RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 els programes d'ajudes en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com per entitats que gestionen àrees industrials en la Comunitat Valenciana. [2019/2115]

(DOGV núm. 8499 de 05.03.2019) Ref. Base de dades 002120/2019La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, en el seu article 23, que el procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà sempre d'ofici, mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent.

L'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 7906, 28.10.2016) va establir les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per a l'impuls d'actuacions d'industrialització i millora de la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat Valenciana.

Segons estableix l'article 3.5 d'aquestes bases reguladores, les convocatòries podran concretar o prioritzar com a beneficiàries a aquelles entitats, agrupacions, classes d'empreses, indústries i associacions pertanyents a sectors, àmbits d'especialització, comarques o municipis que, anualment, s'hagen inclòs expressament en la Llei de pressupostos de la Generalitat.

La Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2019 inclou, dins de l'Annex de Transferències i subvencions, la previsió de la línia de subvenció S0322 denominada. «Plans d'acció per al reforç del teixit associatiu industrial», amb una dotació màxima de 450.000 euros.Mitjançant la present resolució es convoquen per a l'exercici 2019, els programes d'ajudes per a les associacions empresarials multisectorials d'àmbit comarcal de la Comunitat Valenciana, així com per a les entitats que gestionen àrees industrials, tot això a l'empara del capítol III del títol III de les bases reguladores, i en els termes i condicions delimitats en la present convocatòria.

La present convocatòria queda a més sotmesa, en el que procedisca, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, i a la normativa autonòmica establida en els articles 159 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Per això, i en virtut de les facultats que em confereix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i l'article 160.4 b) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:

Primer. Objecte i àmbit de la convocatòria

L'objecte de la present resolució és convocar en l'exercici 2019, en règim de concurrència competitiva, els següents programes d'ajudes:a) Programa I: Ajudes per a donar suport a plans d'actuacions que milloren la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats per associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal.

b) Programa II: Ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats que gestionen àrees industrials.Segon. Finançament

1. Las ajudes convocades es finançaran amb càrrec a la línia S0322 del programa pressupostari 11.02.03.722.20, capítol VII, dels pressupostos de la Generalitat per a 2019, fins a un import global màxim de 450.000 euros, procedents de fons propis de la Generalitat.

2. S'estableix la següent distribució per programa de l'import global màxim d'aquesta convocatòria, sense perjudici que a la mateixa se li atorga expressament un caràcter estimatiu:Programa Import

Programa I: Associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal 350.000 €

Programa II: Entitats que gestionen àrees industrials 100.000 €

3. En funció de l'import sol·licitat en cada programa, i a fi d'atendre el major nombre possible de sol·licituds, la distribució estimativa per programes del punt anterior podrà redistribuir-se, sense necessitat de nova convocatòria, només en cas de resultar un dels dos programes deficitari i l'altre amb excedent de crèdit per insuficiència de sol·licituds admeses. No obstant això, aquesta redistribució definitiva serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb caràcter previ a la resolució de concessió, sense que tal publicitat implique obertura de nou termini de sol·licituds ni l'inici de nou del còmput del termini per a resoldre.Tercer. Entitats beneficiàries

1. Podran ser beneficiàries del Programa d'ajudes I, les associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal, amb seu o domicili social en la Comunitat Valenciana, que acrediten haver desenvolupat activitat com a associació empresarial industrial en aqueixos àmbits, almenys, en els anys 2016, 2017 i 2018. No seran admissibles les sol·licituds presentades per fundacions, agrupacions o qualssevol altres entitats sense ànim de lucre que no estiguen degudament constituïdes com a associacions empresarials comarcals, i inscrites en els registres corresponents.

2. Podran ser beneficiàries del Programa d'ajudes II, les entitats urbanístiques de conservació, agrupacions d'interés urbanístic, associacions empresarials o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia, que agrupen persones titulars d'immobles en sòl industrial, i que acrediten que en 2019 ja gestionen àrees industrials de la Comunitat Valenciana.3. Cada entitat només podrà presentar una sol·licitud d'ajuda per programa d'ajudes. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa entitat i per al mateix programa, s'admetrà únicament l'última sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat, dins del termini establit.

4. Les sol·licituds que no acrediten clarament, bé la condició d'associació multisectorial i comarcal en el programa I, bé la condició d'entitat gestora abans descrites en el programa II, podran ser inadmeses i excloses de la seua avaluació, sense necessitat que l'administració requerisca prèviament a l'entitat sol·licitant l'esmena de tal defecte.5. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38 /2003 de 17 de novembre, general de subvencions.Quart. Obligacions de les entitats beneficiàries

1. Les entitats beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes en matèria d'industrialització.

2. En qualsevol moment de la vigència de l'expedient, les entitats sol·licitants hauran d'actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació. Especialment hauran de comunicar els canvis en la representació, raó social o adreça de correu electrònic de l'entitat quan es produïsquen. Aquesta comunicació es realitzarà utilitzant el tràmit d'Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, al qual s'accedeix a través del següent enllaç:http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450

3. Es consideraran correctament practicades les notificacions anteriors a la data de comunicació d'aquestes variacions a l'Administració, que s'hagen dirigit a la persona representant o adreça de correu electrònic que figure inicialment en l'expedient.Cinqué. Actuacions subvencionables

1. Només podran subvencionar-se d'acord amb el Programa d'ajudes I, els plans d'actuacions realitzats per associacions empresarials industrials d'àmbit multisectorial i comarcal, que s'emmarquen en alguna o algunes de les següents tipologies prioritzades en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana:

I) Eix innovació

1. Foment de les capacitats d'innovació de les empreses industrials, en productes, en processos i en l'oferta de valor de les empreses.

2. Desenvolupament, amb suport de centres tecnològics o d'investigació, de projectes pilot o de demostració de la implantació d'innovacions en les empreses.

3. Foment del disseny, l'excel·lència operativa, la flexibilitat de processos, la integració en xarxes o l'eficiència energètica com a factors clau de competitivitat de les empreses industrials.

II) Eix transformació digital

4. Organització d'accions formatives i de divulgació de l'ús de noves tecnologies relacionades amb la indústria 4.0 i la transformació digital.

5. Foment d'accions de demostració i simulació de processos productius 4.0 abans de la seua implantació (DEMO 4.0).

III) Eix internacionalització i millora del posicionament en la cadena global de valor

6. Realització d'estudis per a definir nous mercats, nous productes i clients potencials de les empreses industrials.

7. Promoció exterior i reforç de la marca conjunta per al posicionament en els mercats internacionals.

8. Foment de l'economia circular i l'ecoinnovació.

IV) Eix talent i formació

9. Organització d'accions obertes de formació en excel·lència operativa i productivitat, coaching i lideratge, gestió estratègica i gestió de la innovació.

10. Organització de sistemes d'intercanvi d'informació sobre les habilitats formatives demandades per les empreses als seus empleats.

11. Organització de bases de dades de professionals formats, accessibles gratuïtament a les empreses industrials per a facilitar la seua contractació.

12. Desenvolupament de campanyes i actuacions per a promoure entre la població juvenil les vocacions i l'ocupació en els diferents sectors industrials, així com la formació superior i la formació professional vinculades directament a la indústria.

V) Eix cooperació

13. Organització d'un catàleg sobre les diferents capacitats de les empreses del sector, accessible a les empreses per a fomentar la seua cooperació i el networking.

14. Elaboració d'un programa d'impuls a la tracció, que incloga almenys la identificació i captació d'empreses tractores disposades a cooperar en els diferents clústers industrials.

15. Foment de la cooperació tecnològica i la transferència de la innovació entre sectors industrials.

16. Foment de la cooperació empresarial com a estratègia de competitivitat, així com de foment d'estratègies d'intraemprendiment en les empreses industrials, els projectes de spin off i la col·laboració amb start-ups.

2. El pressupost mínim subvencionable del pla d'actuacions serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds que tinguen un pressupost subvencionable total que no arribe a aquest import mínim seran desestimades.

3. Només podran subvencionar-se, d'acord amb el Programa d'Ajudes II, les següents actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana:

I) La presentació davant l'ajuntament corresponent, de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial, d'acord amb allò que es disposa en l'article 7 de la Llei 14/2018, de 5 de juny de la Generalitat, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

II) La presentació davant l'ajuntament corresponent d'un pla de mobilitat sostenible o d'un pla de seguretat i emergència per a l'àrea industrial, a l'efecte de millorar la seua classificació com a àrea consolidada o àrea avançada, segons allò que es disposa en els articles 32 i 33 de la citada Llei 14/2018.Sisé. Termini de realització de les actuacions subvencionables

Només seran subvencionables les actuacions anteriors desenvolupades entre l'1 de gener de 2019 i la data de justificació de la subvenció.Seté. Despeses subvencionables

1. Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que s'estableix en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagades entre l'1 de gener de 2019 i la data de justificació, i s'enquadren en alguna de les següents categories:

Programa d'ajudes I:

a) Col·laboracions externes: contractació de serveis tècnics, professionals, d'informació i difusió que siguen necessaris per al desenvolupament del pla d'actuacions.

b) Despeses de personal propi de l'entitat vinculat directament al pla d'actuació: Import efectivament pagat en la data de la justificació de l'ajuda de les despeses de personal propi de l'entitat empleat en centres de la Comunitat Valenciana (retribucions brutes en nòmina i Seguretat Social a càrrec de l'entitat), en el percentatge de temps que es justifique es puga imputar al desenvolupament de les actuacions subvencionables. La partida de despesa de personal propi màxima subvencionable no podrà superar el 15 % del pressupost total (IVA exclòs) de totes les actuacions admeses. El topall màxim subvencionable de retribució mensual bruta en nòmina és de 4.500 euros, incloent-hi la part proporcional de pagues extraordinàries i altres retribucions.c) Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'Informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció per empresa auditora externa, inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

Programa d'ajudes II:

a) En la presentació de la sol·licitud de constitució d'una entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial: les despeses incorregudes per a l'obtenció de les certificacions registrals o documents substitutius exigits en la lletra e de l'article 7 de la Llei 14/2018.

b) En la presentació d'un pla de mobilitat sostenible o d'un pla de seguretat i emergència per a l'àrea industrial: les despeses de contractació de serveis tècnics, consultoria o professionals que siguen necessaris per a l'elaboració dels plans.

c) Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'Informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció per empresa auditora externa, inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

2. Són regles aplicables als conceptes de despesa subvencionable les següents:

a) No seran subvencionables les despeses que s'hagen repercutit totalment o parcialment a les empreses o persones beneficiades per l'actuació subvencionable, havent de presentar l'entitat sol·licitant una declaració responsable en aquest sentit.

b) Només seran subvencionables les despeses que s'acredite que han sigut efectivament pagades entre l'1 de gener de 2019 i la data de justificació.

c) Les despeses subvencionades per la present convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes públiques d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració.

d) Només podran considerar-se subvencionables aquelles despeses que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l'actuació a subvencionar i resulten estrictament necessàries, amb base en la descripció de les actuacions aportades en la memòria descriptiva, no admetent-se despeses com a servei d'àpats, begudes, cafés, esmorzars, decoració, regals o similars. Les despeses hauran de tindre un nivell de desglossament suficient per a valorar la seua adequació a l'activitat a la qual s'associen. Els conceptes amb un desglossament deficient podran ser considerats com no subvencionables sense necessitat de requeriment previ d'esmena.

e) No s'acceptaran operacions amb persones o entitats vinculades a l'entitat beneficiària, entenent-se com a tals aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies relacionades en el punt 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

f) Quan l'import de contractació d'un servei extern supere les quanties establides en la legislació vigent de contractació per al contracte menor, l'entitat beneficiària haurà de disposar de, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, formulades amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la realització del servei. L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà segons criteris d'eficiència i economia, i quan no recaiga en la proposta econòmicament més avantatjosa, haurà de justificar-se expressament aqueixa elecció menys econòmica en una declaració responsable. No obstant l'anterior, no serà necessari disposar de tres ofertes diferents quan la despesa s'haguera contractat amb anterioritat a la publicació de la concessió de l'ajuda, o quan per les especials característiques del servei, es justifique en una declaració responsable que no existeix en el mercat suficient nombre d'empreses que el preste. Totes dues declaracions responsables hauran, si escau, presentar-se davant l'empresa auditora per a la seua comprovació.g) En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.3. La justificació a l'empresa auditora de les despeses subvencionables es farà mitjançant la presentació de les factures o documents comptables de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i l'acreditació del seu pagament. L'acreditació del pagament es realitzarà amb la següent documentació:

a) Transferència bancària: còpia del resguard de la transferència en el qual figure el número de factura o, en defecte d'això, el concepte abonat i còpia del càrrec en compte corresponent.

b) Xecs i pagarés: còpia del xec o pagaré signat i còpia de l'extracte bancari del càrrec en compte corresponent. No s'admeten xecs al portador.

c) Efectes o altres instruments mercantils garantits: còpia del document o contracte i l'acreditació del pagament al proveïdor per l'entitat que l'haguera realitzat.

No s'admetran pagaments en efectiu ni pagaments per finestreta d'entitats de crèdit, excepte en el cas del pagament al registre de la propietat de les despeses incorregudes per a l'obtenció de les certificacions registrals exigides en la lletra e de l'article 7 de la Llei 14/2018. En aquest cas, el pagament en efectiu o per finestreta haurà de justificar-se adequadament per l'entitat pagadora davant l'empresa auditora, amb documents de validesa suficient en el tràfic jurídic mercantil, i així constar expressament en l'informe d'auditoria.Huité. Quantia de l'ajuda

1. L'ajuda consistirà en una subvenció del 100 % de les despeses que siguen considerades com a subvencionables, excepte per a l'actuació consistent en la presentació d'un pla de mobilitat sostenible o d'un pla de seguretat i emergència per a l'àrea industrial, en aquest cas l'ajuda consistirà en una subvenció del 50 % de les despeses que siguen considerades com a subvencionables, si bé en tots dos casos l'ajuda total de minimis concedida a una única entitat no podrà ser superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, d'acord amb els límits i condicions previstes en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

2. S'entendrà com a única entitat a totes les entitats que tinguen almenys un dels següents vincles entre si:

a) Una entitat posseeix la majoria dels drets de vot d'una altra entitat.

b) Una entitat té dret a nomenar o revocar a la majoria de les i els membres de l'òrgan d'administració, direcció o control d'una altra societat;

c) Una entitat té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d'un contracte celebrat amb ella o una clàusula estatutària de la segona.

d) Una entitat, associada a una altra, controla sola, en virtut d'un acord celebrat amb altres persones associades de la segona, la majoria dels drets de vot de la primera.

e) Les entitats que mantinguen qualsevol de les relacions contemplades en les lletres a a d del paràgraf primer a través d'una altra o altres entitats també es consideraran una única entitat.

3. En el cas de fusions d'entitats, totes les ajudes de minimis concedides anteriorment a qualsevol de les entitats que es fusionen es tindran en compte per a determinar si la concessió d'una nova ajuda de minimis a la nova entitat supera el límit màxim pertinent.Nové. Presentació de sol·licituds

1. La presentació de les sol·licituds i la documentació annexa per a l'obtenció de les ajudes es realitzarà obligatòriament de forma electrònica, segons estableix per a les persones jurídiques l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant l'anterior, si malgrat estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'Administració instructora li requerirà perquè rectifique aquest defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en la qual es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la presentació es produeix després del termini establit en el resolc onzé, la sol·licitud serà inadmesa per extemporània.

2. Les entitats sol·licitants trobaran les instruccions per a emplenar electrònicament la sol·licitud general de subvenció, en la web http://www.indi.gva.es/va/tramitacion-telematica, en l'enllaç «Instruccions».3. L'entitat emplenarà la sol·licitud i acompanyarà la documentació annexa que s'exigeix en el resolc dècim d'aquesta convocatòria, utilitzant el procediment que estarà disponible en el catàleg de Serveis Públics interactius de la Generalitat a través de https://sede.gva.es, apartat «serveis on-line», així com en l'apartat d'Incentius i ajudes en matèria d'indústria i I+D+i, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, al qual es pot accedir través del següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/web/industria-e-i-d-i/incentivos-y-ayudas.

Tant la sol·licitud com la resta de documents a presentar hauran de signar-se electrònicament per l'entitat, utilitzant per a això el seu certificat de persona jurídica, un certificat electrònic de representació de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats admeses pel portal electrònic de la Generalitat, o un certificat digital de la persona representant de l'entitat que conste en el Registre de Representants de la Generalitat.Desé. Declaracions i documentació que ha d'emplenar-se i acompanyar a la sol·licitud

1. Les sol·licituds es formalitzaran electrònicament en model normalitzat, a través del tràmit telemàtic indicat al resolc anterior, i en elles hauran d'emplenar-se expressament les següents declaracions:a) Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'entitat per a les mateixes despeses subvencionables, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició d'altres ajudes, establida en la lletra c de l'apartat 2 del resolc seté d'aquesta convocatòria.

b) Declaració responsable que l'entitat no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.

2. En cas que l'entitat denegue expressament en la seua sol·licitud l'autorització a la Direcció General d'Indústria i Energia perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud, les certificacions que a continuació es relacionen:a) De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.

b) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

c) De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu que l'entitat no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La Direcció General d'Indústria i Energia podrà requerir a l'entitat si la informació obtinguda presenta alguna incidència.

3. Adjunts a la sol·licitud amb les declaracions emplenades i, si escau, a les certificacions anteriors, s'acompanyaran necessàriament els següents documents:

a) Model normalitzat de declaració i resum de dades bàsiques de les actuacions, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud, i que contindrà degudament emplenades les declaracions responsables de les següents dades o circumstàncies:

I. Totes les ajudes de minimis concedides com a única entitat, per a qualsevol projecte i independentment de les despeses subvencionades, en l'exercici fiscal 2019 i en els dos exercicis fiscals anteriors. El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'entitat el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament a l'entitat. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'Administració que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes de minimis concedides a la beneficiària com a única entitat sobrepasse el límit màxim de 200.000 euros durant l'exercici fiscal 2019 i els dos exercicis fiscals anteriors.

II. Criteris de preferència per als casos d'empat de puntuació d'acord amb el que s'estableix en l'annex II d'aquesta resolució, quan concórreguen en l'entitat sol·licitant. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'entitat sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General d'Indústria i Energia.

III. Règim d'IVA al qual està subjecta l'entitat sol·licitant.

IV. Tipus d'actuació o actuacions a executar, entre alguna o algunes de les descrites al resolc cinqué de la convocatòria.

V. Resum de les despeses subvencionables, respectant en tot cas els límits establits al resolc seté.

VI. Que l'entitat disposa de les autoritzacions administratives preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes.

VII. Que les despeses subvencionables no s'han repercutit totalment o parcialment a les empreses beneficiades per l'actuació.

b) Acta de constitució de l'entitat sol·licitant i dels estatuts vigents, o si escau, declaració de vigència degudament signada.

c) Certificat, emés amb una antelació màxima a la sol·licitud de subvenció d'un mes, en el qual s'acredite la situació de l'entitat i la vigència de la seua inscripció en el Registre corresponent.

d) Actes i principals acords adoptats per l'Assemblea General anual de l'entitat sol·licitant en els exercicis 2016, 2017 i 2018.

e) Memòria descriptiva del pla d'actuacions per al qual se sol·licita l'ajuda, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud, que contindrà almenys els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'annex I d'aquesta convocatòria. Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa una incompleta o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del pla d'actuacions o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General d'Indústria i Energia per a la seua millora o degut emplenament.

f) Model de taula normalitzada, segons el programa d'ajudes per al qual es presente la sol·licitud, amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable.

g) Model normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient per a això. No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació, en aquest cas serà obligatori indicar, en l'apartat específic del formulari de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

4. En els casos de no subjecció o exempció, total o parcial, de l'IVA, així com en aquells supòsits en què l'entitat aplique una prorrata de l'IVA, haurà d'aportar-se juntament amb la sol·licitud qualsevol certificat o documentació que acredite aquestes circumstàncies, considerant-se en cas de no aportar-se que l'import de l'IVA suportat no serà subvencionable. Aquesta situació respecte a l'IVA haurà a més d'explicar-se adequadament en el compte justificatiu, i reflectir-se expressament en l'informe d'auditoria.

5. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà requerir de l'entitat sol·licitant, en qualsevol moment, altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.Onzé. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 5 de març fins al 5 d'abril de 2019, tots dos dies inclosos. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59.59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).Dotzé. Esmena de sol·licituds

1. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye la documentació que, d'acord amb aquesta resolució, resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'entitat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents requerits, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en la citada legislació bàsica. L'aportació de la documentació corresponent es realitzarà mitjançant el tràmit d'Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, al qual s'accedeix a través del següent enllaç: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=154502. La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics en ser aquesta via obligatòria per a les persones jurídiques. De conformitat amb l'article 43 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 54 del Decret 220/2014, la pràctica de la notificació electrònica es realitzarà, amb caràcter general, per compareixença electrònica, de la següent manera:

a) L'entitat sol·licitant, o la persona representant degudament registrada, accedirà al contingut de l'actuació administrativa corresponent a través de la seu electrònica de la Generalitat. Prèviament, s'enviarà per correu electrònic a l'adreça facilitada en la sol·licitud, un avís de notificació, de caràcter informatiu, que li comunicarà l'existència d'una notificació, així com l'adreça de la pàgina web a la qual ha d'accedir per a obtindre-la.

b) Aquest avís de notificació haurà d'especificar, a més de les dades que permeten la identificació de la notificació, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que transcorreguts deu dies naturals a partir de la data de posada a la disposició de la notificació, sense que tinga lloc l'accés a aquesta, equivaldrà al rebuig de la notificació als efectes contemplats en la normativa legal vigent, llevat que d'ofici o a instàncies de la destinatària es comprove la impossibilitat tècnica o material de l'accés.

c) La notificació contindrà la identificació de l'òrgan administratiu que efectua la notificació, la referència al tipus de document que es notifica, el número d'expedient al qual es refereix, i la data i registre d'eixida.

d) Si l'entitat accepta la notificació en el termini atorgat, podrà accedir als documents objecte d'aquesta, que també tindran format per a impressió.

e) Es deixarà constància en l'expedient administratiu de l'acceptació o rebuig de la notificació electrònica en el termini atorgat, produint els efectes previstos en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Tretzé. Criteris de valoració de les sol·licituds

1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, que es realitzarà mitjançant la comparació per programa de totes les sol·licituds admeses segons els criteris, puntuacions, regles, llindars mínims i criteris de desempat indicats en els annexos I i II d'aquesta resolució, establint-se una priorització entre les quals hagen obtingut la puntuació mínima de 50 punts i sense poder superar el llistat prioritzat, en cap cas, els límits pressupostaris assenyalats.

2. En cas que el crèdit consignat en la convocatòria siga suficient, atés el nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació, no serà necessari fixar ordre de prelació entre les sol·licituds que reunisquen els requisits establits en la convocatòria.

3. Quan l'import de la subvenció que puga concedir-se resulte inferior al que figura en la sol·licitud presentada, perquè el crèdit sobrant per a l'última sol·licitud admissible no aconsegueix el percentatge d'ajuda corresponent aplicable sobre les despeses subvencionables, l'òrgan instructor podrà proposar a l'entitat reformular la seua sol·licitud per a ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable. La reformulació haurà d'acceptar-se expressament per l'entitat a la qual es propose en el termini màxim de 10 dies des de la notificació d'aquesta proposta, entenent-se l'absència d'acceptació expressa com a rebuig d'aquesta.Catorzé. Comissió Tècnica Instructora

De conformitat amb el que es disposa en l'article 10 de l'Ordre 22/2016 de 27 d'octubre, la Comissió Tècnica Instructora elevarà a la persona titular de la Direcció General d'Indústria i Energia les corresponents propostes de concessió d'ajudes, amb determinació de les seues quanties, de denegació d'ajudes, així com, si escau, de desistiment i inadmissió de sol·licituds, amb exprés esment dels motius concurrents en cada cas. La composició de la Comissió i el seu funcionament seran els establits en el citat article 10 de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre.

Quinzé. Resolució de concessió

1. Es delega en la Direcció General d'Indústria i Energia la resolució de les sol·licituds de subvenció que es presenten a l'empara d'aquesta convocatòria d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en l'article 13 de les bases reguladores.

2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les entitats interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

4. La resolució del procediment de concessió es notificarà a les entitats interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1.b de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Setzé. Resolució d'incidències i supòsits de modificació de la subvenció

1. Es delega en la Direcció General d'Indústria i Energia, la resolució de les incidències que es produïsquen amb anterioritat o posterioritat a la concessió, especialment les referides a renúncies i modificacions del pla d'actuacions subvencionat i de la subvenció concedida.2. L'entitat beneficiària haurà de realitzar el pla d'actuacions objecte de subvenció en la forma descrita en la sol·licitud i en la corresponent memòria, i de manera que es complisca la finalitat de l'ajuda, respectant les despeses indicades en la memòria descriptiva i pels imports que en ella s'especifiquen. Si durant l'execució del pla d'actuació es produeixen circumstàncies excepcionals que modifiquen el seu desenvolupament previst, es procedirà per l'entitat beneficiària de la següent forma, d'acord amb la tipologia de la modificació:

– Modificacions en el pla d'actuacions que no alteren aspectes essencials d'aquest: S'hauran de comunicar electrònicament a la Direcció General d'Indústria i Energia i motivar adequadament l'absència d'impacte rellevant en el pla d'actuacions.

– Modificacions en el pla d'actuacions que alteren aspectes essencials: S'haurà de sol·licitar electrònicament la prèvia i expressa autorització de la Direcció General d'Indústria i Energia.

3. Les sol·licituds d'autorització de la modificació en cap cas podran suposar un increment en l'import de l'ajuda concedida. No serà admesa cap modificació del pla d'actuacions subvencionat que comprometa el fi per al qual es va concedir l'ajuda o quan, com a resultat d'aquesta modificació, la valoració del pla haguera resultat inferior. En cap cas s'admetrà cap modificació el resultat de la qual reduïsca més del 50 % l'import del pressupost aprovat del pla d'actuacions inicial.4. L'entitat sol·licitant haurà de comunicar igualment l'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics per a les mateixes actuacions, la qual cosa pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió o, si escau, a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció.Desseté. Justificació de les ajudes

1. Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa fins al 31 d'octubre de 2019 mitjançant el tràmit d'Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, al qual s'accedeix a través del següent enllaç: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450

2. La documentació justificativa que haurà de presentar-se de conformitat amb el que es disposa en l'article 14 de l'Ordre 22/2016, de 27 octubre, és la següent:

a) Informe d'empresa auditora de comptes, inscrita com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, signat electrònicament, amb el contingut establit en l'article 14, punts 4, 5, 6 i 7, de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre.

b) Compte justificatiu d'acord amb el model normalitzat segons el programa d'ajudes, signat electrònicament per l'entitat beneficiària i per l'empresa auditora de comptes.

c) Memòria tecnicoeconòmica i resum de dades bàsiques de les actuacions, segons model normalitzat, signada electrònicament.

d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a la Direcció General d'Indústria i Energia perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat dos del resolc dècim d'aquesta resolució.3. La Direcció General d'Indústria i Energia podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.Dihuité. Minoració i reintegrament de les ajudes

1. Procedirà la minoració de les ajudes, amb pèrdua parcial o total del dret al cobrament de la subvenció i, si escau, el reintegrament de les ajudes concedides, amb reembossament de les quantitats ja percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament, en els supòsits en què les entitats beneficiàries incomplisquen les obligacions i requisits que s'estableixen en la present convocatòria i en les bases reguladores, especialment en els següents supòsits:

a) Incompliment dels fins per als quals es va concedir la subvenció.

b) Incompliment de la realització del pla d'actuacions aprovat o dels requisits aplicables a les despeses subvencionables.

c) Nul·la o insuficient justificació de la subvenció.

d) Concessió amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'altres ajudes públiques per als mateixos gastes subvencionables.

e) En els casos en què concórrega alguna de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei general de subvencions.

2. Quan el compliment per l'entitat beneficiària s'aproxime significativament al compliment total i s'acredite per aquesta una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos i de les condicions de l'atorgament, la minoració o, si escau, el reintegrament es calcularà proporcionalment a la part del pla d'actuacions que no compleix les finalitats, que no s'ha executat o que no s'ha justificat.3. A l'efecte del que es disposa en els apartats anteriors, es considerarà en tot cas que s'ha produït un incompliment total, que comporta la revocació de la subvenció i si escau el reintegrament total de l'ajuda pagada, més els interessos de demora des del pagament de la subvenció, en els següents casos:

a) Modificació no autoritzada d'alguna de les característiques essencials del pla d'actuacions aprovat.

b) Execució o justificació inferior al 50 % de l'import del pla aprovat inicial, o al 90 % del pla modificat prèvia autorització, sempre que supose executar o justificar per davall del 50 % de l'import del pressupost aprovat inicial.

c) Alteració substancial dels fins per als quals es va concedir la subvenció.

4. Es delega en la Direcció General d'Indústria i Energia la resolució per la qual s'acorde la minoració o el reintegrament de les ajudes, que haurà d'ajustar-se a les previsions contingudes en la Llei general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament, i en l'article 172 de la Llei 1/2015 de, 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.Denové. Recursos

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.València, 28 de febrer de 2019.– El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.ANNEX I

Criteris i regles d'avaluació del pla d'actuacionsL'avaluació de les sol·licituds es realitzarà aplicant els criteris i regles descrits a continuació per a cadascun dels següents apartats obligatoris de la memòria descriptiva:PROGRAMA D'AJUDES I

0. Justificació de la condició multisectorial i comarcal de l'associació (no puntuable però sí excloent en cas d'insuficiència)

Haurà d'explicar-se succintament la condició multisectorial industrial i comarcal de l'associació, i emplenar a més el següent quadre, com a declaració responsable:A) Nombre total d'empreses associades B) Nombre d'empreses industrials associades C) (C=B/A) Percentatge d'empreses industrials associades respecte del total d'empreses associadesLa falta d'emplenament de la declaració responsable anterior o la no-acreditació suficient del caràcter d'associació multisectorial industrial i comarcal, es considerarà que suposa l'incompliment del requisit establit en el Resolc tercer de la convocatòria per a ostentar la condició d'entitat beneficiària, acordant-se la inadmissió d'aquesta sol·licitud sense necessitat de requeriment previ d'esmena.A) Dades de l'associació

I. Fortalesa de l'enfocament proposat (màxim 10 punts / llindar mínim 5 punts) Només se superarà el llindar mínim si s'aporta almenys la informació següent:

A) Llistat de les empreses que componen l'entitat associativa, amb la seua activitat principal i el seu domicili social (màxim 3 punts).Empresa associada Activitat principal Municipi domicili social

B) Evolució succinta de l'entitat des de la seua constitució, detallant especialment les principals fites i projectes realitzats en els últims 3 anys (2016, 2017 i 2018) com a associació empresarial comarcal (màxim 7 punts).

A més de la informació anterior, haurà d'annexar-se juntament amb la sol·licitud, les actes amb els principals acords adoptats per l'Assemblea General anual de l'entitat sol·licitant en els exercicis 2016, 2017 i 2018. La falta d'aportació d'aquesta documentació es considerarà incompliment del requisit establit en el Resolc tercer de la convocatòria per a ostentar la condició d'entitat beneficiària, acordant-se la inadmissió d'aquesta sol·licitud sense necessitat de requeriment previ d'esmena.II. Adequació a les necessitats d'industrialització o demandes del sector, del mercat o de l'àmbit territorial d'influència (màxim 25 punts / llindar mínim 10 punts) Només se superarà el llindar mínim si s'aporta suficient informació sobre:

A) Descripció de l'evolució industrial en els últims anys de la comarca a la qual van destinades les actuacions a subvencionar.(màxim 5 punts)

B) L'evolució industrial previsible en els pròxims anys de la dita comarca.(màxim 3 punts)

C) L'estratègia de l'associació i el seu enquadrament en la planificació sectorial o territorial.

– Descriure breument els principals aspectes de l'estratègia de l'associació que justifiquen el pla d'actuacions. (màxim 12 punts)

– Explicar si l'estratègia descrita anteriorment és d'elaboració pròpia, contractació externa, elaboració sectorial o territorial, etc. i el seu possible enquadrament en altres estratègies d'àmbit superior (per exemple, el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana).(màxim 5 punts)

B) Dades del pla d'actuacions

III. Viabilitat tècnica i econòmica (màxim 15 punts / llindar mínim 5 punts) Només se supera el llindar mínim si s'aporta suficient informació en cadascun dels següents apartats:

1. Viabilitat tècnica: haurà de justificar-se la viabilitat tècnica del pla d'actuacions de la següent manera:

A) Descripció de l'experiència de l'entitat en activitats similars per a les quals se sol·licita la subvenció (màxim 2 punts).

B) Descripció de si, prèviament a la decisió de realitzar el pla d'actuacions, s'ha realitzat un estudi tecnicoeconòmic que determine la seua viabilitat i conveniència per a l'associació, i en tal cas, conclusions principals d'aquest.

(màxim 2 punts).

2. Viabilitat econòmica: haurà de justificar-se la viabilitat econòmica del pla d'actuacions de la següent manera:

A) Detallar, en la taula normalitzada corresponent al programa I, el desglossament del pressupost subvencionable de cadascuna de les actuacions del pla. La falta d'emplenament d'aquesta taula impedirà, en tot cas, la superació del llindar mínim en l'apartat III i impedirà continuar amb la baremació, desestimant-se la sol·licitud (màxim 9 punts).B) Justificació de per què el pla d'actuacions proposat és viable financera i econòmicament per a l'entitat amb indicació, en tot cas, de l'origen dels fons per a la realització del pla i el deute existent de l'entitat, així com qualsevol altra dada que justifique la seua liquiditat i solvència. (màxim 2 punts)

IV. Coherència del pla de treball (màxim 5 punts)

A) Justificació detallada i proporcionada dels mitjans tècnics i recursos humans disponibles per a dur a terme cadascuna de les actuacions. (màxim 3 punts)

B) Cronograma de les etapes del pla de treball en el termini comprés entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2019.(màxim 2 punts)V. Contribució a la millora de la competitivitat (màxim 20 punts / llindar mínim 10 punts) Només se supera el llindar mínim si s'aporta suficient informació en cadascun dels següents apartats:

A) Descriure detalladament el contingut de cadascuna de les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajuda. (màxim 15 punts)

B) Justificar la necessitat i els beneficis que el pla d'actuacions a subvencionar reportarà a la competitivitat de les empreses de la comarca (màxim 5 punts).

VI. Contribució al desenvolupament industrial sostenible i a la reducció de l'impacte mediambiental: (màxim 15 punts) S'haurà de justificar adequadament, mitjançant xifres comparatives, estudis o informes externs, la informació que s'indica en els següents camps:

A) La manera en què el pla d'actuacions influeix directament en la reducció del consum d'energia, aigua o matèries primeres en el procés productiu de les empreses destinatàries d'aquest.

B) La manera en què el pla d'actuacions influeix directament en la menor producció de substàncies contaminants o residus en el procés productiu de les empreses destinatàries d'aquest.

C) La manera en què el pla d'actuacions contribueix directament al fet que el producte final obtingut per les empreses destinatàries del mateix és menys contaminant o més sostenible.

D) La manera en què el pla d'actuacions fomenta la incorporació en el procés productiu de les empreses destinatàries d'energies renovables tals com hidràulica, solar i eòlica, entre altres.

VII. Contribució a la millora de la qualitat de la vida ciutadana o utilitat de solució de problemes socials: (màxim 5 punts) S'haurà de justificar adequadament, mitjançant xifres comparatives, estudis o informes externs la informació que s'indique en els següents camps:– La manera en què el pla d'actuacions influeix en la millora de les condicions laborals o de seguretat en el treball de les empreses destinatàries d'aquest.

– Creació d'ocupació. Quantificar en la següent taula el nombre de contractacions de persones treballadores que s'han formalitzat o formalitzarà l'entitat en relació amb el pla d'actuacions a subvencionar entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2019:Formalitzats Que l'entitat formalitzarà

Nombre de contractes

En cas de no emplenar-se, s'entendrà 0.

– Transformació d'ocupació temporal en indefinit. Quantificar en la següent taula el nombre de transformacions de contractes temporals a indefinits que s'han formalitzat o es formalitzarà l'entitat en relació amb el pla d'actuacions a subvencionar entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2019:Formalitzats Que l'entitat formalitzarà

Nombre de contractes temporals transformats en indefinits

En cas de no emplenar-se, s'entendrà 0.VIII. La contractació de persones amb discapacitat o diversitat funcional més enllà del percentatge mínim establit per la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat: (màxim 5 punts)Quantificar en la següent taula el nombre de contractacions de persones amb discapacitat o diversitat funcional realitzades amb motiu del pla d'actuacions a subvencionar i justificar numèricament que aqueixes contractacions suposen anar més enllà del percentatge mínim legal establit segons el nombre de persones empleades en l'entitat:

Formalitzats

(han d'annexar-se

a aquesta memòria) Que l'entitat es compromet a formalitzar

Nombre de contractes de persones amb discapacitat o diversitat funcional

Això suposa superar en (INDICAR NÚMERO) persones el nombre de persones amb discapacitat o diversitat funcional més enllà del percentatge mínim establit per la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat

La falta de quantificació concreta en cadascun dels apartats anteriors suposarà que no es puntue aquest apartat de la memòria. Tampoc es valorarà si no s'annexen els contractes formalitzats o no s'estableix el compromís de contractació.

L'incompliment per l'entitat beneficiària del manteniment de l'ocupació creada o del compromís de creació d'ocupació entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2019 comportarà una minoració del 10 % per cada ocupació no creada o no mantinguda i, si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent.PROGRAMA D'AJUDES II

0. Justificació de la condició d'entitat que agrupa persones propietàries de l'àrea industrial que estan gestionant (no puntuable però sí excloent en cas d'insuficiència)

Haurà d'explicar-se adequadament que l'entitat sol·licitant és una entitat urbanística de conservació, una agrupació d'interès urbanístic, una associació empresarial o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia, que agrupa a persones titulars d'immobles en el sòl industrial, i que en 2019 ja gestiona una àrea industrial de la Comunitat Valenciana.A més, haurà d'emplenar-se el següent quadre, com a declaració responsable:A) Nombre total de persones propietàries de béns immobles en l'àrea industrial gestionada B) Nombre de persones propietàries de béns immobles en l'àrea industrial gestionada que estan integrades en l'entitat sol·licitant C) (C=B/A %) Percentatge de persones propietàries de béns immobles en l'àrea industrial gestionada integrades en l'entitat sol·licitant respecte del total de persones propietàries de béns immobles en l'àrea industrial gestionadaLa falta d'emplenament de la declaració responsable anterior o la no-acreditació suficient del caràcter d'entitat gestora d'una àrea industrial amb personalitat jurídica pròpia, es considerarà que suposa l'incompliment del requisit establit en la convocatòria per a ostentar la condició d'entitat beneficiària, acordant-se la inadmissió d'aquesta sol·licitud sense necessitat de requeriment previ d'esmena.

A. Dades de l'entitat

I. Fortalesa de l'enfocament proposat (màxim 10 punts / llindar mínim 5 punts) Només se superarà el llindar mínim si s'aporta almenys la informació següent:

A) Llistat de les empreses amb activitat en l'àrea industrial que estan integrades en l'entitat gestora (màxim 3 punts).Raó social Activitat principal

B) Evolució succinta de l'entitat gestora des de la seua constitució, detallant especialment les principals fites i projectes realitzats en els últims 3 anys (2016, 2017 i 2018) com a entitat gestora de l'àrea industrial (màxim 7 punts).

A més de la informació anterior, haurà d'annexar-se juntament amb la sol·licitud, les actes amb els principals acords adoptats per l'Assemblea General anual de l'entitat sol·licitant en els exercicis 2016, 2017 i 2018. La falta d'aportació d'aquesta documentació es considerarà incompliment del requisit establit en el Resolc tercer de la convocatòria per a ostentar la condició d'entitat beneficiària, acordant-se la inadmissió d'aquesta sol·licitud sense necessitat de requeriment previ d'esmena.II. Adequació a les necessitats d'industrialització o demandes del sector, del mercat o de l'àmbit territorial d'influència (màxim 25 punts / llindar mínim 10 punts) Només se superarà el llindar mínim si s'aporta suficient informació sobre:

A) Descripció de l'evolució en els últims anys de l'àrea industrial a la qual van destinades les actuacions a subvencionar.(màxim 5 punts)B) L'evolució previsible en els pròxims anys de la dita àrea industrial.(màxim 3 punts)

C) L'estratègia de l'entitat gestora i el seu enquadrament.

– Descriure breument els principals aspectes de l'estratègia de l'entitat gestora que justifiquen el pla d'actuacions. (màxim 12 punts)– Explicar si l'estratègia descrita anteriorment és d'elaboració pròpia, contractació externa, elaboració sectorial o territorial, etc. i el seu possible enquadrament en altres estratègies d'àmbit superior. (màxim 5 punts)

B. Dades del pla d'actuacions

III. Viabilitat tècnica i econòmica (màxim 15 punts / llindar mínim 5 punts) Només se supera el llindar mínim si s'aporta suficient informació en cadascun dels següents apartats:

1. Viabilitat tècnica: haurà de justificar-se la viabilitat tècnica del pla d'actuacions de la següent manera:

A) Descripció de l'experiència de l'entitat gestora (màxim 2 punts).B) Descripció de si, prèviament a la decisió de realitzar el pla d'actuacions, s'ha realitzat un estudi tecnicoeconòmic que determine la seua viabilitat i conveniència per a l'entitat gestora, i en tal cas, conclusions principals d'aquest.

(màxim 2 punts).

2. Viabilitat econòmica: haurà de justificar-se la viabilitat econòmica del pla d'actuacions de la següent manera:

A) Detallar, en la taula normalitzada corresponent al programa II, el desglossament del pressupost subvencionable de cadascuna de les actuacions del pla. La falta d'emplenament d'aquesta taula impedirà, en tot cas, la superació del llindar mínim en l'apartat III i impedirà continuar amb la baremació, desestimant-se la sol·licitud (màxim 9 punts).B) Justificació de per què el pla d'actuacions proposat és viable financera i econòmicament per a l'entitat gestora amb indicació, en tot cas, de l'origen dels fons per a la realització del pla i el deute existent de l'entitat gestora, així com qualsevol altra dada que justifique la seua liquiditat i solvència. (màxim 2 punts)

IV. Coherència del pla de treball (màxim 5 punts)

A) Justificació detallada i proporcionada dels mitjans tècnics i recursos humans disponibles per a dur a terme cadascuna de les actuacions. (màxim 3 punts)

B) Cronograma de les etapes del pla de treball en el termini comprés entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2019.(màxim 2 punts)V. Contribució a la millora de la competitivitat (màxim 20 punts / llindar mínim 10 punts) Només se supera el llindar mínim si s'aporta suficient informació en cadascun dels següents apartats:

A) Descriure detalladament el contingut de cadascuna de les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajuda. (màxim 15 punts)

B) Justificar la necessitat i els beneficis que el pla d'actuacions a subvencionar reportarà a les empreses de l'àrea industrial. (màxim 5 punts).

VI. Contribució al desenvolupament industrial sostenible i a la reducció de l'impacte mediambiental: (màxim 15 punts) S'haurà de justificar adequadament, mitjançant xifres comparatives, estudis o informes externs, la manera en què les actuacions subvencionables contribuiran al desenvolupament industrial sostenible de l'àrea industrial.

VII. Contribució a la millora de la qualitat de la vida ciutadana o utilitat de solució de problemes socials: (màxim 5 punts) S'haurà de justificar adequadament, mitjançant xifres comparatives, estudis o informes externs que la constitució de l'entitat de gestió i modernització i/o l'elaboració d'un pla de mobilitat o de seguretat i emergències contribuirà a la millora de les condicions laborals o de seguretat en el treball de les empreses de l'àrea industrial.

VIII. La contractació de persones amb discapacitat o diversitat funcional més enllà del percentatge mínim establit per la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat: (màxim 5 punts)Quantificar en la següent taula el nombre de contractacions de persones amb discapacitat o diversitat funcional realitzades amb motiu del pla d'actuacions a subvencionar i justificar numèricament que aqueixes contractacions suposen anar més enllà del percentatge mínim legal establit segons el nombre de persones empleades en l'entitat:Formalitzats (han d'annexar-se a aquesta memòria) Que l'entitat es compromet a formalitzar

Nombre de contractes de persones amb discapacitat o diversitat funcional

Això suposa superar en (INDICAR NOMBRE) persones el nombre de persones amb discapacitat o diversitat funcional més enllà del percentatge mínim establit per la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat

La falta de quantificació concreta en cadascun dels apartats anteriors suposarà que no es puntue aquest apartat de la memòria. Tampoc es valorarà si no s'annexen els contractes formalitzats o no s'estableix el compromís de contractació.

L'incompliment per l'entitat beneficiària del manteniment de l'ocupació creada o del compromís de creació d'ocupació entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2019 comportarà una minoració del 10 % per cada ocupació no creada o no mantingut i, si escau, el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent.ANNEX II

Resolució d'empatsD'acord amb el que es preveu en l'apartat 5 de l'article 11 de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 7906, 28.10.2016) per la qual es va establir les bases reguladores d'aquestes ajudes, en cas d'empat de puntuació després de l'avaluació de les sol·licituds d'acord amb els criteris de valoració establits en els apartats 1, 2, 3 i 4 del citat article, s'aplicaran successivament els següents criteris de preferència per a l'atorgament de l'ajuda:

1. Les sol·licituds de les entitats que disposen d'un major percentatge de persones treballadores amb discapacitat o diversitat funcional en relació amb les seues respectives plantilles.

2. Les sol·licituds de les entitats que aporten certificat o distintiu oficial empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol altre anàleg de caràcter oficial (no únicament la sol·licitud).

3. Les sol·licituds de les entitats que disposen d'un major percentatge de persones treballadores amb contracte indefinit en relació amb la seua pròpia plantilla.

4. L'ordre d'entrada de les sol·licituds en el registre electrònic de la Generalitat. Es considerarà com a hora i data d'entrada, als mers efectes de desempat, aquelles sol·licituds completes, acompanyades de tota la documentació exigida en la present convocatòria. Cas d'haver-se requerit a l'entitat per a l'esmena de la sol·licitud, es considerarà com a data per al desempat la d'entrada de la documentació requerida, sempre que aquesta es considere completa per la Direcció General d'Indústria i Energia.