Extracte de la Resolució de 20 de febrer de 2019, de la vicerectora d'Estudis i Política Lingüística, per la qual es convoquen les ajudes a l'estudi per als i les estudiants que cursen estudis oficials en centres propis de la Universitat de València, curs 2018-2019. [2019/3062]

(DOGV núm. 8517 de 29.03.2019) Ref. Base de dades 002927/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Universitat de Valencia
    Grup temàtic: Ajudes
    Matèries: UniversitatsBDNS (identif.): 446417.

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se'n publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstransPrimer. Beneficiaris

Les persones destinatàries són les i els estudiants matriculats en el curs 2018/2019 en centres propis de la Universitat de València que complisquen els requisits econòmics i acadèmics indicats en aquesta convocatòria i que cursen qualsevol dels estudis següents:

a) Estudis conduents a l'obtenció dels títols oficials de graub) Estudis conduents a l'obtenció del títol oficial de màster. En el cas de màsters interuniversitaris, per a accedir a aquestes ajudes els estudiants han d'haver formalitzat la matrícula i pagat les taxes corresponents en la Universitat de València.Segon. Objecte

Ajudes econòmiques per a estudiants que cursen estudis oficials de grau o màster als centres propis de la Universitat de València i que compleixen els requisits econòmics, patrimonials i acadèmics indicats en aquesta convocatòria.Tercer. Bases reguladores

Resolució de 20 de febrer de 2019, de la vicerectora d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l'estudi per als i les estudiants que cursen estudis oficials en centres propis de la Universitat de València, curs 2018-2019.URL:https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/beques-ajudes/universitat-valencia/ajudes-estudi-1285846665423.html

Quart. Quantia

El pressupost total d'aquesta convocatòria ascendix a 500.000 eurosCinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de la presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de l'extracte la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat ValencianaSisé. Altres dades

Per a la concessió de l'ajuda s'ha d'aportar necessàriament la documentació següent:

a) Certificat d'empadronament i convivència en el qual consten tots els membres de la unitat familiar. La data d'alta en el padró ha de ser anterior a la data de finalització del termini de sol·licitud d'aquestes ajudes.

b) Fotocòpia de les dades bancàries del compte corrent o de la cartilla d'estalvi.

c) Si la persona sol·licitant no és ciutadà espanyol, s'hauran de presentar els documents següents:

– Justificants d'ingressos oficials del seu país d'origen de tots els membres computables de la família corresponents a l'any 2017. Els membres computables de la família que no hagen percebut ingressos aquest any, hauran d'acreditar-ho.

– Certificat i quantia de les beques concedides durant l'any 2017.d) En cas que la persona sol·licitant al·legue la seua independència familiar econòmica referent a l'any 2016, siga quin siga el seu estat civil, haurà d'acreditar fefaentment aquesta circumstància i el seu domicili, així com la titularitat o lloguer de l'allotjament, si escau, i els mitjans econòmics de què disposa.

e) En el cas que els pares del/la sol·licitant estiguen separats o divorciats, hauran de presentar fotocòpia de la sentència de separació i l'últim conveni regulador.

f) En el cas d'estudiants que hagen cursat l'últim curs d'estudis universitaris en una universitat diferent de la Universitat de València, han d'aportar el certificat del seu expedient acadèmic amb indicació de la nota mitjana.

g) Si s'al·lega alguna de les situacions indicades en el punt 7.1 d'aquesta convocatòria, caldrà lliurar la documentació especificada en cada cas.

h) Quan la persona sol·licitant ostente la condició de família nombrosa haurà d'aportar-ne el document acreditatiu.

i) Si la persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar té discapacitat, haurà d'aportar-ne el document acreditatiu.

j) Quan el/la sol·licitant no done l'autorització al fet a què es refereix el punt 10.6 d'aquesta convocatòria, o no haja fet la declaració de la renda corresponent a l'exercici 2017, haurà d'aportar els documents acreditatius dels ingressos de la unitat familiar (rendiments del treball, prestacions, subsidis, pensions no contributives, etc.). Així mateix, si no presta l'autorització per a la consulta de les seves dades patrimonials que consten en el cadastre, haurà d'aportar fotocòpia dels documents acreditatius del patrimoni (fotocòpia dels rebuts de l'impost sobre béns immobles corresponents a l'exercici 2017, exclòs l'habitatge habitual i certificat bancari d'interessos i dividends).

València, 20 de febrer de 2019.– La rectora, p. d. (DOGV 09.07.2018), la vicerectora d'Estudis i Política Lingüística: Isabel Vázquez Navarro.