. Càlculs.

• En un escalfador o caldera d'aigua a gas, verificar l'estanquitat de la línia de gas, regular la pressió del gas en la rampa de cremadors a un valor indicat. Càlcul de la potència calorífica de l'escalfador. Interpretació de l'anàlisi de combustió d'un escalfador o caldera i càlcul del rendiment a partir d'aquest.

• Regulació d'un grup xicotet de pressió d'aigua, dotat de bomba i de calderí tancat, a una pressió de parada i arrencada determinades.• Roda de reconeixement d'elements i/o components específics d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.335. Instal·lacions electrotècniques

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Configuració d'instal·lacions electrotècniques en habitatges, edificis i indústries, documentant el procés segons el REBT.

• Construcció, a partir dels plans del projecte, d'instal·lacions electrotècniques.

• Càlcul de bobinatges de màquines elèctriques.

• Posada en marxa i localització d'avaries en equips per a la regulació de màquines rotatives.

• Configuració d'automatismes industrials programats i cablejats.• Configuració d'instal·lacions domòtiques amb PLC o mitjançant KNX.

• Configuració de circuits pneumàtics, electropneumàtics i hidràulics.

• Configuració i programació de robots.

• Configuració, càlcul i localització d'avaries d'instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicació.

• Configuració d'instal·lacions solars fotovoltaiques.

• Instal·lació i configuració de xarxes per a comunicacions industrials.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.338. Manteniment de Vehicles

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Verificacions, controls i reparacions del motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

• Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de transmissió, frenada i trens de rodatge.

• Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de seguretat i de confortabilitat del vehicle.

• Processos de mecanització.

• Processos de reparació i substitució d'elements fixes i amovibles de la carrosseria del vehicle.

• Processos de preparació i d'aplicació de productes per a la protecció i preparació de superfícies de la carrosseria.

• Processos de preparació i aplicació de productes per a l'acabat i l'embelliment de carrosseries.

• Mesures de seguretat en els processos de manteniment de vehicles.• Verificacions, controls i reparacions de noves tecnologies de propulsió.

• Verificacions, controls i reparacions dels accessoris de maquinària.• Verificacions, controls i reparacions de sistemes de bogie, frenada, tracció i xoc i sistemes de confortabilitat del material rodant ferroviari.En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.340. Mecanitzat i Manteniment de Màquines

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Mecanitzat entorn i/o fresadora de peces individuals o de les parts que componguen un conjunt a partir d'un pla, en el qual s'especifiquen les característiques necessàries per a la seua fabricació.

• Realització d'un o de diversos programes de control numèric (CNC) a partir d'un pla per a mecanitzar entorn i/o fresadora.

• Realització d'un o de diversos programes, mitjançant mecanitzat assistit per ordinador (CAM) a partir d'un pla de fabricació d'una peça per a mecanitzar entorn i/o fresadora.

• Calibratge d'eines i execució del programa de CNC en un torn o fresadora amb CNC.

• Disseny i/o realització d'un o de diversos muntatges dels diferents elements necessaris perquè es produïsca una seqüència de moviments produïts per uns actuadors pneumàtics i/o hidràulics partint de la seua descripció.

• Programació d'autòmats programables i d'implementació d'automatismes.

• Identificació, nomenclatura i funcionalitat de màquines i d'eines variades del taller mecànic.

• Realització dels càlculs i/o execució del procés de mecanitzat en la màquina d'electroerosió per a la realització d'un treball proposat.• Realització dels càlculs i/o de disseny del procés de mecanitzat per a la realització d'un treball proposat de matriceria i/o de motles.

• Realització d'operació de muntatge i de desmuntatge d'un element mecànic i/o electromecànic. Diagnosticant l'avaria i/o defecte de funcionament i l'estat d'elements i de peces utilitzant els instruments de mesura apropiats i l'eina adequada per a cada operació. Realització d'un conjunt soldat a partir d'un pla.• Realització d'un diagnòstic d'una màquina del taller. Realitzant un informe de l'estat dels elements mecànics i/o electromecànics que la componen.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.345. Operacions i Equips de Producció Agrària

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Realització, organització i control del manteniment, reparació i funcionament de les instal·lacions, maquinària i equips d'una empresa agrària.

• Realització/organització de labors/operacions de reproducció, propagació i producció de plantes de viver.

• Realització/organització de labors en conreus herbacis intensius/extensius, en fruiters i cítrics, en conreus arboris i arbustius extensius.• Realització/organització de les tasques d'implantació i conservació de jardins i zones verdes.

• Realització/organització de tasques relacionades amb les composicions florals i/o activitats de gestió i de venda en establiments de jardineria i de floristeria.

• Realització/organització de projectes i/o tasques de repoblació, de tractaments silvícoles, de conservació, d'aprofitament, de manteniment i/o de defensa de masses forestals.

• Realització/organització d'un projecte per a la producció d'animals per a la llet, carn, llana i avicultura.

• Realització/organització d'un projecte per a la producció agrícola i/o ramadera ecològica.

• Realització/organització d'activitats d'ús públic, tècniques d'educació ambiental i/o de desenvolupament en el mitjà.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.347. Perruqueria

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Realització de canvis de color, permanents o semipermanents, totals o parcials en el cabell

• Realització de talls de cabell amb la utilització de diferents eines en funció de l'estil i de la tècnica.

• Aplicació de tècniques de rasurat i de barberia

• Realització de canvis de forma permanent del cabell entre diferents propostes.

• Estudi de la imatge integral d'una model i transformació estètica del cabell

• Realització de canvis de forma temporal entre diferents proposades

• Realització de pentinats i/o recollits en funció d'un supòsit pràctic• Confecció, aplicació, adequació i/o canvis de color de pròtesis capil·lars

• Realització de pentinats per a produccions audiovisuals, escèniques, publicitàries i/o de moda

• Elaboració de propostes tècniques de canvi sobre la imatge física, amb la utilització de mitjans informàtics de tractament de la imatge.• Aplicació de tractaments capil·lars, integrant tècniques electroestètiques, cosmètiques i manuals segons diagnòstic dermotricològic previ.• Aplicació de tècniques estètiques de mans i/o de peus. L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar en les condicions de seguretat i higiene adequades.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.

349. Procediments Sanitaris i Assistencials

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Planificació, preparació i aplicació de cures auxiliars d'infermeria en pacients simulats.

• Preparació i aplicació de tècniques de neteja, de desinfecció i d'esterilització d'instrumental i d'equips sanitaris.

• Identificació i manipulació de protocols, de processos, d'instruments, de materials i de mitjans de cultiu, per al processament de mostres de teixits i altres mostres biològiques per a estudi anatomopatològic i estudis citogenètic.

• Identificació de protocols i realització de tècniques d'extracció, de clonació, de seqüenciació i d'electroforesi d'àcids nucleics. Tècniques d'anàlisi cromosòmica, d'amplificació d'ADN (PCR) i d'hibridació amb sonda.

• Identificació i classificació de nutrients i d'aliments i elaboració de dietes saludables, adaptades a les necessitats alimentàries individuals i col·lectives.

• Identificació i realització de processos de control de qualitat higiènica i de dietètica dels aliments i d'etiquetatge segons reglament UE 1169/2011.

• Identificació i realització de tràmits per a la gestió de: ingressos, altes i llits de pacients en l'àrea d'hospitalització i urgències, transport sanitari i de la documentació sanitària, mitjançant aplicacions informàtiques clinicoadministratives.

• Identificació, definició i realització dels documents i d'històries clíniques, d'ús en centres sanitaris, aplicant criteris de normalització documental i la seua posterior anàlisi estadística per a l'obtenció de diversos estudis d'una població.

• Identificació del material i components de la dotació dels diferents tipus de vehicles assistencials, així com el seu manteniment, condicionament i control. Aplicació dels mètodes i senyalització de la zona de l'incident. Emplenament de la documentació sanitària i administrativa en l'atenció sanitària d'un vehicle d'emergències.• Realització de triatge, criteris i protocols de classificació de víctimes segons la situació d'emergència, identificació dels signes de compromís vital i aplicació de tècniques de suport vital bàsic (SVB). Procediments de mobilització i immobilització, amb els materials i tècniques necessàries.

• Realització de tècniques de prevenció bucodental.

• Identificació i preparació d'equips i materials per a odontoestomatologia, preses d'impressió, comprovació dels resultats obtinguts relacionant les tècniques amb els diferents tipus de pròtesis. Emplenament de la fitxa clínica dental, identificant els diferents registres en pròtesis i ortodòncia.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.350. Processos comercials

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Planificació d'actuacions de marxandatge en l'establiment comercial: promoció del producte, organització i promoció del punt de venda, i comunicació i informació.

• Definició i muntatge d'un aparador. Organització de campanyes de promoció i de publicitat

• Organització, gestió i control del procés de logística comercial: emmagatzematge, i distribució, nacional i internacional, de mercaderies, amb la utilització d'aplicacions informàtiques específiques de gestió.• Distribució del magatzem, funcionament, control d'inventaris i d'expedició de mercaderies. ISSN.

• Anàlisi, selecció i càlcul de costos en el transport internacional de mercaderies.

• Definició de rutes de transport internacional de mercaderies. Formalització de la documentació de transport i assegurança en el transport, nacional i internacional, de mercaderies.

• Gestió administrativa de les operacions de transport de mercaderies i de persones viatgeres.

• Organització del sistema informàtic, i dels procediments de protecció de la informació. Manteniment operatiu dels elements informàtics, operativitat en un sistema de xarxa i en un sistema de teleprocés.• Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i d'integració entre aplicacions i documents, amb condicions de seguretat, de qualitat i d'eficiència.• Transmissió i obtenció d'informació mitjançant internet. Eines de comerç electrònic, d'administració de pàgines web, de botigues virtuals i de sistemes de comunicació digital.

• Disseny i elaboració de materials publicitaris i informatius.

• Disseny i elaboració del sistema d'informació per al servei d'atenció a la persona consumidora, i utilització de tècniques estadístiques i de tractament informàtic.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

En el cas que la prova de contingut pràctic conste de diversos exercicis, la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun d'aquests.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.351. Processos de Gestió Administrativa

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Elaboració i formalització de documentació amb equips ofimàtics, amb condicions de seguretat, de qualitat i d'eficiència.

• Sistemes d'arxiu manuals i automatitzats. Tractament informàtic de dades, manteniment de dades i d'informació i manteniment operatiu dels equips. Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.

• Instal·lació de programes informàtics, organització del sistema informàtic i dels procediments de salvaguarda de la informació. Manteniment operatiu dels elements informàtics i manteniment operatiu en un sistema de xarxa.

• Tecnologia i comunicacions digitals: maquinari, perifèrics, accessoris, connectivitat, sincronització i interacció. Instal·lació de programes informàtics, organització del sistema informàtic i dels procediments de salvaguarda de la informació. Manteniment operatiu dels elements informàtics i manteniment operatiu en un sistema de xarxa.• Gestió de correu electrònic i agenda electrònica. Eines col·laboratives de gestió empresarial. Sistemes de gestió documental i de seguiment de projectes.

• Eines d'internet per a l'empresa. Administració d'espais web, blogs i plataformes corporatives. Gestors de continguts.

• Comunicació telefònica i d'atenció al públic. Producció i formalització de cartes, comunicacions i una altra documentació comercial.• Valoració d'ofertes del personal proveïdor, producció i formalització de documents relacionats amb el procés d'aprovisionament i d'emmagatzematge i procés de control dels processos administratius de compra.

• Procés de negociació de la venda, establiment de condicions de contractació del producte o servei, formalització de documents relacionats amb el procés de venda, d'obtenció d'informació sobre la clientela, i de procés de control dels processos administratius de venda. Seguiment, atenció i assessorament a la clientela, resolució d'incidències i de reclamacions. Organització del servei postvenda. Quantificació d'operacions comercials, liquidació fiscal.• Formalització de contractes de personal i altres relacionats amb la retribució de les persones treballadores, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, i gestió de la documentació de personal als organismes públics. Control horari i gestions de no presència. Suport a la gestió d'equips de treball.

• Formalització de documentació d'impresos oficials de l'Administració pública, de tramitació i de procediments de registre.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.354. Serveis a la Comunitat

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Elaboració d'un programa d'animació d'oci i de temps d'oci, a partir d'un supòsit.

• Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit.

• Elaboració d'un programa dirigit a xiquets i xiquetes per al desenvolupament i l'adquisició d'hàbits d'autonomia personal.

• Desenvolupament d'un projecte d'intervenció educativa utilitzant el joc com a recurs.

• Utilització de recursos d'expressió i comunicació en la intervenció en un col·lectiu de xiquets i xiquetes.

• Plantejament del projecte d'intervenció en una unitat de convivència prèviament definida.

• Disseny de l'organització del domicili d'una persona amb diversitat funcional prèviament definida.

• Desenvolupament d'un projecte d'inserció ocupacional i/o d'un projecte amb perspectiva de gènere.

• Desenvolupament d'un projecte de prevenció de la violència de gènere.

• Plantejament d'un projecte d'informació i/o d'assessorament juvenil, a partir d'un supòsit.

• Disseny d'un projecte d'intervenció amb persones amb dificultats de comunicació i/o de sordceguera a partir d'un supòsit.

• Utilització de sistemes alternatius i/o augmentatius de comunicació per a la intervenció amb un col·lectiu prèviament definit.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.355. Serveis de Restauració

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Per a un determinat supòsit (bufet, taula de menú concertat, etc.), exposició de diferents alternatives de muntatge de servei, presentació del pla de distribució (repartiment de rangs i sectors), coordinació d'operacions de posada a punt, muntatge de servei i justificació de l'elecció atenent al cas demandat pel tribunal.

• Elaboració, presentació, descripció i avaluació, mitjançant degustació, de les característiques d'una beguda alcohòlica proporcionada, condicions de conservació i de servei, aplicacions i maridatge.• Elaboració i execució del servei d'un determinat tipus de café proposat pel tribunal.

• Propostes de menú per a casos específics

• Elaboració, terminació i presentació d'un plat a la vista de la clientela a partir de la matèria primera proporcionada.

• Tècniques d'elaboració de presentació d'un còctel d'estil clàssic, basada en una fórmula establida per l'IBA (International Barman Association).

• Utilitzant els productes i els estris proporcionats (amb got mesclador o coctelera), elaboració i presentació d'un còctel de fórmula lliure.• Supòsit pràctic d'execució dels procediments de servei en taula, del desenvolupament, del control, de la planificació dels recursos humans i dels materials necessaris i justificació dels resultats per a un determinat servei proposat.

• Supòsit pràctic d'organització d'un esdeveniment on es presenten adequadament els següents elements o altres: gestió i organització dels recursos humans (càlcul de plantilla, organigrama funcional) i materials necessaris, documentació associada, càlculs aplicables als productes necessaris, inventari i gestió de l'estoc.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.356. Sistemes i Aplicacions Informàtiques

La Comissió de Selecció triarà dues o més proves d'entre les següents:

• Interpretació d'informació continguda en la documentació tècnica relativa als equips i a les seues característiques. Configuració de components de maquinari. Elecció de components a partir de la seua compatibilitat.

• Utilització i aplicació de la informació continguda en la documentació d'aplicacions informàtiques i els seus entorns de treball.

• Instal·lació, configuració, utilització i aplicació de funcions i de gestió de recursos en un sistema operatiu monousuari.

• Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema operatiu multiusuari.

• Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema de xarxa d'àrea local.

• Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en llenguatge de programació estructurada. Gestió d'estructures de dades internes. Fitxers. Base de dades relacionals.

• Disseny i realització d'interfícies gràfiques d'usuari. Eines multimèdia.

• Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en un llenguatge de programació orientat a entorns gràfics. Fitxers. Bases de dades relacionals.

En cada prova, la persona aspirant realitzarà la justificació del treball realitzat des del punt de vista tècnic i també didàctic. La justificació didàctica podrà referir-se a la ubicació del contingut pràctic en el currículum, a la interrelació amb altres continguts, als coneixements o capacitats previs de l'alumnat per al desenvolupament de l'activitat, als recursos necessaris i als criteris i instruments d'avaluació.El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades i les capacitats de la persona aspirant respecte a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició d'innovació.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Per a la realització de la prova, les persones aspirants disposaran del temps que la Comissió de Selecció considere necessari, amb un màxim de tres hores per prova.

Cos docent d'escoles Oficials d'Idiomes401 Alemany, 408 Francés, 411 Anglés i 4018 Valencià

La prova de contingut pràctic constarà de tres parts i l'ancoratge mínim del nivell per als punts 1 i 3 correspondrà al nivell C2 del Marc Comú Europeu de les Llengües.

1. A partir d'un document àudio de nivell C2 en la llengua a la qual s'aspira, es faran les següents tasques:

a) Resposta a qüestions de comprensió global i/o detallada que la Comissió de Selecció plantege.

b) Resum de la informació que conté l'àudio (aproximadament 200 paraules), segons determine la Comissió de Selecció.

El document àudio tindrà entre 5 i 6 minuts de duració i s'escoltarà dues vegades. La duració d'aquesta part tindrà un temps màxim de 50 minuts, incloses les dues escoltes.

2. Resolució d'un exercici d'identificació dels nous descriptors establits pel Reial decret 1041/2017. El candidat haurà de relacionar descriptors de les diferents destreses amb el seu nivell corresponent.3. Anàlisi d'un text contemporani (màxim 25 línies) en els diferents àmbits (pragmàtic, semàntic, morfosintàctic i fonològic), en funció de la seua importància per al significat global del text, així com una explicació breu de fenòmens lingüístics, des del punt de vista lingüístic i metodològic.

La valoració serà del 40 per cent per al punt 1, 20 per cent per al punt 2 i 40 per cent per al punt 3.

Cos docent d'Arts Plàstiques i Disseny7A9. Disseny de moda

La prova pràctica constarà de tres parts:

1. Realització per part de la persona aspirant de supòsits pràctics a establir per la Comissió de Selecció. Els supòsits estaran vinculats a les diferents etapes del procés metodològic d'un projecte professional propi del disseny de moda.

La duració total de la prova l'establirà la Comissió de Selecció i no serà superior a 5 dies. En finalitzar cada sessió s'entregarà el material elaborat al tribunal. S'informarà oportunament les persones aspirants dels mitjans tècnics que s'hi podran utilitzar, de la documentació necessària, dels aspectes a valorar així com de les especificacions pròpies per a cada supòsit plantejat.

2. Desenvolupament d'un projecte de disseny tridimensional de moda proposat per la Comissió de Selecció, mitjançant l'aplicació de coneixements de patronatge, fibres, materials, teixits, confecció i tècniques tèxtils. La duració d'aquesta prova l'establirà la Comissió de Selecció i no serà superior a un dia. Després de la seua realització, les persones aspirants disposaran d'un màxim de deu minuts per a l'exposició davant el tribunal.

La Comissió de Selecció informarà oportunament les persones aspirants dels materials, i de les seues característiques, necessaris per al desenvolupament de la prova plantejada.

Els aspectes mínims a valorar en l'avaluació de la prova seran: el desenvolupament correcte de la proposta, la capacitat de comunicació clara i concisa, la innovació, la creativitat i la manca de tòpics, la destresa en l'ús de les eines corresponents i la viabilitat tècnica, conceptual i funcional.

3. A partir d'un tema proposat per la Comissió de Selecció, realització d'un pla de tutorització d'un suposat Treball Final de Títol/Treball Final de Cicle, i d'un guió de desenvolupament d'una investigació, que permeten comprovar la formació i la capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.

Per a la realització del pla de tutorització es definirà, coordinarà i planificarà la investigació per a un alumne o una alumna i els sistemes de control i avaluació que aquesta tasca requerisca des del punt de vista docent. Per a l'elaboració del guió d'investigació, s'haurà de determinar almenys: l'enfocament metodològic, l'anàlisi de fonts, les normes de citació i qualsevol element que permeta demostrar la competència investigadora de la persona aspirant.

La duració d'aquesta part serà la que la Comissió de Selecció determine, no serà superior a una sessió, i serà el mateix temps per a totes les persones candidates. Després la persona aspirant haurà d'exposar-lo en el temps i l'ordre d'intervenció que la Comissió de Selecció estime oportú.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.7B0. Disseny de producte

La prova pràctica constarà de dues parts:

1. Realització per part de la persona aspirant de supòsits pràctics a establir per la Comissió de Selecció. Els supòsits estaran vinculats a les diferents etapes del procés metodològic d'un projecte professional propi del disseny de producte.

La duració total de la prova l'establirà la Comissió de Selecció i no serà superior a 5 dies. En finalitzar cada sessió s'entregarà el material elaborat al tribunal. S'informarà oportunament les persones aspirants dels mitjans tècnics que es podran utilitzar, de la documentació necessària, dels aspectes a valorar, així com de les especificacions pròpies per a cada supòsit plantejat.

2. A partir d'un tema proposat per la Comissió de Selecció, realització d'un pla de tutorització d'un suposat Treball Final de Títol/Treball Final de Cicle, i d'un guió de desenvolupament d'una investigació, que permeten comprovar la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.

Per a la realització del pla tutorització es definirà, coordinarà i planificarà la investigació per a un alumne o una alumna i els sistemes de control i avaluació que aquesta tasca requerisca des del punt de vista docent. Per a l'elaboració del guió d'investigació s'haurà de determinar almenys: l'enfocament metodològic, anàlisi de fonts, les normes de citació i qualsevol element que permeta demostrar la competència investigadora de la persona aspirant.

La duració d'aquesta part serà la que la Comissió de Selecció determine, no serà superior a una sessió, haurà de ser el mateix temps per a totes les persones candidates. Després la persona aspirant haurà d'exposar-lo en el temps i l'ordre d'intervenció que la Comissió de Selecció estime oportú.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

7B1. Disseny gràfic

La prova pràctica constarà de dues parts:

1. Realització per part de la persona aspirant de supòsits pràctics a establir per la Comissió de Selecció. Els supòsits estaran vinculats a les diferents etapes del procés metodològic d'un projecte professional propi del disseny gràfic.

La duració total de la prova l'establirà la Comissió de Selecció i no serà superior a 5 dies. En finalitzar cada sessió s'entregarà el material elaborat al tribunal. S'informarà oportunament les persones aspirants dels mitjans tècnics que s'hi podran utilitzar, la documentació necessària, els aspectes a valorar així com les especificacions pròpies per a cada supòsit plantejat.

2. A partir d'un tema proposat pel tribunal, realització d'un pla de tutorització d'un suposat Treball Final de Títol/Treball Final de Cicle, i d'un guió de desenvolupament d'una investigació, que permeten comprovar la formació i la capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.

Per a la realització del pla tutorització es definirà, coordinarà i planificarà la investigació per a un alumne o una alumna i els sistemes de control i avaluació que aquesta tasca requerisca des del punt de vista docent. Per a l'elaboració del guió d'investigació, s'haurà de determinar almenys: l'enfocament metodològic, l'anàlisi de fonts, les normes de citació i qualsevol element que permeta demostrar la competència investigadora de la persona aspirant.

La duració d'aquesta part serà la que la Comissió de Selecció determine, no serà superior a una sessió, i haurà de ser el mateix temps per a totes les persones candidates. Després la persona aspirant haurà d'exposar-lo en el temps i l'ordre d'intervenció que la Comissió de Selecció estime oportú.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.7B5. Història de l'art

La prova pràctica constarà de tres parts:

1. Realització d'un comentari escrit de les imatges proposades per la Comissió de Selecció que es correspondran amb les diferents especialitats establides per als ensenyaments artístics superiors, de contextos estètics i artístics significatius. Al mateix temps, es durà a terme l'anàlisi multidisciplinària dels llenguatges artístics que hi intervinguen i de les qualitats plàstiques que s'hi donen cita. La duració d'aquesta part serà la que la Comissió de Selecció determine.

2. Realització d'un comentari escrit sobre un text que respondrà a les competències pròpies de l'especialitat i dels estudis superiors. La duració d'aquesta part serà la que la Comissió de Selecció determine.3. A partir d'un tema proposat per la Comissió de Selecció, realització d'un pla de tutorització d'un suposat Treball Final de Títol/Treball Final de Cicle, i d'un guió de desenvolupament d'una investigació, que permeten comprovar la formació i la capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.

Per a la realització del pla de tutorització es definirà, coordinarà i planificarà la investigació per a un alumne o una alumna i els sistemes de control i avaluació que aquesta tasca requerisca des del punt de vista docent. Per a l'elaboració del guió d'investigació s'haurà de determinar almenys: l'enfocament metodològic, l'anàlisi de fonts, les normes de citació i qualsevol element que permeta demostrar la competència investigadora de la persona aspirant.

La duració d'aquesta part serà la que la Comissió de Selecció determine, no serà superior a una sessió, haurà de ser el mateix temps per a totes les persones candidates. Després la persona aspirant haurà d'exposar-lo en el temps i l'ordre d'intervenció que la Comissió de Selecció estime oportú.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.7B8. Materials i tecnologia: Disseny

La prova pràctica constarà de tres parts:

1. Formalització de projectes pràctics.

Resolució dels casos pràctics proposats per la Comissió de Selecció. Per a cadascun d'aquests la Comissió de Selecció determinarà les fases fites que els integren i els seus criteris d'avaluació. Els casos a resoldre versaran sobre les següents directrius:

– Disseny d'Interiors: materials, elements estructurals, processos constructius, conformat i execució, instal·lacions i sistemes. Haurà d'incloure-hi la justificació del compliment de la normativa vigent

– Disseny de Producte: materials a usar, processos de fabricació i desenvolupament de les estructures necessàries per a formalitzar-lo, així com aquells aspectes ergonòmics i de sostenibilitat vinculats a aquest. Haurà d'incloure-hi la justificació del compliment de la normativa vigent.

– Disseny de Moda: materials, estructures tèxtils, processos de fabricació i d'ennobliment que permeten formalitzar-lo. Haurà d'incloure-hi la justificació del compliment de la normativa vigent.

La duració total de la prova l'establirà la Comissió de Selecció, no serà superior a 4 dies. En finalitzar cada sessió s'entregarà el material elaborat al tribunal. S'informarà oportunament les persones aspirants dels mitjans tècnics que s'hi podran utilitzar, la documentació necessària, els aspectes a valorar així com les especificacions pròpies per a cada supòsit plantejat.

2. Presentació i defensa dels casos pràctics. La duració màxima per a la presentació i defensa dels casos serà la que establisca la Comissió de Selecció en funció del plantejament designat per a la primera part. L'ordre d'intervenció serà el mateix que el proposat per a la lectura de la primera part.

3. A partir d'un tema proposat per la Comissió de Selecció, realització d'un pla de tutorització d'un suposat Treball Final de Títol/Treball Final de Cicle, i d'un guió de desenvolupament d'una investigació, que permeten comprovar la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.

Per a la realització del pla de tutorització es definirà, coordinarà i planificarà la investigació per a un alumne o una alumna i els sistemes de control i d'avaluació que aquesta tasca requerisca des del punt de vista docent. Per a l'elaboració del guió d'investigació, s'haurà de determinar almenys: l'enfocament metodològic, l'anàlisi de fonts, les normes de citació i qualsevol element que permeta demostrar la competència investigadora de la persona aspirant.

La duració d'aquesta part serà la que la Comissió de Selecció determine, no serà superior a una sessió, haurà de ser el mateix temps per a totes les persones aspirants. Després la persona aspirant haurà d'exposar-lo en el temps i l'ordre d'intervenció que la Comissió de Selecció estime oportú.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.7C1. Mitjans informàtics

La prova pràctica constarà de tres parts:

1. Formalització de projectes pràctics.

Resolució dels casos pràctics proposats per la Comissió de Selecció que es correspondran amb les diferents especialitats establides per als ensenyaments artístics superiors. Per a cadascun d'aquests la Comissió de Selecció determinarà les fases fites que els integren i els seus criteris d'avaluació. Els casos a resoldre versaran sobre les següents directrius:– Planimetries 2D

– Modelatge, animació i simulació 3D

– Produccions multimèdia interactives

– Desenvolupament Frontend web

– Tractament d'imatge digital. Raster i vectorial.

– Intercanvi d'informació digital entre aplicacions.

2. Presentació i defensa dels casos pràctics.

La duració màxima per a la presentació i defensa dels casos serà la que establisca la Comissió de Selecció en funció del plantejament designat per a la primera part. L'ordre d'intervenció serà el mateix que el proposat per a la lectura de la primera part.

3. A partir d'un tema proposat per la Comissió de Selecció, realització d'un pla de tutorització d'un suposat Treball Final de Títol/Treball Final de Cicle, i d'un guió de desenvolupament d'una investigació, que permeten comprovar la formació i capacitat de tutela en les investigacions pròpies dels ensenyaments artístics.

Per a la realització del pla de tutorització es definirà, coordinarà i planificarà la investigació per a un alumne o una alumna i els sistemes de control i d'avaluació que aquesta tasca requerisca des del punt de vista docent. Per a l'elaboració del guió d'investigació, s'haurà de determinar almenys: l'enfocament metodològic, l'anàlisi de fonts, les normes de citació i qualsevol element que permeta demostrar la competència investigadora de la persona aspirant.

La duració d'aquesta part serà la que la Comissió de Selecció determine, no serà superior a una sessió, haurà de ser el mateix temps per a totes les persones aspirants. Després la persona aspirant haurà d'exposar-lo en el temps i l'ordre d'intervenció que la Comissió de Selecció estime oportú.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

Cos docent de Professors de Música i Arts Escèniques6A3 Clarinet

La prova constarà de dues parts:

1. Anàlisi harmònica, formal, interpretativa, contextual i estètica per escrit, d'una obra, temps o fragment, del repertori de l'especialitat, proposat per la Comissió de Selecció, i adequat al nivell dels ensenyaments professionals de Música. Amb independència dels aspectes que es consideren rellevants, s'han d'especificar tots els elements generals que siguen necessaris per a treballar tècnicament l'obra amb l'alumnat. A més, s'hauran d'indicar els objectius i els continguts del currículum als quals es refereix l'obra, el temps o fragment que es proposa, el curs al qual es pot dirigir i la seua justificació, les propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, els criteris i els elements per a la seua avaluació i els mínims exigibles a l'alumnat en la realització d'aquesta. L'aspirant disposarà de tres hores i mitja per al desenvolupament d'aquest exercici. Per a l'exposició d'aquesta part, prèvia convocatòria, l'aspirant realitzarà la lectura davant el tribunal de la part redactada, el qual valorarà la partitura analitzada.

2. Presentació d'un programa a interpretar, de quaranta-cinc minuts de duració, que incloga obres d'almenys tres èpoques o estils diferents. El tribunal valorarà el programa presentat per a la seua interpretació, així com la dificultat tècnica, la destresa de l'execució, la qualitat interpretativa i la presentació i la diversitat i l'interés del programa presentat. Així mateix, la duració de la interpretació serà d'un mínim de deu minuts. L'aspirant aportarà al tribunal, per a aquesta part, dues còpies del programa presentat.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

L'ordre de realització dels exercicis anteriors serà aquell assenyalat per la Comissió de Selecció en el moment de la prova.6A9 Flauta travessera

La prova constarà de dues parts:

1. Anàlisi harmònica, formal, interpretativa, contextual i estètica per escrit, d'una obra, temps o fragment, del repertori de l'especialitat, proposat per la Comissió de Selecció, i adequats al nivell dels ensenyaments professionals de Música. Amb independència dels aspectes que es consideren rellevants, s'han d'especificar tots els elements generals que siguen necessaris per a treballar tècnicament l'obra amb l'alumnat. A més, s'hauran d'indicar els objectius i els continguts del currículum als quals es refereix l'obra, temps o fragment que es proposa, el curs al qual es pot dirigir i la seua justificació, les propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, els criteris i els elements per a la seua avaluació i els mínims exigibles a l'alumnat en la realització d'aquesta. L'aspirant disposarà de tres hores i mitja per al desenvolupament d'aquest exercici. Per a l'exposició d'aquesta part, prèvia convocatòria, l'aspirant realitzarà la lectura davant el tribunal de la part redactada el qual valorarà la partitura analitzada.

2. Presentació d'un programa a interpretar, de quaranta-cinc minuts de duració, que incloga obres d'almenys tres èpoques o estils diferents. El tribunal valorarà el programa presentat per a la seua interpretació, així com la dificultat tècnica, la destresa de l'execució, la qualitat interpretativa, la presentació, la diversitat i l'interés del programa presentat. Així mateix, la duració de la interpretació serà d'un mínim de deu minuts.

L'aspirant aportarà al tribunal, per a aquesta part, dues còpies del programa presentat.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.

L'ordre de realització dels exercicis anteriors serà el que assenyale la Comissió de Selecció en el moment de la prova.6C3. Saxòfon

La prova constarà de dues parts:

1. Anàlisi harmònica, formal, interpretativa, contextual i estètica per escrit, d'una obra, temps o fragment, del repertori de l'especialitat, proposat per la Comissió de Selecció i adequats al nivell dels ensenyaments professionals de Música. Amb independència dels aspectes que es consideren rellevants, s'han d'especificar tots els elements generals que siguen necessaris per a treballar tècnicament l'obra amb l'alumnat. A més, s'hauran d'indicar els objectius i els continguts del currículum als quals es refereix l'obra, temps o fragment que es proposa, el curs al qual es pot dirigir i la seua justificació, les propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, els criteris i els elements per a la seua avaluació i els mínims exigibles a l'alumnat en la realització d'aquesta. L'aspirant disposarà de tres hores i mitja per al desenvolupament d'aquest exercici. Per a l'exposició d'aquesta part, prèvia convocatòria, l'aspirant realitzarà la lectura davant el tribunal de la part redactada el qual valorarà la partitura analitzada.

2. Presentació d'un programa a interpretar, de quaranta-cinc minuts de duració, que incloga obres d'almenys tres èpoques o estils diferents. El tribunal valorarà el programa presentat per a la seua interpretació, així com la dificultat tècnica, la destresa de l'execució, la qualitat interpretativa, la presentació, la diversitat i l'interés del programa presentat. Així mateix, la duració de la interpretació serà d'un mínim de deu minuts. L'aspirant aportarà al tribunal, per a aquesta part, dues còpies del programa presentat.

L'ordre de realització dels exercicis anteriors serà el que assenyale la Comissió de Selecció en el moment de la prova.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.6C9. Viola

La prova constarà de dues parts:

1. Anàlisi harmònica, formal, interpretativa, contextual i estètica per escrit, d'una obra, temps o fragment, del repertori de l'especialitat, proposat per la Comissió de Selecció, i adequats al nivell dels ensenyaments professionals de Música. Amb independència dels aspectes que es consideren rellevants, s'han d'especificar tots els elements generals que siguen necessaris per a treballar tècnicament l'obra amb l'alumnat. A més, s'hauran d'indicar els objectius i els continguts del currículum als quals es refereix l'obra, temps o fragment que es proposa, el curs al qual es pot dirigir i la seua justificació, les propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, els criteris i els elements per a la seua avaluació i els mínims exigibles a l'alumnat en la realització d'aquesta. L'aspirant disposarà de tres hores i mitja per al desenvolupament d'aquest exercici. Per a l'exposició d'aquesta part, prèvia convocatòria, l'aspirant realitzarà la lectura davant el tribunal de la part redactada el qual valorarà la partitura analitzada.

2. Presentació d'un programa a interpretar, de quaranta-cinc minuts de duració, que incloga obres d'almenys tres èpoques o estils diferents. El tribunal valorarà el programa presentat per a la seua interpretació, així com la dificultat tècnica, la destresa de l'execució, la qualitat interpretativa, la presentació, la diversitat i l'interés del programa presentat. Així mateix, la duració de la interpretació serà d'un mínim de deu minuts. L'aspirant aportarà al tribunal, per a aquesta part, dues còpies del programa presentat.

L'ordre de realització dels exercicis anteriors serà el que assenyale la Comissió de Selecció en el moment de la prova.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.6D1. Violí

La prova constarà de dues parts:

1. Anàlisi harmònica, formal, interpretativa, contextual i estètica per escrit, d'una obra, temps o fragment, del repertori de l'especialitat, proposat per la Comissió de Selecció, i adequats al nivell dels ensenyaments professionals de Música. Amb independència dels aspectes que es consideren rellevants, s'han d'especificar tots els elements generals que siguen necessaris per a treballar tècnicament l'obra amb l'alumnat. A més, s'hauran d'indicar els objectius i els continguts del currículum als quals es refereix l'obra, temps o fragment que es proposa, el curs al qual es pot dirigir i la seua justificació, les propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, els criteris i els elements per a la seua avaluació i els mínims exigibles a l'alumnat en la realització d'aquesta. L'aspirant disposarà de tres hores i mitja per al desenvolupament d'aquest exercici. Per a l'exposició d'aquesta part, prèvia convocatòria, l'aspirant realitzarà la lectura davant el tribunal de la part redactada el qual valorarà la partitura analitzada.

2. Presentació d'un programa a interpretar, de quaranta-cinc minuts de duració, que incloga obres d'almenys tres èpoques o estils diferents. El tribunal valorarà el programa presentat per a la seua interpretació, així com la dificultat tècnica, la destresa de l'execució, la qualitat interpretativa, la presentació, la diversitat i l'interés del programa presentat. Així mateix, la duració de la interpretació serà d'un mínim de deu minuts. L'aspirant aportarà al tribunal, per a aquesta part, dues còpies del programa presentat.

L'ordre de realització dels exercicis anteriors serà el que assenyale la Comissió de Selecció en el moment de la prova.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.6D2. Violoncel

La prova constarà de dues parts:

1. Anàlisi harmònica, formal, interpretativa, contextual i estètica per escrit, d'una obra, temps o fragment, del repertori de l'especialitat, proposat per la Comissió de Selecció i adequats al nivell dels ensenyaments professionals de Música. Amb independència dels aspectes que es consideren rellevants, s'han d'especificar tots els elements generals que siguen necessaris per a treballar tècnicament l'obra amb l'alumnat. A més, s'hauran d'indicar els objectius i els continguts del currículum als quals es refereix l'obra, temps o fragment que es proposa, el curs al qual es pot dirigir i la seua justificació, les propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, els criteris i els elements per a la seua avaluació i els mínims exigibles a l'alumnat en la realització d'aquesta. L'aspirant disposarà de tres hores i mitja per al desenvolupament d'aquest exercici. Per a l'exposició d'aquesta part, prèvia convocatòria, l'aspirant realitzarà la lectura davant el tribunal de la part redactada el qual valorarà la partitura analitzada.

2. Presentació d'un programa a interpretar, de quaranta-cinc minuts de duració, que incloga obres d'almenys tres èpoques o estils diferents. El tribunal valorarà el programa presentat per a la seua interpretació, així com la dificultat tècnica, la destresa de l'execució, la qualitat interpretativa, la presentació, la diversitat i l'interés del programa presentat. Així mateix, la duració de la interpretació serà d'un mínim de deu minuts. L'aspirant aportarà al tribunal, per a aquesta part, dues còpies del programa presentat.

L'ordre de realització dels exercicis anteriors serà el que assenyale la Comissió de Selecció en el moment de la prova.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.6C2. Piano

La prova constarà de tres parts:

1. Anàlisi per escrit harmònic, formal, interpretatiu, contextual i estètic d'una obra, temps o fragment, del repertori de l'especialitat, proposat per la Comissió de Selecció, i adequats al nivell dels ensenyaments professionals de Música. Amb independència dels aspectes que es consideren rellevants, s'han d'especificar tots els elements generals que siguen necessaris per a treballar tècnicament l'obra amb l'alumnat (digitació, fraseig, dinàmica, temps d'atac...). A més, s'hauran d'indicar els objectius i els continguts del currículum als quals es refereix l'obra, temps o fragment que es proposa, el curs al qual es pot dirigir i la seua justificació, les propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, els criteris i els elements per a la seua avaluació i els mínims exigibles a l'alumnat en la realització d'aquesta. L'aspirant disposarà de tres hores i mitja per al desenvolupament d'aquest exercici. Per a l'exposició d'aquesta part, prèvia convocatòria, l'aspirant realitzarà la lectura davant el tribunal de la part redactada el qual valorarà la partitura analitzada.

2. Presentació d'un programa a interpretar, de quaranta-cinc minuts de duració, que incloga obres d'almenys tres èpoques o estils diferents. El tribunal valorarà el programa presentat per a la seua interpretació, així com la dificultat tècnica, la destresa de l'execució, la qualitat interpretativa, la presentació, la diversitat i l'interés del programa presentat. Així mateix, la duració de la interpretació serà d'un mínim de deu minuts. L'aspirant aportarà al tribunal, per a aquesta part, dues còpies del programa presentat.

3. Lectura a primera vista d'un acompanyament per a una obra instrumental o de cant proposada per la Comissió de Selecció. La persona aspirant disposarà de mitja hora per a la preparació d'aquest l'exercici.

L'ordre de realització dels exercicis anteriors serà el que assenyale la Comissió de Selecció en el moment de la prova.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.6B1. Fonaments de composició

La prova constarà de quatre parts:

1. Realització a quatre veus reals d'un baix-tiple proposat per la Comissió de Selecció, amb un màxim de deu hores de realització.

2. Realització d'un treball de composició lliure a partir d'una arrancada triada per la persona aspirant entre tres proposades per la Comissió de Selecció, on quedarà ja establida la forma musical per a fer l'exercici, que inclourà una determinada plantilla instrumental amb veus incloses si és el cas. Es disposarà d'un màxim de dotze hores i tindran un piano a la seua disposició.

3. Anàlisi formal, harmònica, contextual i didàctica d'una obra o fragment proposat per la Comissió de Selecció. Amb independència d'altres aspectes que es consideren procedents, s'assenyalaran tots aquells elements que es considere necessari tindre en compte per a treballar aquesta obra amb l'alumnat. També s'indicaran els objectius i els continguts del currículum als quals cal referir l'obra o fragment proposat, el nivell o curs a què aniria destinat, les propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, els criteris i els elements per a la seua avaluació, i els mínims exigibles de consecució per part de l'alumnat. Per a la realització d'aquest exercici es disposarà d'un màxim de tres hores i mitja.

4. Realització d'un acompanyament pianístic a una melodia proposada per la Comissió de Selecció, que disposarà del temps màxim per a la preparació de l'exercici.

La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada exercici.