Extracte de la Resolució d'11 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'àmplia el termini de presentació de la sol·licitud única per a l'any 2019. [2019/3912]

(DOGV núm. 8531 de 17.04.2019) Ref. Base de dades 003630/2019BDNS (identif.): 439889.

La resolució de 14 de febrer de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mitjançant la qual s'estableix la convocatòria del procediment per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna per a l'any 2019, estableix en el seu apartat quart, punt segon, que el termini de presentació de la sol·licitud única s'iniciarà el dia 1 de febrer i finalitzarà el dia 30 d'abril. No obstant això, el termini anterior podrà ser modificat mitjançant resolució del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, quan siga estrictament necessari per a garantir el compliment de la normativa europea i dins dels terminis màxims establits per aquesta.

Atès que hi ha raons tècniques a la Comunitat Valenciana, relatives a l'adequació de les eines informàtiques per a la declaració gràfica de les superfícies, així com per a la declaració de les dades necessàries per a donar cobertura a les necessitats de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a l'efecte d'emplenament del cens agrari, que han provocat cert retard en el registre de les sol·licituds durant les primeres setmanes del període prèviament establit, es requereix un temps extra per a la correcta presentació de les sol·licituds.

En virtut d'això, resolc:El termini de presentació de la sol·licitud única, fixat en l'apartat quart, punt segon, de la Resolució de 14 de febrer de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mitjançant la qual s'estableix la convocatòria del procediment per a la concessió de les ajudes incloses en la sol·licitud única dins del marc de la Política Agrícola Comuna per a l'any 2019, finalitzarà el dia 15 de maig de 2019, inclusivament.València, 11 d'abril de 2019.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: Francisco Rodríguez Mulero.