RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2019, de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publica la programació per a l'any 2019, de cursos de l'àrea de Seguretat de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE). [2019/4232]

(DOGV núm. 8538 de 30.04.2019) Ref. Base de dades 003976/2019

  • Anàlisi documental

    Origen de disposició: Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
    Grup temàtic: Ocupació pública
    Descriptors:
      Temàtics: cursos, Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les EmergènciesEn exercici de les facultats que en matèria de formació té atribuïdes l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (d'ara en avant AVSRE), segons l'article 11 de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, i del Decret 122/2017, de 15 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'AVSRE, i en compliment d'allò que estableix l'article 75 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, en el qual s'atribueix a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) les facultats en matèria de formació i perfeccionament del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, resolc:Primer. Estructura

1. El Pla anual d'activitats formatives de l'IVASPE inclou per a a l'any 2019, l'oferta formativa d'actualització de coneixements del personal al qual es refereix Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana i del personal que forma part de la Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana.

2. El llistat dels cursos monogràfics de formació contínua, perfeccionament i especialització, s'especifiquen en l'annex I.

3. Els municipis per a la descentralització del pla de formació de l'IVASPE s'especifiquen en l'annex II.

4. Els diplomes i cursos que es convoquen podran ser modificats o suprimits, quan concórreguen causes de força major, oportunitat o racionalització del pla anual de formació.

5. Cadascuna de les edicions dels cursos podran ser anul·lada quan no s'aconseguisca el 70 % de sol·licituds de les places convocades.

6. L'AVSRE podrà organitzar altres cursos o activitats de formació, així com jornades, tant de caràcter genèric com específic, per si mateixa o en col·laboració amb altres Administracions o entitats, donant-se la corresponent publicitat de la seua convocatòria, amb la denominació d'«Extra-pla».

7. Fins a la publicació del pla anual de formació de l'IVASPE de l'exercici següent, es podran continuar executant els cursos inclosos en el present pla de formació.Segon. Objectius

Els objectius generals dels diferents cursos que es convoquen, són els següents:

a) Dotar a l'alumnat participant en els cursos d'un adequat i actualitzat nivell de coneixements professionals.

b) Proporcionar a l'alumnat participant les eines necessàries per a portar a la pràctica els coneixements teòrics impartits.

c) Ensinistrar a l'alumnat en les comeses de la funció policial o en la gestió d'emergències.

d) Actualitzar els coneixements tècnics, normatius i legislatius en les diferents àrees per a dur a terme les seues funcions amb eficàcia i garantia jurídica.

e) Sensibilitzar a les persones participants respecte als diferents factors que condicionen l'eficàcia del treball.

f) Desenvolupar els coneixements i habilitats necessaris per a optimitzar les relacions interpersonals en el seu treball i conéixer i practicar estratègies i tàctiques de comunicació interpersonal que permeten resoldre, de manera eficaç, les situacions de crisis.

g) Entrenar a l'alumnat en hàbits per a intervencions professionals fent un ús correcte de les seues capacitats.

h) Donar a conéixer els instruments necessaris que permeten el processament d'informació i documentació bàsiques en les funcions policials o de gestió d'emergències, així com les habilitats per al maneig de les noves telecomunicacions.

i) Adquirir en el cas dels cursos dirigits a cossos policials els coneixements i habilitats que permeten identificar i actuar davant situacions de racisme, xenofòbia, violència general i específica, en particular sobre menors i dones.Tercer. Assistents

1. Podran participar en els cursos de l'Annex I el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, així com el personal que forma part de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana.

Sempre que s'autoritze expressament per l'AVSRE podran també participar els qui formen part d'altres forces i cossos de seguretat, la policia portuària i la UME, amb destinació en la Comunitat Valenciana, així com el personal relacionat amb tasques de seguretat o emergències.

Quart. Sol·licitants

Les sol·licituds es formularan de forma individual, excepte en el cas del diploma d'especialista en Policia Judicial de Trànsit, on seran les prefectures de policia les que autoritzen la participació i traslladen a l'IVASPE la sol·licitud.Cinqué. Presentació de sol·licituds

1. Les sol·licituds es presentaran a través de la pàgina web http://www.presidencia.gva.es/ivaspe, tal com disposa l'article 14.2.e., de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. En la sol·licitud dels cursos serà obligatori emplenar, en lletres majúscules, els camps d'adreça del correu electrònic de la persona que els sol·licita i el telèfon de contacte, preferentment telèfon mòbil i prefectura a la qual pertany.

3. El nombre màxim de cursos que podrà sol·licitar en la seua instància l'alumnat serà de huit per persona, per ordre de prioritat.

4. El termini de presentació d'instàncies, que és únic i improrrogable, serà de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà a la data de publicació de la programació dels cursos en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Sisé. Requisits

1. Les persones interessades han de complir els requisits generals i els específics de cada curs sol·licitat, si n'hi haguera.Seté. Selecció del personal aspirant

La selecció de les persones que aspiren la realitzarà l'IVASPE, a la vista de les instàncies rebudes, d'acord amb els següents criteris de preferència:

1. Que no haja realitzat en el Pla actual si escau, o l'any o anys anteriors, cap curs dels organitzats per l'IVASPE.

2. En el cas de determinats cursos especialitzats, l'IVASPE podrà determinar com a preferents en la selecció a aquelles persones el lloc de treball de les quals guarde relació amb la matèria objecte del curs. A tal efecte, es podrà exigir l'informe previ de la persona responsable del servei o l'entitat a la qual pertanga. Així mateix, de resultar procedent per les característiques de l'activitat formativa, es podrà sol·licitar com a requisit d'accés algun curs previ, amb la finalitat de garantir un nivell formatiu homogeni.

3. En cas d'empat entre les persones sol·licitants en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà l'ordre d'entrada de les sol·licituds.4. En la selecció haurà de tindre's en compte la reserva de places per a persones amb discapacitat establida en l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i la reserva de places previstes en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes per a les sol·licitants que reunisquen els requisits.

5. Sempre que queden places vacants en els cursos i fins a cobrir les oferides, es podran incorporar a policies locals a petició de les prefectures de policia, així com uns altres d'altres cossos i forces de seguretat i la UME.Huité. Execució

1. Els cursos convocats es realitzaran en horari de matins o vesprades, i s'impartiran en sessions de 4-5 hores amb periodicitat setmanal, quinzenal o mensual, segons aconselle la dinàmica del curs.

2. Quan l'horari de celebració del curs coincidisca amb el de treball de la persona sol·licitant, o puga dificultar les necessitats del servei, la persona que ostente la prefectura haurà de donar la seua autorització expressa per a l'assistència al curs de l'alumne o alumna.

3. Els cursos es podran anul·lar quan no s'abaste el 70 % dels alumnes convocats a aquest.

4. La determinació del nombre d'edicions i de les seus de realització dels cursos, es realitzarà per l'IVASPE, a la vista de les sol·licituds rebudes, tenint en compte els municipis que es relacionen en l'annex II.

Nové. Admissió als cursos

Una vegada feta la selecció, l'IVASPE notificarà a les persones interessades, mitjançant correu electrònic, l'admissió al curs de què es tracte, indicant el lloc, dates de realització i horari d'aquest.

Únicament podrà assistir al curs l'alumnat que figure seleccionat per l'IVASPE i inclòs en el llistat corresponent.Dècim. Desenvolupament dels cursos

1. Les persones seleccionades per a un curs, que no puguen assistir al mateix hauran de comunicar aquest extrem a l'IVASPE amb set dies d'antelació, com a mínim, al seu començament.

2. La no comunicació en termini o la no assistència al curs sense motiu justificat, donarà lloc a l'exclusió del mateix i de qualsevol altre d'aquest Pla de Formació.

3. L'assistència als cursos no donarà lloc a indemnització ni a cap gratificació.

4. Com a regla general i en tot cas a l'IVASPE, l'assistència als cursos es realitzarà, amb l'uniforme reglamentari i sense armes. Només podrà exceptuar-se aquest requisit, quan la persona membre de la policia local realitze la formació en un municipi diferent al seu.

5. El professorat exclourà del curs a l'alumnat que incomplisca les disposicions d'aquesta resolució.

6. El professorat controlarà l'assistència de l'alumnat, mitjançant la signatura dels participants tant a l'inici com a la finalització de la jornada lectiva.

7. En finalitzar cada curs es realitzarà, obligatòriament, una prova d'avaluació dels coneixements adquirits en aquest.

8. Per a poder concórrer a les proves d'avaluació caldrà que no s'hagen produït faltes d'assistència superiors al 10 % de la duració del curs, amb independència de la seua causa.Onzé. Certificats i Diplomes

1. Per a l'obtenció del certificat d'aprofitament dels cursos de l'annex I, serà necessària l'assistència al 90 % de les hores totals del curs i la superació de les proves d'avaluació de coneixements que corresponguen.

2. En cas de complir l'assistència del 90 % de les hores totals del curs, però no aconseguir la superació de les proves d'avaluació, l'alumne rebrà un diploma d'assistència.

3. Els certificats i diplomes tindran l'eficàcia atribuïda en la normativa vigent i seran tinguts en compte a l'efecte de valoració i barem com a mèrit en la forma determinada reglamentàriament.Dotzé. Homologació d'accions formatives

1. Sobre la base de l'article 6 del Decret 83/2015, de 29 de maig, del Consell, es fixen els següents criteris de l'AVSRE per a l'homologació de cursos en l'exercici 2019:

En el cas que les accions formatives sol·licitades a homologació coincidiren amb l'oferta continguda en el Pla de formació de l'IVASPE, només seran susceptibles d'homologar-se aquelles que suposen, segons el parer de la Comissió Avaluadora, una millora substantiva de l'oferida o que la demanda dels cursos no poguera ser atesa íntegrament des de l'IVASPE.

S'estableix que les següents matèries, no seran susceptibles d'homologació per la seua especial sensibilitat policial i quedaran restringides per a la seua impartició per l'IVASPE, llevat que per l'especificitat de l'acció formativa es justifique la seua oportunitat de realització i així ho considere la Comissió de Valoració:

– Tàctica policial

– Defensa personal policial

– Descarregador elèctric

– Tir i armes de foc

– Pilotatge de drons

– Jihadisme

– Guies caninsValència, 16 d'abril de 2019.– El director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències: José María Ángel Batalla.ANNEX I

Cursos de seguretatProgramació de l‘IVASPE per a l'any 2019 dels cursos de formació adreçats al personal pertanyent a les policies locals de la Comunitat Valenciana, a la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, així com al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana.ÀREA JURÍDICA I POLICIA JUDICIAL1. Procediments penals i civils: requisits processals i valoració de les proves (AAF).

Objectiu: l'objectiu específic és que el personal de la Policia Local es familiaritze amb l'ampli àmbit dels processos civils i penals. Es tracta que adquirisca competències per a relacionar-se amb seguretat amb la jurisdicció i sàpia a cada moment la tasca que ha de realitzar en cada fase procedimental.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 352. Protocols d'actuació policial en delictes d'odi (BAB).

Objectiu: l'alumnat serà format en matèria de delictes de racisme, xenofòbia i odi consistents a advertir, conscienciar i impulsar accions de defensa de les víctimes davant aquests tipus delictius.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 353. Violència de gènere (VGI).

Objectiu: aconseguir, a través dels coneixements i habilitats adquirides en aquest curs, tinga un enfocament global dels delictes de violència exercits contra la dona i no compartimentat, redundant, tot això, en una millor qualitat en l'atenció a la ciutadania i a la víctima, en concret.

Duració: 15 hores

Lloc de realització: On-line.

Nre. de places: 354. Diligències policials restrictives de llibertat i els delictes de detenció il·legal (DRL).

Objectiu: conéixer els supòsits legals de privació de llibertat, en el seu sentit més ampli i no solament com a mesura cautelar de detenció, així com les circumstàncies, formes i requisits que han de complir-se, de manera que el personal funcionari policial no incórrega en errors, excessos, o en actuacions no emparats per les normes i que puguen comportar la comissió d'un il·lícit penal per part seua.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 355. La nova dimensió dels delictes contra el patrimoni d'apoderament (DPA).

Objectiu: comprendre la nova dimensió dels delictes patrimonials, amb l'estudi detallat dels requisits del tipus, centrats en aquells el dol dels quals consisteix en l'apoderament de l'objecte i l'abast que pot adquirir cada figura delictiva, en llaures a una correcta aplicació pràctica.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 356. Il·lícits penals derivats de la sinistralitat viària (ISV).

Objectiu: identificar els possibles il·lícits penals que subjauen després dels sinistres ocorreguts en la circulació i que constitueixen la vertadera raó de ser de l'atestat policial, permetent a l'agent plasmar amb la deguda diligència, els elements que servisquen a la persona jutjadora per a decidir sobre l'existència o no, de les eventuals responsabilitats penals.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 357. Comissió d'il·lícits en xarxes socials (IRS).

Objectiu: conéixer les xarxes socials, les seues característiques i com són usades com a escenari per a la comissió delictiva i d'altres infraccions. Figures i fenomenologia dels delictes en xarxes socials. Dificultat probatòria i aparença d'impunitat.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 358. Curs de ciberdelinqüència i fenòmens associats a la mateixa (CFM).

Objectiu: Entendre internet com a espai de comissió de delictes amb especificacions tecnològiques que afavoreixen l'execució d'aquests. Conéixer les conductes criminals en la xarxa i la tipologia de delictes. Autoria i modus operandi.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 359. La Policia Local en funcions de Policia Judicial (PLJ).

Objectiu: dotar de coneixements teòrics per a instruir les primeres diligències policials, així com introduir a la policia local en funcions de policia judicial en sentit genèric. Formar a l'alumnat per a crear un l'hàbit de bones pràctiques en la «Instrucció de les primeres diligències policials».

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3510. Bàsic de la Llei 17/2017 de Coordinació de Policies Locals (BLC).

Objectiu: estudi de les novetats introduïdes per la llei com la carrera professional, l'organització i estructuració dels cossos, la seua professionalització i especialització, la supressió de la figura del personal interí, la creació del nou model de formació, així com la seua categorització nova nomenclatura de llocs i nous òrgans creats,

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda.

Nre. de places: 35

ÀREA DE POLICIA ADMINISTRATIVA I DE TRÀNSIT11. Policia Administrativa I: Via Pública (PT1).

Objectiu: conéixer el relatiu a l'actuació de la policia local en matèria d'obres: normativa, llicències i procediment d'actuació, inspecció i sancions. Ocupació de via pública: autoritzacions, difusió de propaganda i decomís d'efectes. Guals: normativa, inspecció i denúncia. Publicitat: regulació legal.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 35

12. Policia Administrativa II: Activitats (PT2).

Objectiu: Conéixer el relatiu a l'actuació de la policia local en matèria de venda ambulant: autoritzacions, drets del personal consumidor i decomís. Drogodependències: consum i prohibicions en via pública. Mendicitat: control i derivació a Serveis Socials. Actes vandàlics. Armes prohibides i decomís.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3513. Policia Administrativa III: Medi Ambient (PMA).

Objectiu: conéixer el relatiu a l'actuació de la policia local en matèria d'animals: mascotes, animals perillosos, identificació. Abocaments i residus: Tipus i vehicles abandonats. Contaminació acústica: actuacions i ús del sonòmetre. Medi ambient: protecció i danys al patrimoni.Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3514. Policia Administrativa IV: Establiments Públics (PAE).

Objectiu: conéixer el relatiu a l'actuació de la policia local en matèria d'establiments: codi tècnic de l'edificació, drets d'admissió, seguretat privada, horaris, inspecció i cessaments d'activitat i precintes.Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3515. L'estafa (ETE).

Objectiu: aprendre a distingir les diferències entre els diferents tipus d'estafes, la seua legislació vigent, la seua forma de conducta davant aquestes situacions i la multitud de casos d'estafes que es cometen dia a dia, principalment les comeses en internet.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3516. Normativa i protocols d'actuació policial davant el maltractament animal (NMA).

Objectiu: dotar al personal de la policia local del coneixement de la normativa i els protocols per a una correcta actuació policial davant situacions on observem maltractament animal i com procedir.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3517. Festejos de bous al carrer per a policies locals (AAI).

Objectiu: conéixer els aspectes jurídics i les habilitats necessàries per a la intervenció policial en espectacles taurins.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3518. Normativa en armes i articles pirotècnics (AAJ).

Objectiu: conéixer els diferents tipus d'armes prohibides i reglamentades, diferents tipus de cartutxos, artificis pirotècnics i formats de documents que emparen les diferents activitats que es regulen en els Reglaments d'Armes, Articles pirotècnics i diferents tipus de cartutxos.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3519. Curs pràctic d'inspecció policial en locals comercials i videovigilància (AAK).

Objectiu: adquirir coneixements per a realitzar inspeccions en establiments comercials, documentació que s'ha de sol·licitar, forma en què s'ha de denunciar qualsevol incompliment de la norma, comerços amb característiques especials i instal·lació de càmeres de videovigilància.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 35

20. Delictes i altres infraccions contra la propietat intel·lectual i industrial (DPI).

Objectiu: comprendre les categories de drets i obligacions respecte a la propietat intel·lectual i industrial. Característiques d'ambdues. Vulneracions de les mateixes a nivell penal, civil o administratiu.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3521. Disciplina urbanística. Aspectes pràctics (UAP).

Objectiu: conéixer els diferents il·lícits urbanístics que es poden plantejar a l'àmbit municipal i als quals la Policia Local puga ser requerida per a iniciar el procediment.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3522. Actualització normativa de trànsit (ANV).

Objectiu: conéixer les últimes disposicions legals en matèria de trànsit i seguretat viària.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3523. Atestats de trànsit (ATF).

Objectiu: conéixer la tipologia i les tècniques que s'utilitzen en l'elaboració d'atestats de trànsit, els programes que s'utilitzen en investigació d'accidents i l'execució de diligències i tràmits.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3524. Investigació d'accidents (AC).

Objectiu: conéixer els processos i eines que permeten reproduir la situació que ha originat un accident de trànsit.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3525. Curs bàsic sobre homologació i reformes d'importància en vehicles (BAE).

Objectiu: actualitzar normativa sobre requisits necessaris per a la posada en circulació dels vehicles; aprendre a distingir elements incorporats en els vehicles o reformes realitzades en els mateixos que siguen il·legals o resulten perilloses per a la seguretat de la circulació i dels usuaris.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3526. El control del transport per carretera: autoritzacions, permisos i tacògrafs (CTC).

Objectiu: es pretén que des dels Cossos de Policia Local es prenga consciència de la necessitat de dur a terme controls de tota mena de transports per carretera, necessitat donada tant per vetlar per la seguretat viària, com per garantir que es complisquen els horaris de treball i de descans del personal mòbil.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 35

ÀREA DE TÀCTICA POLICIAL27. Intervenció operativa policial (AAO).

Objectiu: desenvolupar la capacitat d'anàlisi, valoració, i resolució de situacions de l'àmbit policial, adquirir la capacitat de seleccionar els materials de dotació idonis, destriar el seu abast i significació, i coneixement de pautes adequades en ordre de consecució de l'ús de la força, de manera que la coordinació entre mitjans i tècnica desemboque en l'eficàcia policial.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3528. Primers agents en l'escena del crim «La importància dels primers moments» (ECR).

Objectiu: adquisició d'habilitats per a saber com han de treballar les policies locals en l'escenari d'un crim i preservar-lo amb les màximes garanties. Formació en el desenvolupament correcte d'una inspecció ocular.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3529. Curs d'actualització per al personal instructor de tir de prefectures de PL (BAI).

Objectiu: homogeneïtzar la formació d'una forma integral de les pràctiques oficials de tir que es realitzen a través dels Ajuntaments anualment, de tal forma que realitzen un correcte reciclatge en el present Curs de l'IVASPE, veient i formant-se en l'últim en armes curtes. Per a la seua aplicació a aquelles/us Policies als quals formen actualment en els seus respectius municipis.

Requisit: Per a la realització del present curs haurà d'adjuntar l'informe de la seua Prefectura, on s'indique que realitza les funcions d'instructor de tir en la plantilla.

Duració: 25 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3530. Curs pràctic de tir policial (PTP).

Objectiu: adquirir coneixements teòrics i aptituds pràctiques que faciliten que les actuacions dutes a terme pel personal funcionari que utilitzen armes de foc, s'ajusten al marc jurídic i especialment als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat que disposa l'art. 5 de la LO 2/86 de 13 de març de forces i cossos de seguretat.Duració: 30 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3531. Curs de conducció policial segura (CVV).

Objectiu: conéixer, perfeccionar i practicar les tècniques de la conducció policial amb turismes amb assessorament de personal qualificat, en modernes instal·lacions dissenyades a aquest efecte.

Duració: 10 hores

Lloc de realització: Cheste

Nre. de places: 1032. Mesures d'autoprotecció i seguretat en les intervencions policials (SIP).

Objectiu: formar i conscienciar a la policia local en la presa de mesures de seguretat i autoprotecció quan exerceixen les seues activitats policials. Tenint com a fi última la reducció del risc de convertir-se en víctimes de qualsevol tipus d'agressió.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3533. Protecció de persones en situacions de risc o amenaça (PSR).

Objectiu: adquirir la formació i especialització en la prestació de serveis quan siguen requerits per a això (en casos de serveis de violència de gènere, protecció de personalitats i/o autoritats locals etc).Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 35ÀREA DE PSICOLOGIA I COMUNICACIÓ SOCIAL34. Mediació policial i resolució de conflictes (MPS).

Objectiu: dotar a les persones participants de les tècniques i habilitats necessàries per a resoldre amb solvència conflictes entre ciutadans.Duració: 40 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda.

Nre. de places: 3535. Habilitats socials en el tracte amb la ciutadania (BAM).

Objectiu: conéixer i dominar les tècniques que afavoreixen el procés de comunicació interpersonal, així com els diferents tipus d'informació que rep la ciutadania. Dotar a la Policia Local de les habilitats socials necessàries per a identificar i resoldre els conflictes que sorgisquen en l'acompliment de les seues funcions.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3536. Protocol d'actuació per a donar resposta a persones amb discapacitat en situacions d'urgència i emergència (BBD).

Objectiu: dotar de coneixements tècnics que continguen les línies bàsiques d'actuació amb les persones de les diferents discapacitats en situacions d'emergències.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3537. Formació policial sobre benestar i protecció animal (BPA).

Objectiu: donar a conéixer els diferents àmbits d'interacció entre l'ésser humà i els animals i els beneficis que aporta a l'ésser humà aquesta interacció des de diferents perspectives (ètiques, psicològiques, econòmiques, socials, mèdiques i culturals).

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3538. Habilitats per al treball en equip (HTE).

Objectiu: adquirir els coneixements i habilitats necessàries per a aconseguir la màxima eficàcia en el treball en equip. Conéixer els diferents tipus de grups i la comunicació en aquests. Aprendre tècniques assertives per al maneig de situacions conflictives i entrenament en habilitats socials. La presa de decisions en els grups. Aprendre a resoldre conflictes en el grup.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3539. Resolució de conflictes en l'àmbit laboral (BAU).

Objectiu: dotar al personal participant d'eines per a poder identificar al més prompte possible el problema que porta a produir el conflicte i puguen, mitjançant diferents tècniques cognitives i conductuals, millorar les situacions així com la convivència i comunicació en les plantilles i equips de treball.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3540. Victimologia: primers auxilis psicològics i intervenció en situacions de crisis (VPP).

Objectiu: traslladar la importància de la correcta atenció policial a víctimes. Dotar d'eines per a poder intervindre eficaçment en cas d'urgències, emergències o catàstrofes, podent realitzar una intervenció en crisi més eficaçment en les diverses circumstàncies que es poden donar en el seu quefer diari com a professionals.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3541. Davant el suïcidi. La llibertat de l'ésser humà (SUI).

Objectiu: trobar recursos d'intervenció per a ajudar a les persones davant l'intent de suïcidi: personals, emocionals, de comunicació i acostament. Conéixer sobre la complexitat del suïcidi.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3542. Humanitzant les intervencions (HUI).

Objectiu: conéixer a l'ésser humà de forma integral per a saber interactuar i poder intervindre d'una manera eficaç en qualsevol de les circumstàncies en les quals la persona es pot trobar.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 35

ÀREA D'EMERGÈNCIES43. Curs bàsic d'emergències: actuacions policials amb bombers (AAV).

Objectiu: conéixer com ha d'actuar la policia local davant actuacions policials en diferents serveis que requerisquen intervenció conjunta amb el servei de bombers, tals com incendis urbans, fuites de gasos o accidents de trànsit, abans de l'arribada d'aquests, així com la col·laboració amb ells durant la intervenció.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3544. Primers auxilis, RCP I DESA (ARD).

Objectiu: adquirir els coneixements necessaris per a realitzar una correcta intervenció en situacions mèdiques d'emergència. Ús i maneig del desfibril·lador.

Duració: 25 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 2445. RCP i desfibril·lador semiautomàtic extern (AAX).

Objectiu: adquirir coneixements per a la utilització del desfibril·lador extern semiautomàtic, així com reciclar els coneixements sobre la reanimació cardiopulmonar.

Duració: 12 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 24

CURSOS PER A COMANDAMENTS46. Expedients disciplinaris (EXP).

Objectiu: adquirir coneixements específics sobre la normativa legal aplicable. Conéixer adequadament els diferents procediments, sent capaç d'instruir un expedient disciplinari, així com les vicissituds que es van produint en el desenvolupament d'un procediment disciplinari.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 2047. Desenvolupament de competències i habilitats professionals per a la gestió i direcció d'equips (HPG).

Objectiu: formar al personal participant perquè desenvolupen competències professionals que faciliten el seu treball en la gestió d'equips, potenciant l'eficàcia d'aquests.

Conéixer la influència d'el/la líder com a catalitzador de les capacitats i motivació de la seua plantilla, així com d'un entorn laboral positiu. El lideratge i la intel·ligència emocional.

La importància de les habilitats comunicatives, el control de les emocions i de l'estrés, la gestió dels conflictes, la delegació eficaç i la gestió del temps en els llocs de responsabilitat.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 2048. Lideratge. Vocació de servei (LID).

Objectiu: Aportar un nou enfocament en l'estil de direcció per a formar a grans líders. Entendre el lideratge des del servei, la responsabilitat i el despreniment.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 2049. Elaboració de plans/auditories locals de seguretat (EPS).

Objectiu: dotar de les eines i coneixements jurídics i criminològics per a l'elaboració d'auditories/plans locals de seguretat per al seu municipi o per a fenòmens criminals o de civisme específics.Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 20

DIPLOMES I FORMACIÓ ESPECIALITZADA1. Diploma d'expert o experta en racisme i xenofòbia (DER).

Objectiu: formar als cossos de policia local en habilitats específiques per a l'elaboració d'estudis per a la prevenció del racisme i la xenofòbia en l'àmbit municipal dissenyant propostes d'acció ajustades a cada realitat contextual. Així com el coneixement del paper que exerceixen els cossos de policia local en la protecció de les víctimes en delictes comesos per racisme i xenofòbia. Aplicació dels mecanismes de protecció dels drets i llibertats fonamentals davant situacions on estiga present la discriminació.

Desenvolupament: per a l'obtenció del títol serà necessari cursar una formació teòrica-pràctica que inclou classes presencials i l'elaboració de treballs propis a desenvolupar en coordinació amb el Centre d'Investigació de Seguretat i Emergències (CISE) de l'IVASPE.

Duració: 200 hores. Semipresencial.

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 352. Diploma d'expert o experta en matèria de Violència de gènere (DEV).

Objectiu: Formar als cossos de policia local en protocols i plans d'actuació per a previndre i intervindre en situacions de VG. Aprofundir en les eines policials de sensibilització, formació, prevenció i intervenció per a frenar la Violència de Gènere.

Desenvolupament: Per a l'obtenció del títol serà necessari cursar una formació teòric-pràctica que inclou classes presencials i l'elaboració de treballs propis a desenvolupar en coordinació amb el Centre d'Investigació de Seguretat i Emergències (CISE) de l'IVASPE.

Duració: 200 hores. Semipresencial.

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 353. Diploma d'expert o experta en intervenció policial i social amb menors en conflicte i risc (PSM).

Objectiu: La formació en matèria jurídica, psicològica i d'actuació policial dels membres de les policies locals, per a la detecció de problemes i riscos relacionats amb xiquets i adolescents, l'ús d'habilitats de resolució de conflictes en l'entorn escolar o de la població ciutadana i la coordinació amb altres serveis socioeducatius.Desenvolupament: per a l'obtenció del títol serà necessari cursar una formació teòric-pràctica que inclou classes presencials i l'elaboració de treballs propis a desenvolupar en coordinació amb el Centre d'Investigació de Seguretat i Emergències (CISE) de l'IVASPE.

Duració: 200 hores. Semipresencial.

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 35

4. Diploma de formació especialitzada per a guies canins en la policia local (Nivell bàsic) (ABB).

Objectiu: preparar a la policia local per a la creació i posada en funcionament d'unitats canines en els seus respectius cossos de Policia Local.

Requisit: Serà necessari que la plantilla corresponent dispose d'Unitat Canina en funcionament o en procés de creació, així com disposar d'un gos que s'ajuste a les característiques que es demanden per a aquesta fi.

Duració: 200 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda.

Nre. de places: 155. Diploma d'expert o experta en mediació policial (EMP).

Objectiu: formar en la mediació d'àmbits com la família, població civil, mercantil, intercultural, penal, sanitària, educativa, internacional, policial, etc., per a trobar solucions a problemes que per les vies tradicionals no poden ser resolts, fent de la mediació un instrument de conciliació i resolució de conflictes.

Duració: 200 hores. Semipresencial

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda.

Nre. de places: 356. Diploma de expert o experta en policia judicial de trànsit (EJT).

Objectiu: dotar a l'alumnat de coneixements avançats en matèria d'investigació d'accidents de trànsit, conéixer els mètodes i manejar amb eficàcia les eines informàtiques en el camp de la reconstrucció de sinistres vials.

Requisit: disposar del curs de Detecció de Drogues en la Conducció homologat o realitzat per l'IVASPE. Es valorarà la formació prèvia en investigació d'accidents de trànsit.

Duració: 210 hores

Lloc de realització: Semipresencial.

Núm. DE PLACES: 307. Diploma d'expert o experta en protecció del patrimoni cultural (PPU).

Objectiu: formació i especialització dels professionals en la protecció del patrimoni cultural i generar una formació concreta i especialitzada. Definir i aprendre a identificar els elements del patrimoni cultural, des de la seua varietat i riquesa conceptual. Dotar de competència als professionals en l'aplicació de protocols d'actuació en casos de delictes contra el patrimoni cultural o en casos d'emergències.Duració: 200 hores. Semipresencial.

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 358. Diploma d'expert o experta en perfilació criminal i delinqüents serials (PCD).

Objectiu: desenvolupar els coneixements bàsics en investigació criminal. Aplicar la teoria a l'anàlisi de diversos casos reals. Desenvolupar coneixements avançats en perfilació i investigació criminal. Conéixer les característiques dels delinqüents serials i sistemàtics i el seu comportament.

Duració: 200 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 35CURSOS DE COMPETÈNCIA GENÈRICA1. Formador de formadors (metodologia didàctica). (FFO).

Objectiu: adquirir les capacitats necessàries per a exercir funcions de docents, així com obtindre les competències pedagògiques i didàctiques necessàries per al disseny, la planificació, la gestió i la implantació de mètodes d'ensenyament i formació.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 352. Anàlisi de dades d'interés policial (AIP).

Objectiu: conéixer què és i per a què serveix l'anàlisi del delicte i les dades d'interés per a la policia, com a eina que s'aplica en el marc de les estratègies de policia de punts calents, comunitària, basada en l'evidència, i orientada a la resolució de problemes. En relació amb això, l'alumnat haurà de conéixer les principals eines i tècniques d'anàlisis de dades d'interés policial, que permetran la seua descripció i el seu reflex en mapes.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: Semipresencial.

Nre. de places: 353. Curs específic de detecció de drogues en la conducció (AAZ).

Objectiu: formar agents especialistes en coneixements sobre drogues tòxiques i la seua influència en la conducció com a peça bàsica i directiva en les actuacions dels delictes de conducció de vehicles sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o unes altres d'anàloga naturalesa.

Duració: 25 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 354. Curs de capacitació pedagògica de la Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional (CEN).

Objectiu: adquirir la capacitació pedagògica per a la formació en la convivència i millora de la Seguretat Escolar.

REQUISIT: per a la realització del present curs haurà d'adjuntar l'informe de la seua Prefectura, on s'indique que realitza les funcions corresponents al curs.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 355. Gestió de la prevenció de riscos laborals (PRE).

Objectiu: es tracta de donar a conéixer, quines modalitats de recursos humans i materials existeixen, quins es necessitarien per a desenvolupar l'activitat preventiva, a més de definir la implantació de la prevenció en l'organització, i els processos de gestió.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 356. Activitat física i salut per a policies locals (AFS).

Objectiu: prendre consciència de la importància de l'activitat fisicoesportiva i de l'adquisició d'hàbits saludables per al manteniment de la condició física òptima.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 357. La meua primera 10K: «Ser finisher en la 10K IVASPE» (MPK).

Objectiu: la cura i promoció de la salut de diferents col·lectius als que va dirigit (policies locals, bombers, serveis d'emergències i unes altres FFCCSS que pogueren assistir com a convidats) i que redundarà en la millora de la qualitat de vida personal i professional.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 358. Valencià (elemental/ mitjà / superior) (BBH).

Lloc de realització: Cheste

Nre. de places: 35 per cada nivell9. Normativa en l'ús de drons per a àmbit policial (NDP).

Objectiu: coneixement de la legislació en matèria de Sistemes d'Aeronaus no Tripulades (UAS-RPAS) concorde al que s'estableix per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 35

10. Programa d'Agent Tutor (AGT).

Objectiu: el curs se centra en les actuacions de la policia local que tenen a veure amb situacions en l'entorn escolar i en matèria de prevenció de drogodependències, absentisme escolar o violència entre iguals, així com en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 3511. Anglés per a municipis turístics (EMT).

Objectiu: facilitar eines de comunicació bàsica en l'idioma anglés per a la policia local, amb la finalitat d'afrontar les situacions que es puguen presentar de forma més habitual en el desenvolupament de la funció policial.

Duració: 20 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 35JORNADES/SEMINARIS1. Nova normativa d'espectacles: una aplicació pràctica per a Policia Local. (NNE).

Objectiu: coneixement de les novetats legislatives sobre espectacles públics i activitats recreatives. Qüestions tècniques derivades de la normativa. Règim sancionador: inspeccions i tramitació d'infraccions.Duració: 5 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 352. Primera intervenció en Violència de Gènere: un factor clau per a la víctima. (VGF).

Objectiu: Millorar la qualitat de les primeres intervencions policials realitzades en el marc d'aquests delictes, donant un enfocament policial basat en la víctima.

Duració: 5 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 353. Jornada teòric-pràctica sobre la inspecció del transport escolar (ITE).

Objectiu: especialització de la policia local de la Comunitat Valenciana en la inspecció, intervenció i control policial dels vehicles que es dediquen al transport escolar i de menors.

Duració: 10 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 204. Jornada teòric-pràctica sobre la inspecció de taxis i VTC (ITT).Objectiu: Especialització de la Policia Local de la Comunitat Valenciana en la inspecció, intervenció i control policial dels vehicles que es dediquen al transport en taxi i en servei tipus «VTC».

Duració: 10 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 205. Jornada teòric-pràctica sobre la nova normativa reguladora de la ITV (NRI).

Objectiu: actualitzar a la policia local de la Comunitat Valenciana sobre coneixements bàsics, teòric-pràctics, de la nova normativa que regula la inspecció tècnica en els vehicles i en concret els principals aspectes d'interés policial, per a una adequada intervenció i control policial dels vehicles.

Duració: 10 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 20

6. Curs d'operador de descarregador elèctric (COT).

Objectiu: capacitar per a l'ús eficient del dispositiu electrònic de control i així poder mantindre la seguretat ciutadana davant un incident de caràcter violent.

Duració: 10 hores

Lloc de realització: a determinar en funció de la demanda

Nre. de places: 35

ANNEX II

Relació de municipisRelació de municipis per a la realització de la Formació 2019 de l'IVASPE, seguint l'article huité, apartat 4, de la present resolució:

1. Província d'Alacant:

• Alacant

• Alcoi

• Algorfa

• Almoradí

• Altea

• Benidorm

• Cocentaina

• Dénia

• El Campello

• Elda

• Elx

• Xàbia

• La Vila Joiosa

• Mutxamel

• Ondara

• Orihuela

• Pilar de la Horadada

• Sant Joan d'Alacant

• Sant Vicent del Raspeig

• Santa Pola

• Teulada

• Villena2. Província de Castelló:

• Almassora

• Benicarló

• Borriana

• Castelló

• Moncofa

• Nules

• Onda

• Orpesa

• Torreblanca

• La Vall d'Uixó

• Vila-real

• Vinaròs3. Província de València:

• Alaquàs

• Albaida

• Alberic

• Almussafes

• Canet d'En Berenguer

• Catarroja

• Cheste

• Cullera

• Gandia

• Godella

• L'Alcúdia

• Llíria

• Manises

• Oliva

• Ontinyent

• Silla

• Sueca

• Tavernes de la Valldigna

• València

• Xàtiva