DECRET 66/2019, de 26 d'abril, del Consell, pel qual es regula la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. [2019/4759]

(DOGV núm. 8551 de 20.05.2019) Ref. Base de dades 004712/2019PREÀMBULLa Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'inspecció general de serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, estableix en l'article 12.1 la creació d'una Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques, dirigida a promoure la coordinació i la col·laboració dels diferents departaments del Consell en l'estudi i el seguiment dels riscos d'irregularitats i males pràctiques en la gestió administrativa.

Alhora, aquest article de la llei, en el seu apartat 3, determina les funcions bàsiques d'aquesta comissió, que es podran ampliar amb aquelles altres funcions que se li assignen reglamentàriament. De la mateixa manera, en l'apartat 5, es disposa que la composició i el règim de funcionament de la Comissió Interdepartamental es desplegarà reglamentàriament.

D'altra banda, en l'apartat 4 de l'esmentat article 12, s'estableix que per a un millor desenvolupament de les funcions assignades, la Comissió Interdepartamental comptarà amb el suport de la Comissió Tècnica de Coordinació, que també és necessari desplegar reglamentàriament.

Les comissions interdepartamentals, d'acord amb el que estableix l'article 25 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, estaran integrades per alts càrrecs de l'Administració valenciana per a l'estudi, la coordinació, la programació i, si s'escau, les propostes de resolució de l'activitat interdepartamental en matèries sectorials comunes.

En l'elaboració d'aquest decret s'han seguit els tràmits previstos en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. Així mateix, el seu contingut s'ha ajustat als principis de bona regulació previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, deixant constància de la seua necessitat en els informes previs a la norma, regulant el mínim imprescindible, però al mateix temps garantint la seua eficàcia i la seguretat jurídica necessària, amb coherència amb la resta de l'ordenament jurídic.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2019.

Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb el que estableixen els articles 18.f, 28.c i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 26 d'abril de 2019,

DECRETEArticle 1. Objecte

Aquest decret té per objecte regular la composició, organització, funcions i aspectes essencials del règim de funcionament de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, prevista en l'article 12 de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'inspecció general de serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, així com de la Comissió Tècnica de Coordinació que li serveix de suport.Article 2. Finalitat i adscripció de la Comissió Interdepartamental

1. La Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques (d'ara endavant CIPIMAP) té com a fi promoure la coordinació i col·laboració dels diferents departaments del Consell en l'estudi i seguiment dels riscos d'irregularitats i males pràctiques en la gestió administrativa en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

2. La CIPIMAP estarà adscrita a la conselleria competent en matèria d'inspecció general de serveis.Article 3. Funcions de la Comissió Interdepartamental

1. Corresponen a la Comissió Interdepartamental les següents funcions:

a) Informar la proposta de mapa d'avaluació de riscos que elabore la Comissió Tècnica de Coordinació i aprovar la proposta de mapa, mitjançant el qual es determinaran els diferents nivells d'exposició al risc d'irregularitats en la gestió, d'acord amb el que es preveu en l'article 22 de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'inspecció general de serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, Així mateix, informarà les revisions i actualitzacions posteriors d'aquest mapa.

b) Determinar, mitjançant un acord obligatori i vinculant, aquells òrgans i entitats que han d'aprovar un pla individual d'autoavaluació de riscos d'irregularitats, previst en l'article 23 de l'esmentada Llei 22/2018, així com proposar les orientacions i directrius generals per a la confecció d'aquests plans individuals d'autoavaluació.c) Informar els plans individuals d'autoavaluació del risc d'irregularitats de forma prèvia a la seua aprovació per resolució de la persona titular de l'òrgan directiu responsable de la seua implantació.

d) Instar els diferents departaments i a les entitats del sector públic instrumental adscrit a aquests, perquè aporten al sistema d'alertes (SALER) i mantinguen actualitzada la informació de les seues bases de dades, amb la finalitat que puga ser incorporada i processada per a generar nova informació explotable pel sistema.

e) Ser informada anualment de les peticions de col·laboració que formule la persona titular de l'òrgan directiu que ostente la competència d'inspecció general dels serveis, amb altres departaments del Consell. Així mateix, serà informada de l'obstrucció o falta de col·laboració de qualsevol òrgan que impedisca o dificulte l'exercici de la funció inspectora, quan prèviament s'haja comunicat al càrrec superior jeràrquic de l'òrgan o persona competent.

f) Proposar criteris i instruccions que faciliten la col·laboració dels diferents departaments del Consell i de les entitats del sector públic instrumental per al compliment de les finalitats del sistema d'alertes, en els termes previstos en la Llei 22/2018.

g) Ser informada preceptivament dels plans, programes o línies d'actuació que es duguen a terme per l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic instrumental, en relació amb les matèries objecte de la seua competència.

h) Qualssevol altra funció relacionada amb l'àmbit d'actuació o que li siga atribuïda per la normativa vigent o per la que es dicte en un futur, així com les que li encomane el Consell per mandat específic o disposició de caràcter general, i les que li deleguen els òrgans amb competència en les matèries objecte d'aquesta comissió.

2. Per a l'adequat exercici de les seues funcions, la Comissió Interdepartamental mantindrà relacions de col·laboració amb altres òrgans de l'Administració de la Generalitat quan compartisca els seus objectius i la seua cooperació resulte necessària o convenient a tal fi.Article 4. Composició de la Comissió Interdepartamental

1. La Comissió Interdepartamental, que haurà de ser paritària, tindrà la composició següent:

a) Presidència: qui ostente la titularitat de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'inspecció general de serveis.b) Vicepresidència: qui ostente la titularitat de l'òrgan superior, o, en defecte d'això, l'òrgan directiu, que tinga atribuïdes aquestes competències, dins de la conselleria que exercisca la presidència de la comissió.

c) Vocalies, que seran exercides per:

1r Les persones que ostenten la titularitat de les sotssecretaries de la Presidència i de les conselleries de l'Administració de la Generalitat, als qui correspon la inspecció de tots els serveis del seu àmbit.

2n La persona titular de l'òrgan competent en matèria de seguiment i avaluació del sector públic instrumental de la Generalitat.

3r Una persona, titular d'un òrgan amb rang de director o directora general com a mínim, en representació de la Intervenció General de la Generalitat, designada per aquesta.

4t La persona titular de l'òrgan directiu competent en matèria d'inspecció general de serveis quan la Vicepresidència l'ostente la persona titular de l'òrgan superior competent en l'esmentada matèria.

5é Secretaria: la persona titular de la unitat administrativa a qui li corresponguen les facultats de direcció de la inspecció general dels serveis, que assistirà amb veu, però sense vot.

La Presidència establirà els mecanismes que calguen per a garantir la paritat de gènere establerta en la llei, en la designació de les persones que formen part de la comissió i no ho siguen en caràcter nat per raó del càrrec que exercisquen.

2. La CIPIMAP podrà demanar, a proposta de qualsevol de les persones que la componen, i sempre que els assumptes sotmesos a debat ho facen necessari o convenient, l'assistència, amb veu i sense vot, de les persones que ocupen llocs de caràcter directiu en les diferents conselleries o en el sector públic instrumental, així com de personal empleat públic, o de personal especialista extern en la matèria de què es tracte, a l'efecte d'informar i assessorar l'òrgan col·legiat.

3. En casos de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, la persona que ostente la presidència serà substituïda per qui ostente la vicepresidència i, en defecte d'això, per la persona de l'òrgan col·legiat de major jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre.

La substitució temporal de la persona a qui corresponga la Secretaria en supòsits de vacant, absència o malaltia es realitzarà per acord de la CIPIMAP, recaient en una de les persones que la integren. En aquest supòsit es podrà comptar amb la col·laboració d'una secretaria administrativa designada per la Vicepresidència de la comissió entre el personal inspector general de serveis.Article 5. Règim de funcionament de la Comissió Interdepartamental1. La Comissió Interdepartamental es reunirà en sessió ordinària, prèvia convocatòria dins del termini i en la forma escaient ordenada per qui ostente la seua Presidència, almenys dues vegades a l'any, i en sessió extraordinària sempre que la importància dels assumptes a tractar així ho requerisca, per decisió de la Presidència o quan ho sol·licite un terç de les seues persones membres.

2. La convocatòria, el règim de les sessions, l'adopció d'acords i, en general, el funcionament intern de la Comissió Interdepartamental s'ajustaran a allò que es disposa amb caràcter bàsic per als òrgans col·legiats de les diferents administracions públiques i, supletòriament, al que es preveu per als òrgans col·legiats de l'Administració General de l'Estat en la Llei reguladora de règim jurídic del sector públic.3. D'acord amb el que es disposa en la Llei reguladora de règim jurídic del sector públic referida en l'apartat anterior, es podrà constituir, convocar, celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes tant de forma presencial com a distància. En les sessions que se celebren a distància, les persones que la componen podran trobar-se en diferents llocs sempre que s'assegure per mitjans electrònics, considerant-se també com a tals els telefònics, i audiovisuals, la seua identitat o la de les persones que les suplisquen, el contingut de les seues manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran mitjans electrònics vàlids, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.4. Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, la Comissió Interdepartamental podrà aprovar normes pròpies de funcionament intern.Article 6. Comissió Tècnica de Coordinació

Per a un millor desenvolupament de les funcions atribuïdes, la CIPIMAP comptarà amb el suport de la Comissió Tècnica de Coordinació, que té encomanades les funcions següents:

1. Realitzar informes, estudis i propostes, tant en relació amb aquells temes sobre els quals haja sigut requerida per la mateixa Comissió Interdepartamental, com per pròpia iniciativa en matèries relacionades amb les finalitats de la CIPIMAP. Especialment, els estudis previs necessaris per a l'elaboració i revisió del Mapa d'avaluació de riscos i les orientacions i directrius generals per a la confecció dels plans individuals d'autoavaluació del risc d'irregularitats.2. Requerir als grups de treball previstos en l'article 7.4, o a qualsevol dels departaments en què s'estructura el Consell, a través dels qui representen aquests en la mateixa Comissió Tècnica, qualsevol informació complementària que puga ser necessària per a pronunciar-se sobre un determinat assumpte en l'àmbit de les funcions que té atribuïdes.3. Efectuar el seguiment dels acords i decisions preses per la Comissió Interdepartamental.

4. Establir pautes, delimitar l'àmbit d'actuació i resoldre possibles incidències dels diferents grups de treball, en funció dels objectius marcats i dels criteris prèviament determinats per la Comissió Interdepartamental.

5. Qualssevol altres que li encomane la Comissió Interdepartamental en relació amb les seues funcions.Article 7. Composició de la Comissió Tècnica de Coordinació

1. La Comissió Tècnica de Coordinació estarà formada per:

a) Presidència: la persona titular de l'òrgan directiu del qual depenga la Inspecció General de Serveis.

b) Vicepresidència: la persona que ocupe el lloc d'inspector o inspectora general de serveis.

c) Vocals, que tindran la següent procedència:

1r Dues persones que exercisquen el lloc d'inspector de serveis, designades per la persona titular de l'òrgan competent en la matèria.2n L'advocada coordinadora o l'advocat coordinador en la conselleria amb competències en matèria d'inspecció general de serveis, o qui designe la persona titular de l'òrgan directiu de l'Advocacia de la Generalitat, que haurà de ser necessàriament personal de l'Advocacia de la Generalitat.

3r Una persona que exercisca un lloc equivalent a cap de servei de la Intervenció General de la Generalitat, que preste servei en les àrees de fiscalització prèvia o de control financer i auditories, designada per la persona titular de l'òrgan directiu de la Intervenció General.4t Una persona que exercisca un lloc de cap de servei designada per l'òrgan competent en matèria de seguiment i avaluació del sector públic instrumental de la Generalitat.

5é Una persona que exercisca un lloc de cap de servei designada per l'òrgan competent en tecnologies de la informació i comunicació.6é Una persona designada per cadascun dels centres directius amb competències en matèria d'inspecció en els àmbits educatiu, sanitari, de serveis socials, així com dels òrgans o unitats d'inspecció o control que puguen crear-se en l'Administració de la Generalitat, designada per la persona titular de l'òrgan competent en cada cas.7é Les persones que exercisquen la secretaria general administrativa de cada conselleria, com a màxim òrgan de nivell administratiu de cadascuna d'elles, designades per la persona titular de la Sotssecretaria de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

d) Secretaria: les funcions d'aquesta les realitzarà personal tècnic o personal inspector de la subdirecció competent en matèria inspecció general de serveis, nomenat per la persona que ostente la Presidència de la Comissió.

e) A més de les persones membres esmentats, podran assistir a aquesta comissió, amb veu però sense vot, i amb caràcter eventual o permanent, aquelles persones que presten serveis en l'Administració del Consell o entitats del sector públic dependent de la Generalitat quan, per la naturalesa d'aquestes entitats o pels coneixements i experiència professional de les persones, siguen expressament convidades per la Presidència per a participar en activitats relacionades amb l'objecte d'aquesta comissió.

2. En casos de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, la persona que ostente la Presidència serà substituïda per qui ostente la Vicepresidència i, en defecte d'això, per la persona de l'òrgan col·legiat de major jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre.

La substitució temporal de la persona a qui corresponga la Secretaria en supòsits de vacant, absència o malaltia es realitzarà per acord de la Comissió Tècnica, recaient en una de les persones que la integren.3. La composició de la Comissió Tècnica serà paritària; per a això, cada òrgan o unitat al qual li corresponga fer alguna designació, facilitarà la composició de gènere que permeta la composició paritària.4. La Comissió Tècnica podrà crear els grups de treball específics que considere necessaris per a l'estudi de les funcions que la Comissió Interdepartamental té encomanades. Els grups de treball podran estar assistits per persones expertes en la matèria objecte d'estudi, designades per la mateixa Comissió Tècnica.Article 8. Funcionament de la Comissió Tècnica

1. La convocatòria, règim de les sessions i d'adopció d'acords i, en general, el funcionament d'aquesta Comissió s'ajustarà al que s'estableix en la normativa vigent reguladora del règim jurídic dels òrgans col·legiats de les administracions públiques, referit en l'article 5 d'aquest decret.

2. La persona que exercisca la Presidència de la Comissió Tècnica podrà adoptar totes les decisions que siguen necessàries per a agilitar i facilitar el funcionament d'aquesta i dels grups de treball que s'hi constituïsquen.

3. La Comissió Tècnica es reunirà, amb caràcter ordinari, dues vegades a l'any i, amb caràcter extraordinari, en els següents supòsits:

a) Quan la Presidència ho estime necessari per a la realització d'informes i propostes que s'hagen d'elevar a la CIPIMAP, especialment aquelles relacionades amb el Mapa de riscos, així com per a l'execució, control i seguiment dels acords adoptats per la referida comissió.b) Quan ho sol·licite qualsevol dels grups de treball que puguen constituir-se en el seu si.

c) En tot cas, sempre que així ho requerisca la CIPIMAP.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Incidència pressupostària

L'execució i el desenvolupament d'aquest decret no podran tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa de la Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atés amb els seus mitjans personals i materials.

DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació normativa

Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria d'inspecció de serveis per a dictar quantes disposicions es requerisquen per al desenvolupament i execució d'aquest decret.Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.València, 26 d'abril de 2019El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERREREl conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació,

MANUEL ALCARAZ RAMOS